eiklogo_brevpapir.jpg

Esbjerg Ishockey Klub

www.esbjergik.dk

Esbjerg Ishockey Klub

LederHåndbogen


INDHOLDSFORTEGNELSE


MÅLSÆTNING

ORDENSREGLER

 1. Tiltaleformen mellem spillere og ledere skal være god. Sprogbrug som f.eks. “hold kæft“, “gider ikke“ eller “det kan du sgu selv gøre“, vil ikke blive tolereret og kan føre til karantæne.

 1. Sprogbrugen spillerne imellem skal være god. Man kan godt snakke sammen uden at bande og svovle samtidigt. Det lyder dårligt, og man bliver ikke en bedre ishockeyspiller af den grund.

 1. Der forventes til enhver tid udvist almindelig disciplin, og spillerne skal efterleve tilrettevisninger fra trænere/ledere.

 1. Mobning tolereres ikke og vil give anledning til bortvisning fra hallen og i gentagelsestilfælde evt. karantæne.

 1. Alle skal være klar til at gå på is efter træningsplanen med henblik på at udnytte vores stramme og korte træningstider bedst muligt.

 1. Det tolereres ikke at spillere gentagne gange kommer for sent uden forudgående aftale med holdlederen.

 1. Spillerne er pligtige til at melde afbud til holdlederen til såvel træning som kamp.

 1. Det er ikke tilladt spillere, der træner/spiller kampe i EIK’ s regi at indtage øl/spiritus og/eller skadelige stoffer og rusmidler.

 1. Ved kontingentrestance fraskriver medlemmet sig retten til at deltage i træning og kampe. Medlemmet bortvises fra isen og kan først deltage igen, når forholdet er bragt i orden.

 

Det gælder for alle repræsentanter for EIK, at god opførsel er et krav. Dette gælder såvel på som udenfor banen.  

 

Ang. Punkterne 3 til 8: I tilfælde af at disse regler misligholdes, er sanktionerne idømmelse af karantæne fra træning, evt. kamp. Beslutningen om hvilke sanktioner der idømmes, ligger hos de Sportslig ansvarlige fra Bestyrelsen i EIK. 

 

Ovenstående retningslinjer og EIK´s trivelsesprogram (selvstændigt dokument) skal efterleves af både spillere og ledere, således at den enkeltes arbejde og indsats respekteres. Disse regler skal være med til at holde fanen højt på både det sportslige og sociale plan uden hensyntagen til de respektive spilleres formåen.

Vejledning ved overtrædelse af ordensregler/ trivselsprogram

I mindre grove tilfælde er fremgangsmåden flg.:

 

Første overtrædelse:  Advarsel

   

Anden overtrædelse:  Skriftlig advarsel om bortvisning fra EIK ved næste overtrædelse.

 

Tredje overtrædelse:  Indstilling til bestyrelsen om direkte bortvisning fra EIK midlertidig eller permanent.

 

Grove tilfælde: Her springer man til proceduren for tredje overtrædelse (se ovenstående)

 

Om overtrædelsen kan betegnes som grov er bestyrelsens vurdering. Overtrædelser af denne art vil altid blive behandlet af bestyrelsen, enten efter anmodning fra træner, holdleder eller forældre. Overtrædelsen kan dog også komme til bestyrelsens kendskab fra anden side, f.eks. busselskab, idrætsparkens personale og andre.

 

 

Denne procedure er udarbejdet for at sikre at:  

LEDERARBEJDE EIK

Esbjerg Ishockey Klub har desværre ikke penge til at gøre det økonomisk attraktivt at være leder i klubben. Derfor må drivkraften til enhver tid være glæden ved at arbejde med børn og unge inden for en sportsgren, som man finder interessant, samt den personlige tilfredsstillelse, som der ligger i at være med til at skabe gode rammer omkring ishockeysporten og dens udøvere.

Ansættelse

Holdlederen udvælges af træneren for et givent hold, men skal godkendes af de Sportslig ansvarlige i EIK, forud for ansættelse. Det er en ufravigelig forudsætning, at holdlederen accepterer, at klubben indhenter oplysninger hos politiet i forbindelse med den lovpligtige børneattest, samt at holdlederen har gennemlæst og efterlever EIK ´s Trivselsprogram.

