( En Revisió ) NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Generalitat de Catalunya

Departament d’Ensenyament

 

Institut Lluís Companys

TORDERA

NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE

( En Revisió )


TÍTOL 1. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE        5

1.1. Organigrames        5

1.2. Òrgans col·legiats de govern        5

1.2.1. Consell escolar        6

1.2.2. Funcionament        6

1.2.3. Composició        7

1.2.4. Comissions        7

1.2.5. El Claustre        8

1.2.6. Funcionament        9

1.2.7. L’equip directiu        9

1.3. Òrgans unipersonals de govern        9

1.3.1. El/La director/a        9

1.3.2. El/La cap d’estudis        11

1.3.3. El/La coordinador/a pedagògic/a        12

1.3.4. El/La secretari/a        13

1.4. Òrgans unipersonals de coordinació        13

1.4.1. El/La coordinador/a d’activitats i serveis        14

1.4.2. El/La coordinador/a de BATX        14

1.4.3. El/La coordinador/a d’informàtica        14

1.4.4. El/La coordinador/a de prevenció de riscos laborals        15

1.4.5. El/La cap de departament        16

1.4.6. El/La tutor/a de grup        17

1.4.8. El/la tutor/a de l’aula d’acollida, en cas què n’hi hagi.        18

1.4.9. El/La tutor/a de pràctiques de CFGM i estada a l’empresa de batxillerat        18

1.4.10. El/La tutor/a de treball de recerca de batxillerat        19

1.4.11. El/La coordinador/a lingüístic d’interculturalitat i de cohesió social del centre (CLIC)        19

1.5. Òrgans col·legiats de coordinació        20

1.5.1. Comissió d’atenció a la diversitat        20

1.5.2. Caps dels departaments didàctics i àmbits        20

1.5.3. Departaments didàctics        20

1.5.4. Els equips docents de l’ESO        21

1.5.5. Sessions d’avaluació        21

TÍTOL 2. PROFESSORAT        22

2.1. Drets i deures del professorat        22

2.2. Responsabilitat civil del professorat        22

2.3. Funcions del professorat        23

2.4. Acollida del professorat nouvingut        24

2.4.1. Acollida a l’inici de curs        24

2.4.2. Acollida durant el curs        24

2.5. Horari del professorat        24

2.6. Assistència del professorat        25

2.7. Control d’assistència del professorat        25

2.8. Funcionament de les guàrdies        25

2.8.1. Organització per al bon funcionament de les guàrdies        26

2.8.2. Protocol de guàrdies        26

2.8.3. Tasques del professorat de guàrdia        26

2.8.4. Orientacions per al bon funcionament de les guàrdies de pati        27

2.9. Comunicacions        28

2.9.1. Comunicacions de l’exterior al professorat        28

2.9.2. Comunicacions internes        28

2.10. Pla de formació del professorat        29

2.10.1. Activitats de formació: cursos, jornades, seminaris, congressos        29

TÍTOL 3. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS        30

3.1. Organització i Funcionament        30

3.1.1. Jornada i horari del personal        30

3.1.2.Vacances        30

3.1.3. Formació del personal        30

3.2. Funcions de la secretaria del centre        30

3.3. Funcions de la Consergeria del centre        31

TÍTOL 4. ALUMNAT        33

4.1. Drets i deures de l’alumnat        33

4.2. Acollida de l’alumnat general        33

4.2.1. A l’inici de curs        33

4.2.2. Un cop començat el curs        33

4.3. Organització de l’alumnat        34

4.3.1. Assamblea del grup classe        34

4.3.2. Delegats i sotsdelegats        34

4.4. Actuació en cas de no assistència a classe per vaga.        35

4.5. Reclamacions motivades per les qualificacions        35

4.5.1. Normativa general ESO, BAT i CFGM        35

TÍTOL 5. MARES, PARES I TUTORS LEGALS DE L’ALUMNAT        38

5.1. Drets de les mares, pares i tutors legals de l’alumnat        38

5.2. Deures de les mares, pares i tutors legals de l’alumnat        38

5.3. L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA)        38

TÍTOL 6. REGLAMENT DE CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE        40

6.1. Introducció        40

6.2. Responsabilitats del professorat        40

6.2.1. Respecte a l’alumnat        40

6.2.2. Respecte al manteniment del centre        41

6.3. Responsabilitats de l’alumnat        42

6.3.1. Respecte al rendiment acadèmic        42

6.3.2. Respecte a l’assistència        42

6.3.3. Respecte a la puntualitat        42

6.3.4. Respecte a la higiene i conservació        42

6.3.5. Respecte al material escolar        43

6.4. Convivència        43

6.4.1. Conductes i actes que perjudiquin greument la convivència        43

6.4.2. Sancions        44

6.4.3. Garanties i procediment en la correcció de faltes greument perjudicials per a la convivència        44

6.4.4. Conductes i actes que no perjudiquen greument a la convivència        44

6.4.5. Mesures correctores i aplicació de la sanció        44

6.5. Cartes de compromís        45

6.6. Expedients disciplinaris        46

TÍTOL 7. FUNCIONAMENT        47

7.1. Les activitats lectives        47

7.1.1. Tipologia de les activitats        47

7.1.2. Protocol per a sol·licitar les activitats S’HA DE REVISAR        47

7.1.3. Comunicació a les famílies de les activitats que es portaran a terme durant el curs        48

7.1.4. Activitats de pagament        48

7.1.5. Participació dels/de les tutors/es en les activitats        49

7.1.6. Participació dels equips docents en les activitats        49

7.1.7. Participació del professorat en les activitats        49

7.1.8. Coordinador d’activitats i serveis:        50

7.1.9. Professorat acompanyant a les sortides:        50

7.2. Accidents de l’alumnat        51

7.2.1. Assegurança escolar        51

7.2.2. Actuació davant d’un accident        51

7.2.3. Tipus d’accidents        52

7.3. Manteniment del centre        52

7.4. Manteniment informàtic        52

7.5. Neteja        52

7.6. Ús i dipòsit de les claus        52

7.7. Queixes        53

7.7.1. Procediment per tractar les queixes d’alumnat, professorat o altres treballadors del centre sobre l’actuació d’un/a professor/a o d’un/a altre/a treballador/a        53

7.8. Demandes de reparacions        54

TÍTOL 8. ORGANITZACIÓ DE LA GESTIÓ ECONÒMICA        55

8.1. Criteris elaboració de pressupost        55

8.2. Ingressos        55

8.3. Despeses        56

8.3.1. Despeses generals        56

8.3.2. Despeses de Funcionament d’Escola        56

8.3.3. Despeses de Gestió d’Escola        56

8.3.4. Despeses extraordinàries        57

8.3.5. Despeses per departaments didàctics        57

8.4. Seguiment de la despesa        57

8.5. Pagament i justificació        57

TITOL 9. SERVEIS        59

9.1. Bar        59

9.2. Biblioteca        59

9.2.1. Normes d’utilització de la biblioteca        59

9.2.2. Normes de convivència        59

9.3. Reprografia        60

9.4. Taquilles        60


TÍTOL 1. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE

1.1.        Organigrames

Òrgans col·legiats de govern i de coordinació

Organigrama dels òrgans unipersonals de govern i de coordinació

1.2. Òrgans col·legiats de govern

1.2.1. Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Les funcions del consell escolar són les que estableix l’article 148.3 de la Llei d’educació. En concret:

 1. Dona el vist i plau al PEC i a les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 2. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 3. Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 4. Dona el vist i plau a les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 5. Aprovar la carta de compromís educatiu.
 6. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 7. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 8. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 9. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 10. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 11. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 12. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 13. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
 14. A més, li correspon vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el marc del projecte educatiu del centre, vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i col·legiats d’acord amb l’article 144.4 de la Llei d’educació.

1.2.2. Funcionament

 1. El consell escolar del centre es pot reunir preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.
 2. Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no és possible arribar-hi, la decisió s’adopta per majoria de les persones membres presents, llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria qualificada.
 3. La convocatòria de les reunions s’ha de trametre per la presidència del consell amb una antelació mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de ser objecte de debat, i, si escau, d’aprovació. El consell escolar es pot reunir d’urgència, sense termini mínim per a la tramesa de la convocatòria, si totes les persones membres hi estan d’acord.
 4. Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’alguna persona membre de la comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar, se’l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o qüestió corresponent.
 5. Quan un membre deixi el centre, el renovarà el següent candidat en reserva segons procés d’elecció natural.
 6. La LOE assenyala que cadascun dels membres del Consell Escolar, un cop elegit pel seu sector acadèmic, té veu única i personal en les sessions del Consell Escolar.
 7. Un membre que està de baixa o de permís, no pot participar en les sessions, segons assenyala normativa superior.
 8. El professorat que és designat membre del Consell Escolar, té dret a una hora reconegudes com a tals, d’obligada permanència en centre.

1.2.3. Composició

 1. Composició establerta pel consell escolar respectant els criteris de la normativa vigent:
 1. Assisteixen també al consell escolar tot i no ser-ne membres amb veu i sense vot:

1.2.4. Comissions

 1. Comissió econòmica.

La comissió econòmica es reuneix sempre que la convoca el/la director/a.

Integrada pel director/a, que la presideix; l’administrador/a, que actua com a secretari; dos representants del professorat, un representant dels pares i mares, un  representant de l’alumnat i un representant del PAS designats pel consell escolar entre els seus membres.

Les funcions de la comissió econòmica són aquelles que expressament li delega el consell escolar en els termes que marqui la normativa.

 1. Comissió de convivència

La comissió de convivència és sempre que la convoca el/la director/a.

Integrada pel director/a, que la presideix, el/la cap d’estudis, que actua com a secretari/a; dos representant del professorat, un representant dels pares i mares i un representant de l’alumnat designats pel consell escolar entre els seus membres.

Les funcions de la comissió de convivència són totes aquelles que relacionades amb la convivència del centre li delegui el consell escolar en els termes que marqui la normativa.

c)   Comissió d’activitats i sortides escolars.

A principi de curs, en reunió ordinària aprova si s’escau el cuadrant de sortides previst per a tot el curs i nivells. Es demanarà vistiplau extraordinari en cas de sorgir alguna nova sortida escolar.

1.2.5. El Claustre

El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. És integrat per tot el professorat i el presideix el director o directora del centre.

Les funcions que corresponen al claustre de professorat són les que estableix l’article 146.2 de la Llei d’educació.

