Державна бібліотека України для юнацтва         Електронний каталог

Стиль життя – здоров’я

/до Всесвітнього дня здоров’я/

Дев’ять десятих нашого щастя

залежить від здоров’я.

А.Шопенгауер

             Щорічно 7 квітня відзначається Всесвітній день здоров’я.

Здоров’я – це справжнє багатство, наявність якого ми інколи не помічаємо. Здорові люди здебільшого рідко замислюються про те, як правильно і розумно влаштувати свій побут і життєдіяльність, щоб їхнє здоров’я залишилося міцним і надійним на тривалу перспективу. Саме цим питанням

і присвячена виставка літератури, яку ми пропонуємо нашим користувачам.

74.264.4

В23

    Ващенко, Л.С.

    Основи здоров‘я [Текст] : Книга для вчителя/ Л.С.Ващенко, Т.Є.Бойченко. - Київ : Генеза, 2005. - 240с.

316.61-053.6

Б82

    Борисюк, Л.І.

    Життя - це... або LIFE-путівник для молоді [Текст]/ Л.І.Борисюк, Н.М.Лазарук, Н.Д.Нежура. - Вид. 2-е, допов. - Київ : ФОП Нежура Н.Д., 2017. - 216 с.

51.1(4Укр)я73

Г87

    Громадське здоров’я [Текст] : підручник/ [В.Ф. Москаленко, О.П. Гульчій, Т.С. Грузєва та ін.]; за ред. В.Ф. Москаленка. - Вид. 3-є. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 560 с.

51.204.0я722

Є41

    Єжова, О.О.

    Здоровий спосіб життя [Текст] : навч. посіб./ О.О.Єжова. - Суми : Університетська книга, 2010. - 127с.

613(075.8)

О-75

    Основи здорового способу життя [Текст] : підручник/ [М.І. Кручаниця, В.В. Кручаниця, К.П. Мелега та ін.]. - Ужгород : Рік-У, 2016. - 264 с.

94(477)

У45

    Українська легенда [Текст] : Самовчитель громадянина/ [авт.-упоряд. М.Б. Костинський]. - Вид. 3-є, допов. - Київ : [б. в.], 2015. - 530 с.

316.752-053.6

У45

    Українське покоління Z: цінності та орієнтири [Текст] : Результати загальнонаціонального опитування/ [ред. та коорд. проекту К. Зарембо]. - Київ : Фонд ім. Ф. Еберта : Центр "Нова Європа", 2017. - 135 с.

316:001.8]-053.6

Ц65

    Цінності української молоді [Текст] : Результати репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді/ [Н. Дмитрук, Г. Падалка, С. Кірєєв та ін.]. - Київ : СКД, 2016. - 89 с.

Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація»: Указ Президента Укр. від 9 лют. 2016р. № 42 // Фізичне виховання в рідній школі. - 2016. - № 4. - С. 2.

Здоров'я як найвища цінність людського життя, його всебічне самовдосконалення // Фізика.Шкіл.світ. - 2019. - № 1. - С. 43-44.

Кудрявцева Д. Ще декілька слів про здоров'я... / Дар'я Кудрявцева // Здоров'я та фізична культура. - 2019. - № 2. - С. 7-8.

Пічурін В.В. Особливості сприйняття студентською молоддю здорового способу життя / В.В.Пічурін // Вісник ун-ту ім. А.Нобеля. Педагог. і психолог. - 2018. - № 1. - С. 42-47.

Здоров’я молоді – пріоритет держави

51.2

Б41

    Бейба, Л.Ф.

    Здорова дитина - щаслива родина [Текст]/ Л.Ф.Бейба. - Дрогобич : Коло, 2013. - 76 с.

316.64:911.375.1

Б91

    Бурова, О.І.

    Життєвий комфорт населення України в умовах урбанізації: соціологічний аналіз [Текст] : [монографія]/ О.І.Бурова. - Київ : Наукова думка, 2016. -193 с.

51.204.0

Б93

    Бути європейцем - молодим і здоровим [Текст]/ [голов. ред. О. Погорелов]. - Київ : Версо-04, [2011]. - 17с.

