The BAN – Beth Aharon Newsletter

Riverdale’s Sephardic Congregation @ The Riverdale Bayit - 3700 Henry Hudson Parkway, Bronx NY 10463

Shabbat Shalom l’Kora, Datan, Aviram, and On from Beth Aharon:

 June 16, 2018 | ג’ תמוז תשע"ח - Issue #5778: 37

Zəmanim & Services

Shabbat Parashat Koraḥ - קֹרַח

16 June 2018 * 3 Tammuz 5778

Earliest Candle Lighting - 6:55pm

Minḥa/Kabbalat- Shabbat/Arvit - 7:10pm

Candle Lighting - 8:11pm

Shaḥarit - 8:30am * Latest Shəma - 9:09am

Kiddush - 11:30am

Parasha Limud - 6:30pm

Zohar - 7:45pm * Minḥa - 7:50pm

 Shiur & Səuda Shəlishit - 8:20pm

Shəki’a - 8:29pm

Arvit - 9:09pm

Tset Hakokhavim /Shabbat Ends - 9:14pm

Regular Week Prayers (Tefilat Avraham)

Shaḥarit: Sun: 8:30am

 Mon/Thu: 6:40, 8:00am

Tue/Wed/Fri: 6:45, 8:00am

Minḥa/Arvit: Sun-Thu: 8:10pm

Picture of the Week

Meanwhile, at North Korea

A Moment of BAN

“Children aren’t coloring books, you don’t get to fill them with your favorite colors.”

(The Kite Runner)

In the Beginning

Father's Day has been celebrated in Europe on March 19 since the Middle Ages. This celebration was brought by the Spanish and Portuguese to Latin America, where March 19 is often still used for it, though many countries in Europe and the Americas have adopted the US date, which is the third Sunday of June, falling on June 17 in 2018.

Father's Day was not officially celebrated in the US until the 20th century. The first unofficial observance of was held on July 5, 1908, in Fairmont, West Virginia. A few months earlier Anna Jarvis' successfully promoted Mother's Day in Grafton, West Virginia, which was proclaimed as a national holiday in 1914 by president Woodrow Wilson. It took more than half a century for Father’s Day to reach the same status. In 1966, President Lyndon B. Johnson issued the first presidential proclamation honoring fathers, designating the third Sunday in June as Father's Day. Six years later, the day was made a permanent national holiday when President Richard Nixon signed it into law in 1972. (wiki)

This Shabbat & Beyond

Təfilat ‘Erev Shabbat @ 7:00pm

Shaḥarit @ 8:30am ● First Kaddish: 8:50am

Shəma‘ Yisrael: 9:10am - all kids participate! ● Youth Groups: See the Bayit Bulletin for all programs

Parasha: 9:45am ● Yimlokh: 10:45am - All kids are welcome to join!

Dvar Torah: 10:50am - Rav Dov Lerea

Kiddush: 11:30am - Father’s Day Kiddush is sponsored Rahel Wachsman, Inbal Haimovich, Judy Friedman, Malka Kaplan & Robert Kalfus, Ami Aharon, Abraham Unger & Debra Gross, and YOU. Happy father’s Day to all!

 ● Parsha Limud & Səuda Shəlishit: Before Minha @ 6:30pm. Kora - Learning Te'amim - cantillation marks - and reading Torah in Nusah Sephardi.

After Minḥa Mila baParasha: Understanding a word or two or more in our parasha. This week “Hamor - חמור” - What does the word mean, why Moshe mentioned a donkey 2 parashot before the Bil’am story; and how did Korah die? Basic (and love of) Hebrew is sufficient. At the 2fl BM.

After Minḥa Daf baTalmud: Daf Yomi with Rav Dov Linzer on 3FL. Zevahim.

After Minḥa Shiur baHayim: Shiur in English at the main sanctuary: "Reflections and Daf Yomi" with Rabbi Dov Linzer in memory of Rivka & Rabbi Yitzchak Haut z"l..

*** 

Rəfuaa Shəlema to all the Bayit’s sick and to Israel’s injured bodies & souls. List on the back page.

 Many Thanks to all the potluckers for sponsoring kiddush last shabbat; to all BAnners & Friends for your support of our community.

 Mazal Tov to Mazal Tov: Mazel Tov Sam Englender, David Fain, Rachmiel Gurwitz, Nahum Gutierrez, and Scott Kalmikoff on their YCT Semicha.

 Bəhatslaa and kol hakavod to Chaya & Fred Gorsetman on their upcoming Aliya!

 Happy Father’s Day to all dads.