Rettigheder 

Alle holdledere/Trænere får et sæsonkort til Esbjerg Energy, så længe denne aftale er gælende. Hvis holdlederen/Træneren stopper sit virke i klubben inden sæsonens afslutning, skal adgangskortet tilbageleveres.

Nye holdledere/Trænere kan få udleveret en varmedragt eller jakke efter behov. Henvendelse herom skal ske til bestyrelsens materialeansvarlige. Hvis holdlederen stopper sit virke i klubben inden 1 år, skal varmedragten/jakken tilbageleveres. Varmedragten/jakken skal bæres ved holdets kampe, således at alle trænere og ledere omkring et hold er ens klædt.

Pligter

Det påhviler alle aktive holdledere at sætte sig ind i og følge nærværende regler/-vejledninger og alle fremtidige opdateringer. Disse retningslinier vil være at finde i diverse håndbøger som der linkes til fra klubbens hjemmeside, under “Leder i EIK” koden til denne side er: 1964

 

Der er mødepligt til alle møder arrangeret af bestyrelsen med mindre andet fremgår. Dvs. at der skal meldes afbud, hvis man er forhindret.

 

Alle holdledere er personligt ansvarlige for de af klubben udleverede nøgler.

 

Alle holdledere har pligt til at udvise loyalitet overfor hinanden og klubben, samt til at medvirke til løsning af problemstillingerne i samarbejde med træneren, bestyrelsen.

Indtægtsfordeling

Generelt

Alle holdledere har pligt til, i samarbejde med bestyrelsen, aktivt at medvirke til at følge op på de aktiviteter der forsøges for at sikre vort økonomiske grundlag - hvis ikke ved aktiv indsats, så ved uddelegering i muligt omfang til f.eks. forældre, spillere eller andre.

 

Desuden kan informationer kommunikeres ud via EIK´s hjemmeside, www.esbjergik.dk.

Det er meget vigtigt, at vi har nogle velfungerende hold med penge på holdkontoen. Det er mindst lige så vigtigt, at vi har en klub i økonomisk balance og en klubkonto i plus.

Fordeling af holdsponsorater mellem hold/klub

Nedenstående er gældende ved samtlige holdsponsorater/holdindtægter i Esbjerg Ishockey Klub, herunder salg af lodsedler, avis/reklame udbringning, sponsorater af enhver slags, også tilskud til ture mm.

60% af det totale sponsorat går til holdet.

40% af det totale sponsorat går til klubben.

Eksempel: Et holdsponsorat på 3000,­ afregnes således:

Sponsoratet på de 3000,­ (eksempel!) betales af den pågældende sponsor/firma til

klubkontoen, hvorefter der fra klubkontoen overføres 1800,­ (eksempel!) til den pågældende

holdkonto. Resterende 1200,­ forbliver på klubkontoen.

Alle sponsorater/indtægter skal mailes til klubbens kasserer på kasserer@esbjergik.dk der vil sørge for udfakturering ­ Husk firmanavn, adresse, kontaktperson, samt den mailadresse vi skal sende fakturaen til. I tilfælde hvor opgaver økonomisk er begrænset eller afholdelse af tombola samt Grill-corner til cups/stævner kan hele indtægten tilfalde holdet. Dette KUN ved forudgående aftale med bestyrelsen.

Ovenstående er ufravigeligt og skal overholdes.

Fordeling af penge på holdkonto ved sæson afslutning

Beløbet bliver fordelt %-vis af hvor mange spiller der er i de 2 årgange.

Eks.:

Der er 20 spiller på U13, 15 drenge/piger i årgang 2005 samt 5 drenge/piger i årgang 2004

Fordelingen vil således være:

75% af indestående beløb til årgang 2005

25% af indestående beløb til årgang 2004

VEJLEDNING FOR HOLDLEDERE

Der påhviler holdlederne følgende pligter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holdlederens opgaver ved træning

 

Holdlederens opgaver i forbindelse med kampe

Generelt

Før kampen skal holdlederen

Under kampen skal holdlederen

Før dobbeltture

TRANSPORT, OVERNATNING OG BESPISNING

Bustransport

Esbjerg Ishockey Klub betaler som udgangspunkt for bus i nedenstående tilfælde. I alle andre tilfælde afholder holdet selv udgifterne til transport. Alle busser der bestilles til EIK, om de betales af klubben eller holdet, skal bestilles igennem klubbens busansvarlig.