51.204.0

Б93

    Бути європейцем - молодим і здоровим [Текст]/ [голов. ред. О. Погорелов]. - Київ : Версо-04, [2011]. - 17с.

74.200.58

В19

    Василенко, Л.Б.

    Здоров‘я та безпека [Текст] : Пам‘ятка/ Л.Б.Василенко. - Харків : Скорпіон, 2005. - 116с.

74.200.58

В19

    Василенко, Л.Б.

    Мода - це керована епідемія [Текст] : Методичний посібник для вчителів/ Л.Б.Василенко. - Харків : Скорпіон, 2006. - 128с.

51.28я73

Г46

    Гігієна дітей та підлітків [Текст] : навч. посіб./ [кол. авт.: М.М. Надворний, В.І. Берзінь, Е.М. Білецька та ін.]; за ред. М.М. Надворного. - Одеса : Прес-кур‘єр, 2014. - 264 с.

74.263.8

Г61

    Голосова, Н.

    Живи за правилами [Текст] : Навчально-методичний посібник/ Н.Голосова, С.Ратушняк, Т.Ремех. - Львів : Нова Доба, 2005. - 108с.

51.204.0я721

Г98

    Гущина, Н.І.

    Основи здоров‘я. 8 кл. [Текст] : підручник/ Н.І.Гущина, С.В.Василенко, Л.П.Колотій. - Харків : Фоліо, 2016. - 176 с.

316.3(477)-053.6(048)

Д36

    Державна бібліотека України для юнацтва

    Молодь в українському суспільстві [Текст] : бібліогр. покажч./ Державна бібліотека України для юнацтва ; [уклад. Ю. Круть ; відп. за вип. Г. Саприкін]. - Київ : ДБУ для юнацтва, 2017. - 43 с.

329.78:323.2(477)

К29

    Каталог кращих практик молодіжної роботи в Україні [Текст]/ кер. проекту О. Урсу. - [Б. м.] : [б. в.], 2017. - 104 с.

351.77(477):061.1ЄС

К90

    Кульгінський, Є.А.

    Розвиток державного управління системою охорони суспільного здоров‘я України в контексті Європейської інтеграції [Текст] : монографія/ Є.А.Кульгінський. - Київ : СТ-Друк, 2016. - 396 с.

51.24я73

К90

    Культура здоров‘я особистості [Текст] : курс лекцій/ [І.О. Олендер, В.С. Грушко, Т.І. Бережна та ін.]. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. - 196с.

51.204.0

М14

    Майхрич, Я.І.

    Сучасні їжа, побутова хімія, ліки, реклама: Шлях до здоров‘я [Текст]/ Я.І.Майхрич. - Львів : СПД Майхрич Я.І., 2014. - 304 с.

355.721:355.422(477)(082)

М42

    Медичне забезпечення антитерористичної операції: науково-організаційні та медико-соціальні аспекти [Текст] : зб. наук. праць/ [редкол.: І.Д. Шкробанець(голова) та ін.]. - Київ : Пріорітети, 2016. - 316 с.

351.761.3(477)(075.8)

Н32

    Настюк, В.Я.

    Адміністрування наркоконтролю в Україні [Текст] : навч. посіб./ В.Я.Настюк, О.М.Шевчук. - Вид. 4-е, переробл. та допов. - Харків : ФОП Бровін О.В., 2018. - 442 с.

51.1(4Укр)

П16

    Панорама охорони здоров‘я населення України [Текст]/ Ред. А.В. Підаєв. - Київ : Здоров‘я, 2003. - 396с.

159.923.2

П48

    Покровская, Н.В.

    Живи в простом [Текст] : книга-тренинг/ Н.В.Покровская. - Запорожье : ФЛП Меркулова О.Г., 2017. - 96 с.

323.2:351(477)

Р45

    Реформи під мікроскопом [Текст] : станом на квітень 2017 р./ [авт. кол.: А. Баранов, Н. Бест, Т. Бойко та ін.]. - Київ : Софія-А, 2017. - 132 с.