Happy Birthday to the President, and... YOU! ● More news on the back.

From the Rabbis and Beyond…

Rav Ovadia Yosef z”l ovadia.jpg

האם יש חיוב לעמוד בשעת הקדיש או אמירת ברוך ה' המבורך לעולם ועד

שאלה: כשאומר השליח ציבור או העולה לתורה "ברכו את ה' המבורך", והציבור עונים לו "ברוך ה' המבורך לעולם ועד", האם הם צריכים לעמוד, או שדי להם בקימה מועטת, או שרשאים הם לשבת ואינם חייבים לעמוד כלל?

תשובה: הנה רבינו הרמ"א כתב בספרו דרכי משה, שנהגו לעמוד בשעת אמירת ברכו את ה' המבורך, ושכן כתב המרדכי, על פי דברי התלמוד ירושלמי, שנאמר לגבי עגלון מלך מואב, "קום כי דבר ה' אליך", מכאן אמר רבי אליעזר שכאשר עונים הציבור אמן יהא שמיה רבא וכל דבר בקדושה צריכים לעמוד על רגליהם.

ומבואר יוצא מדברים אלה כי חובה לעמוד בשעה שאומרים "ברוך ה' המבורך לעולם ועד", שהרי אפילו עגלון מלך מואב עמד בשעה שהגיע אליו דבר ה'. ועל כן חובה לעמוד בשעת עניית קדיש, וכן בשעת עניית "ברוך ה' המבורך לעולם ועד". וכדברי הרמ"א כתבו עוד מגדולי האחרונים, ובהם רבינו המקובל הרמ"ע מפאנו ז"ל.

אולם רבינו חיים ויטאל תלמידו של רבינו האר"י כתב, שרבינו האר"י לא היה עומד בשעת עניית הקדיש כלל, ואמר לו שדברי התלמוד ירושלמי שהובאו בדברי הרמ"א אינם נכונים, כי אין זו לשון הירושלמי, והוא נוסח מוטעה שאינו נכון להלכה שנדפס בטעות בתוך לשון הירושלמי. ורק אם היה האר"י עומד בלאו הכי, ותוך כדי עמידתו היה החזן מתחיל באמירת הקדיש, אז לא היה יושב עד שיסיים החזן את אמירת הקדיש, ואחר אמירת הקדיש היה יושב. וכן כתב הרמ"א בתחילת דבריו שבדרכי משה, שהמהרי"ל לא היה עומד בשעת עניית קדיש או ברוך ה' המבורך לעולם ועד, אלא היה יושב. ורק אם היה עומד בלאו הכי, והחזן היה מתחיל באמירת הקדיש, לא היה יושב עד שתסתיים אמירת הקדיש.

והיוצא מן האמור, שלפי דעת רבינו האר"י אין חיוב לעמוד בשעת עניית קדיש, וכן אין צורך לעמוד בשעת עניית "ברוך ה' המבורך לעולם ועד". וכתב רבינו החיד"א, שאילו היה הרמ"ע מפאנו רואה את דברי רבינו האר"י, היה אף הוא מודה שמותר לשבת בשעת עניית הקדיש, כי הרמ"ע מפאנו הולך תמיד ברוב דבריו על פי דברי רבינו האר"י הקדוש.

והנה מרן רבינו יוסף חיים מבבל  כתב בספרו "עוד יוסף חי", שראה בעירו בגדאד, שנוהגים הציבור לקום "מעט" בשעת עניית "ברוך ה' המבורך לעולם ועד". וחיפש ולא מצא שום מקור למנהג זה. וכן נוהגים כיום בכמה מקומות, שקמים קימה מועטת בשעת עניית ברוך ה' המבורך לעולם ועד. ואין שורש למנהגם, כי למנהג האשכנזים היוצאים ביד רמ"א יש לעמוד לגמרי בשעת עניית ברוך ה' המבורך, ואילו למנהג הספרדים אין צורך כלל לעמוד בשעת עניית ברוך ה' המבורך לעולם ועד. וכן הסכימו כל אחרוני הספרדים, שהעיקר להלכה כדברי רבינו האר"י שאין חיוב לעמוד בשעת עניית הקדיש ועניית ברוך ה' המבורך וכו'.