Bus der betales af EIK:

Regler for buskørsel 

Pris for forældres kørsel med bussen

Aalborg, Frederikshavn, Sjælland: 100 kroner pr person

 

1 forældre pr spiller på U7 eller U9 samt evt. forældrerepræsentanter og bestyrelsesmedlemmer må, hvis der er plads i bussen, køre med uden beregning. Disse har fortrinsret frem for de øvrige forældre. Herudover gælder ’først til mølle’ princippet, men det må under ingen omstændigheder gå ud over drengene.

Dobbeltture, Puljeturneringer, LM (DIU, hvor der er tvunget overnatning)

Op til 4 trænere/holdleder aflønnes med kr. 450,- pr. person pr. tur til dækning af overnatning og bespisning. Overstiger udgiften kr. 450,- er restbeløbet for egen regning og må ikke pålægges som ekstra udgift til spillerne. Vælger holdet at tage mere end 4 træner/ holdleder med er dette også for egen regning og må igen ikke pålægges som udgift til spillerne. Beløbet på 450,- kr. pr. person pr. tur overføres efter dobbelt turen til holdets konto ved henvendelse til klubbens kasserer.

Der skal bestilles overnatning og bespisning til buschaufføren. Denne udgift er klubbens - ved henvendelse fås også her et a conto beløb. Husk igen kvittering.

 

Har man aftale om overnatning og bespisning andet sted end vandrehjem, kontaktes bus koordinatoren, som så vil sørge for overnatning og bespisning til buschaufføren.

Vedr. Puljeturneringer, LM samt DM (hvor der er tvunget overnatning), kontaktes den holdledere ansvarlig, for nærmere aftale omkring beløbet, dette er pga. den store forskel i

udgiften der kan forekomme, samt det varierende antal dage.

Indkvartering på dobbeltture samt sjælland

Ved dobbelt ture til Frederikshavn og Ålborg, samt Sjælland, afgør holdene selv hvor der overnattes, dette alt efter, hvor der spilles 2. dagen. Udgiften til overnatning er altid for egen regning.

Forslag til overnatning:

Jylland:  

Danhostel Ålborg Vandrehjem   Danhostel Sæby Fritidscenter

Skydebanevej 50      Sæbygårdvej 32

9000 Ålborg      9300 Sæby

Tlf. 98 11 60 44      Tlf. 98 46 36 50

 

Sjælland:  

Vandrehjemmet Belægningen   Danhostel Copenhagen Amager

Vestre Kvartergade 22    Vejlandsalle 200

2650 Hvidovre     2300 København S

Tlf. 36779084     tlf.32 52 29 08

 

Danhostel Roskilde Vandrehjem

Vindeboder 7

4000 Roskilde

Tlf. 46 35 21 84


Trailer

EIK råder over 2 store lukkede trailer til transport af udstyr til udekampe/cups

Klubbens trailer må KUN benyttes til transport af udstyr og anden transport der relaterer til EIK. Udlån til private formål kan ikke komme på tale. Se mere: Klik her

Bespisning

Bespisning betales altid af den enkelte spiller. Der må kun opkræves det faktiske beløb.

Undtaget for ovenstående er 1. Division efter aftale med, i de tilfælde hvor overnatning er en nødvendighed. Her kan aftensmad og/eller morgenmad komme på tale.

Opstartsstævner

Udgiften til selve opstartsstævnet U7, U9, U11, U13 betales af EIK (Max kr. 2.000,-). Endelig afregning med kassereren, mod fremsendelse af kvittering max 3 uger. efter stævnet.

MATCHSTRAFFE

Alle matchstraffe bøder tilfalder holdet. Esbjerg IK forbeholder sig ret til at sende evt. udgifter vedr. disciplinærstraffe videre til den enkelte spiller.