613.88(075.8)

С17

    Самойленко, В.Б.

    Репродуктивне здоров‘я та планування сім‘ї [Текст] : підручник/ В.Б.Самойленко, Г.Г.Рой, В.В.Мисік ; за заг. ред. В.І. Литвиненка. - Київ : Медицина, 2018. - 216 с.

342.7-053.5(477)

С69

    Соціально-правовий захист дітей в Україні [Текст] : монографія/ [авт. кол.: Б.І. Андрусишин, В.М. Синьов, Н.М. Опольська, І.О. Сагайдак] ; за ред. Б.І. Андрусишина. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. - 264 с.

75.1я73

Ф50

    Фізичне виховання і здоров‘я [Текст] : навч. посіб./ [О.Д. Дубогай, Н.Н. Завидівська, О.В. Ханікянц та ін.]. - Киев : УБС НБУ, 2012. - 270 с.

373.3/.5:173(075.8)

Ф79

    Формування сімейних цінностей в учнів загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : посібник/ [авт.кол.: Л.В. Гончар, І.М. Мачуська, К.М. Павицька, А.В. Хижняк]. - Харків : Друкарня Мадрид, 2016. - 176 с.

323(477)-053.6

Ф79

    Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації [Текст] : щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2016 р.)/ [авт. кол.: О.М. Балакірєва та ін.]. - Тернопіль : Терно-граф, 2017. - 100 с.

Голованова Н. Стан здоров'я молоді України: проблеми та шляхи  вирішення / Н. Голованова // Фізична культура, спорт та здоров'я нації. - 2017. - В.3(22). - С. 45-52.

Джура Н. Здоров'я приходить під час їди? / Н.Джура // Колосок. - 2013. -  № 11. - С. 24-29.

Курик М. Здоров'я  нації формує освіта держави / М. Курик,А. Лобенко // Світогляд. - 2018. - № 2. - С. 21-25.

Омельченко Т.Г. Сучасні підходи до формування здорового способу життя молоді в Україні та світі / Т.Г. Омельченко // Науковий часопис нац. пед. ун-ту ім. М.П.Драгоманова. - 2017. - Вип.5. - С. 227-231.

Усик С. Здоровий спосіб життя: основи та принципи /С.Усик //  Безпека життєдіяльності. - 2018. - № 7. - С. 8.

Устянська О.В. Педагогіка у вирішенні соціальної проблеми охорони здоров'я та безпеки молоді / О.В.Устянська, Л.М.Поліщук, І.М.Радаєва // Педагогіка безпеки. - 2017. - № 2. - С.71-80.

Вороги юності та краси

51.1(4Укр)5

А61

    Амеронген, Б.

    Алкоголь і наркотики [Текст] : Інформація про вживання та зловживання/ Б.Амеронген, ван. - Київ : Оптима, 2006. - 92с.

51.1(4Укр)5

А65

    Андрєєва, Т.І.

    Як допомогти підліткам звільнитися від куріння [Текст] : кн. для лікаря-педіатра і психолога-косультанта/ Т.І.Андрєєва. - Київ : Unicef, 2003. - 64с.

51.1(4Укр)5

А65

    Андрєєва, Т.І.

    Куріння та діти: що може зробити школа [Текст]/ Т.І.Андрєєва, К.С.Красовський. - Київ : Unicef, 2003. - 52с.

51.1(4Укр)5

А65

    Андрєєва, Т.І.

    Якщо батьки курять... [Текст] : кн. для дитяч. лікаря, а також для батьків, що курять і що не курять/ Т.І.Андрєєва. - Київ : Unicef, 2003. - 60с.

311.2:178.7(477)

Г54

    Глобальне опитування дорослих щодо вживання тютюну [Текст] : звіт. - Київ : Всесвітня організація охорони здоров‘я, 2017. - 240 с.

51.1(4Укр)5

К46

    Кіях, Т.

    Небезпечні пастки для дітей та молоді [Текст]/ Т.Кіях. - смт Чернігівка : ПП "Пенежко В.А.", 2009. - 91с.