En concret:

 1. Intervé en l’elaboració i la modificació dels aspectes pedagògics del projecte educatiu.
 2. Designa els mestres o els professors que han de participar en el procés de selecció del director o directora.
 3. Estableix directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial.
 4. Participa en els criteris per a l’avaluació dels alumnes.
 5. Programa les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 6. Tria els representants del professorat en el consell escolar. Intervé amb veu particular.
 7. Dona suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment de la programació general del centre, i per al compliment del projecte de direcció que, en el marc del projecte educatiu del centre, vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i col·legiats del centre.
 8. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

El director o directora del centre pot convocar a les sessions del claustre del professorat professionals d’atenció educativa destinats al centre, perquè informin amb relació a l’exercici de les seves funcions.

1.2.6. Funcionament

 1. El claustre del professorat es reuneix preceptivament a l’inici i al final de curs, i sempre que el convoqui el director o directora del centre o ho sol·liciti al menys un terç de les persones membres.
 2. La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa pel director, amb antelació suficient.
 3. Totes les persones membres del claustre del professorat, amb independència de la seva situació administrativa, són electores i elegibles com a representants del professorat al consell escolar del centre, amb l’única excepció del professorat substitut, que no és elegible.

1.2.7. L’equip directiu

 1. L’equip directiu es reuneix de manera ordinària tres cops a la setmana, i tantes extraordinàries com calguin.
 2. Assisteixen a la reunió tots els membres de l’equip directiu i a tal efecte tindran tres sessions indicades en el seu horari, més la tarda de dimarts.
 3. Elabora, amb caràcter anual, la programació general del centre.
 4. Vetlla per la coordinació de la gestió del centre en el marc del projecte educatiu i la programació general.
 5. Fomenta i coordina la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa i els facilita la informació sobre la vida del centre i les activitats pròpies en el marc de la normativa vigent.
 6. Elabora la memòria anual d’activitats del centre i la tramet al Departament d’Ensenyament.

1.3. Òrgans unipersonals de govern

1.3.1. El/La director/a

El director o directora és responsable de l’organització, el funcionament i l’administració del centre, n’exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot el personal.

El director o directora té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i de lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s’exerceixen en el marc de l’ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció aprovat.

 1. Representar el centre.
 2. Exercir la representació de l’Administració educativa en el centre.
 3. Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del centre.
 4. Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l’Administració educativa i vehicular al centre els objectius i les prioritats de l’Administració.
 1. Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions corresponents.
 2. Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment.
 3. Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres plantejaments educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció.
 4. Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i de comunicació en les activitats del centre, d’acord amb el que disposen el títol II i el projecte lingüístic del centre.
 5. Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu.
 6. Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació de llocs de treball del centre i les modificacions successives.
 7. Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs a què fa referència l’article 124.1 i presentar les propostes a què fa referència l’article 115.
 8. Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l’aplicació de la programació general anual.
 9. Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i, eventualment, dels acords de coresponsabilitat.
 10. Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de l’altre personal destinat al centre, amb l’observació, directa o delegada, de la pràctica docent a l’aula.
 1. Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del centre.
 2. Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures disciplinàries corresponents.
 3. Assegurar la participació del consell escolar.
 4. Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, si s’escau, amb les associacions d’alumnes.
 1. Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del centre i dirigir-ne l’aplicació.
 2. Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el projecte educatiu.
 3. Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa vigent.
 4. Visar les certificacions.
 5. Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o secretària del centre.
 6. Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost aprovat.
 7. Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l’Administració educativa i actuar com a òrgan de contractació.
 8. Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions, la qual cosa comporta, si escau, l’observació de la pràctica docent a l’aula.

El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni l’ordenament i totes les relatives al govern del centre no assignades a cap altre òrgan.

El director o directora, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració d’autoritat pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. El director o directora, en l’exercici de les seves funcions, és autoritat competent per a defensar l’interès superior de l’infant.

1.3.2. El/La cap d’estudis

 1. La planificació, el seguiment i l’avaluació de totes les activitats reglades de l’institut.  
 2. Organitza i supervisa l’organització curricular de l’ESO, el batxillerat i el cicle formatiu aprovada pel claustre.
 3. Elabora la proposta de distribució curricular dels departaments una vegada escoltats aquests.
 4. Elabora els horaris dels grups, del professorat i la distribució dels espais a partir dels criteris pedagògics proposats pel claustre, i segons normativa vigent.
 5. Organitza i coordina les activitats curriculars  i d’avaluació de l’ESO, el batxillerat i el cicle formatiu.
 6. Organitza, coordina i supervisa les activitats pròpies del batxillerat i el cicle formatiu, inclosa la matriculació de l’alumnat,  amb la col·laboració del coordinador/a de batxillerat.
 7. Organitza les activitats del centre amb la col·laboració del coordinador d’activitats i serveis.
 8. Realitza el control d’assistència del professorat i organitza la  seva substitució en cas d’absència.
 9. Rep, orienta i assessora el professorat nouvingut.
 10. Fa el seguiment de les incidències dels alumnes i aplica les sancions previstes en el reglament de règim intern en coordinació amb els tutors o les tutores.
 11. Informa als equips docents, i al professorat en general de les incidències dels alumnes.
 12. Quan s’apliquen sancions que impliquen l’absència de l’alumnat a les classes informa al professorat afectat.
 13. Participa en les reunions de la comissió de disciplina del consell escolar.
 14. Participa a les reunions CAD d’atenció a la diversitat.
 15. Coordina i supervisa l’organització d’activitats extraescolars.
 16. Dinamitza i assessora les assemblees d’estudiants i de delegats o delegades.
 17. Actua com a representant de l’Institut davant del Departament d’Ensenyament, les institucions i les famílies en qüestions relacionades directament amb les funcions pròpies del càrrec.
 18. Substitueix el director en cas d’absència.

1.3.3. El/La coordinador/a pedagògic/a

 1. Coordina l’elaboració i actualització del projecte curricular d’ESO i l’adequació dels criteris d’avaluació d’aquests ensenyaments juntament amb els caps de departament.
 2. Coordina la programació de l’acció tutorial a l’ESO i al batxillerat.
 3. Vetlla per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels ritmes d’aprenentatge i les singularitats de cada alumne, especialment d’aquells que presentin necessitats educatives especials.
 4. Coordina els equips docents d’ESO. Recull les propostes i suggeriments per a transmetre-les a la resta de l’equip directiu, a la comissió d’atenció a la diversitat i a la reunió de coordinadors de les altres etapes.
 5. Assigna les optatives a l’alumnat valorant la tria del mateix alumnat, i l’opinió del tutor i de l’equip docent.
 6. Organitza la coordinació amb els tutors de primària abans d’organitzar els grups de 1r d’ESO conjuntament amb l’EAP.
 7. Distribueix l’alumnat nouvingut a l’ESO al grup classe i als desdoblaments, i fa arribar la informació al tutor i a l’equip docent. En el cas d’alumnat de nova incorporació coordina la incorporació de l’alumne amb el CLIC.
 8. Coordina  i supervisa els procediments de control d’assistència de l’alumnat.
 9. Coordina l’organització i els continguts dels treballs de síntesi conjuntament amb els/les coordinadors/es dels diferents equips docents.
 10. Analitza dins la Comissió d’Atenció a la diversitat les sol·licituds, fetes pels tutors o els equips docents, d’atenció individualitzada de l’alumnat per part dels serveis d’atenció a la diversitat o d’atenció psicològica.
 11. Dinamitza el programa de Mediació, fomentant la participació de tot el professorat i de l’alumnat que vulgui participar-hi, conjuntament amb el/la coordinador/a del servei de mediació.
 12. Exerceix de tutor de l’alumnat escolaritzat en les Unitats d’Escolarització Compartida i juntament amb l’EAP i orientació assisteix a les avaluacions trimestrals d’aquests alumnes.
 13. Planifica, coordina i fan el seguiment de les activitats extraescolars de reforç adreçades a l’alumnat de l’ESO.
 14. Actua com a representant de l’institut davant del Departament d’Ensenyament, les institucions i les famílies en qüestions relacionades directament amb les funcions pròpies del càrrec.

1.3.4. El/La secretari/a

 1. Aixeca acta dels claustres, dels consells escolars i d’aquelles reunions que li delegui el director.
 2. Du a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se’n deriva i elabora i custodia la documentació preceptiva.
 3. Elabora el projecte de pressupost del centre.
 4. Controla i supervisa la gestió del pressupost del centre.
 5. Organitza i gestiona les relacions de l’institut amb les entitats financeres.
 6. Gestiona les relacions de l’institut amb les empreses proveïdores i de manteniment, en coordinació amb els càrrecs que gestionen part del pressupost.
 7. Vetlla pel manteniment i conservació general del centre, de les seves instal·lacions, mobiliari i equipaments d’acord amb les indicacions del director i les disposicions vigents.
 8. Organitza i gestiona les tasques de manteniment.
 9. Organitza i supervisa les tasques del personal subaltern.
 10. Organitza i supervisa les tasques dels serveis de neteja.
 11. Actua com a representant de l’institut davant del Departament d’Ensenyament, les institucions i les famílies en qüestions relacionades directament amb les funcions pròpies del càrrec.

1.4. Òrgans unipersonals de coordinació

1.4.1. El/La coordinador/a d’activitats i serveis

 1. Recull la programació de cada trimestre de les activitats escolars, tant les dels departaments, com les de tutoria i les generals de centre, i les adreça al CE per a la seva aprovació.
 2. Facilita als coordinadors d’ESO, BAT i Cicles Formatius les activitats proposades pels departaments perquè es valori la possibilitat que es puguin treballar des de diferents àmbits i també per organitzar-ne la seva temporalització a través dels ED, coordinadora de Batxillerat, Cicles Formatius i direcció.
 3. Calcula el cost de cada activitat.
 4. Per a aquelles activitats que requereixen transport, fa la gestió per a contractar el servei de bus i afegeix aquest cost al de l’activitat.
 5. A la fi de cada curs elabora una memòria final, on consten les activitats que ha realitzat cada nivell, juntament amb el seu import. També hi afegeix la distribució de les activitats sobre el calendari anual és a dir, quines activitats complementàries s’han realitzat dia a dia.
 6. Actua com a representant de l’institut davant del Departament d’Ensenyament, les empreses o altres institucions en qüestions relacionades directament amb les funcions pròpies del càrrec.

1.4.2. El/La coordinador/a de BATX

 1. Contribueix a crear, amb tots els professors de batxillerat, un bon ambient de treball i de relació entre l’alumnat i el professorat per tal d’assolir un bon nivell acadèmic i estar preparats per accedir a la universitat i/o als cicles formatius de grau superior.
 2. Es coordina amb el/la cap d’estudis (matriculacions i gestió de les PAU, treball de recerca).
 3. Informa i assessora els tutors de batxillerat per atendre les necessitats de l’alumnat.
 4. Organitza amb les universitats més properes: (UdG, UB , UAB, UVic) activitats perquè els alumnes les visitin o bé perquè vinguin a fer presentacions a l’institut.
 5. Fa el seguiment, juntament amb el/la cap d’estudis, de les informacions referents a les PAU, les prematriculacions i les matriculacions de l’alumnat.
 6. Acompanya a l’alumnat a les proves de les PAU.
 7. Actua com a representant de l’institut davant del Departament d’Ensenyament, les empreses, les famílies o altres institucions en qüestions relacionades directament amb les funcions pròpies del càrrec.