FRIVILLIGE OMKRING AFVIKLING AF KAMPE

Det påhviler altid det enkelte hold at skaffe frivillige (Forældre, søskende, andre familiemedlemmer, venner, oversidder mm) til tidstagning, straffeboks, Cafe og andre funktioner omkring afvikling af kampe. I tilfælde af at det ikke kan løses af personer omkring eget hold, kan holdet vælge at henvende sig til et andet hold i klubben for hjælp. Det kan dog aldrig påhvile andre hold eller bestyrelsen i EIK at skulle finde frivillige til afvikling af kampe.

MATERIALER 

Materialer generelt

Hvis et hold mangler materialer – det være sig kædetrøjer, pucke, eller andet – skal holdlederen rette henvendelse til den person i bestyrelsen, som er ansvarlig for materialer, for at undersøge, om det ønskede kan bevilliges. Bestyrelsesmedlemmet vil efterfølgende sørge for indkøb og levering.

Målmandsudstyr

Målmandsudstyr er klubbens ejendom og udlånes til målmændene. Målmændene indgår en låneaftale herom med klubben; udstyret skal afleveres hvert år ved sæson afslutning, så materiale m/k kan sørge for evt. reparation i løbet af sommerpausen.

Udstyret kan lånes i sommerpausen efter særskilt aftale, f.eks. Med henblik på deltagelse i hockeyskole. Alt henvendelse vedr. målmandsudstyr skal rettes til den ansvarlig for materialer

FORSIKRING 

Amatørsspillere  

Spillere, som ikke er kontraktansatte, er ikke dækket af DIU’s forsikringsaftaler og er derfor kun dækket af deres egen, private ulykkesforsikring.

 

Ungdomsspillere under 18 år, som bor hjemme, er dækket af familiens ulykkesforsikring, hvis familien har tegnet en ulykkesforsikring.

 

Ældre spillere, der er over 18 år eller flyttet hjemmefra, skal huske at tegne deres egen ulykkesforsikring.

 

Bemærk, at en privat ulykkesforsikring ikke er lovpligtig, men de fleste har alligevel tegnet en.

 

Man skal huske at oplyse forsikringsselskabet om, at man spiller ishockey! Nogle forsikringsselskaber kræver forhøjet præmie på grund af dette.

 

Bemærk, at der altså ikke er dækning til ungdoms- og amatørspillere via DIF’s frivillige arbejdsskadeforsikring, som kun dækker frivillige ledere og trænere. Heller ikke DIU’s lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækker ungdoms- og amatørspillere. 

Forsikringsdækning for frivillige trænere, ledere og andre hjælpere. 

Der er etableret forsikringsdækning for ovennævnte, når man udfører ”arbejde” for EIK. Forsikringerne dækker også, når man evt. rejser til udlandet. De etablerede forsikringer gennemgås nedenfor. Man kan også kigge på nettet under: www.idraettensforsikringer.dk 

Frivillige, ledere og andre medarbejdere 

Trænere, ledere og hjælpere i EIK, som kun får skattefri godtgørelser for deres arbejde, er dækket af den via DIF tegnede frivillige arbejdsskadeforsikring.  (Dækningen på arbejdsskadeforsikringen er identisk med den forsikring ens arbejdsgiver i det civile, har etableret)

   

Gruppen omfatter følgende klubpersoner:

 

Derudover er man dækket af ens egen private ulykkesforsikring, hvis en sådan er tegnet.

Rejseforsikring, Ansvarsforsikring og Retshjælp   

Gennem DIF har DIU tegnet følgende forsikringer udover arbejdsskadeforsikringen:

Rejseforsikring  

Når spillere, trænere og ledere fra EIK rejser til kampe og stævner udenfor Danmark, er de automatisk dækket af DIF’s kollektive rejseforsikring, uanset at rejsen går til et land udenfor Europa (fx Canada).

 

Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, skade på bagage m.m.

 

Dette betyder, at en spiller, træner eller leder, der kommer til skade på rejsen, får dækket omkostninger til sygdomsbehandling og eventuel sygetransport til Danmark.