74.200.54

К46

    Киях, Т.

    Остановись, не пей! [Текст]/ Т.Киях. - Черниговка : ПП "Пенежко В.А.", 2011. - 59с.

51.1(4Укр)5

М23

    Маніфест проти куріння [Текст]. - Київ : Перфект Стайл, [2009]. - 24с.

613.84

М29

    Мархелюк, Н.

    Не вбивай мене, мамо! [Текст]/ Н.Мархелюк. - [Б.м.] : SOS Publishing Limited Liability Company, 2015. - 34 с.

159.922.7:159.96(075.8)

М89

    Музиченко, І.В.

    Шляхи подолання дитячої психотравми в діяльності працівників психологічної служби [Текст] : метод. рекомендації/ І.В.Музиченко, І.І.Ткачук. - Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. - 88 с.

51.1(4Укр)2

П32

    Пільганчук, В.В.

    Профілактика захворювань користувачів комп‘ютерів [Текст]/ В.В.Пільганчук. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. - 48с.

51.1(4Укр)5я73

П84

    Профілактика негативних явищ серед учнівської та студентської молоді (наркоманія, алкоголізм, СНІД) [Текст] : Навч.-метод. посібник/ В.Є.Сорочинська, О.А.Удалова, В.С.Штифурак, О.Ю.Удалова. - Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 168 с.

316.62-053.2(07)

Р58

    Робота з дітьми з ознаками ризикованої поведінки [Текст] : метод. реком./ [уклад. В.П. Остапович та ін.]. - Київ; Харків : Вид. Мачулін, 2017. - 96 с.

55.142

С42

    Скачко, Б.Г.

    Грип: Ефективна профілактика, раціональне лікування, повноцінна реабілітація [Текст]/ Б.Г.Скачко. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. - 72с.

57.1

Ф18

    Факти для життя [Текст] : [Спец. вид. для населення, що проживає на Чорнобильських терит. України]. - Київ : Дитячий Фонд Об‘єднаних Націй (ЮНІСЕФ), 2008. - 192с.

304.3:316.4

Ш49

    Шерембей, Д.

    Секс. Наркотики. Бог [Текст]/ Д.Шерембей ; [худож. Н. Кравцов]. - Киев : Саммит-Книга, 2018. - 144 с.

Ващук В.В. Інтернет - мережа: нові можливості чи загроза? / В.В.Ващук, С.В.Писаревська, З.М.Яремко // Безпека життєдіяльності. - 2019. - № 2. - С. 33-34.

Добрянський В.І. Підлітковий алкоголізм / В.І. Добрянський // Безпека життєдіяльності. - 2017. - № 2. - С. 33.

Ільїна В.М. Алкоголізм серед молоді — катастрофа ХХІ століття / В.М.Ільїна, В.І.Добрянський // Безпека життєдіяльності. - 2013. - № 8. - С. 14-15.

Турчина Л. Особистість у полоні залежностей / Лариса Турчина // Надзвичайна ситуація+. - 2017. - № 6. - С. 52-55.

Тищенко А. Майбутнє без СНІДу: будь уважним до себе / Алла Тищенко // Безпека життєдіяльності. - 2018. - № 3. - С. 7.

Усик С. Діти & інтернет: навчаємо безпеці у віртуальному світі / С.Усик // Надзвичайна ситуація+. - 2018. - № 9. - С. 62-64.

Усик С. Причини куріння неповнолітніх / С.Усик, Л.Богданович //  

Безпека життєдіяльності. - 2018. - № 10. - С. 22.

Яковець Н. Наркоманія — проблема сучасного суспільства / Н.Яковець // Безпека життєдіяльності. - 2015. - № 2. - С. 8-11.

ЕКОкультура – виклик сучасності

613.7-053.4

Б43

    Беліменко, А.М.

    Дозвілля на природі - запорука здоров‘я [Текст] : метод. посіб./ А.М.Беліменко. - Київ : КІС, 2016. - 44 с.

504.6:502.174(477)

Б81

    Бондаренко, І.В.