1.4.3. El/La coordinador/a d’informàtica

 1. Impulsa l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i assessora el professorat per a la seva implantació, així com procura orientar-lo sobre la formació en TAC, d’acord amb l’assessorament dels serveis educatius de la zona.
 2. Proposa a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimació dels recursos TIC del centre, coordinant i estudiant les peticions dels departaments de nous equipaments informàtics, i assessorant si cal, al professorat sobre l’equipament i programari informàtic més adequat.
 3. Vetlla pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del centre, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i d’assistència tècnica, supervisant les instal·lacions i els equipaments informàtics i de xarxa, i proposant les mesures pertinents per garantir-ne el millor funcionament.
 4. Fa el control i manté el registre d’incidències, avaries, reparacions i intervencions efectuades.
 5. Organitza els recursos informàtics per al seu ús en xarxa, i potencia l’ús dels recursos disponibles de la xarxa interna del centre, com a eina de comunicació àgil i efectiva, per tal d’optimitzar els recursos organitzatius del centre. Assessorant si cal, l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis del centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica i economicoadministrativa del Departament d’Ensenyament.
 6. Coordina i organitza la comissió TAC, procurant assessorar a l’equip directiu sobre l’elaboració del Pla TAC de centre.
 7. Actua com a representant de linstitut davant del Departament d’Ensenyament, de les empreses i d’altres institucions, en qüestions relacionades directament amb les funcions pròpies del càrrec.

1.4.4. El/La coordinador/a de prevenció de riscos laborals

 1. Elabora el pla d’emergència del centre docent per a cada curs acadèmic. (Prescriptiu fer-ho en el 1r trimestre de cada curs).
 2. Manté la senyalització de l’Institut prevista en el pla d’emergència del centre docent, tant per casos d’evacuació com de confinament.
 3. Revisa la senyalització i els equips de lluita contra incendis periòdicament.
 4. Col·labora amb els tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament en l’avaluació dels riscos laborals que es portin a terme.
 5. Omple i tramita als Serveis Territorials d’Ensenyament els fulls de “notificació d’accidents” dels professors, PAS i personal contractat (neteja).
 6. Prepara, coordina i avalua els simulacres d’incendis que s’han d’organitzar cada curs, informant al professorat de les seves missions i actuació individual i col·lectiva.
 7. Notifica l’avaluació dels simulacres d’emergència al Servei de Prevenció de Riscos Laborals dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament.
 8. Manté els plànols i documents del pla d’emergència actualitzats i notifica les variacions als Serveis Territorials d’Ensenyament.
 9. Actua com a representant de l’institut davant del Departament d’Ensenyament i altres institucions en qüestions relacionades directament amb les funcions pròpies del càrrec.

1.4.5. El/La cap de departament

1.- Convocar i presidir les reunions del Departament i fer-ne la programació anual.

2.- Establir l’adequada programació de les matèries pròpies (seqüències, disseny general de les activitats, criteris mínims d’avaluació, activitats de recuperació.

3.- Coordinar el procés de concreció del currículum de les àrees i matèries corresponents i vetllar per la seva coherència, així com per l’establiment de la metodologia aplicable a la pràctica docent.

4.- Coordinar la fixació de criteris i continguts de l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes en les matèries i àrees corresponents. Coordinació amb l’àmbit docent corresponent.

5.- Proposar a la Direcció els materials didàctics i textos que s’hauran d’utilitzar en les activitats d’ensenyament-aprenentatge-avaluació de les matèries pròpies.

6.- Elaborar a partir de les dades facilitades pel Cap d’Estudis, la proposta d’assignació de grups als professors corresponents.

7.- Prendre iniciatives, col·laborar i participar en la realització de les activitats no estrictament acadèmiques de caràcter formatiu relacionades amb les matèries pròpies.

8.- Coordinar la programació de les activitats extraescolars (sortides, tallers, diades culturals...) de les matèries pròpies.

9.- Participar en les activitats de centre, a voluntat pròpia o a petició de Direcció: jornada de presentació de pares, jornada de portes obertes, Cerimònia de comiat de 4t d’ESO, Cerimònia de 2n de BATX… i altres sessions que s’escaiguin durant el curs.

10.- Vetllar per la conservació i , en el seu cas, actualització del material didàctic propi de les matèries corresponents.

11.- Resoldre, en primera instància, les reclamacions formals sobre proves i exàmens, i informar, a petició del director, quan la reclamació hagi de traslladar-se a instàncies externes del centre.

12.- Propiciar la innovació i recerca educatives i la formació permanent al si del Departament.

13.- Tenir cura i control de les llicències digitals activades en els diferents cursos. Dinamització de l’entorn MOODLE.

14.- Actitud proactiva i emprenedora en vers tots els projectes del centre

1.4.6. El/La tutor/a de grup

 1. Participa en l’acte de benvinguda als alumnes quan comença el curs. Reparteix la documentació que s’ha preparat des de coordinació pedagògica i caps d’estudis. Fa les entrevistes als alumnes.
 2. Participa en l’acte de presentació del curs als pares.
 3. En coordinació amb el coordinador/a pedagògic realitza el control de faltes d’assistència.
 4. Vetlla per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats del centre.
 5. Parla amb els alumnes i els assessora en la resolució de problemes. Els informa, els orienta i té cura de la seva evolució personal i acadèmica així com de la seva integració en el grup classe.
 6. Informa les famílies de les incidències disciplinàries dels alumnes en coordinació amb el cap d’estudis.
 7. Informa i orienta els alumnes i les famílies en la utilització dels serveis que ofereix l’institut.
 8. Manté una relació suficient i periòdica amb els pares de l’alumnat o representants legals per informar-los del seu procés d’aprenentatge, de la seva assistència a les activitats escolars i de la seva integració al grup classe i a l’institut en general.
 9. Realitza les activitats de tutoria i aplica el Pla d’acció tutorial d’acord amb la planificació que es fa des de coordinació pedagògica i cap d’estudis.
 10. Acompanya el grup classe en les activitats que es deriven de l’aplicació del Pla d’acció tutorial (sempre que sigui possible).
 11. Coordina i presideix les reunions d’avaluació del seu grup d’alumnes, aixeca acta del seu desenvolupament, fent-hi constar els acords presos, vetllant per la coherència de la seva avaluació a partir dels criteris establerts.
 12. Comunica als alumnes els resultat de l’avaluació i els lliura els documents acreditatius d’aquests resultats (el butlletí), vetllant per la comunicació d’aquests als pares o representants legals dels alumnes. Si cal, afegeix al butlletí de notes els comentaris que s’han dit a l’avaluació.
 13. En el cas de l’ESO, BATX i CFGM: Recull els butlletins signats pels pares o representants legals i els arxiva  conjuntament amb tota la documentació de l’alumne.
 14. Aplica les accions que s’hagin acordat en les reunions d’equip docent i a les reunions de tutors referides al funcionament del grup: situació dels alumnes a l’aula, canvis de lloc...
 15. Vetlla perquè el grup classe tingui cura de l’aula que ocupa habitualment.
 16. Fa de mediador en els conflictes entre alumnes o entre ells i els diferents professors.
 17. Coordina les reunions de l’equip docent i n’aixeca acta, en la qual han de figurar els punts tractats i els acords presos.
 18. Vetlla pel compliment del pla de treball fixat a partir dels acords del mateix equip docent i de les directrius que fixi coordinació pedagògica.

1.4.8. El/la tutor/a de l’aula d’acollida, en cas què n’hi hagi.

 1. Fer l’avaluació inicial i col·laborar en l’elaboració de plans de treball individuals intensius, les adaptacions curriculars individualitzades i les modificacions del currículum d’acord amb les necessitats educatives de cada un dels alumnes respecte al seu procés d’ensenyament aprenentatge.
 2. Gestionar l’aula d’acollida: planificar recursos i actuacions, programar les seqüències d’aprenentatge, aplicar les metodologies més adequades i avaluar processos i resultats.
 3. Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística per a l’adquisició de la llengua.
 4. Promoure la integració de l’alumnat nouvingut a les seves aules de referència.
 5. Col·laborar en la sensibilització i introducció de l’educació intercultural al procés educatiu de l’alumnat nouvingut.
 6. Treballar conjuntament amb el coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social i amb els professionals especialistes ( LIC, EAP...)
 7. Participar en les reunions dels equips docents, comissions d’avaluació..., per coordinar actuacions i fer el seguiment dels alumnes a fi d’assegurar la coherència educativa.

1.4.9. El/La tutor/a de pràctiques de CFGM i estada a l’empresa de batxillerat

 1. Prepara el full inicial de dades dels alumnes per fer convenis.
 2. Planifica la realització dels convenis de pràctiques i informa l’alumnat.
 3. Informa als alumnes del funcionament i la finalitat de les pràctiques a les empreses.
 4. Fa el seguiment dels convenis i de les pròrrogues fins al moment de la seva finalització.
 5. Cerca empreses col·laboradores conjuntament amb el departament i el Coordinador de CFGM.
 6. Informa les empreses dels objectius dels convenis.
 7. Informa les empreses dels tràmits que s’han de seguir en els convenis.
 8. Confecciona i informa les empreses, mitjançant uns dossiers, de tots els tràmits a seguir pels convenis.
 9. Prepara la fitxa de la FCT per iniciar el conveni.
 10. Realitza el conveni de la FCT per tramitar-lo a l’empresa i omple, amb les dades necessàries el llibre de pràctiques.
 11. Explica a l’alumnat el funcionament i la dinàmica de les pràctiques a l’empresa.
 12. Fa el seguiment de les pràctiques a l’empresa.
 13. Realitza el tancament del llibre de pràctiques i avalua l’alumne conjuntament amb l’empresa.
 14. Retorna als alumnes el llibre de pràctiques una vegada validat pel Departament d’Ensenyament.
 15. A fi d’assegurar que el contacte amb les empreses es produeix ha de prendre com a compromís de tenir tres contactes, com a mínim, amb els responsables de les empreses per cada conveni que es realitza. Un a l’inici del conveni, un altre durant el conveni i un altre en el moment de finalitzar-los per poder fer una valoració juntament amb l’empresa. Tot i que el contacte amb l’empresa pot ser telefònic, per correu electrònic o entrevista a l’institut, sempre que sigui possible s’hauria de fer una visita al lloc de treball on l’alumne realitza el conveni.