   

Mht. bagagedækningen skal du være opmærksom på, at dækningen pr. person ”kun” er på ca. 30.000 kr., der skal dække såvel udstyr som personlige ejendele. Hvis denne sum ikke er stor nok, kan der tegnes en fælles overdækning via TRYG, fx. kan 100.000 kr. ekstra bagage forsikres for ca. 2.500 kr.

 

Man skal også være opmærksom på, at forældre og søskende, der deltager i rejsen, ikke er dækket af DIF’s rejseforsikring. Ved rejser i Europa er familiemedlemmer delvis dækket af det blå sygesikringskort, men dette gælder ikke ved rejser til oversøiske lande, fx Canada og USA.  

Sygesikringskort

Det gule sundhedskort dækker alene rejser i Danmark, Færøerne og Grønland.

Rejsende til andre EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein (EØS) og Schweiz skal medbringe det blå EU-sygesikringskort.

Man skal være opmærksom på, at EU-sygesikringskortet kan have begrænset dækning, og at der med fordel kan tegnes en privat rejseforsikring.

Du kan se, hvad det blå EU-sygesikringskort dækker på hjemmesiden for Styrelsen for Patientsikkerhed og erhverve kortet via offentlige portal Borger.dk. Du kan også downloade APPen, der hedder ”European Health Insurance Card (EHIC)” på din mobile enhed.

Ansvarsforsikring

DIF’s og DIU’s erhvervs- og produktansvarsforsikring dækker det erstatningsansvar, klubberne samt de ansatte og medlemmerne i klubberne kan pådrage sig, når de arbejder for klubben.

 

Der er også dækning for arrangøransvar, når arrangementerne er af rent underholdende art, fx sommerfester og bankospil.


KONTINGENT

Kontingent skal betales til EIK via hjemmesiden www.esbjergik.dk/kontingent.html (nemtilmeld). Sidste frist for betaling er den 10. september eller løbende ved senere indmeldelse.

BEMÆRK Har spilleren ikke betalt senest d. 10 september, er der ingen adgang til isen, førend betalingen er på plads.

KONTINGENT REFUNDERES IKKE.

Det er holdlederens pligt at sørger for at alle der træner med på det enkelte hold har indbetalt kontingent. Lister med betalende spiller kan rekvireres ved bestyrelsen se: www.esbjergik.dk/bestyrelsen.html

Esbjerg Energy årskort

Som betalende spiller i Esbjerg Ishockey Klub har man ikke krav på et årskort til Esbjerg Energy’s hjemmekampe. Det har dog indtil nu været en aftale mellem Esbjerg Ishockey Klub og Esbjerg Energy at tilbyde medlemmer et årskort hvis kontingentet er indbetalt inden en aftalt dato, og årskort indehaveren tilbyder frivillig arbejdskraft til Esbjerg Energy og/eller Esbjerg Ishockey Klub efter aftale og nedenstående retningslinier.

Årskort til Esbjerg Energys hjemmekampe er et frivillig tilvalg til kr. 0,- MEN BEMÆRK hvis årskort tilvælges skal spilleren/en forældre hjælpe i en bod til en eller to Esbjerg Energy hjemmekamp og/eller en eller to af EIKs bestyrelse udvalgt unionsamling eller lign. i løbet af sæsonen. Det er ikke muligt at tilvælge årskort til Esbjerg Energy efter 10 september.

For at træner og holdleder kan få årskort til Esbjerg Energy skal de registreres, hvilket foregår på hjemmesiden under “Leder i EIK”, koden hertil er: 1964

Disse indtastninger bruges også til indsamling af børneattester (kun 1 registrering pr. person. Registreringen foregår her: Klik her 

Kontingent fritagelse

Nyb./U7/U9 samt U17

Alle holdledere, trænere og øvrige omkring holdene Nyb./U7/U9 U17 betaler kontingent for dem selv (Hvis de selv spiller på et hold) samt deres børn.

U11/U13/U15

Op til 3 trænere pr. hold, kan får betalt deres pågældende barn/børns kontingent. De Sportslig ansvarlige i bestyrelsen giver direkte besked til trænerne på de pågældende hold.

