1/21/2019 VULMS - My To Do List

My To Do List Assignments

Course Assignment Open Date Due Date

BT733 Assignment # 2 Jan 28, 2019 Feb 11, 2019

21 days left.

ZOO502 Assignment # 2 Jan 25, 2019 Feb 07, 2019

PSY402 Assignment # 2 Jan 24, 2019 Jan 30, 2019

MCD503 Assignment # 2 Jan 23, 2019 Jan 30, 2019

PSY502 Assignment # 2 Jan 23, 2019 Jan 30, 2019

PSY504 Assignment # 2 Jan 23, 2019 Jan 30, 2019

PSY515 Assignment # 2 Jan 23, 2019 Jan 30, 2019

PSY610 Assignment # 2 Jan 23, 2019 Jan 30, 2019

MCD402 Assignment # 2 Jan 22, 2019 Jan 29, 2019

MCD502 Assignment # 2 Jan 22, 2019 Jan 29, 2019

MCD504 Assignment # 2 Jan 22, 2019 Jan 29, 2019

MCM431 Assignment # 2 Jan 22, 2019 Jan 29, 2019

MCM501 Assignment # 2 Jan 22, 2019 Jan 29, 2019

ZOO501 Assignment # 2 Jan 22, 2019 Jan 29, 2019

ZOO504 Assignment # 2 Jan 22, 2019 Jan 29, 2019

BT201 Assignment # 2 Jan 22, 2019 Jan 31, 2019

MGT201 Assignment # 1 Jan 21, 2019 Jan 25, 2019

MKT619 Assignment # 6 Jan 21, 2019 Jan 25, 2019

MTH721 Assignment # 3 Jan 21, 2019 Jan 26, 2019

EDU601 Assignment # 2 Jan 21, 2019 Jan 27, 2019

CS001 Assignment # 2 Jan 21, 2019 Jan 28, 2019

CS409 Assignment # 2 Jan 21, 2019 Jan 28, 2019

CS411 Assignment # 2 Jan 21, 2019 Jan 28, 2019

EDUB519 Assignment # 2 Jan 21, 2019 Jan 28, 2019

FIN619 Assignment # 7 Jan 21, 2019 Jan 28, 2019

MGT610 Assignment # 1 Jan 21, 2019 Jan 28, 2019

PSY403 Assignment # 2 Jan 21, 2019 Jan 28, 2019

PSY405 Assignment # 2 Jan 21, 2019 Jan 28, 2019

PSY409 Assignment # 2 Jan 21, 2019 Jan 28, 2019

TPT620 Assignment # 6 Jan 21, 2019 Jan 28, 2019

BIO102 Assignment # 2 Jan 21, 2019 Jan 29, 2019

BIF402 Assignment # 2 Jan 21, 2019 Feb 15, 2019

BIF601 Assignment # 2 Jan 21, 2019 Feb 15, 2019

BIF602 Assignment # 2 Jan 21, 2019 Feb 15, 2019

PAD619 Assignment # 7 Jan 21, 2019 Feb 21, 2019

HRM619 Assignment # 7 Jan 21, 2019 Feb 28, 2019

MGT619 Assignment # 7 Jan 21, 2019 Feb 28, 2019

BIO732 Assignment # 2 Jan 20, 2019 Jan 28, 2019

MGMT725 Assignment # 1 Jan 19, 2019 Jan 21, 2019 10 Hours left.

https://lms1.vu.edu.pk/WebTop/PrintToDoList.aspx 1/14

1/21/2019 VULMS - My To Do List

Course Assignment Open Date Due Date

MGT711 Assignment # 2 Jan 19, 2019 Jan 26, 2019

BIF401 Assignment # 2 Jan 19, 2019 Jan 31, 2019

MCM619 Assignment # 4 Jan 18, 2019 Jan 21, 2019 10 Hours left.