1.4.10. El/La tutor/a de treball de recerca de batxillerat

 1. Assessorar i supervisar la feina que va fent l’alumne/a
 2. Orientar sobre les tècniques habituals emprades en qualsevol recerca
 3. Vetllar perquè l'alumne/a faci les tasques amb regularitat, utilitzi adequadament les fonts d'informació, faci una correcta selecció de la informació i estructuri adequadament la presentació final.
 4. Fer entrevistes periòdiques per fer el seguiment del treball i establir fites per a les pròximes trobades.
 5. Ser membre del tribunal avaluador

1.4.11. El/La coordinador/a lingüístic d’interculturalitat i de cohesió social del centre (CLIC)

 1. Promou en la comunitat educativa, coordinadament amb l’assessor/a LIC, actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu basat en el plurilingüisme.
 2. Assessora l’equip directiu i col·labora en l’actualització dels documents de centre (PEC, PLC, NOFC, PAT, Pla d’acollida i integració, Programació general anual...) i en la gestió d’actuacions que fan referència a l’acollida i integració de l’alumnat nouvingut, a l’atenció a l’alumnat en risc d’exclusió i a la promoció de l’ús de la llengua, l’educació intercultural i la cohesió social en el centre.
 3. Promou actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn per potenciar la cohesió social mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural, afavorint la participació de l’alumnat i garantint-ne la igualtat d’oportunitats.
 4. Assumeix funcions que es deriven del Pla per la llengua i la cohesió social, per delegació de la direcció del centre.
 5. Actua com a representant de l’institut davant del Departament d’Ensenyament i altres institucions en qüestions relacionades directament amb les funcions pròpies del càrrec.

1.5. Òrgans col·legiats de coordinació

1.5.1. Comissió d’atenció a la diversitat

 1. La reunió es realitza de manera ordinària un cop a la setmana.
 2. Assisteixen a la reunió un membre de l’Equip Directiu com a mínim, el/la representant de l’EAP, el/la cap del departament d’orientació i el/la professora d’orientació, i a tal efecte, tindran una hora indicada al seu horari.
 3. L’ordre del dia de la reunió la fixa el/la cap del departament d’orientació que la presideix. Pot delegar, sempre que sigui necessari, en qualsevol altre membre de la comissió.
 4. L’ordre del dia i els acords presos queden reflectits a l’acta.
 5. Planifica i fa el seguiment de les actuacions que es facin per atendre la diversitat de l’alumnat.

1.5.2. Caps dels departaments didàctics i àmbits

 1. La reunió es realitza cada cop que la convoca el/la director/a o un membre de l’equip directiu.
 2. Assisteixen a la reunió tots els caps de departament convocats.
 3. L’ordre del dia de la reunió la fixa el/la director o el membre de l’equip directiu que la convoqui.
 4. L’ordre del dia i els acords presos queden reflectits a l’acta.
 5. El membre de l’equip directiu que la presideix és el responsable d’aixecar-ne acta.
 6. Planifica i organitza la distribució curricular, el marc horari dels grups, la utilització dels espais i el pressupost dels departaments.

1.5.3. Departaments didàctics

 1. La reunió es realitza de manera ordinària un cop a la setmana.
 2. Assisteixen a la reunió el/la cap del departament i el professorat adscrit al departament  i, a tal efecte, tindran una hora indicada en el seu horari.
 3. L’ordre del dia  la fixa el/la cap de departament.
 4. L’ordre del dia i els acords presos queden reflectits a l’acta.
 5. El/La  cap del departament és el responsable d’aixecar-ne acta i de mantenir-ne l’arxiu al dia.
 6. Coordina i fa el seguiment del projecte curricular del departament i de les necessitats i actuacions que se’n derivin de la seva aplicació.

1.5.4. Els equips docents de l’ESO

 1. La reunió es realitza prèvia convocatòria al calendari trimestral.
 2. Assisteixen a la reunió el professorat que imparteix matèries comuns i a 4t també els de les matèries optatives; a tal efecte tindran una hora indicada en el seu horari.
 3. L’ordre del dia i els acords presos queden reflectits a l’acta, que l’elabora l’Equip Directiu o el membre delegat per aquests, p. e. tutors o orientació.
 4. Planifica i executa les activitats que es deriven de l’aplicació del currículum i en fa el seguiment.
 5. Vetlla perquè es donin les condicions apropiades per a l’activitat acadèmica i l’adequació dels espais i materials comuns.
 6. Proposa actuacions d’atenció de la diversitat dirigides als alumnes en particular o als grups que ho requereixin.
 7. Organitza i valora les activitats curriculars proposades pels departaments
 8. Proposa actuacions en matèria de disciplina i en la prevenció de les actituds contràries a la bona convivència i al clima necessari per a l’activitat acadèmica.

1.5.5. Sessions d’avaluació

 1. La sessió d’avaluació es reuneix de manera ordinària un cop al trimestre (ESO, BATX i CF).
 2. De manera extraordinària, quan s’hagin d’efectuar avaluacions extraordinàries.
 3. Assisteixen a la sessió d’avaluació un membre de l’equip directiu, el/la tutor/a del grup que la presideix i vetlla per la coherència entre les activitats d’aprenentatge i l’avaluació dels seus tutelats,  tot el professorat que imparteix matèries al grup d’alumnes objecte d’avaluació i els alumnes representants del grup classe que seran normalment el/la delegat/a i el/la sotsdelegat/da.
 4. Els resultats de l’avaluació i els acords presos queden reflectits a l’acta.

TÍTOL 2. PROFESSORAT

2.1. Drets i deures del professorat

Els drets i deures del professorat es recullen a la LEC en el Títol III (De la comunitat educativa), Capítol IV (El professorat) en el seu Article 29 Drets i deures dels mestres i professors en l’exercici de la funció docent i en el Títol VIII (Del professorat i altres professionals del centre), Capítol I (Exercici de la professió docent) en el seu Article 104 La funció docent

2.2. Responsabilitat civil del professorat

L’incompliment per part dels professors dels deures que els afecten determina la seva responsabilitat, que pot ser de tres tipus: civil, penal i administrativa.

Tal com preveu la normativa reguladora, en el supòsit de possibles lesions d’alumnes en l’exercici de les activitats lectives, extraescolars, complementàries i serveis, cal fer les següents actuacions:

D'acord amb el que disposa l'article 138 de la LEC, d'educació, i la resta de legislació aplicable, l'Administració educativa respon de les possibles responsabilitats civils indemnitzables que es puguin derivar de procediments judicials seguits contra els funcionaris docents i de la prestació de les fiances corresponents.

L'Administració educativa vetlla, en tot moment, perquè els professors disposin d'una defensa adient, quan arran d'una denúncia, demanda o querella per actuacions i/o omissions en l'exercici de les seves funcions, necessitin assistència lletrada, sempre que els interessos dels defensats i els de la Generalitat no siguin oposats o contradictoris. Se seguiran, en aquest sentit, els criteris que estableix el Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis Jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 3584, de 27.2.2002). Entre les funcions que s'assignen al Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya hi ha la defensa dels funcionaris de la Generalitat per actes o omissions comesos en l'exercici del seu càrrec, dels quals puguin derivar-se responsabilitats per a la institució o per al funcionari.

2.3. Funcions del professorat

La descripció de les funcions del professorat queda recollida en l’article 104 , la funció docent de la Llei 12/2009 d’Educació.

 Els mestres i els professors són els agents principals del procés educatiu en els centres.

2.3.1.

Els mestres i els professors tenen, entre altres, les funcions següents:

a) Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees, les matèries i els mòduls que tinguin encomanats, d’acord amb el currículum, en aplicació de les normes que regulen l’atribució docent.

b) Avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes.

c) Exercir la tutoria dels alumnes i la direcció i l’orientació global de llur aprenentatge.

d) Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal dels alumnes en els aspectes intel·lectual, afectiu, psicomotor, social i moral.

e) Informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge i cooperar-hi en el procés educatiu.

f) Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin encomanades.

g) Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin encomanades.

h) Col·laborar en la recerca, l’experimentació i el millorament continu dels processos d’ensenyament.

i) Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o fora del recinte escolar, si són programades pels centres i són incloses en llur jornada laboral.

j) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i dominar com a eina metodològica.

k) Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes irregulars, d’acord amb l’article 34.

2.3.2.

Les funcions que especifica l’apartat 2.3.1 s’exerceixen en el marc dels drets i els deures establerts per les lleis.

2.3.3.

L’exercici de la funció docent en els centres vinculats al Servei d’Educació de Catalunya comporta el dret de participar en els òrgans del centre, d’acord amb el que estableixen les lleis.

2.3.4.

La funció docent s’ha d’exercir en el marc dels principis de llibertat acadèmica, de coherència amb el projecte educatiu del centre i de respecte al caràcter propi del centre i ha d’incorporar els valors de la col·laboració, de la coordinació entre els docents i els professionals d’atenció educativa i del treball en equip.

2.4. Acollida del professorat nouvingut

2.4.1. Acollida a l’inici de curs

L’acollida es fa en dues etapes. La primera per part del director/cap d’estudis del centre durant els  primers dies del mes de setembre. En una sessió conjunta amb tot el professorat nouvingut, el director/cap d’estudis explica el funcionament i l’organització del centre i els mostra les instal·lacions. La segona part a càrrec del cap de departament al qual està adscrit el professorat nouvingut.

2.4.2. Acollida durant el curs

L’acollida durant el curs té un format similar. La primera part la fa el Cap d’Estudis i de forma més condensada explica al nou professor/a el funcionament i l’organització del centre. La segona part va a càrrec del cap de departament i té el mateix format que la de l’inici de curs.

2.5. Horari del professorat

L’horari del professorat és de 37 hores i 30 minuts setmanals, que es distribueixen en quatre blocs:

La normativa d’inici de curs fixa cada any el nombre d’hores de cadascun d’aquests quatre blocs.

2.6. Assistència del professorat

L'equip directiu de cada centre ha d'assegurar-se que el centre disposa d'un sistema de control d'assistència i de puntualitat dels professors i altre personal del centre dependent del Departament d'Ensenyament. Aquest sistema ha de formar part de les normes d'organització i funcionament del centre. Ha d'incloure tant les activitats d'horari setmanal fix com les reunions d'horari no fix. També ha de disposar d’un sistema de control de final de jornada laboral.

Els professors estan obligats a complir l'horari establert a la normativa d’inici de curs i el calendari d'activitats establert en la programació general anual del centre. També estan obligats a assistir als claustres, a les reunions dels àmbits de coordinació que correspongui i a les altres reunions extraordinàries no previstes en la programació general anual del centre que siguin degudament convocades per la direcció.