Øvrige assisterende trænere, holdledere og øvrige omkring holdene U11/U13/U15 skal betale kontingent. Registrering af kontingent fritaget spiller: Klik her

TAVSHEDSPLIGT

Alle frivillige leder i Esbjerg Ishockey Klub kan besidde fortrolige oplysninger om medlemmer og dennes familie som feks kan omhandle Cpr.nr, økonomiske, religiøse eller andre forhold. Dette er naturligvis omfattet af tavshedspligt samt person data forordningen GDPR. I straffeloven er der en generel bestemmelse om, at man ikke uberettiget må give private oplysninger om andre videre, og det gælder også de private oplysninger, man måske kommer i besiddelse af i forbindelse med frivilligt arbejde.

Tavshedspligten gælder også, efter disse personer er udtrådt af f.eks foreningens bestyrelse eller som leder omkring et hold.

PÆDOFILIPOLITIK 

Loven påbyder alle foreninger at deres ledere der har direkte kontakt til børn og unge under 15 år, at fremskaffe en børneattest, det krav skal trænere og ledere i EIK naturligvis efterkomme.

 

Alle skal give samtykke til indhentelse af børneattest, når denne modtages i e-boksen efter de tiltræder i EIK, men der er ingen regler i lovgivningen om at man skal underskrive en igen. Registrering samme sted som årskort til Esbjerg Energy: Klik her 

Beslutningen i EIK er at der underskrives en for alle ledere (holdledere og trænere) fra u15 og ned, når man begynder i klubben og herefter hvert 5.år. Børneattesten har på ingen måde til hensigt at mistænkeliggøre EIK´s trænere og ledere.

 

Pædofile har ingen særlige kendetegn - og der er heller ingen tegn, som kan fortælle, at et barn sandsynligvis har været udsat for et seksuelt overgreb.

 

Man er henvist til sin intuition og sin sunde fornuft, og også på dette område er opmærksomhed et nøgleord.

Kun formand, kasserer eller andre medlemmer af bestyrelsen må have kendskab til indholdet af de enkelte børneattester, og disse personer har tavshedspligt. Tavshedspligten gælder også, efter disse personer er udtrådt af f.eks foreningens bestyrelse.

Det kan straffes, hvis man uberettiget videregiver oplysninger fra registret. Se tavshedspligt


Sådan indhenter man en digital børneattest

(Forbeholdt formanden for bestyrelsen, klubbens kasserer)

 1. Start din browser og gå ind på politi.dk.
 2. Klik på borgerservice.
 3. Klik på straffeattest.
 4. Klik på børneattest.
 5. Klik på linket "Digital børneattest her" midt i artiklen.
 6. Log ind med foreningens nem-id. Vælg om I har et nøglekort, en nøgle fil eller en digital signatur.
 7. Vælg anvendelse: Som forening vil I næsten altid hente børneattest på personer, der er i direkte kontakt med børnene, vælg derfor den øverste mulighed.
 8. Bestilling: udfyld hvem du vil indhente børneattest på. Du kan vælge at hente på en enkeltperson, eller flere personer. Vælger du flere personer, kan du indtaste CPR og navne, eller kopiere fra Excel. du kan her hente på op til 50 personer på en gang.
 9. Rekvirent: udfyld information om rekvirenten, altså foreningen, der beder om børneattesterne.
 10. Bekræft ved at underskrive med foreningens nem-id.
 11. Kvittering: Ønsker du en kvittering for at du har anmodet om en børneattest skal du udskrive den via knappen "udskriv".
 12. Vedkommende du har bedt om børneattest på modtager nu et brev fra Rigspolitiet i sin eboks, hvor vedkommende skal give sit samtykke til indhentelsen.
 13. Giv nu vedkommende, der skal give samtykke besked på at hun nu har 14 dage til at udfylde samtykkeerklæringen digitalt.
 14. Foreningen modtager herefter en børneattest på personen i sin digitale postkasse.

EIK´s leveregler

 

Her undgås seksuelt krænkende bemærkninger, og kun berøring i tilknytning til idrætten er tilladt. Dvs. i forbindelse med instruktion, jubel eller trøst.