MTH403 Assignment # 2 Jan 18, 2019 Jan 22, 2019

SPT730 Assignment # 6 Jan 18, 2019 Jan 22, 2019

MTH202 Assignment # 2 Jan 18, 2019 Jan 23, 2019

ACC501 Assignment # 1 Jan 18, 2019 Jan 24, 2019

CS101 Assignment # 2 Jan 18, 2019 Jan 24, 2019

CS201 Assignment # 2 Jan 18, 2019 Jan 24, 2019

CS402 Assignment # 2 Jan 18, 2019 Jan 24, 2019

CS611 Assignment # 2 Jan 18, 2019 Jan 24, 2019

MCM304 Assignment # 2 Jan 18, 2019 Jan 24, 2019

MGMT631 Assignment # 1 Jan 18, 2019 Jan 24, 2019

MGT504 Assignment # 1 Jan 18, 2019 Jan 24, 2019

MGT601 Assignment # 1 Jan 18, 2019 Jan 24, 2019

MGT612 Assignment # 1 Jan 18, 2019 Jan 24, 2019

MKT703 Assignment # 1 Jan 18, 2019 Jan 24, 2019

PSY505 Assignment # 2 Jan 18, 2019 Jan 24, 2019

PSY512 Assignment # 2 Jan 18, 2019 Jan 24, 2019

STA301 Assignment # 1 Jan 18, 2019 Jan 24, 2019

BIF732 Assignment # 3 Jan 18, 2019 Jan 25, 2019

BIO401 Assignment # 2 Jan 18, 2019 Jan 25, 2019

COM619 Assignment # 6 Jan 18, 2019 Jan 25, 2019

CS502 Assignment # 2 Jan 18, 2019 Jan 25, 2019

CS604 Assignment # 2 Jan 18, 2019 Jan 25, 2019

CS607 Assignment # 2 Jan 18, 2019 Jan 25, 2019

FIN619 Assignment # 6 Jan 18, 2019 Jan 25, 2019

HRM619 Assignment # 6 Jan 18, 2019 Jan 25, 2019

MGT619 Assignment # 6 Jan 18, 2019 Jan 25, 2019

PAD619 Assignment # 6 Jan 18, 2019 Jan 25, 2019

PHY301 Assignment # 3 Jan 18, 2019 Jan 25, 2019

BIF733 Assignment # 3 Jan 18, 2019 Jan 27, 2019

MKT711 Assignment # 2 Jan 18, 2019 Jan 27, 2019

MTH401 Assignment # 2 Jan 18, 2019 Jan 27, 2019

BT731 Assignment # 2 Jan 18, 2019 Jan 28, 2019

CHE201 Assignment # 2 Jan 18, 2019 Jan 28, 2019

BIF731 Assignment # 3 Jan 18, 2019 Jan 31, 2019

EDU630 Assignment # 5 Jan 18, 2019 Feb 06, 2019

BIF732 Assignment # 4 Jan 18, 2019 Feb 08, 2019

BIF731 Assignment # 4 Jan 18, 2019 Feb 10, 2019

BIF733 Assignment # 4 Jan 18, 2019 Feb 12, 2019

BNK611 Assignment # 1 Jan 17, 2019 Jan 23, 2019

https://lms1.vu.edu.pk/WebTop/PrintToDoList.aspx 2/14

1/21/2019 VULMS - My To Do List

Course Assignment Open Date Due Date

CS605 Assignment # 2 Jan 17, 2019 Jan 23, 2019

FIN625 Assignment # 1 Jan 17, 2019 Jan 23, 2019

MGT503 Assignment # 1 Jan 17, 2019 Jan 23, 2019

MGT613 Assignment # 1 Jan 17, 2019 Jan 23, 2019

MGT621 Assignment # 1 Jan 17, 2019 Jan 23, 2019

BIF501 Assignment # 2 Jan 17, 2019 Jan 24, 2019

BIO601 Assignment # 2 Jan 17, 2019 Jan 24, 2019

CS508 Assignment # 2 Jan 17, 2019 Jan 24, 2019

CS620 Assignment # 2 Jan 17, 2019 Jan 24, 2019

MCM514 Assignment # 2 Jan 17, 2019 Jan 24, 2019

MCM520 Assignment # 2 Jan 17, 2019 Jan 24, 2019

MCM610 Assignment # 2 Jan 17, 2019 Jan 24, 2019

MTH631 Assignment # 2 Jan 17, 2019 Jan 24, 2019

EDU516 Assignment # 1 Jan 17, 2019 Jan 27, 2019

EDU713 Assignment # 1 Jan 17, 2019 Jan 27, 2019

BIO101 Assignment # 2 Jan 17, 2019 Jan 28, 2019

BT735 Assignment # 2 Jan 17, 2019 Jan 28, 2019

MCMI619 Assignment # 3 Jan 17, 2019 Feb 06, 2019

MCM515 Assignment # 2 Jan 16, 2019 Jan 21, 2019 10 Hours left.

CS405 Assignment # 2 Jan 16, 2019 Jan 22, 2019

CS614 Assignment # 2 Jan 16, 2019 Jan 22, 2019

EDU401 Assignment # 2 Jan 16, 2019 Jan 22, 2019

EDU512 Assignment # 2 Jan 16, 2019 Jan 22, 2019

EDU705 Assignment # 1 Jan 16, 2019 Jan 22, 2019

ZOO507 Assignment # 2 Jan 16, 2019 Jan 23, 2019

CS603 Assignment # 2 Jan 16, 2019 Jan 24, 2019

ZOO506 Assignment # 2 Jan 16, 2019 Jan 28, 2019

BIT701 Assignment # 2 Jan 15, 2019 Jan 21, 2019 10 Hours left.

BIT715 Assignment # 2 Jan 15, 2019 Jan 21, 2019 10 Hours left.

CS403 Assignment # 2 Jan 15, 2019 Jan 21, 2019 10 Hours left.

CS610 Assignment # 2 Jan 15, 2019 Jan 21, 2019 10 Hours left.

MCM517 Assignment # 2 Jan 15, 2019 Jan 21, 2019 10 Hours left.

MGMT731 Assignment # 2 Jan 15, 2019 Jan 21, 2019 10 Hours left.

PSY404 Assignment # 2 Jan 15, 2019 Jan 21, 2019 10 Hours left.

PSY407 Assignment # 2 Jan 15, 2019 Jan 21, 2019 10 Hours left.

PSY511 Assignment # 2 Jan 15, 2019 Jan 21, 2019 10 Hours left.

https://lms1.vu.edu.pk/WebTop/PrintToDoList.aspx 3/14

1/21/2019 VULMS - My To Do List

Course Assignment Open Date Due Date

PSY631 Assignment # 2 Jan 15, 2019 Jan 21, 2019 10 Hours left.

EDU406 Assignment # 2 Jan 15, 2019 Jan 22, 2019

EDU510 Assignment # 2 Jan 15, 2019 Jan 22, 2019

GSC201 Assignment # 2 Jan 15, 2019 Jan 22, 2019

MCM310 Assignment # 2 Jan 15, 2019 Jan 22, 2019

PSY401 Assignment # 2 Jan 15, 2019 Jan 22, 2019

PSY510 Assignment # 2 Jan 15, 2019 Jan 22, 2019

BIO201 Assignment # 2 Jan 15, 2019 Jan 23, 2019

BT401 Assignment # 2 Jan 14, 2019 Jan 21, 2019 10 Hours left.

BT405 Assignment # 2 Jan 14, 2019 Jan 21, 2019 10 Hours left.

EDU303 Assignment # 2 Jan 14, 2019 Jan 21, 2019 10 Hours left.

EDU410 Assignment # 2 Jan 14, 2019 Jan 21, 2019 10 Hours left.

EDU505 Assignment # 1 Jan 14, 2019 Jan 21, 2019 10 Hours left.

EDU619 Assignment # 5 Jan 14, 2019 Jan 21, 2019 10 Hours left.

EDU654 Assignment # 2 Jan 14, 2019 Jan 21, 2019 10 Hours left.

EDUB519 Assignment # 1 Jan 14, 2019 Jan 21, 2019 10 Hours left.

IT430 Assignment # 2 Jan 14, 2019 Jan 21, 2019 10 Hours left.

PSY406 Assignment # 2 Jan 14, 2019 Jan 21, 2019 10 Hours left.

PSY513 Assignment # 3 Jan 14, 2019 Jan 21, 2019 10 Hours left.

PSY619 Assignment # 5 Jan 14, 2019 Jan 21, 2019 10 Hours left.

ZOO505 Assignment # 2 Jan 14, 2019 Jan 21, 2019 10 Hours left.