    Територія без відходів: інноваційний погляд [Текст] : монографія/ І.В.Бондаренко. - Київ : Інтерсервіс, 2016. - 204 с.

502.5(075.8)

Г97

    Гуцуляк, В.М.

    Ландшафтна екологія [Текст] : підручник/ В.М.Гуцуляк, Н.В.Максименко, Т.В.Дудар. - Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2017. - 248 с.

330.15(082)

Е45

    Економіка природокористування і охорони довкілля [Текст] : зб. наук. праць/ [редкол.: М.А. Хвесик (відп. ред.) та ін.]. - Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2017. - 224 с.

504:620.3

К37

    Кєуш, Л.Г.

    Екологія та наноматеріали [Текст] : монографія/ Л.Г.Кєуш. - Д. : Ліра, 2018. - 112 с.

20.1

К82

    Крижановська, О.

    Екоказки та Екопроекти [Текст]/ О.Крижановська. - Львів : Міські інформаційні системи, 2016. - 48 с.

502-047.36(075.8)

П30

    Петренко, О.В.

    Моніторинг довкілля [Текст] : навч. посіб./ О.В.Петренко, В.О.Павленко. - Київ : Київський ун-т, 2015. - 303 с.

630*2:[504.5:628.4.047](477)

П46

    Пожежна небезпека лісів зони відчуження Чорнобильської АЕС та підвищення їх пожежостійкості [Текст]/ С.В. Зібцев, П.І. Лакида, О.А. Борсук та ін.; за ред. С.В. Зібцева. - Київ : Наукова столиця, 2018. - 230 с.

504.5(477.41)

С91

    Сущенко, М.М.

    Екскурс у Чорнобиль [Текст] = Insight into Chernobyl/ М.М.Сущенко. - Київ : Агенство по розповсюдженню друку, 2016. - 272 с.

621.311.25(477.41)(082)

Т67

    Тридцять років після Чорнобиля: уроки та перспективи [Текст] : Матер. парламентських слухань у Верховній Раді України 16 березня 2016 року/ [редкол.: М.М. Борисюк (голова) та ін.]. - Київ : Парламентське вид-во, 2016. - 399 с.

502.172(1-751.3)(075.8)

Ч-15

    Чайка, О.Г.

    Заповідна справа [Текст] : навч. посіб./ О.Г.Чайка, В.І.Мокрий. - Львів : Львівська політехніка, 2017. - 144 с.

Жук А. Екологічну свідомість треба формувати змалечку / Аліна Жук // Надзвичайна ситуація+. - 2018. - № 4. - С. 42-46.

Лівінська О. Доглядаючи свою планету, ти доглядаєш себе / О. Лівінська // Надзвичайна ситуація+. - 2018. - № 3. - С. 58-61.

Ломтєва О.О. Екологічне виховання молоді — один з напрямів європейської інтеграції України / О.О. Ломтєва // Нива знань. - 2018. - № 2. - С. 37-39.

Терн Г. Живи «зелено»! / Г. Терн // Жінка. - 2018. - № 4. - С. 32-33.

Шекет Ю. «Україна без сміття»: сортуй і рятуй природу / Олія Шекет // Жінка. - 2018. - № 7-8. - С. 8-9.

Юрченко Л.І. Формування екологічної культури учнівської молоді / Л.І. Юрченко // Освіта Сумщини. - 2015. - № 1. - С. 34-37.

Живи активно!

75.81я73

А43

    Активний туризм [Текст] : навч. посіб./ О.М. Сердюк, Н.В. Москаленко, В.М. Зайцева та ін. - Запоріжжя : ЛІПС, 2009. - 272с.

615.89

Б39

    Безаров, В.В.

    Фактори довголіття та вічної молодості [Текст]/ В.В.Безаров. - Чернівці : Букрек, 2016. - 284 с.

75.0я73

Б77

    Бойко, Г.М.

    Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності [Текст] : навч. посіб. Ч.1/ Г.М.Бойко. - Київ : Талком, 2014. - 165 с.