 

Trænere og holdledere går ikke i bad sammen med børnene.

 

Trænere og holdledere inviterer ikke børn med hjem, uden forældrene er orienteret, og der er 2 voksne tilstede.

 

Der skal altid være 2 voksne ledere med på klubbens ture, og ingen voksen sover i samme seng som børnene.

 

Hvis man har mistanke om overgreb, eller blot mener, at den almindelige adfærd i klubben bør diskuteres, kan man altid komme til bestyrelsen.

 

Mistanke om overgreb  

 

Vær opmærksom på om en træner eller holdleder:

 

 

Alt dette kan man være opmærksom på - og observere - uden at komme til at tænke på pædofili, modsat kan man have en vedvarende følelse af, at ”her er noget galt”, eller måske høre et rygte eller en bemærkning, som gør, at man bærer på en mistanke, man ikke kan ryste af sig.

 

I sådan en situation kan man gå frem efter følgende punkter:

 

Overvej situationen grundigt. Saml dine tanker skriv evt. ned, hvad du har set eller hørt.

 

Kontakt et af bestyrelsens medlemmer. Vær diskret. Der er herefter bestyrelsen, som har ansvar for, hvad der videre skal ske.

 

Formanden for bestyrelsen kan vælge at søge vejledning hos politiet, DIF, DIU eller i kommunens socialforvaltning. I alle tilfælde kan det ske, uden at der nævnes navne. Politiet kan vejlede om hvad man bør være opmærksom på før en evt. politianmeldelse - og hvad der vil ske, hvis sagen anmeldes formelt. Kommunen har i alle tilfælde pligt til at yde rådgivning og kan være en væsentlig støtte.  

Formanden fra bestyrelsen kan vælge at orientere den mistænkte. Det vil i langt de fleste tilfælde være en god idé, medmindre der er tale om åbenlyse misforståelser. Den mistænkte har krav på at vide, at bestyrelsen, er ved at undersøge et rygte eller en mistanke. Og bestyrelsen har naturligvis brug for at kende den mistænktes reaktion. Vær altid mindst to om en sådan samtale. Det kan forebygge senere misforståelser om, hvad der er sagt og ikke sagt. Afslut samtalen med en klar konklusion og klare aftaler om, hvad der videre skal ske. I mange tilfælde vil konklusionen være, at bestyrelsens medlemmer har brug for et døgn eller to til at overveje situationen, og at man derefter vil vende tilbage.

 

Tag stilling til hvad der videre skal ske. Er der brug for flere samtaler? Er der tale om misforståelser eller rygter?  Er der grundlag for en politianmeldelse? Uanset konklusionen bør såvel den mistænkte som den, der oprindeligt henvendte sig, orienteres om beslutningen. Hvis der er tale om, misforståelser eller rygter, må bestyrelsen diskutere, hvordan rygterne bedst muligt manes i jorden. Samtidig må bestyrelsen diskuterer, om mistanken i sig selv giver anledning til at justere samarbejdet med den pågældende. Er der skabt et ”dårligt klima”, som bestyrelsen nødvendigvis må forholde sig til, eller er det muligt at “ lukke sagen “ og fortsætte samarbejdet af de tidligere aftalte linier.

 

Hvis der er grundlag for en politianmeldelse, bør bestyrelsen foretage anmeldelse hurtigst muligt. Barnets forældre skal naturligvis underrettes inden anmeldelsen og gøres opmærksom på, at de kan søge hjælp hos kommunens socialforvaltning.

 

Hvis EIKs bestyrelse vælger at foretage politianmeldelse, bør EIKs medlemmer og forældre med tilknytning til EIK også orienteres.  Der vil være brug for saglig og neutral information om sagens fakta. Orienteringen kan finde sted i nyhedsbrev - eller på klubbens hjemmeside.

 

Kun bestyrelsens formand udtaler sig til pressen (såfremt dette kommer på tale), og alle andre henviser til pågældende. Ved interviews med journalister bør man sikre sig ret til at gennemlæse artiklen forud for trykning - med ret til at rette evt. faktuelle fejl og godkende citater af egne udtalelser.