BT505 Assignment # 2 Jan 14, 2019 Jan 23, 2019

EDU602 Assignment # 2 Jan 14, 2019 Jan 23, 2019

BT302 Assignment # 2 Jan 14, 2019 Jan 28, 2019

BT502 Assignment # 1 Jan 13, 2019 Jan 25, 2019

MGMT723 Assignment # 3 Jan 11, 2019 Jan 31, 2019

MTH620 Assignment # 1 Jan 10, 2019 Jan 31, 2019

ITI619 Assignment # 1 Jan 10, 2019 Feb 04, 2019

ITI619 Assignment # 2 Jan 10, 2019 Feb 04, 2019

MISI620 Assignment # 1 Jan 10, 2019 Feb 04, 2019

MISI620 Assignment # 2 Jan 10, 2019 Feb 04, 2019

MCD620 Assignment # 3 Jan 01, 2019 Jan 25, 2019

PSYI619 Assignment # 6 Dec 31, 2018 Jan 30, 2019

CS718 Assignment # 2 Nov 22, 2018 Feb 09, 2019

https://lms1.vu.edu.pk/WebTop/PrintToDoList.aspx 4/14

1/21/2019 VULMS - My To Do List

Course Assignment Open Date Due Date

CS723 Assignment # 2 Nov 20, 2018 Feb 06, 2019

CS710 Assignment # 2 Nov 19, 2018 Feb 06, 2019

CS716 Assignment # 2 Nov 19, 2018 Feb 06, 2019

CS721 Assignment # 2 Nov 19, 2018 Feb 06, 2019

CS713 Assignment # 1 Nov 15, 2018 Feb 06, 2019

CS706 Assignment # 1 Nov 13, 2018 Feb 06, 2019

CS709 Assignment # 1 Nov 13, 2018 Feb 06, 2019

CS711 Assignment # 1 Nov 13, 2018 Feb 06, 2019

CS712 Assignment # 1 Nov 13, 2018 Feb 06, 2019

CS724 Assignment # 1 Nov 13, 2018 Feb 06, 2019

CS708 Assignment # 1 Nov 13, 2018 Feb 07, 2019

BIF731 Assignment # 1 Nov 13, 2018 Feb 10, 2019

BIF732 Assignment # 1 Nov 13, 2018 Feb 10, 2019

BIF733 Assignment # 1 Nov 13, 2018 Feb 10, 2019

BT733 Assignment # 1 Nov 12, 2018 Jan 21, 2019 10 Hours left.