Les faltes d'assistència són justificades quan hi ha llicència o permís concedits.

2.7. Control d’assistència del professorat

El Cap d’Estudis és el responsable de controlar l’assistència del professorat.

Les absències del professorat s’han d’evitar i s’han de limitar al mínim indispensable. Si no hi ha una llicència o un permís concedit, es considera que la falta d’assistència no és justificada, i es procedirà a l’aplicació de la deducció proporcional d’havers.

Qualsevol permís, llicència o absència ha de comunicar-se al cap d’estudis per escrit amb la suficient antelació, i ho valida el director.

2.8. Funcionament de les guàrdies

En aplicació de les noves condicions que el Departament d’Ensenyament segueix per cobrir les substitucions (Instruccions per l’aplicació del punt 4 de l’Acord GOV/60/2012, de 26 de juny, en relació amb les substitucions del personal docent dels centres públics d’ensenyament no universitari), hem definit un sistema de guàrdies per garantir que l’alumnat quedi perjudicat al mínim possible.

2.8.1. Organització per al bon funcionament de les guàrdies

El procediment per cobrir les guàrdies es diferencia en funció del tipus d’absència:

Absències motivades per sortides i activitats curriculars. Són totes les absències que s’originen per una sortida, excursió o activitat curricular aprovada pel Consell Escolar.

Absències que es poden planificar. Són totes aquelles absències que es poden preveure amb antelació suficient per poder contactar amb el cap de departament i/o amb el cap d’estudis. Una malaltia o accident es considera “absència que es pot planificar” a partir del primer dia de l’absència.

Absències motivades per imprevistos. Són aquells permisos o llicències motivats per causes de força major impossibles de preveure amb antelació.

2.8.2. Protocol de guàrdies

Quan un/a professor/a s’absenta per permís o llicència ha de deixar feina escrita en el Full per deixar feina en cas d’absència, amb les tasques dels alumnes i les orientacions que calgui per al/la professor/a que ha de fer la guàrdia.

Un cop finalitzada la classe de guàrdia amb un grup d’alumnes es dipositarà el material utilitzat i el treball dels alumnes a l’armariet de la sala del professorat del professor absent.

2.8.3. Tasques del professorat de guàrdia

En el Full de signatures, a la Sala del professorat, hi ha indicat el professor/a que s’ha de cobrir i també els fulls de feina que hi ha deixat el/la cap d’estudis.

El professorat que no ha de substituir cap absència ha de mirar que tots els alumnes siguin a les seves aules i que totes les classes s’iniciïn amb normalitat i puntualitat. Especialment, a la primera hora del matí i l’hora de després dels patis. És important repartir-se els espais per tal d’anar obrint les aules que siguin tancades i tancant les que no s’hagin d’utilitzar.

El professorat que té Dedicació en Centre (DC)  passa a fer suport de Guàrdia (G) en primera instància, en cas de necessitat del centre.

Durant l’hora de guàrdia és important que el professorat de guàrdia que no cobreix cap absència vigili que no es produeixi cap incidència en els passadissos.

Durant les hores de classe no hi ha d’haver alumnes voltant per l’Institut si no tenen una justificació explícita d’algun/a professor/a.

Tampoc no han d’anar al lavabo en hores de classe si no es tracta d’un cas justificat i totalment excepcional. I NO es pot anar al lavabo durant el temps de lectura, 4 sessió i a partir de les 14.00h.

A part del professorat de guàrdia, tothom ha de contribuir perquè el moviment d’alumnes entre classes sigui el màxim d’ordenat possible. Quan una aula ha de quedar buida -o bé perquè és la última hora de classe o bé abans dels patis- el professorat ha de ser l’últim de sortir i ha de deixar els llums i la porta tancada.

A l’última sessió de classe de cada aula es pujaran les cadires sobre la taula. I sempre es pujaran als Laboratoris, Tallers i Aula de Música.

El professorat que fa  guàrdia ha d’ajudar en el cas d’existir una incidència extraordinària: un accident o una indisposició, posem per cas. A Secretatia hi ha una farmaciola i coneixen tots els telèfons d’emergència. Quan un/a alumne/a s’indisposa cal trucar a casa seva, amb el vistiplau de Direcció.  

A secretaria tenen tots els telèfons de contacte amb les famílies. Si el cas fos molt greu, s’ha de trucar al telèfon d’emergències 112.

2.8.4. Orientacions per al bon funcionament de les guàrdies de pati

De les 10.45h a les 11.15h tot l’alumnat té descans. L’alumnat de post-obligatòria pot sortir de l’institut per la porta secundària de les 10.45h fins a les 11:15h i tornar a entrar per la mateixa porta. Aquesta operació d’obrir i tancar, tot respectant aquest horari, la fa el personal d’administració i serveis.

L’alumnat d’ESO no pot sortir del centre. En casos excepcionals, i amb el coneixement de les famílies, el director o els caps d’estudis poden donar autorització perquè un/a alumne/a d’ESO s’absenti de l’institut.

        

Durant l’hora del pati els alumnes poden anar al lavabo dels mòduls. Poden entrar a l’edifici principal si han d’anar a la Biblioteca o a fer gestions a secretaria o consergeria.

A fi de facilitar la tasca dels/de les professors/es que fan guàrdia de pati, s’han distribuït els espais a cobrir i les feines a realitzar. Aquest apartat està recollit en el Protocol de Pati, on s’organitza:

Biblioteca. El/La professor/a de guàrdia tindrà com a funcions principals: Obrir la biblioteca i controlar que els alumnes utilitzin l’espai de manera correcta.

Passadís i pati. Les seves funcions seran:

 1. Els primers 5 minuts de pati ha de vigilar que l’alumnat del 1r pis surti al pati i no es quedi pels passadissos.
 2. Ha de tancar la porta del primer pis que dóna a la rampa.
 3. Ha de passejar pel pati controlant les zones conflictives i impedint que els alumnes s’acostin a la tanca.

EN CAS DE PLUJA el professorat de guàrdia de pati concentrarà la seva feina a l’edifici principal a la planta baixa, sota el vistiplau de Direcció.

A part del professorat de guàrdia de pati tothom ha de contribuir que les entrades i sortides del descans del matí funcionin correctament. Tot l’alumnat es mou al mateix temps. Es pot ajudar que tot funcioni millor si s’és puntual a l’hora d’entrar a les classes i també ajudant a obrir les aules dels que van més retardats.

2.9. Comunicacions

2.9.1. Comunicacions de l’exterior al professorat

 1. En cas de telefonades dirigides al professorat, se seguiran els següents criteris:

 1. En el cas de correus electrònics rebuts a l’adreça de l’Institut:

2.9.2. Comunicacions internes

Totes les comunicacions internes al professorat es realitzaran per mitjà del correu electrònic de la xtec. La normativa que regirà aquest servei serà la següent:

2.10. Pla de formació del professorat

2.10.1. Activitats de formació: cursos, jornades, seminaris, congressos

Com a Institut afavorim que el professorat es formi de manera permanent, dins i fora de l’horari lectiu. De tota manera, el Departament d’Ensenyament tendeix a considerar la formació del professorat com a un projecte de tot el centre.


TÍTOL 3. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

3.1. Organització i Funcionament

3.1.1. Jornada i horari del personal

La jornada de treball del personal auxiliar i subaltern d’administració dels centres educatius públics és la que estableix l’article 3 del decret  56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horari de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat (DOGC núm. 6139, de 31.05.2012): 37,5 hores setmanals, llevat del període comprès entre l’1 de juny i el 30 de setembre, durant el qual la jornada és de 35 hores setmanals.

3.1.2.Vacances

Les vacances anuals retribuïdes són d’un mes de durada per cada any complet de servei i amb còmput de data a data, garantint en tot cas 22 dies hàbils, o els dies que correspongui proporcionalment si el temps de servei durant l’any fos menor. El període de gaudiment de les vacances es troba subjecte a les necessitats del servei i, de manera general, s’ha de fer coincidir amb el període d’inactivitat del centre.

3.1.3. Formació del personal

La formació que el personal requereix per al desenvolupament correcte de les funcions que té assignades és un dret i un deure. En aquest sentit, el personal ha d’assistir als cursos de formació que el Departament programi.

3.2. Funcions de la secretaria del centre

 1. Registra i  tramita tota la documentació que entra i surt de l’institut
 2. Ordena el procés d’arxiu dels documents del centre, assegurant la unitat dels registres i expedients acadèmics, diligencia els documents oficials i els custodia.
 3. Realitza les tasques segons el calendari del curs:
 1. Vetlla per la correcció de les comunicacions oficials de l’institut al Departament d’Educació:
 1. Organitza i supervisa l’atenció al professorat en les qüestions referides a:
 1. Organitza i supervisa l’atenció a l’alumnat, concretament:

3.3. Funcions de la Consergeria del centre

El personal subaltern de Consergeria manté el servei durant totes les hores en que el centre està obert i és l’encarregat d’obrir i tancar l’institut. Són ells també els encarregats  que a última hora tot quedi ben tancat.

Les seves funcions  són :

 1. Atendre les trucades telefòniques entrants i sortints de l’Institut.
 2. Rebre els diferents materials que arriben al centre, en el cas de comandes realitzades pels departaments.
 3. Atendre el professorat per fer fotocòpies. En aquest tipus de feina hem de preveure amb temps les nostres necessitats.
 4. Lliurar les claus al professorat i al personal de manteniment o serveis. A consergeria estan dipositades totes les claus. El professorat ha de tenir còpia de les claus que necessita.
 5. Rebre els avisos de desperfectes o avaries. Quan detectem alguna avaria en les instal·lacions ho hem de comunicar a consergeria.
 6. Subministrar al professorat el material de classe més usual: guixos, esborradors, estris de neteja.....
 7. Fer el préstec de pilotes als alumnes durant les hores d’esbarjo.
 8. Intervenir en els petits accidents de l’alumnat i subministrar al professorat el material de la  farmaciola per fer les primeres cures.
 9. Atendre en primer lloc les demandes d’informació de qui ho sol·licita, tant  pel que fa a l’atenció directa al públic com a les demandes per telèfon. Quan esperem trucades o visites sempre els hem de facilitar la nostra localització.
 10. Obrir i tancar les portes  a les hores d’entrada i sortida de l’alumnat:

A les hores d’entrada: Obriran 10 minuts abans de l’hora d’entrar i tancaran puntualment.

Podem ajudar a que la tasca dels conserges funcioni millor si tenim cura de tancar les finestres, apagar els llums i tancar la porta quan som els últims en utilitzar una aula.