75.1я73

Г72

    Гостіщев, В.М.

    Оздоровчі види фізичної культури [Текст] : навч. посіб./ В.М.Гостіщев, А.В.Сватьєв, Н.В.Богдановська. - Запоріжжя : ЗНУ, 2010. - 180с.

75.1я73

К84

    Круцевич, Т.Ю.

    Рекреація у фізичній культурі різних груп населення [Текст] : навч. посіб./ Т.Ю.Круцевич, Г.В.Безверхня. - Київ : Олімпійська література, 2010. - 248с.

796.5-053.67

М90

    Мулик, К.В.

    Спортивно-оздоровчий туризм в системі фізичного виховання школярів і студентів [Текст] : монографія/ К.В.Мулик. - Харків : ФОП Бровін О.В., 2015. - 418 с.

797.21(075.8)

О-46

    Оздоровче плавання [Текст] : навч. посіб./ [Ю.А. Бріскін, Т.Є. Одинець, М.П. Пітин, О.Ю. Сидорко]. - Львів : ЛДУФК, 2017. - 200 с.

796.035

П12

    Павлова, Ю.О.

    Оздоровчо-рекреаційні технології та якість життя людини [Текст] : монографія/ Ю.О.Павлова. - Львів : ЛДУФК, 2016. - 356 с.

796.035(075.8)

П19

    Пасічник, В.М.

    Рекреаційні ігри [Текст] : навч. посіб./ В.М.Пасічник, В.О.Мельник. - Львів : ЛДУФК, 2018. - 106 с.

796.035(082)

П78

    Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення [Текст] : матер. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Львів; 10-11 травня 2018 р./ [орг.ком.: О. Жданова (кер.) та ін.]. - Львів : ЛДУФК, 2018. - 334 с.

75.578я73

С60

    Соломонко, В.В.

    Футбол [Текст] : підручник/ В.В.Соломонко, Г.А.Лісенчук, О.В.Соломонко. - 3-є вид., переробл. і допов. - Київ : НУФВСУ : Олімпійська література, 2014. - 304 с.

53.58я73

С77

    Стасюк, О.М.

    Основи нетрадиційних методів оздоровлення [Текст] : навч. посіб./ О.М.Стасюк, Б.М.Кіндзер. - Львів : ЛДУФК, 2012. - 174 с.

75.81я73

Т41

    Тимошенко, Л.О.

    Спортивний туризм. У 2 ч. [Текст] : навч. посіб. Ч.2/ Л.О.Тимошенко, К.В.Лабарткава. - Львів : ЛДУФК, 2014. - 176 с.

613

Х82

    Хорошуха, М.Ф.

    Оздоровлення людини силами природи [Текст] : монографія/ М.Ф.Хорошуха. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. - 293 с.

75.715я73

Ч-49

    Черненко, В.О.

    Самозахист [Текст] : навч. посіб./ В.О.Черненко. - Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. - 152с.

Вовдюк Л. Загартування — запорука міцного здоров'я та довголіття / Л. Вовдюк // Безпека життєдіяльності. - 2018. - № 6. - С. 8

Качан О.А. «Спорт заради розвитку» - нова концпція фізичного виховання в Україні / О.А. Качан // Фізичне виховання в рідній школі. - 2017. - № 5. - С. 21-26.

Смірін С. Якщо ви новачок у пішому туризмі / Справи сімейні. - 2014. - № 4. - С. 28-30.

Терн Г. Життя — це рух! / Г.Терн // Жінка. - 2018. - № 9. - С. 20-21.

Уварова Г.Ш. Туристично-краєзнавчі маршрути в Україні / Г.Ш.Уварова // Географія та економіка в рідній школі. - 2018. - № 10. -С.24-29.

Шийко М. У цій грі так багато тебе.../ Марія Шийко // Однокласник. -   2018. - № 8. - С. 26.

Янкова Н. Оптимальний фітнес, або бонуси й ризики спорту / Н.Янкова // Жінка. - 2017.- № 11. - С. 40-41.

Адреса:   м. Київ, просп. Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115; www.4uth.gov.ua