CS707 Assignment # 1 Nov 12, 2018 Feb 06, 2019

MKT619 Assignment # 1 Nov 08, 2018 Jan 25, 2019

QuizzesCourse Title Open Date Close Date

BIO601 quiz 1 Jan 18, 2019 12:00 AM Jan 21, 2019 11:59 PM

10 Hours left.

BNK601 Quiz No:3 Jan 17, 2019 12:00 AM Jan 21, 2019 11:59 PM

10 Hours left.

CS620 quiz 1 Jan 18, 2019 12:00 AM Jan 21, 2019 11:59 PM

10 Hours left.

HRM627 Quiz # 03 Jan 17, 2019 12:00 AM Jan 21, 2019 11:59 PM

10 Hours left.

MGT404 Quiz No. 03 Jan 17, 2019 12:00 AM Jan 21, 2019 11:59 PM

10 Hours left.

MKT610 Quiz # 3 Jan 17, 2019 12:00 AM Jan 21, 2019 11:59 PM

10 Hours left.

MKT611 Quiz #3 Jan 17, 2019 12:00 AM Jan 21, 2019 11:59 PM

10 Hours left.

ACC311 Quiz No.3 Jan 18, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

BIO303 Quiz 2 Jan 21, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

BNK603 Quiz No.3 Jan 18, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

BNK612 Quiz No. 03 Jan 18, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

BNK704 Quiz No 03 Jan 18, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

CS304 Quiz 4-CS304 Jan 21, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

ECO302 Quiz 03 Jan 18, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

ECO601 Quiz # 3 Jan 18, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

ECO603 Quiz # 03 Jan 18, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

EDU403 Quiz No. 2 Jan 21, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

EDU430 Quiz No 3 Jan 21, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

https://lms1.vu.edu.pk/WebTop/PrintToDoList.aspx 5/14

1/21/2019 VULMS - My To Do List

Course Title Open Date Close Date

EDU501 Quiz No. 2 Jan 21, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

EDU702 Quiz No. 3 Jan 21, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

ENG501 Quiz III Jan 21, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

ENG502 Quiz III Jan 21, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

ENG507 Quiz 3 Jan 21, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

ENG511 Quiz III Jan 21, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

FIN624 Quiz No. 3 Jan 18, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

HRM613 Quiz # 03 Jan 18, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

HRM626 Quiz no. 3 Jan 18, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

MCD403 Quiz 3 Jan 21, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

MCD501 Quiz 3 Jan 21, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

MGMT614 Quiz 3 Jan 18, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

MGMT615 Quiz 3 Jan 18, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

MGMT625 Quiz # 3 Jan 18, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

MGT111 Quiz 3 Jan 18, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

MGT301 Quiz No.3 Jan 18, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

MGT402 Quiz 03 Jan 18, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

MGT501 Quiz No. 3 Jan 18, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

MGT604 Quiz No 03 Jan 18, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

MKT529 Quiz 3 Jan 18, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

MKT624 Quiz No. 3 Jan 18, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

MKT630 Quiz No.3 Jan 18, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

PSY514 Quiz 3 Jan 21, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

STA630 Quiz # 03 Jan 18, 2019 12:00 AM Jan 22, 2019 11:59 PM

BT402 Quiz 2 Jan 22, 2019 12:00 AM Jan 23, 2019 11:59 PM

BT403 Quiz 2 Jan 22, 2019 12:00 AM Jan 23, 2019 11:59 PM

BT504 Quiz 2 Jan 22, 2019 12:00 AM Jan 23, 2019 11:59 PM

ECO403 Quiz # 03 Jan 21, 2019 12:00 AM Jan 23, 2019 11:59 PM

FIN622 Quiz 03 Jan 21, 2019 12:00 AM Jan 23, 2019 11:59 PM

MCD503 Quiz:04 Jan 22, 2019 12:00 AM Jan 23, 2019 11:59 PM

MCM310 Quiz 4 Jan 22, 2019 12:00 AM Jan 23, 2019 11:59 PM

MCM311 quiz # 4 Jan 22, 2019 12:00 AM Jan 23, 2019 11:59 PM

MCM511 quiz # 4 Jan 22, 2019 12:00 AM Jan 23, 2019 11:59 PM

MCM514 Quiz:04 Jan 22, 2019 12:00 AM Jan 23, 2019 11:59 PM

MCM520 Quiz:04 Jan 22, 2019 12:00 AM Jan 23, 2019 11:59 PM

MCM610 Quiz:04 Jan 22, 2019 12:00 AM Jan 23, 2019 11:59 PM

MGMT630 Quiz 3 Jan 21, 2019 12:00 AM Jan 23, 2019 11:59 PM