לסיכום: למנהג האשכנזים יש לעמוד בשעת עניית הקדיש, וכן בשעה שעונים הציבור "ברוך ה' המבורך לעולם ועד", צריכים לעמוד. ואילו למנהג בני ספרד אין חיוב לעמוד בשעת עניית הקדיש ועניית ברוך ה' וכו'. אך גם למנהג הספרדים, אם היה עומד, ותוך כדי כך התחיל החזן באמירת הקדיש, לא ישב עד שיסיים החזן את אמירת הקדיש. וספרדי המתפלל אצל אשכנזים, נכון שיעמוד גם הוא בשעת הקדיש ואמירת ברכו, כדי שלא יהיה יושב במקום שכולם עומדים.

Daf Bite  –   טעם דף

Zevahim 63a-b: Climbing Up to the Altar: According to the Torah, the kohanim cannot climb up to the altar using steps, since that would allow the possibility of “uncovered nakedness,” given the way the uniforms are worn by the kohanim (see Shemot 20:22). To avoid this problem, the kohanim climbed to the altar by means of a kevesh – a ramp that led to the top of the mizbe’aḥ.

The Gemara on today’s daf offers some details regarding the kevesh. Rami bar Ḥama taught that all kivshei kevashim were three amot in length for every amah in height, while the main kevesh was a little more than three-and-a-half amot for every amah in height. (steinsaltz.org)

The Weekly Riddle

How many women among Forbes’ 100 top-earning athletes for 2017? (Guess before you take a peek. The answer is on the back page.)

Ḥodesh Tammuz Tov!

We entered the month of Tammuz, the 10th month in the Jewish calendar and the 4th month in the Biblical calendar. In the Bible, this month is referred to as "the Fourth Month"(Jeremiah 39:2), counting from Nisan which is “the First Month" (Exodus 40:17).

"Tammuz" is the Babylonian name of this month, as are the names of other months in the Hebrew Calendar. The name Tammuz seems to have been derived from the Akkadian form “Tammuzi” which is based on the early Sumerian “Damu-zid” meaning a “flawless youth.”  In Mesopotamia Tammuz was a god of fertility, embodying the powers for new life in nature during the spring. The idol Tammuz is mentioned once in the Bible in which Yehezkel rebukes those who worship the Babylonian idol, Tammuz (Yehezkel 8:14). (wiki, ou.org +)

Jewish History - Shalom from an Israeli King

An enigmatic sculpture of a king’s head dating back nearly 3,000 years has set off a modern-day mystery caper as scholars try to figure out whose face it depicts.

The 5-centimeter (2-inch) sculpture is an exceedingly rare example of figurative art from the Holy Land during the 9th century BCE — a period associated with biblical kings. Exquisitely preserved but for a bit of missing beard, nothing quite like it has been found before.

While scholars are certain the stern bearded figure wearing a golden crown represents royalty, they are less sure which king it symbolizes, or which kingdom he may have ruled.

Archaeologists unearthed the diminutive figurine in 2017 during excavations at a site called Abel Beth Maacah, located just south of Israel’s border with Lebanon, near the modern-day town of Metula. (timesofisrael.com)

Rav Question - שאלת רב

Which should come first, Kedusha or Ahava, Holiness or Love?

CAN they be attained concomitantly? SHOULD they be obtained at the same time? CAN Kedusha exist without Ahava? CAN Ahava exist without kedusha? WHICH of the two do you have more?

***

I put a not-bat-yoma meaty white coated ceramic bowl with parve spicy, including onion yet no-longer sharp, vegetable soup in a ben-yomo dairy microwave. May I drink the soup? Does the microwave need hekhsher? What’s the bowl's status now? And am I still vegan?

On the Parasha & Beyond…

Parasha: Koraḥ - Bəmidbar (Numbers) 16:1-18:32

Parasha's Historical Context: Creation Time: Approx. 2449 (1475 bce). Bnei Israel 's 40-year journey continues. We are at Desert of Paran (Midbar Paran).

 Parasha in Short: Koraḥ, accompanied by Datan and Aviram, incites a mutiny challenging Moshe's leadership and the granting of the priesthood to Aharon. Joining them are 250 distinguished members of the community, who offer the sacred k’toret (incense) to prove their worthiness for the priesthood. The earth opens up and swallows the mutineers, and a fire consumes the k’toret offerers. A subsequent plague is stopped by Aharon's offering of k’toret. Aaron's staff miraculously blossoms and brings forth almonds to prove that his designation as High Priest is divinely ordained. G-d commands that a trumah ("uplifting") from each crop of grain, wine and oil, all firstborn sheep and cattle, and other specified gifts be given to the Kohanim. (chabad)

Maftir: Rosh Ḥodesh in B’midbar (Numbers) 28:9-15.

Haftara: Rosh Ḥodesh - Yehoshua (Joshua), 2:1-24.

