Uppdaterad 2019-03-13

Protokoll för TWRS årsmöte 2019

När: Söndag den 3 februari, kl 15.00

Var: Stadsberga Västergård, Annexet

Vid årsstämman behandlades följande:

 1. Upprop samt fastställande av röstlängd utifrån upprättad röstlängd.
 2. Fastställande av föredragningslista för stämman.
 3. Beslut om stämmans behöriga utlysande. Ok
 4. Val av ordförande för stämman. Lena Andersson
 5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman. Sara Danvind
 6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera stämmans protokoll samt två personer att fungera som rösträknare. Karoline Mellgren, Charlotte Lindström
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. Läses upp och godkänns. 
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. Läses upp och godkänns. 
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Ja
 10. Behandling av Föreningsstyrelsens förslag och av motioner. Inga inkomna.
 11. Fastställande av medlemmarnas årsavgift. Oförändrad avgift. 275 kr vuxen medlem, 75 kr junior och 450 kr familj.
 12. Val av föreningsordförande för en tid av två år. Ann-Louise Toth.
 13. Val av firmatecknare och företrädare gentemot bank. Ordförande och kassör var för sig.
 14. Val av antal styrelseledamöter och suppleanter som föreningsstyrelsen föreslår med hänsyn till styrelsens arbete, enligt Kap 6 1§. 7 ledamöter plus ordförande.
 15. Val av styrelse. Val på 1 år: Suppleanter Lena Andersson, Helen Westlund. Ordinarie ledamöter sitter kvar 2019.
 16. Val av ombud till distriktsstämman. Maria Pellebäck.
 17. Val av en revisor och en revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom föreningen för en mandattid av ett år. Anna Tuhlin-Glöersen, Karin Eliaesen
 18. Val av valberedning. Annika Fjällborg 2019, Christina Unnermark 2019, Lisbeth Wollin 2021
 19. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.
 1. Annika Fjällborg – valberedningens mejladress fungerar inte – Karoline Mellgren fixar.
 2. Sponsoransvarig Karin Eliaesen väljer att sluta och en ny behöver väljas. Charlotta Rosén blir ny sponsoransvarig på ett år, 2019.
 3. Ridhuset är inte bokat hela dan 30/3 för clinicen för Carina Stridh enligt Lotta Carlsund. Karoline kontaktar Lotta och återkommer om det är problem.

-------------------------

Justerare

Karoline Mellgren                        Charlotte Lindström