MGT520 Quiz # 3 Jan 21, 2019 12:00 AM Jan 23, 2019 11:59 PM

MGT705 Post Module Quiz No.2 Jan 21, 2019 12:00 AM Jan 23, 2019 11:59 PM

MKT530 Quiz # 3 Jan 21, 2019 12:00 AM Jan 23, 2019 11:59 PM

PSC401 quiz # 4 Jan 22, 2019 12:00 AM Jan 23, 2019 11:59 PM

ZOO401 Quiz No 2 Jan 22, 2019 12:00 AM Jan 23, 2019 11:59 PM

EDU304 Quiz 3 Jan 23, 2019 12:00 AM Jan 24, 2019 11:59 PM

https://lms1.vu.edu.pk/WebTop/PrintToDoList.aspx 6/14

1/21/2019 VULMS - My To Do List

Course Title Open Date Close Date

EDU405 Quiz 3 Jan 23, 2019 12:00 AM Jan 24, 2019 11:59 PM

ENG001 Quiz 3 Jan 23, 2019 12:00 AM Jan 24, 2019 11:59 PM

ENG505 Quiz No. 3 Jan 23, 2019 12:00 AM Jan 24, 2019 11:59 PM

ENG509 Quiz No. III Jan 23, 2019 12:00 AM Jan 24, 2019 11:59 PM

FIN611 Quiz # 3 Jan 22, 2019 12:00 AM Jan 24, 2019 11:59 PM

FIN630 Quiz No. 3 Jan 22, 2019 12:00 AM Jan 24, 2019 11:59 PM

FIN723 Quiz No. 3 (a) Jan 21, 2019 12:00 AM Jan 24, 2019 11:59 PM

HRM617 Quiz # 3 Jan 22, 2019 12:00 AM Jan 24, 2019 11:59 PM

HRM624 Quiz No. 03 Jan 22, 2019 12:00 AM Jan 24, 2019 11:59 PM

MGMT629 Quiz No.3 Jan 22, 2019 12:00 AM Jan 24, 2019 11:59 PM

MGT502 QUIZ#3 Jan 22, 2019 12:00 AM Jan 24, 2019 11:59 PM

MGT510 Quiz # 03 Jan 22, 2019 12:00 AM Jan 24, 2019 11:59 PM

MGT611 Quiz No.3 Jan 22, 2019 12:00 AM Jan 24, 2019 11:59 PM

MKT625 Quiz No.3 Jan 22, 2019 12:00 AM Jan 24, 2019 11:59 PM

PAD603 Quiz: 03 Jan 22, 2019 12:00 AM Jan 24, 2019 11:59 PM

BIF402 Quiz # 02 Jan 24, 2019 12:00 AM Jan 25, 2019 11:59 PM

CS204 Quiz No.3 Jan 24, 2019 12:00 AM Jan 25, 2019 11:59 PM

CS311 Quiz No. 3 Jan 24, 2019 12:00 AM Jan 25, 2019 11:59 PM

ECO404 Quiz No.3 Jan 23, 2019 12:00 AM Jan 25, 2019 11:59 PM

ECO406 Quiz#3 Jan 23, 2019 12:00 AM Jan 25, 2019 11:59 PM

EDU201 Quiz 3 Jan 24, 2019 12:00 AM Jan 25, 2019 11:59 PM

EDU402 Quiz 3 Jan 24, 2019 12:00 AM Jan 25, 2019 11:59 PM

EDU411 Quiz 3 Jan 24, 2019 12:00 AM Jan 25, 2019 11:59 PM

EDU515 Quiz 2 Jan 24, 2019 12:00 AM Jan 25, 2019 11:59 PM

ENG504 Quiz No.III Jan 24, 2019 12:00 AM Jan 25, 2019 11:59 PM

FIN623 Quiz 03 Jan 23, 2019 12:00 AM Jan 25, 2019 11:59 PM

FIN722 Quiz 01 Jan 23, 2019 12:00 AM Jan 25, 2019 11:59 PM

HRM630 Quiz 3 Jan 23, 2019 12:00 AM Jan 25, 2019 11:59 PM

MCM101 quiz # 4 Jan 24, 2019 12:00 AM Jan 25, 2019 11:59 PM

MCM304 quiz # 4 Jan 24, 2019 12:00 AM Jan 25, 2019 11:59 PM

MCM517 Quiz 04 Jan 24, 2019 12:00 AM Jan 25, 2019 11:59 PM

MGMT611 Quiz # 03 Jan 23, 2019 12:00 AM Jan 25, 2019 11:59 PM

MGMT617 Quiz 3 Jan 23, 2019 12:00 AM Jan 25, 2019 11:59 PM

MGMT627 Quiz No.3 Jan 23, 2019 12:00 AM Jan 25, 2019 11:59 PM

MGMT628 Quiz 03 Jan 23, 2019 12:00 AM Jan 25, 2019 11:59 PM

MGMT728 Quiz # 02 Jan 23, 2019 12:00 AM Jan 25, 2019 11:59 PM

MGT211 Quiz # 3 Jan 23, 2019 12:00 AM Jan 25, 2019 11:59 PM

MGT401 Quiz # 03 Jan 23, 2019 12:00 AM Jan 25, 2019 11:59 PM

MGT411 Quiz #03 Jan 23, 2019 12:00 AM Jan 25, 2019 11:59 PM

MKT621 Quiz No.3 Jan 23, 2019 12:00 AM Jan 25, 2019 11:59 PM

MKT725 Quiz # 3 Jan 23, 2019 12:00 AM Jan 25, 2019 11:59 PM

PSY632 Quiz 4 Jan 24, 2019 12:00 AM Jan 25, 2019 11:59 PM

SOC302 Quiz 3 Jan 24, 2019 12:00 AM Jan 25, 2019 11:59 PM

https://lms1.vu.edu.pk/WebTop/PrintToDoList.aspx 7/14

1/21/2019 VULMS - My To Do List

Course Title Open Date Close Date

ZOO503 Quiz 2 Jan 24, 2019 12:00 AM Jan 25, 2019 11:59 PM

GSC101 General Science (GSC101) online quiz

# 2 Jan 25, 2019 12:00 AM Jan 26, 2019 11:59 PM

BNK725 Quiz No. 3 - Module 3 Jan 25, 2019 12:00 AM Jan 27, 2019 11:59 PM

MTH621 Quiz 2 Jan 22, 2019 12:00 AM Jan 27, 2019 11:59 PM

HRM713 Analytical Quiz 3 Jan 25, 2019 12:00 AM Jan 28, 2019 11:59 PM

MKT730 Quiz no. 3 Jan 25, 2019 12:00 AM Jan 28, 2019 11:59 PM

MTH201 Quiz # 2 Jan 21, 2019 12:00 AM Jan 28, 2019 11:59 PM

MTH301 Quiz # 2 Jan 21, 2019 12:00 AM Jan 28, 2019 11:59 PM

BT603 Quiz no 2 Jan 28, 2019 12:00 AM Jan 29, 2019 11:59 PM

CS431 Quiz No 3 Jan 28, 2019 12:00 AM Jan 29, 2019 11:59 PM

EDU401 Quiz 3 Jan 28, 2019 12:00 AM Jan 29, 2019 11:59 PM

EDU512 Quiz 3 Jan 28, 2019 12:00 AM Jan 29, 2019 11:59 PM

ENG506 Quiz III Jan 28, 2019 12:00 AM Jan 29, 2019 11:59 PM

ETH201 Quiz 4 Jan 28, 2019 12:00 AM Jan 29, 2019 11:59 PM

ISL201 Quiz No. 04 Jan 28, 2019 12:00 AM Jan 29, 2019 11:59 PM

MCM516 Quiz 05 Jan 28, 2019 12:00 AM Jan 29, 2019 11:59 PM

MTH101 QUIZ # 2: Lecture No. 23 to 30 Jan 24, 2019 12:00 AM Jan 29, 2019 11:59 PM