També ajudarem en aquest servei si els donem  bé i a temps  les informacions de tipus general que ells poden transmetre: Horaris de les reunions no programades, visites, activitats...


TÍTOL 4. ALUMNAT

4.1. Drets i deures de l’alumnat

Els drets i deures de l’alumnat estan recollits a la Llei 12/2009 Llei d’Educació de Catalunya de 10 de juliol.

En concret el capítol II en els seus articles 21 i article22 recull aquests drets i deures.

4.2. Acollida de l’alumnat general

L’acollida de l’alumnat es durà a terme de forma diferent si és a principi de curs o un cop ja ha començat.

4.2.1. A l’inici de curs

L’acollida de l’alumnat es fa segons el nivell educatiu (ESO, BAT i CFGM). El primer dia d’inici de curs seguint el següent protocol:

4.2.2. Un cop començat el curs

Un cop començat el curs l’alumnat que s’incorpora ve assignat per la Comissió d’Escolarització.

Quan la família de l’alumne/a assignat es posa en contacte amb el centre se la cita per a realitzar una entrevista amb el departament d’orientació o el/la coordinador/a pedagògic/a. Per part de la família hi ha d’assistir els pares de l’alumne (o un dels dos, o el tutor/a legal) i l’alumne/a.

En l’entrevista es comenten les causes de la incorporació tardana, la situació familiar, l’escolarització prèvia i les motivacions per l’estudi de l’alumne/a. Per altra part s’hi informa a la família dels serveis i normativa que pot oferir l’institut, el grup al qual s’assignarà l’alumne/a, i se li explica el procés d’acollida que farà l’alumne/a en el centre.  Una vegada acabada l’entrevista, la família formalitza la matriculació a la secretaria del centre.

Una vegada l’alumne/a està matriculat el/la  coordinador/a pedagògica comunica al tutor/a i a l’Equip Docent la incorporació de l’alumne/a i el dia que comença les classes.

En el cas d’alumnat nouvingut:

En el cas de tractar-se d’alumnat d’incorporació tardana el/la tutor/a de l’aula d’acollida faran una avaluació inicial, i si no n’hi ha, el CLIC. A partir d’aquesta avaluació inicial, el/la tutor/a de l’aula d’acollida o CLIC, farà la proposta d’hores en que l’alumne/assistirà a l’aula d’acollida i/o hores de Suport Lingüístic.

Aquesta avaluació es farà abans d’incorporar-se a classe en el cas d’ESO, i al cap d’un mes, si l’alumnat és de BATX.

És el Tutor d’Aula d’Acollida o el CLIC qui confeccionarà el PI de l’alumne/a, amb el vistiplau de la CAD. I són aquests qui buscaran un company guia (Decàleg de funcions penjat a l’aula) per a l’alumnat nouvingut del mateix grup classe, i l’esperaran a la porta el primer dia de classe.

4.3. Organització de l’alumnat

4.3.1. Assamblea del grup classe

L’alumnat té dret a participar en el funcionament i en la vida del centre en els termes que preveu la legislació vigent.

Tots els grups classe escolliran els seus delegats/des i sots-delegats/des en sessió expressa convocada pel tutor/a durant els primers 30 dies del curs.

Per l’elecció  dels representants del grup classe es constituirà una mesa composta pel primer noi i la primera noia de la llista de classe.

El tutor/a, que actua com a coordinador i secretari,  demanarà als voluntaris a ocupar el càrrec que es presentin a la classe i exposin, si ho desitgen, la seva candidatura.

Una vegada exposades les candidatures i anotats els noms dels candidats/tes  a la pissarra es passarà a realitzar l’elecció. Tots els membres del grup classe tenen dret a vot i hauran d’anotar a la papereta el nom del delegat/da que vulguin escollir entre els candidats.

En cas de no haver-hi candidatures tot l’alumnat del grup classe passa a ser elegible.

El vot és personal i secret, no es podrà delegar cap vot i qualsevol papereta que no s’ajusti a les instruccions anteriors serà nul·la.

El recompte dels vots anirà a càrrec de la mesa sota la supervisió del tutor/a.

Un cop acabat l’escrutini el tutor/a proclamarà el candidat més votat com a delegat/da i el  segon com a sotsdelegat/da. La resta de candidats passaran a ser suplents seguint l’ordre de vots obtinguts.

En acabar la sessió el tutor/a n’aixecarà acta que haurà de ser signada per ell mateix i pels alumnes de la mesa.

L’original d’aquesta acta s’ha de lliurar al cap d’estudis.

4.3.2. Delegats i sotsdelegats

Els delegats i delegades seran els representants del grup classe i els responsables de reunir l’assamblea de classe quan ho considerin convenient.

Els delegats i delegades seran els representants del grup classe en l’assemblea de delegats, que convoca trimestralment Direcció.

Els sots-delegats/des actuaran com a delegats/des en cas d’absència d’aquests.

4.4. Actuació en cas de no assistència a classe per vaga.

4.5. Reclamacions motivades per les qualificacions

4.5.1. Normativa general ESO, BAT i CFGM

Distingirem dos tipus de reclamacions:

Un cop presentada la reclamació al director/a, se seguirà la tramitació següent:

 1. Si la reclamació es refereix a la qualificació de matèries, el director la traslladarà al departament que correspongui, per tal que, en reunió convocada a tal fi, estudiï si la qualificació s'ha atorgat d'acord amb els criteris d'avaluació establerts i formuli la proposta pertinent. Si consta només d'un o dos membres, l'òrgan s'ampliarà, fins a tres, amb els professors que el director designi (entre els professors d'altres matèries del mateix àmbit o entre els càrrecs directius). Les reclamacions formulades i la seva proposta raonada de resolució es faran constar en una acta del departament.

Vista la proposta formulada per l'òrgan i l'acta de la sessió d'avaluació en què l'equip docent atorgà les qualificacions finals, el director podrà resoldre directament la reclamació, o bé convocar una nova reunió de l'equip docent. En aquest últim cas resoldrà en vista dels elements abans esmentats i de la proposta que faci l'equip docent en la reunió extraordinària, les deliberacions del qual constaran en una acta singular elaborada a tal efecte.

 1. Si la reclamació es refereix a decisions sobre la promoció de curs o acreditació final de l'etapa, el director/a podrà resoldre directament la reclamació en vista de l'acta de la sessió d'avaluació en què l'equip docent atorgà les qualificacions finals, o bé convocar una nova reunió de l'equip docent. En aquest últim cas, resoldrà en vista de l'acta de la sessió d'avaluació en què l'equip docent atorgà les qualificacions finals i de la proposta que formuli l'equip docent en la reunió extraordinària, les deliberacions del qual també constaran a l'acta elaborada a tal efecte. També tindrà en compte, si escau, la documentació generada en el cas que l'alumne hagués presentat prèviament recurs contra les qualificacions finals de les matèries, el procediment del qual ha quedat descrit a l'apartat a.
 2. La resolució del director/a es notificarà a l'interessat. En el cas que la reclamació sigui acceptada, es modificarà, en diligència signada pel director, l'acta d'avaluació corresponent i la modificació es comunicarà a l'equip docent del grup.
 3. Contra la resolució que el director/a doni a la reclamació l'alumne —o, si aquest és menor d'edat, el seu pare, mare o tutors legals— podrà recórrer davant la direcció dels serveis territorials, en escrit del recurrent presentat per mitjà de la direcció del centre, en el termini de cinc dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució. Aquesta possibilitat s'haurà de fer constar en la notificació de resolució que el centre fa arribar a l'interessat.

En el cas que l'interessat presenti recurs contra la resolució del centre, el director el trametrà en els tres dies hàbils següents als serveis territorials, juntament amb la documentació següent:

La Inspecció d'Educació elaborarà un informe que inclourà tant els aspectes procedimentals seguits en el tractament de la reclamació com el fons de la qüestió reclamada. Quan de l'informe i de la documentació se'n desprèn la conveniència de revisar la qualificació o el procediment d'avaluació, si la direcció dels serveis territorials ho considera necessari pot encarregar aquesta tasca a una comissió formada per un professor o professora del centre que no hagi estat responsable directe de la qualificació objecte de reclamació, proposat pel director o directora del centre, un professor o professora d'un altre centre i un inspector o inspectora, proposats per la Inspecció d'Educació.

D'acord amb l'informe de la Inspecció i, si escau, de la comissió, la direcció dels serveis territorials ho resoldrà definitivament, amb notificació a l'interessat, per mitjà de la direcció del centre. En el cas que la reclamació sigui acceptada, es modificarà, en diligència signada pel director, l'acta d'avaluació corresponent i la modificació es comunicarà a l'equip docent del grup.

A fi que les tramitacions anteriors siguin factibles, cal que els professors mantinguin un registre de tots els elements que han utilitzat per avaluar i cal que conservin en el centre, o que hagin retornat als alumnes (que els hauran de conservar fins a final de curs), tots els elements escrits que hagin contribuït a l'avaluació continuada. Els exercicis escrits que no s'hagin retornat als alumnes i les proves extraordinàries, si escau, s'hauran de conservar fins al 30 de setembre del curs següent, o fins que ho digui la Normativa de curs.

Transcorregut aquest termini, i si no estan relacionats amb la tramitació d'expedients de reclamació de qualificacions, podran ser destruïts, o retornats als alumnes si aquests així ho havien demanat prèviament.


TÍTOL 5. MARES, PARES I TUTORS LEGALS DE L’ALUMNAT

5.1. Drets de les mares, pares i tutors legals de l’alumnat

Les mares, els pares o els tutors legals dels alumnes, segons l’Article 25 del Capítol III de la Llei 12/2009 de 10 de juliol Llei d’Educació de Catalunya, tenen dret a rebre la informació següent:

 1. El projecte educatiu del centre.
 2. El projecte lingüístic del centre.
 3. Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té.
 4. La carta de compromís educatiu, i la corresponsabilització que comporta per a les famílies.
 5. Les normes d’organització i funcionament del centre.
 6. Les activitats complementàries, si n’hi ha, les activitats extraescolars i els serveis que s’ofereixen, el caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis tenen per a les famílies, l’aportació econòmica que, si s’escau, els comporta i la resta d’informació rellevant relativa a les activitats i serveis oferts.
 7. Les beques i els ajuts a l’estudi.
 8. La informació sobre l’evolució educativa de llurs fills.

5.2. Deures de les mares, pares i tutors legals de l’alumnat

Les mares, pares o els tutors legals tenen el deure de:

 1. Respectar el projecte educatiu del centre.
 2. Respectar el caràcter propi del centre.
 3. Participar en les activament en l’educació del seu fill.
 4. Contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat escolar.
 5. Acudir al centre quan siguin convocats pel tutor/a o algun membre de l’equip directiu.