Haftit: G-d does not desire sacrifices from the wicked. G-d says that He does not accept impure sacrifices in the house that is his resting place on Earth, Bait Hamikdash. The Haftara continues with reassuring words for the loyal Israelites: The prophet Isaiah predicts that Jerusalem will flourish with the ingathering of the Jewish exiles. Isaiah explains that G-d will punish the wicked. He also informs us that all the nations of the world will help bring back the remaining Jews to Jerusalem from many distant lands via several forms of transportation. Isaiah concludes his book with this thought: All the righteous people will find comfort in the rebuilt city of Jerusalem.

Connection to the Parasha: We read this Haftarah because of the pasuk (verse) it contains (1:23) “It will come to pass that every Rosh Ḥodesh and every Shabbat, all of mankind will come and bow before Me, G-d.”  (Haftorhaman)

Biblical Quiz - Koraḥ

Kids: To which tribe did Koraḥ belong?

Teenagers: How many of Bnei Israel died in the plague that followed the death of Koraḥ and his congregation?

Adults: How long did it take for the rest of the congregation to turn against Moshe and Aaron?

Experts: How many times does the word “Hayim”-“Alive” appear in the Bible?

Professionals: What is the sign of the month of Tammuz?

Speechless in the Parasha: Koraḥ

The fifth, sixth, and seventh Aliyot talk about the Levites. What is the designation of the Levites; what work should they do; how will they make a living? And what is tithe?

In the Good News

- Aliya season has started. We wish all the ‘Olim to Israel easy absorption and little bureaucracy.

- Trump-King Jong-un Summit this week in Singapore has brought a cautious hope for peace for the Koreas and the world.

Rega’ shel Ivrit - רגע של עברית

The 2018 World Cup soccer games started this week. The host country Russia beat the Saudis in the opening game 5:0 to the disappointment of Saudi women fans, the first ever allowed in international soccer game stadium.

Officially known as the FIFA World Cup, the World Cup is an international association football competition contested by the senior men's national teams of the members of the Fédération Internationale de Football Association (FIFA), the sport's global governing body. The championship has been awarded every four years since 1930, and in 2026 it will be hosted by the USA, Canada, and Mexico, with the final game to be in New Jersey.

In French the games are referred to as “Coupe du monde” which means “cup of the world” and in Spanish “Copa Mundial” which translated as “worldi cup.”

Hebrew speakers uses the Spanish version and say simply the Mondial - ה-מונדיאל. A nice Hebrew version however is available: גביע העולם - Gviya’ Ha’olam, or in short maybe Gvi’olam - גביעולם. So use it in the next few weeks and help making Hebrew the lingua franca of the future. (wiki + tbs).

Time to Smile  

It was Father’s day and Hershel’s kids insisted he plays with them. After a long hour, Hershel got tired but the kids won’t leave him alone. “Mom is in the kitchen giving a candie,” Hershel shouted to the kids, with pretend excitement.

The kids ran to the kitchen and... Hershel ran after them.

***

Aharon: “Who are today’s equivalents to Korah, Datan and Aviram?”

Moshe: “Your political rivals”

Aharon: So On is Kim Jong-Un?

Biblical Quiz - Answers: Koraḥ

Kids: Levi. * Teenagers: 14,700 besides those who died because of the matter of Koraḥ. * Adults: Until the next day.  * Experts: 85 times * Professionals: The “sign” of the month is “Sartan,” “Cancer,” or “The Crab,” because a constellation which is observed at this time of year has the appearance of a crab. Also, the season is summer, and the hot weather of summer causes crabs to multiply in the water. Crabs pinch and hurt, and this month was basically a time in which the Jewish People were hurt.

Riddle Solved

None. The reason seems to be two folds: As a group, women bone mass and body strength are different that of men. Those who excel, like LeBron James, stand extreme body pressures. Note also for instance that there are no women players in the soccer World Cup. The other reason is higher life priorities. In the previous year champion tennis player Serena Williams entered the Forbes’ 100 top Athletes list, but was removed this year due to giving birth to a beautiful baby girl, Alexis. :)  

Community Board & More...

Things That Matter

Support Beth Aharon! Thank you for joining tefilot @ Beth Aharon. Please support Beth Aharon. Mail donations, pledges, High Holidays 5777 and membership fees to: Congregation Beth Aharon, 3700 Henry Hudson Pkwy, #102, Bronx, NY 10463.

Check our blog to donate online and for daily updates: bethaharon.blogspot.com.ANd9GcQ9j_0gsquc7GDppBRsEGt5JAUDSjCscSkOhqq3_fjWxYTk4zaPSAContact: Email: bethaharon@gmail.com; Phone: 917-885-4714. Tizku Leshanim Rabot V’tovot!