MTH102 Quiz # 2 Jan 24, 2019 12:00 AM Jan 29, 2019 11:59 PM

PSY404 Quiz # 03 Jan 28, 2019 12:00 AM Jan 29, 2019 11:59 PM

PSY407 Quiz # 03 Jan 28, 2019 12:00 AM Jan 29, 2019 11:59 PM

PSY511 Quiz # 03 Jan 28, 2019 12:00 AM Jan 29, 2019 11:59 PM

PSY631 Quiz No.04 Jan 28, 2019 12:00 AM Jan 29, 2019 11:59 PM

ZOO505 Quiz no 2 Jan 28, 2019 12:00 AM Jan 29, 2019 11:59 PM

BT101 Quiz 2 Jan 29, 2019 12:00 AM Jan 30, 2019 11:59 PM

CS314 Quiz#3 Jan 29, 2019 12:00 AM Jan 30, 2019 11:59 PM

CS601 Quiz#3 Jan 29, 2019 12:00 AM Jan 30, 2019 11:59 PM

MCD503 Quiz:05 Jan 29, 2019 12:00 AM Jan 30, 2019 11:59 PM

MCM514 Quiz:05 Jan 29, 2019 12:00 AM Jan 30, 2019 11:59 PM

MCM520 Quiz:05 Jan 29, 2019 12:00 AM Jan 30, 2019 11:59 PM

MCM610 Quiz:05 Jan 29, 2019 12:00 AM Jan 30, 2019 11:59 PM

MTH001 Quiz # 2 Jan 28, 2019 12:00 AM Jan 30, 2019 11:59 PM

ACC501 Quiz # 3 Jan 29, 2019 12:00 AM Jan 31, 2019 11:59 PM

MGT704 Quiz # 03 Jan 29, 2019 12:00 AM Jan 31, 2019 11:59 PM

PSY401 Quiz 4 Jan 30, 2019 12:00 AM Jan 31, 2019 11:59 PM

PSY510 Quiz 4 Jan 30, 2019 12:00 AM Jan 31, 2019 11:59 PM

BIF601 Lesson 81 to Lesson 95 Jan 31, 2019 12:00 AM Feb 01, 2019 11:59 PM

BNK611 Quiz No. 3 Jan 30, 2019 12:00 AM Feb 01, 2019 11:59 PM

ECO303 Quiz No.3 Jan 30, 2019 12:00 AM Feb 01, 2019 11:59 PM

MGT201 Quiz #03 Jan 30, 2019 12:00 AM Feb 01, 2019 11:59 PM

MGT503 Quiz 3 Jan 30, 2019 12:00 AM Feb 01, 2019 11:59 PM

MGT504 Quiz: 03 Jan 30, 2019 12:00 AM Feb 01, 2019 11:59 PM

MGT522 Quiz: 03 Jan 30, 2019 12:00 AM Feb 01, 2019 11:59 PM

https://lms1.vu.edu.pk/WebTop/PrintToDoList.aspx 8/14

1/21/2019 VULMS - My To Do List

Course Title Open Date Close Date

MGT601 quiz 3 Jan 30, 2019 12:00 AM Feb 01, 2019 11:59 PM

MGT602 Quiz No.3 Jan 30, 2019 12:00 AM Feb 01, 2019 11:59 PM

MGT612 Quiz No.3 Jan 30, 2019 12:00 AM Feb 01, 2019 11:59 PM

PSY406 Quiz 3 Feb 01, 2019 12:00 AM Feb 02, 2019 11:59 PM

PSY513 Quiz 3 Feb 01, 2019 12:00 AM Feb 02, 2019 11:59 PM

MGMT622 Quiz # 3 Jan 31, 2019 12:00 AM Feb 04, 2019 11:59 PM

MGT101 Quiz No: 03 Jan 30, 2019 12:00 AM Feb 04, 2019 11:59 PM

MTH501 Quiz No. 2 Jan 30, 2019 12:00 AM Feb 04, 2019 11:59 PM

CS312 Quiz No.3 Feb 04, 2019 12:00 AM Feb 05, 2019 11:59 PM

PSY505 Quiz # 03 Feb 04, 2019 12:00 AM Feb 05, 2019 11:59 PM

BNK610 Quiz No. 03 Feb 01, 2019 12:00 AM Feb 06, 2019 11:59 PM

FIN625 Quiz-3 Feb 01, 2019 12:00 AM Feb 06, 2019 11:59 PM

MGMT631 quiz 3 Feb 01, 2019 12:00 AM Feb 06, 2019 11:59 PM

MGT603 Quiz # 03 Feb 01, 2019 12:00 AM Feb 06, 2019 11:59 PM

MGT605 Quiz # 3 Feb 01, 2019 12:00 AM Feb 06, 2019 11:59 PM

MGT610 Quiz 03 Feb 01, 2019 12:00 AM Feb 06, 2019 11:59 PM

MGT613 Quiz No.3 Feb 01, 2019 12:00 AM Feb 06, 2019 11:59 PM

MKT501 Quiz 3 Feb 01, 2019 12:00 AM Feb 06, 2019 11:59 PM

PSY403 Quiz 03 Feb 06, 2019 12:00 AM Feb 07, 2019 11:59 PM

PSY405 Quiz 03 Feb 06, 2019 12:00 AM Feb 07, 2019 11:59 PM

PSY409 Quiz 03 Feb 06, 2019 12:00 AM Feb 07, 2019 11:59 PM

FIN722 Quiz 02 Feb 06, 2019 12:00 AM Feb 08, 2019 11:59 PM

MGMT729 Quiz 4 Feb 06, 2019 12:00 AM Feb 08, 2019 11:59 PM

PSY514 Quiz 4 Feb 07, 2019 12:00 AM Feb 08, 2019 11:59 PM

STA408 QUIZ # 02 Feb 06, 2019 12:00 AM Feb 08, 2019 11:59 PM

PSY406 Quiz 4 Feb 08, 2019 12:00 AM Feb 09, 2019 11:59 PM

PSY408 Quiz 4 Feb 08, 2019 12:00 AM Feb 09, 2019 11:59 PM

PSY513 Quiz 4 Feb 08, 2019 12:00 AM Feb 09, 2019 11:59 PM

CS315 Quiz No.3 Feb 11, 2019 12:00 AM Feb 12, 2019 11:59 PM

ISL201 Quiz No. 05 Feb 11, 2019 12:00 AM Feb 12, 2019 11:59 PM

MTH101 QUIZ # 3: Lecture No. 31 to 36 Feb 07, 2019 12:00 AM Feb 12, 2019 11:59 PM