Konstateret overgreb

 

Hvis træner, holdleder, forældre eller andre konstaterer, at et barn i EIK har været udsat for et seksuelt overgreb fra en pædofil, gøres følgende:

 

 

Kun bestyrelsens formand udtaler sig til pressen (såfremt dette kommer på tale), og alle andre henviser til pågældende. Ved interviews med journalister bør man sikre sig ret til at gennemlæse artiklen forud for trykning - med ret til at rette evt. faktuelle fejl og godkende citater af egne udtalelser.

 

Udpeg en person i bestyrelsen med indsigt i sagen, som klubbens medlemmer og forældre med tilknytning til klubben kan hente hjælp og få svar på spørgsmål hos.

 

Orienter EIK s medlemmer og forældre med tilknytning til EIK. Der er brug for saglig og neutral information om sagens fakta: Understreg, at der er én presseansvarlig, og at alle andre bør afstå fra at udtale sig til pressen. Oplys at der er udpeget en kontaktperson som man kan hente hjælp og få svar på spørgsmål hos. Tag stilling til hvem der skal orienteres på et møde, og hvem der kan orienteres pr. brev.


ALKOHOL- OG RYGEPOLITIK

Alkohol

Det er ikke acceptabelt, at holdleder eller træner møder beruset op til træning eller kamp. Indtagelse af alkohol skal begrænses til en enkelt øl i “varmestuen” efter træning eller kamp. Det accepteres, at der nydes en enkelt øl til madpakken ved udekampe.

 

Generelt er det sådan, at kan man ikke indenfor færdselslovens regler føre bil, kan man heller ikke beskæftige sig med unge mennesker.

Rygning

EIK betragter et godt miljø som en forudsætning, hvis man skal være glad for sit arbejde/sin sport. Rygning har stor betydning for miljøet - både det fysiske og det psykiske.

 

Det er derfor ikke acceptabelt, at holdledere eller trænere ryger i omklædningsrummene, i hallen eller i bussen. På busture kan der evt. holdes rygepauser undervejs.  

 

Bestyrelsen ønsker, at alle holdledere og trænere vil benytte “ varmestuen ”som klublokale, idet vi forventer, at dette vil højne klublivet og klubånden, samt føre til erfaringsudvekslinger holdene imellem til fælles bedste.

 

Hensigten med rygepolitikken er, at opnå større arbejdsglæde, bedre sundhed for alle medarbejdere, medlemmer og gæster - færre sygedage, et bedre indeklima og ikke mindst større sportslige præstationer.

Målsætningen på kort sigt:

Målsætning på lang sigt:

 

Husk du er repræsentant for Esbjerg Ishockey Klub. En god opførsel samt et godt eksempel for ungdommen, er et krav der skal efterleves.


DOPINGPOLITIK 

 

Alle sportsfolk er omfattet af dopingreglerne, men kun elitesportsfolk mellem 13 og 55 år, skal have særlige tilladelser/certifikater for at de må tage deres medicin, bl.a. astmamedicin i forbindelse med træning og konkurrencer.

 

Sportsfolk på eliteplan, svarende til landshold, VM, EM, OL, DM, 1. division og superliga i Danmark, skal have et TUE – certifikat for at have lov til at tage sin medicin. TUE står for Therapeutic Use Exemption. Alle andre sportsfolk er i princippet defineret som ”motionister” og skal ikke have et TUE – certifikat.

 

Det Internationale Anti Doping Agenturs/ Wadas regler gælder over hele verden og nationale regler kan gælde i enkelte lande.

 

Den enkelte idrætsudøver skal bevise sin uskyld – ikke omvendt.

 

Husk  

Er du i tvivl kan du kontakte Anti Doping Danmark på info@antidoping.dk eller

43 26 25 26, DIU eller din egen læge.

 

Det er altid dig som sportsudøver, der har bevisbyrden – ikke din træner, leder, læge eller Anti Doping Danmark.

 

OBS:  Vær opmærksom på, at enkelte håndkøbspræparater kan være at finde på  

dopinglisten.

Esbjerg Ishockey Klubs Lederhåndbog Ver. 2016 - revideret oktober 2018