5.3. L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA)

Al centre podran constituir-se associacions de famílies d’alumnes d’acord amb les normes jurídiques vigents. Hauran de registrar els seus estatuts i la identitat dels seus representants, elegits democràticament, al registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya.

El director/a facilitarà el desenvolupament de les activitats de les associacions de famílies d’alumnes, i els mantindrà informats, mitjançant els seus representants, de tot el que afecti a la vida escolar.


TÍTOL 6. REGLAMENT DE CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE

6.1. Introducció

L’escola és un espai d’estudi, convivència i treball.

El centre ha de facilitar una educació que permeti als alumnes progressar com a estudiants i formar persones que siguin competents, respectuoses amb els altres i amb l’entorn, i amb ganes d’aprendre i col·laborar tant en les activitats acadèmiques com en la bona convivència del centre.

Tota la comunitat escolar té l’obligació d’afavorir el bon funcionament de l’escola.

Es procurarà que a l’Institut hi hagi un bon ambient. Per això, cal respectar-se al màxim.

S’aconseguirà que la relació diària sigui més fàcil si s’accepten les diferències d’edat, sexe, creença, pensament, manera de ser, ètnia, costums, etc.

Per afavorir la convivència en el centre s’ha de garantir el compliment de les normes  i adoptar les mesures disciplinàries que corresponguin segons el NOFC (Normes i organització de funcionament del Centre). En l' exercici d' aquesta funció, el director o directora del centre té la facultat d'intervenció, directa o per persona tècnicament capacitada a la qual designi, per exercir funcions d'arbitratge i de mediació en els conflictes que es generin entre membres de la comunitat educativa.

A la Carta de Compromís del centre queden estipulats els compromisos de l’institut i la família  per aconseguir els objectius de formació que es proposen.

6.2. Responsabilitats del professorat

6.2.1. Respecte a l’alumnat

6.2.2. Respecte al manteniment del centre

A tot el centre:

A les aules:

6.3. Responsabilitats de l’alumnat

6.3.1. Respecte al rendiment acadèmic

Tot això es concreta a la carta de compromís  del centre i es pot desglossar en:

6.3.2. Respecte a l’assistència

6.3.3. Respecte a la puntualitat

6.3.4. Respecte a la higiene i conservació

6.3.5. Respecte al material escolar

6.4. Convivència

L’alumnat ha d’observar un comportament correcte en qualsevol indret del centre: aules, biblioteca, patis...

Les conductes contràries a la convivència estan regulades en l’article 35 de la LEC i es classifiquen en:

6.4.1. Conductes i actes que perjudiquin greument la convivència

Les conductes i actes que perjudiquen greument la convivència estan descrits a l’apartat 1 de l’Article 37 de la LEC

Així mateix l’apartat 2 del mateix article descriu els actes o conductes que s’han de considerar especialment greus.

6.4.2. Sancions

Les sensacions que es poden imposar a l’alumnat que incorre en alguna conducta i/o acta que perjudiqui greument la convivència estan descrits en l’apartat 3 de l’Article 37 de la LEC

6.4.3. Garanties i procediment en la correcció de faltes greument perjudicials per a la convivència

El procediment a seguir per a garantir la correcció de les faltes greument perjudicials per a la convivència està descrit en l’Article 25 del Decret 102/2010 de 3 d’Agost d’Autonomia de Centres Educatius

6.4.4. Conductes i actes que no perjudiquen greument a la convivència

Tindran consideració de conductes i/o actes que no perjudiquen greument a la convivència els següents:

6.4.5. Mesures correctores i aplicació de la sanció

Degut a la naturalesa de les accions es considera que s’ha de produir, en la majoria dels casos, una actuació immediata, per això l’aplicació de sancions la pot fer qualsevol membre del claustre.

Per part de qualsevol professor/a:

Per part de cap d’estudis o direcció del centre:

6.5. Cartes de compromís

En iniciar l’ESO el centre i les famílies signen una carta de compromís on es descriuen els compromisos que adquireix el centre i les famílies per tal de garantir una convivència i escolarització adient per l’alumnat.


6.6. Expedients disciplinaris

Protocol d’actuació en el cas d’obrir un expedient disciplina per causa de conductes i actes greument perjudicials per a la convivència en el centre.


TÍTOL 7. FUNCIONAMENT

7.1. Les activitats lectives

Les activitats lectives (dins i fora del centre) organitzades dins del marc del projecte curricular i com a tals són d’assistència i participació obligatòria per tots els alumnes. (Excepte els viatges).

7.1.1. Tipologia de les activitats

Les activitats poden ésser bàsicament de dos tipus:

Ambdues tipologies poden presentar activitats gratuïtes o de pagament, sempre tenint present que aquest darrer recau sobre l’alumnat, llevat de casos excepcionals.

Cada alumne paga a inici de curs una Quota general on s’inclou una part per a dur a terme aquestes sortides. Durant el tercer trimestre el CASE presenta la liquidació de cadascuna d’aquestes sortides de forma pública a la pàgina web del centre i al Consell Escolar.

Totes les activitats han d’estar aprovades pel consell escolar per a poder portar-les a la pràctica, per tant és imprescindible fer-ne la sol·licitud prèviament.

7.1.2. Protocol per a sol·licitar les activitats S’HA DE REVISAR

Les de departament

El/La cap de departament : convoca les reunions necessàries per programar les activitats de l’àrea. Un cop acordades es passen als equips docents per a coordinar-les amb les diverses àrees i finalment retornen al departament per fer-ne la gestió.

Professorat responsable de l’activitat complementària

Equip docent:

Valorar les propostes dels departaments per racionalitzar tant la distribució de les activitats al llarg del curs com la part econòmica.  

Intentar potenciar sempre que sigui possible més d’una activitat (de la mateixa o diferents àrees) en un sol dia.

Transversals:

L’encarregat de sol·licitar aquestes activitats es el/la coordinador/a pedagògic/a

7.1.3. Comunicació a les famílies de les activitats que es portaran a terme durant el curs

Cada activitat que impliqui una variació de l’horari habitual de l’alumnat o tingui un cost econòmic es notificarà a les famílies.

7.1.4. Activitats de pagament

ESO i BATX

El pagament serà sortida a sortida i es farà efectiu a la consergeria del centre tots els dies a l’hora de patí (11 a 11’30h).

El pagament s’ha de fer sempre dins del termini establert.

En el cas que algun alumne/a no pugui assistir a una sortida per una causa justificada i hagi abonat l’import de la sortida aquest quedarà dipositat al centre i se li tornarà sempre que sigui possible.

7.1.5. Participació dels/de les tutors/es en les activitats

 1. Han de verificar que tots els seus tutelats tinguin l’autorització de la família per participar en les activitats.
 2. En les activitats generals de centre  o de tutories actuarà com a professor/a responsable de la sortida, lliurarà als seus tutelats el Full informatiu i si cal en controlarà el pagament.

Alumnes amb dificultats econòmiques?? Quin protocol?? Qui ho gestiona??

7.1.6. Participació dels equips docents en les activitats

 1. A l’inici de curs han de valorar, prèvia informació dels departaments, com queden distribuïdes les activitats al llarg del curs i si ho creuen necessari poden demanar que es revisi.
 2. Proposar activitats per a la fi de curs.
 3. Col·laborar en la vigilància i seguiment de les activitats que fa l’alumnat, tant dins (vigilar sancionats) com fora del centre (deixar feina pels grups que es deixen).
 4. Han de revisar periòdicament, en el marc de la reunió d’equip docent, quins alumnes estan sancionats i no poden participar en les activitats. El/La coordinador/a de l’equip docent ha de comunicar al cap d’estudis els acords presos en aquest sentit.

7.1.7. Participació del professorat en les activitats

 1. Com a professor responsable de l’activitat (s’ha descrit anteriorment)
 2. Com a professorat acompanyant: Posar-se en contacte amb el/la professor/a per demanar les tasques que caldrà fer durant l’activitat.
 3. Cal deixar feina (sempre) pel grups que es deixen.

        

7.1.8. Coordinador d’activitats i serveis:

Ha de recollir els impresos que el cap de departament obtindrà de la carpeta de sala professorat de la intranet, una vegada omplerts i també fer el mateix amb els coordinadors del diferents nivells (una vegada les activitats s’han acceptat en els respectius equips docents), autoritzar les reserves d’activitats que requereixin un pagament a compte, sol·licitar pressupost del cost dels autocars i tramitar-lo.

Ha de determinar, conjuntament amb el responsable de la sortida, el cost de cada sortida:

A final de curs ha de lliurar una memòria amb  les activitats que s’han portat a terme durant el curs.

7.1.9. Professorat acompanyant a les sortides:

Activitats d’un dia

Si és proposada per un departament hi assistirà el/la professor/a de l’equip docent que organitza la sortida, com acompanyants sempre que sigui possible hi anirà el/la tutor/a i per acabar de completar el/la coordinador/a d’activitats i serveis proposarà al cap d’estudis altres professors/es de l’equip docent.

Si l’activitat és de tutoria hi anirà sempre el tutor/a i la resta d’acompanyants els proposarà el/la coordinador/a d’activitats i serveis al cap d’estudis entre el professorat de l’equip docent.

Activitats de més d’un dia

Si és proposada per un departament hi assistirà el/la professor/a de l’equip docent que organitza la sortida, com acompanyants sempre que sigui possible hi anirà el/la tutor/a i per la resta d’acompanyants, el coordinador/a d’activitats i serveis els proposarà al cap d’estudis entre altres professors/es de l’equip docent que s’hagin manifestat disponibles. En el cas que no hi hagi suficients acompanyants s’obrirà primer a la resta del professorat del departament organitzador i després a la resta del professorat.

Si l’activitat és de tutoria es prioritzarà l’assistència del tutor/a i per la resta d’acompanyants, el coordinador/a d’activitats i serveis els proposarà al cap d’estudis entre altres

 professors/es de l’equip docent que s’hagin manifestat disponibles. En el cas que no hi hagi suficients acompanyants s’obrirà a la resta de professorat del centre.

7.1.10. Calendari d’exàmens

Cada curs escolar presenta tres trimestres. A cadascun d’ells l’alumnat d’ESO i Batxillerat farà una setmana d’exàmens a meitat del trimestre, i una altra  al final del mateix. Durant aquestes setmanes d’exàmens no es poden posar deures ni treballs ni activitats. Els exàmens es realitzaran durant l’hora lectiva assignada. La resta d’hores lectives es farà classe amb normalitat.

El calendari d’exàmens serà públic al web des de principis del 1r trimestre.