PSY101 Quiz No.05 Feb 11, 2019 12:00 AM Feb 12, 2019 11:59 PM

PSY402 Quiz No.05 Feb 11, 2019 12:00 AM Feb 12, 2019 11:59 PM

PSY403 Quiz 04 Feb 11, 2019 12:00 AM Feb 12, 2019 11:59 PM

PSY404 Quiz # 04 Feb 11, 2019 12:00 AM Feb 12, 2019 11:59 PM

PSY405 Quiz 04 Feb 11, 2019 12:00 AM Feb 12, 2019 11:59 PM

PSY407 Quiz # 04 Feb 11, 2019 12:00 AM Feb 12, 2019 11:59 PM

PSY409 Quiz 04 Feb 11, 2019 12:00 AM Feb 12, 2019 11:59 PM

PSY505 Quiz # 04 Feb 11, 2019 12:00 AM Feb 12, 2019 11:59 PM

PSY511 Quiz # 04 Feb 11, 2019 12:00 AM Feb 12, 2019 11:59 PM

PSY512 Quiz # 04 Feb 11, 2019 12:00 AM Feb 12, 2019 11:59 PM

PSY631 Quiz No.05 Feb 11, 2019 12:00 AM Feb 12, 2019 11:59 PM

SOC101 Quiz 4 Feb 11, 2019 12:00 AM Feb 12, 2019 11:59 PM

https://lms1.vu.edu.pk/WebTop/PrintToDoList.aspx 9/14

1/21/2019 VULMS - My To Do List

Course Title Open Date Close Date

SOC401 Quiz 4 Feb 11, 2019 12:00 AM Feb 12, 2019 11:59 PM

CHE201 Quiz No 2 Feb 12, 2019 12:00 AM Feb 13, 2019 11:59 PM

MCM310 Quiz 5 Feb 12, 2019 12:00 AM Feb 13, 2019 11:59 PM

MCM401 Quiz 5 Feb 12, 2019 12:00 AM Feb 13, 2019 11:59 PM

MCM517 Quiz 05 Feb 12, 2019 12:00 AM Feb 13, 2019 11:59 PM

MCM604 Quiz 05 Feb 12, 2019 12:00 AM Feb 13, 2019 11:59 PM

CS510 Quiz No. 3 Feb 13, 2019 12:00 AM Feb 14, 2019 11:59 PM

CS605 Quiz No. 3 Feb 13, 2019 12:00 AM Feb 14, 2019 11:59 PM

IT430 Quiz No.3 Feb 13, 2019 12:00 AM Feb 14, 2019 11:59 PM

MKT627 Quiz 2 Feb 12, 2019 12:00 AM Feb 14, 2019 11:59 PM

MKT731 Quiz # 02 Feb 12, 2019 12:00 AM Feb 14, 2019 11:59 PM

PSY401 Quiz 5 Feb 13, 2019 12:00 AM Feb 14, 2019 11:59 PM

PSY406 Quiz 5 Feb 13, 2019 12:00 AM Feb 14, 2019 11:59 PM

PSY408 Quiz 5 Feb 13, 2019 12:00 AM Feb 14, 2019 11:59 PM

PSY502 Quiz 04 Feb 13, 2019 12:00 AM Feb 14, 2019 11:59 PM

PSY504 Quiz 04 Feb 13, 2019 12:00 AM Feb 14, 2019 11:59 PM

PSY510 Quiz 5 Feb 13, 2019 12:00 AM Feb 14, 2019 11:59 PM

PSY513 Quiz 5 Feb 13, 2019 12:00 AM Feb 14, 2019 11:59 PM

PSY515 Quiz 04 Feb 13, 2019 12:00 AM Feb 14, 2019 11:59 PM

PSY610 Quiz 04 Feb 13, 2019 12:00 AM Feb 14, 2019 11:59 PM

PSY632 Quiz 5 Feb 13, 2019 12:00 AM Feb 14, 2019 11:59 PM

SOC302 Quiz 4 Feb 13, 2019 12:00 AM Feb 14, 2019 11:59 PM

ZOO502 Quiz No 2 Feb 13, 2019 12:00 AM Feb 14, 2019 11:59 PM

BNK611 Quiz No. 4 Feb 13, 2019 12:00 AM Feb 15, 2019 11:59 PM

CS001 Quiz # 03 Feb 14, 2019 12:00 AM Feb 15, 2019 11:59 PM

CS205 Quiz # 03 Feb 14, 2019 12:00 AM Feb 15, 2019 11:59 PM

CS302 Quiz # 03 Feb 14, 2019 12:00 AM Feb 15, 2019 11:59 PM

CS408 Quiz No.3 Feb 14, 2019 12:00 AM Feb 15, 2019 11:59 PM

CS411 Quiz No 3 Feb 14, 2019 12:00 AM Feb 15, 2019 11:59 PM

CS501 Quiz-3 Feb 14, 2019 12:00 AM Feb 15, 2019 11:59 PM

CS603 Quiz No.3 Feb 14, 2019 12:00 AM Feb 15, 2019 11:59 PM

CS604 Quiz No. 3 Feb 14, 2019 12:00 AM Feb 15, 2019 11:59 PM

ECO303 Quiz No.4 Feb 13, 2019 12:00 AM Feb 15, 2019 11:59 PM

FIN622 Quiz 04 Feb 13, 2019 12:00 AM Feb 15, 2019 11:59 PM

HRM617 Quiz # 4 Feb 13, 2019 12:00 AM Feb 15, 2019 11:59 PM

MCM311 quiz # 5 Feb 14, 2019 12:00 AM Feb 15, 2019 11:59 PM

MCM511 quiz # 5 Feb 14, 2019 12:00 AM Feb 15, 2019 11:59 PM

MGMT622 Quiz # 4 Feb 13, 2019 12:00 AM Feb 15, 2019 11:59 PM

MGT503 Quiz 4 Feb 13, 2019 12:00 AM Feb 15, 2019 11:59 PM

MGT504 Quiz: 04 Feb 13, 2019 12:00 AM Feb 15, 2019 11:59 PM

MGT522 Quiz: 04 Feb 13, 2019 12:00 AM Feb 15, 2019 11:59 PM

MGT601 quiz 4 Feb 13, 2019 12:00 AM Feb 15, 2019 11:59 PM

MGT602 Quiz No.4 Feb 13, 2019 12:00 AM Feb 15, 2019 11:59 PM

https://lms1.vu.edu.pk/WebTop/PrintToDoList.aspx 10/14

1/21/2019 VULMS - My To Do List

Course Title Open Date Close Date

MGT612 Quiz No.4 Feb 13, 2019 12:00 AM Feb 15, 2019 11:59 PM

MKT630 Quiz No.4 Feb 13, 2019 12:00 AM Feb 15, 2019 11:59 PM

PSC401 quiz # 5 Feb 14, 2019 12:00 AM Feb 15, 2019 11:59 PM

PSY404 Quiz # 05 Feb 14, 2019 12:00 AM Feb 15, 2019 11:59 PM

PSY407 Quiz # 05 Feb 14, 2019 12:00 AM Feb 15, 2019 11:59 PM

PSY505 Quiz # 05 Feb 14, 2019 12:00 AM Feb 15, 2019 11:59 PM

PSY511 Quiz # 05 Feb 14, 2019 12:00 AM Feb 15, 2019 11:59 PM

PSY512 Quiz # 05 Feb 14, 2019 12:00 AM Feb 15, 2019 11:59 PM

PSY514 Quiz 5 Feb 14, 2019 12:00 AM Feb 15, 2019 11:59 PM

BNK612 Quiz No. 04 Feb 14, 2019 12:00 AM Feb 18, 2019 11:59 PM

ECO404 Quiz No.4 Feb 14, 2019 12:00 AM Feb 18, 2019 11:59 PM

FIN623 Quiz 04 Feb 14, 2019 12:00 AM Feb 18, 2019 11:59 PM

HRM630 Quiz # 04 Feb 14, 2019 12:00 AM Feb 18, 2019 11:59 PM

HRM713 Analytical Quiz 4 Feb 15, 2019 12:00 AM Feb 18, 2019 11:59 PM

MGMT611 Quiz # 04 Feb 14, 2019 12:00 AM Feb 18, 2019 11:59 PM

MGMT617 Quiz 4 Feb 14, 2019 12:00 AM Feb 18, 2019 11:59 PM

MGMT625 Quiz # 4 Feb 14, 2019 12:00 AM Feb 18, 2019 11:59 PM

MGMT627 Quiz No.4 Feb 14, 2019 12:00 AM Feb 18, 2019 11:59 PM

MGT101 Quiz No:04 Feb 13, 2019 12:00 AM Feb 18, 2019 11:59 PM

MGT211 Quiz #4 Feb 14, 2019 12:00 AM Feb 18, 2019 11:59 PM

MGT401 Quiz # 04 Feb 14, 2019 12:00 AM Feb 18, 2019 11:59 PM

MGT520 Quiz # 4 Feb 14, 2019 12:00 AM Feb 18, 2019 11:59 PM

MKT621 Quiz No.4 Feb 14, 2019 12:00 AM Feb 18, 2019 11:59 PM

ACC311 Quiz No.4 Feb 15, 2019 12:00 AM Feb 19, 2019 11:59 PM

BNK701 Quiz # 4 Feb 15, 2019 12:00 AM Feb 19, 2019 11:59 PM

FIN625 Quiz-4 Feb 15, 2019 12:00 AM Feb 19, 2019 11:59 PM

MGMT614 Quiz 4 Feb 15, 2019 12:00 AM Feb 19, 2019 11:59 PM

MGMT629 Quiz No.4 Feb 15, 2019 12:00 AM Feb 19, 2019 11:59 PM

MGT201 Quiz #04 Feb 15, 2019 12:00 AM Feb 19, 2019 11:59 PM

MGT404 Quiz No. 04 Feb 15, 2019 12:00 AM Feb 19, 2019 11:59 PM

MGT510 Quiz # 04 Feb 15, 2019 12:00 AM Feb 19, 2019 11:59 PM

MGT603 Quiz # 04 Feb 15, 2019 12:00 AM Feb 19, 2019 11:59 PM

MGT604 Quiz No 04 Feb 15, 2019 12:00 AM Feb 19, 2019 11:59 PM

MGT613 Quiz No.4 Feb 15, 2019 12:00 AM Feb 19, 2019 11:59 PM

MKT501 Quiz 4 Feb 15, 2019 12:00 AM Feb 19, 2019 11:59 PM

MKT610 Quiz # 4 Feb 15, 2019 12:00 AM Feb 19, 2019 11:59 PM

MKT624 Quiz No. 4 Feb 15, 2019 12:00 AM Feb 19, 2019 11:59 PM

MTH501 Quiz No. 3 Feb 15, 2019 12:00 AM Feb 19, 2019 11:59 PM

SOC101 Quiz 5 Feb 18, 2019 12:00 AM Feb 19, 2019 11:59 PM

SOC302 Quiz 5 Feb 18, 2019 12:00 AM Feb 19, 2019 11:59 PM

SOC401 Quiz 5 Feb 18, 2019 12:00 AM Feb 19, 2019 11:59 PM

BNK725 Quiz No. 4 - Module 4 Feb 18, 2019 12:00 AM Feb 20, 2019 11:59 PM

HRM624 Quiz No. 04 Feb 18, 2019 12:00 AM Feb 20, 2019 11:59 PM

https://lms1.vu.edu.pk/WebTop/PrintToDoList.aspx 11/14

1/21/2019 VULMS - My To Do List

Course Title Open Date Close Date

MGMT631 quiz 4 Feb 18, 2019 12:00 AM Feb 20, 2019 11:59 PM

MGT502 QUIZ#4 Feb 18, 2019 12:00 AM Feb 20, 2019 11:59 PM

MGT610 Quiz 04 Feb 18, 2019 12:00 AM Feb 20, 2019 11:59 PM

MGT611 Quiz No.4 Feb 18, 2019 12:00 AM Feb 20, 2019 11:59 PM

MTH401 QUIZ # 2: Lecture No. 38-40 Feb 16, 2019 12:00 AM Feb 20, 2019 11:59 PM

ACC501 Quiz # 4 Feb 19, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

BNK603 Quiz No.4 Feb 19, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

BNK610 Quiz No. 04 Feb 19, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

ECO406 Quiz#4 Feb 19, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

ECO601 Quiz # 4 Feb 19, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

ETH201 Quiz 5 Feb 20, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

FIN624 Quiz No. 4 Feb 19, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

FIN630 Quiz No. 4 Feb 19, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

HRM626 Quiz no. 4 Feb 19, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

HRM627 Quiz # 04 Feb 19, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

MGMT615 Quiz 4 Feb 19, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

MGMT623 Quiz. 04 Feb 19, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

MGMT628 Quiz 04 Feb 19, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

MGMT630 Quiz 4 Feb 19, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

MGT301 Quiz No.4 Feb 19, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

MGT402 Quiz 04 Feb 19, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

MGT411 Quiz #04 Feb 19, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

MGT501 Quiz No. 4 Feb 19, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

MGT605 Quiz # 4 Feb 19, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

MGT704 Quiz # 04 Feb 19, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

MGT713 Quiz No.3 Feb 19, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

MKT529 Quiz 4 Feb 19, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

MKT530 Quiz # 4 Feb 19, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

MKT611 Quiz #4 Feb 19, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

MKT625 Quiz No.4 Feb 19, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

MKT725 Quiz # 4 Feb 19, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

MKT730 Quiz no. 4 Feb 18, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

PAD603 Quiz: 04 Feb 19, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

PSY403 Quiz 05 Feb 20, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

PSY405 Quiz 05 Feb 20, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

PSY409 Quiz 05 Feb 20, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

PSY502 Quiz 05 Feb 20, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

PSY504 Quiz 05 Feb 20, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

PSY515 Quiz 05 Feb 20, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

PSY610 Quiz 05 Feb 20, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

STA630 Quiz # 04 Feb 19, 2019 12:00 AM Feb 21, 2019 11:59 PM

BNK601 Quiz No:4 Feb 19, 2019 12:00 AM Feb 22, 2019 11:59 PM

CS502 Quiz No. 3 Feb 21, 2019 12:00 AM Feb 22, 2019 11:59 PM

https://lms1.vu.edu.pk/WebTop/PrintToDoList.aspx 12/14

1/21/2019 VULMS - My To Do List

Course Title Open Date Close Date

FIN621 Quiz # 4 Feb 19, 2019 12:00 AM Feb 22, 2019 11:59 PM

FIN723 Quiz No. 4 Feb 19, 2019 12:00 AM Feb 22, 2019 11:59 PM

BNK701 Quiz # 5 Feb 25, 2019 12:00 AM Feb 27, 2019 11:59 PM

MTH303 QUIZ # 1: Lecture No. 36-42 Mar 08, 2019 12:00 AM Mar 13, 2019 11:59 PM

Graded Discussion Boards

Course Title Open Date Close Date

MGT713 Total Quality Management... Jan 17, 2019 Jan 21, 2019 10 Hours left.

MCM311 photojournalism... Jan 21, 2019 Jan 22, 2019

PSY632 Defense Mechanism... Jan 21, 2019 Jan 22, 2019

MCD401 Photography as an art.... Jan 22, 2019 Jan 23, 2019

MCD404 Audio Effects.... Jan 22, 2019 Jan 23, 2019

MCM531 Child abuse at community level.... Jan 22, 2019 Jan 23, 2019

MCM532 Role of Magazines.... Jan 22, 2019 Jan 23, 2019

MCM601 FB Pages of Newspaper and need for

regulation.... Jan 22, 2019 Jan 23, 2019

MGT522 Urbanization in Pakistan... Jan 17, 2019 Jan 23, 2019

MGT603 The SWOT Matrix... Jan 17, 2019 Jan 23, 2019

MGT605 Cost Strategies... Jan 17, 2019 Jan 23, 2019

MKT501 Pricing... Jan 17, 2019 Jan 23, 2019

PSC201 PTI Policy of taking International loans

and its ... Jan 22, 2019 Jan 23, 2019

PSY101 Memory... Jan 22, 2019 Jan 23, 2019

SOC401 Socialization ... Jan 22, 2019 Jan 23, 2019

ECO303 Marginal propensity to Consume

(MPC)... Jan 18, 2019 Jan 24, 2019

MGMT622 Reducing and Managing Stress... Jan 18, 2019 Jan 24, 2019

MGT101 GDB-01... Jan 18, 2019 Jan 24, 2019

MGT602 Business Model Canvas... Jan 17, 2019 Jan 24, 2019

BIF402 Ethical Bioinformatics ... Jan 19, 2019 Jan 25, 2019

ENG101 Graded Discussion Board (GDB... Jan 24, 2019 Jan 25, 2019

ENG503 Graded Discussion Board... Jan 24, 2019 Jan 25, 2019

MCD503 News Room... Jan 24, 2019 Jan 25, 2019

MCM514 Editorial Policy... Jan 24, 2019 Jan 25, 2019

MCM520 Use of Media by power block... Jan 24, 2019 Jan 25, 2019

MCM610 Social Media... Jan 24, 2019 Jan 25, 2019

BIF601 Network Security ... Jan 20, 2019 Jan 26, 2019

BNK610 GDB No. 01... Jan 22, 2019 Jan 28, 2019

ENG504 Graded Discussion Board... Jan 28, 2019 Jan 29, 2019

MKT731 Consumer Culture... Jan 26, 2019 Jan 30, 2019

MTH302 GDB no.2... Jan 19, 2019 Jan 30, 2019

STA408 Latin Square Design... Jan 25, 2019 Jan 31, 2019

IT430 GDB... Jan 31, 2019 Feb 01, 2019

https://lms1.vu.edu.pk/WebTop/PrintToDoList.aspx 13/14

1/21/2019 VULMS - My To Do List

Course Title Open Date Close Date

CHE201 GDB... Feb 06, 2019 Feb 07, 2019

ZOO503 Importance of Evolution in Children's

Education... Feb 05, 2019 Feb 07, 2019

BIF401 Central Dogma... Feb 01, 2019 Feb 08, 2019

https://lms1.vu.edu.pk/WebTop/PrintToDoList.aspx 14/14