***

Sponsor the BAN Advertise your business and support Beth Aharon’s Newsletter. Place your business card for $36/week and $252/ 17 weeks.

***

Fill up your Shabbat and Holiday table by inviting friends and guests. Need a table? Contact us @ bethaharon@gmail.com for help.

***

CSS (Community Security Service) To join visit http://css.memberlodge.org/ and click on "cadet application." For any questions write to hir@thecss.org.

***

Father’s Day is this coming Sunday June 17, all day. Happy father’s day to all dads. And

Happy Abba’s Day to Tzvi & Dudu ❤

***

Graduation Celebration of Class of 2018 is rescheduled for Shabbat on June 30th. Kiddush sponsors are welcome! Please Submit names and let’s celebrate!

***

"Momentary Mama" - This Sunday, June 17th, 7:00 PM Join Ann Lapin as she reads from a compilation of her writing centering around thoughts on love and care for someone else's family (her "foster" babies), including the role the entire Lapin clan plays in this work. Learn more about her volunteer work, hear favorite selections from her award winning non-fiction piece, Momentary Mama, and participate in an open Q&A session. 

***

Chayal Boded Parents Gathering: June 23 @ 5:00pm. Parents of IDF soldiers (chayalim bodedim) both presently serving or who have served, as well as parents whose children are considering becoming IDF soldiers - please join us for a garden party (or inside if raining) at the home of Andrea and Charles Rabinovitch. It is so important to heighten awareness in the community for our children who are dedicating themselves to service in the IDF! RSVP via Email or Text to:  

MJ Kanner: Mjspeech@gmail.com; Andrea Rabinovitch abrabinovitch@gmail.com, 917-783-8739; Tsuri Gadasi Tgadasi@gmail.com 860-234-3065‬

***

Toys to Chai Lifeline Children: Talia Michaeli will be visiting Camp Simcha on July 5th. We are collecting new toys which Talia will bring with her to give to children of Chai Lifeline at Camp Simcha. Toys should be new, in original packaging for children ages 7-16. There will be a collection bin in the Bayit coatroom until July 5th. This is a great opportunity to do an amazing Mitzvah and bring joy to Chai Lifeline children. Questions? Contact Talia Michaeli at taliteamlifeline@gmail.com or call 646-408-7230. NOTE: These toys will be given to children who are undergoing medical procedures and whose immune systems are compromised.  Used/unsealed toys will not be accepted.

This Week’s BAN is Sponsored By:

SHOSHANA M. SCHWARTZ, ESQ.

* REAL ESTATE * WILLS

* PERSONAL INJURY

* SMALL BUSINESS

 L. STEPHEN SAVITT, P.C.

 475 PARK AVE. SOUTH 18th FL.

 NEW YORK, NY 10016                      

 TEL: 212.398.4300  *  FAX:  212.398.4309

RIVERDALE: 718.796.2034

Yudin's Discount Appliances Logo

"Let Yudin's make your kitchen the heart of your home!"

201.891.3111 and  973.777.3849

yudinsappliances.com

Robert Kalfus since 1973 

Photography

S'machot                                    Photojournalism

          Bar and Bat Mitzvot                   Investigation

          Weddings                                   Documentation

Phone: 917-379-4165  *  Email: kalfoto@aol.com

Prayer for wellness

To Israel in captivity and Israel’s wounded bodies & souls; Reuven ben Aliza, Leah Channa bat Shifra, Yisrael Yair ben Yehudit Tzvia, Menachem ben Yehudit, Alisa bat Tsipora Malka, Yig’al ben Sulika, Rubin ben Abraham López and Ela, Adi ben Talia, Sigal bat Dina, Ya’akov ben Monavar, Barbara bat Luba, Abraham ben Lela, Esther bat Pia et Shimon, Ruth bat Victoria, Asher ben Dvora, Ovadia ben Sa’idi, Amir ben Merav, Naftali Yesha’ya Asher ben Esther, Gavriel ben Yocheved, Shoshana bat Yocheved, Liba Ziesel bat Gutka, Chayim Yosef Ben Kayla, Sima Rachel bat Devorah Gittel, and all the sick.

Congregation Beth Aharon is Riverdale’s Sephardic Orthodox Congregation, located at the Riverdale Bayit (HIR) Bronx, NY. We welcome all worshipers regardless of eda or level of observance. Our congregants take an active-leading role in Tefila and Kria’at haTorah.