Si un alumne no assisteix a l’examen, cal que ho documenti amb justificant administratiu, i el tutor ho podrà acceptar o validar si s’escau.

7.2. Accidents de l’alumnat

7.2.1. Assegurança escolar

Alumnat de 1r i 2n d’ESO : L’alumnat de 1r i 2n d’ESO depèn de l’assegurança dels pares.

Alumnat a partir de 3r d’ESO menor de 28 anys :  L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) estableix l'assegurança escolar obligatòria per protegir els estudiants menors de 28 anys que cursin estudis oficials, de 3r i 4t d'ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà.

L'assegurança escolar obligatòria cobreix:  L'accident escolar. L'estudiant que sigui víctima d'un accident escolar té dret a l'assistència mèdica i farmacèutica i a les indemnitzacions o a la pensió que corresponguin, segons la incapacitat produïda per l'accident, així com a la indemnització de despeses de sepeli en cas de mort.

7.2.2. Actuació davant d’un accident

El Centre disposa d’una farmaciola a la consergeria, on el personal de consergeria i/o un professor/a atendrà als alumnes malalts o ferits (i avisaran ràpidament als pares o tutors legals). A la secretaria del centre hi trobareu una còpia de la targeta d’identificació sanitària (TIS) de tots els alumnes (es recull en el moment de la matrícula).

En casos greus o que no sigui convenient moure el ferit, cal avisar al 112 (urgències sanitàries), i demanar una ambulància per traslladar-lo a un centre hospitalari.

Quan s’hagi d’acompanyar un alumne al metge o a un centre hospitalari (perquè no se’n puguin fer càrrec els seus familiars), l’acompanyant serà (per aquest ordre): un/a professor/a de guàrdia o un membre de l’equip directiu. El medi de transport usual serà un taxi. Es recomana que abans de sortir de l’institut s’esbrini quin tipus d’assistència vol la família. Hi ha casos en que tenen un especialista, una mútua privada, ja estan en tractament, etc.

Tots els alumnes que es matriculen a l’Institut presenten una còpia de la targeta d’identificació sanitària (TIS), que es diposita a l’expedient personal de l’arxiu de secretaria.

7.2.3. Tipus d’accidents

Accident lleu : S’avisa als pares o tutors legals. S’ha d’intentar que ells mateixos el vinguin a recollir.

Accident greu:

7.3. Manteniment del centre

A més a més de la dedicació del professorat i del PAS, per a les tasques de manteniment es contracten els serveis de les empreses adequades: pintura, ascensor, recollida selectiva, fusteria, extintors, calderes, electricitat, paleteria, jardineria, ...

Normativament el centre cal que disposi d’un servei de manteniment de les instal·lacions elèctriques i de calefacció.

7.4. Manteniment informàtic

La comissió TAC establirà les diferents possibilitats de cobrir el desgast del material. La reparació del maquinari va a càrrec dels tècnics del Departament d’Ensenyament i dels contractats pel centre.

7.5. Neteja

El servei de neteja es realitza a través  d’una empresa de serveis.  Aquestes persones escombren, freguen, esteranyinen, netegen aules, despatxos, tallers, lavabos i resta de dependències. Els contractes amb l’empresa especifiquen la periodicitat, horari i organització de les feines.

El contracte de l’empresa de neteja es farà per mitjà d’un concurs públic.

7.6. Ús i dipòsit de les claus

El Centre disposa de moltes dependències la major part d’elles amb la mateixa clau d’accés. Per tal d’optimitzar el servei es seguiran les següents regles:

7.7. Queixes

Les queixes sobre resultats de l’avaluació dels aprenentatges queden expressament excloses d’aquestes instruccions, i seguiran els procediments previstos en la seva normativa específica.

7.7.1. Procediment per tractar les queixes d’alumnat, professorat o altres treballadors del centre sobre l’actuació d’un/a professor/a o d’un/a altre/a treballador/a

Presentació i contingut mínim de l’escrit de queixa

L’escrit es presentarà al registre d’entrada del centre, adreçat a la direcció, amb un model que haurà de contenir:

Així mateix, es recomana que l’escrit vagi acompanyat de totes les dades, documents i altres elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es faci referència.

Actuació de la direcció del centre davant l’escrit.

Correspon a la direcció:

Actuacions posteriors i arxivament de la documentació.

Conclosa l’actuació de la direcció es podrà informar a la direcció dels serveis territorials de la incidència produïda i del tractament que se li ha donat. La documentació quedarà arxivada en original o còpies autentificades a la secretaria del centre, a disposició de la inspecció d’ensenyament.  

7.8. Demandes de reparacions

Les notificacions dels desperfectes observats en el mobiliari o en la infraestructura del centre s’efectuaran a través de la consergeria del centre.  


TÍTOL 8. ORGANITZACIÓ DE LA GESTIÓ ECONÒMICA

L’organització econòmica es basa en els pressupostos que aprova el Consell Escolar per anys naturals.

Primerament es presenta al Consell Escolar el tancament del pressupost anterior, justificant les variacions de les despeses o ingressos. Seguidament es presenta el pressupost elaborat a partir de les dades de l’any anterior.

8.1. Criteris elaboració de pressupost

El/la secretari/a elabora anualment el pressupost seguint uns Criteris de gestió del pressupost. Aquesta proposta de pressupost és presentada a inicis d’any al Consell Escolar per la seva aprovació.

L’equip directiu, i en concret el/la secretari/a és el responsable de fer-ne el seguiment. Si es detecten algunes variacions, normalment produïdes per una modificació de les partides aportades pel Departament d’Ensenyament, es proposa al Consell Escolar una modificació de pressupost.

Al tancament de l’exercici l’administrador presenta al Consell Escolar la liquidació del pressupost per la seva aprovació.

8.2. Ingressos

Els ingressos de l’escola provenen fonamentalment del Departament d’Educació com a Capítol II (funcionament de centre). L’import assignat es comunica per part del Departament d’Ensenyament habitualment a finals del mes de febrer.

Els ingressos de Capítol II es reben seguint la periodicitat que marca el Departament d’Ensenyament.

D’altres ingressos que es poden generar són:

8.3. Despeses

Les despeses es poden classificar en els següents tipus:

8.3.1. Despeses generals

Definim com a Despesa General la que no es originada per les necessitats didàctiques concretes d’un departament, o són per garantir el manteniment de l’edifici i de les instal·lacions bàsiques.

Aquestes es divideixen en despeses de funcionament i despeses de gestió

8.3.2. Despeses de Funcionament d’Escola

Considerades com a fixes, es calcularan a partir de la despesa de l’any anterior més el percentatge corresponent a lIPC de l’any anterior.

Es portarà un seguiment dels subministraments continus per detectar anomalies.

Les partides d’aquest grup són:

8.3.3. Despeses de Gestió d’Escola

Són de caràcter general d’escola però no considerades fixes o “imprescindibles”. La tònica per determinar l’assignació serà la mateixa que a les de funcionament d’escola.

Les partides d’aquest grup són:

8.3.4. Despeses extraordinàries

Despeses per cobrir una adquisició de material inventariable o fer algun projecte, que no estigui inclòs als altres apartats de despeses generals.

8.3.5. Despeses per departaments didàctics

Per establir els pressupostos dels departaments s’estableixen uns índex en funció del tipus de departament i del cost del material fungible didàctic.

Aquest índex en base al qual es reparteix la quantitat assignada als departaments es posa en comú cada any amb tots els caps de departament en una reunió conjunta amb l’Administrador i el Director

8.4. Seguiment de la despesa

El/la secretari/a és el responsable de fer el seguiment directa de les despeses generals del centre i en donarà compte al consell Escolar cada cop que aquest ho requereixi.

Pel que fa a les despeses dels departaments didàctics es seguiment directe de les despeses són responsabilitat del cap de departament. El/la secretari/a en farà la supervisió i podrà demanar en qualsevol moment als caps de departament que justifiquin qualsevol despesa.

8.5. Pagament i justificació

Compres a establiments amb compte obert. El cap de departament portarà l’albarà o factura al secretari/a, on ha de constar el departament que fa la despesa. Un cop el cap de departament autoritza el pagament, l’Institut procedirà al seu pagament, generalment per transferència bancària.

Compres a establiments sense compte obert. El cap de departament procedirà a la despesa. La forma de pagament dependrà de l’establiment i serà negociada pel comprador, intentant que sigui per transferència per compres grans. Pel pagament en metàl·lic es presentarà el justificant del pagament al secretari/a que procedirà a abonar al cap de departament la despesa feta.

Totes les despeses es justificaran mitjançant factura i comprovant de pagament, el qual pot ser:

A les factures hauran de constar les dades de l’Institut (Nom, NIF i adreça) i les dades del departament que fa la compra.

El responsable de les compres als Departaments és el Cap de Departament. Per tant, és qui ha d’autoritzar el pagament de les factures.

Per poder abonar una despesa, cal disposar de la factura corresponent. Per poder abonar una factura cal que hi consti el Departament responsable de la compra, el NIF o CIF de l’Institut i el de l’empresa subministradora, la seva adreça i el telèfon.

En el cas de petites compres es pot utilitzar com a comprovant el tiquet de caixa, sempre que hi consti el NIF o CIF de l’empresa subministradora.


TITOL 9. SERVEIS

9.1. Bar

D’aquest servei se’n fa càrrec una empresa concessionària mitjançant un contracte signat amb  l’institut. L’adjudicació d’aquest servei es fa per concurs públic i la decisió de l’atorgament la realitza el consell escolar.  El plec de condicions i contracte es dipositarà a la direcció del centre. Els preus, els aprova anualment el consell escolar a proposta de l’empresa concessionària.

9.2. Biblioteca

La biblioteca té les següents  funcions:

La biblioteca del institut disposa de llibres a petició del professorat i l’alumnat.

Anualment el responsable de la biblioteca farà un control dels volums extraviats a fi de mantenir el fons bibliogràfic.

9.2.1. Normes d’utilització de la biblioteca

Per préstecs:

9.2.2. Normes de convivència

Silenci absolut:

Respectar:

Conservació i cura:

En cas de conductes incorrectes reincidents no es podrà tornar a fer ús de la biblioteca.

9.3. Reprografia

A la consergeria de l’Institut hi ha el servei central de reprografia. Aquest servei el pot utilitzar el professorat.

9.4. Taquilles

El Centre disposa de taquilles on els alumnes poden deixar les seves pertinences en horari escolar.

El seu ús es regeix per les següents normes:

CODI: NOFC

Elaborat: Equip Directiu, Claustre        

VERSIÓ: 2.0

Revisat:Equip Directiu, Claustre, Consell Escolar

DATA:  04/11/2019

Aprovat: Direcció ( En Revisió )

Pàgina: /

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès