1.ให้นักเรียนหาคำตอบในแต่ละข้อต่อไปนี้ (เติมคำตอบที่ถูกต้อง)

1.1 จงหาค่าของ

1.2 จงหาค่าของ

1.3 จงหาค่าของ

1.4 จงหาค่าของ

2. ให้  เป็นจำนวนจริงใดๆจงหาค่าต่อไปนี้ (เติมคำตอบที่ถูกต้อง)

2.1) กำหนดให้  จงหาค่าของ และ   ตอบ…………………………………………  

2.2) กำหนดให้  จงหาค่าของ และ  ตอบ……………………………………

2.3) กำหนดให้  จงหาค่าของ และ  ตอบ…………………………………

3. จงหารากที่สองของจำนวนต่อไปนี้ (เติมคำตอบที่ถูกต้อง)

 3.1)      

ตอบ…………………………………………………………...

3.2)  

ตอบ……………………………………………………………  


4.จงหาคำตอบของสมการต่อไปนี้  (แสดงวิธีทำ)

4.1)                                        

…………………………………………………  

…………………………………………………  

…………………………………………………  

…………………………………………………  

…………………………………………………      

…………………………………………………      

…………………………………………………  

 4.2)

…………………………………………………  

…………………………………………………  

…………………………………………………  

…………………………………………………  

…………………………………………………    

…………………………………………………    

…………………………………………………  

5. จงเขียนจำนวนเชิงซ้อนที่กำหนดให้ ให้อยู่ในรูป  เมื่อ เป็นจำนวนจริงใดๆ(แสดงวิธีทำ)

5.1)                                                                                    

…………………………………………………                    

…………………………………………………                    

…………………………………………………            

…………………………………………………                    

 5.2)

…………………………………………………                    

…………………………………………………                    

…………………………………………………            

…………………………………………………                    

…………………………………………………                  

…………………………………………………                    

6.จงหาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนที่กำหนดให้ต่อไปนี้ (แสดงวิธีทำ)

6.1)                                                                            

…………………………………………………            

…………………………………………………                    

…………………………………………………                    

…………………………………………………                    

…………………………………………………

 6.2)

…………………………………………………            

…………………………………………………                    

…………………………………………………                    

…………………………………………………                    

…………………………………………………                

7.ให้ z  เป็นจำนวนเชิงซ้อนจงวาดกราฟของสมการที่กำหนดให้ต่อไปนี้

(วาดให้ชัดเจนว่าเป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางและรัศมีอยู่ที่จุดใด)

7.1)                                                        7.2

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………..


ชื่อ...................................................................................................ชั้น ม.5/………...เลขที่………………..

1.ให้นักเรียนหาคำตอบในแต่ละข้อต่อไปนี้ (เติมคำตอบที่ถูกต้อง)

1.1 จงหาค่าของ

1.2 จงหาค่าของ

1.3 จงหาค่าของ

1.4 จงหาค่าของ

2. ให้  เป็นจำนวนจริงใดๆจงหาค่าต่อไปนี้ (เติมคำตอบที่ถูกต้อง)

2.1) กำหนดให้  จงหาค่าของ และ   ตอบ…………………………………………  

2.2) กำหนดให้  จงหาค่าของ และ  ตอบ……………………………………

2.3) กำหนดให้  จงหาค่าของ และ  ตอบ…………………………………

3. จงหารากที่สองของจำนวนต่อไปนี้ (เติมคำตอบที่ถูกต้อง)

 3.1)      ตอบ…………………………………………………………………………………………...  

3.2)  ตอบ…………………………………………………………………………………………...  

4.จงหาคำตอบของสมการต่อไปนี้  (แสดงวิธีทำ)

4.1)                                                                   4.2)

…………………………………………………                      ………………………………………………

…………………………………………………                      ………………………………………………

…………………………………………………                      ………………………………………………

…………………………………………………                      ………………………………………………

…………………………………………………                      ………………………………………………

…………………………………………………                      ………………………………………………

5. จงเขียนจำนวนเชิงซ้อนที่กำหนดให้ ให้อยู่ในรูป  เมื่อ เป็นจำนวนจริงใดๆ(แสดงวิธีทำ)

5.1)                                                                                     5.2)

…………………………………………………                      ………………………………………………

…………………………………………………                      ………………………………………………

…………………………………………………                      ………………………………………………

…………………………………………………                      ………………………………………………

…………………………………………………                      ………………………………………………

…………………………………………………                      ………………………………………………

6.จงหาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนที่กำหนดให้ต่อไปนี้ (แสดงวิธีทำ)

6.1)                                                                              6.2)

…………………………………………………                      ………………………………………………

…………………………………………………                      ………………………………………………

…………………………………………………                      ………………………………………………

…………………………………………………                      ………………………………………………

…………………………………………………                      ………………………………………………

7.ให้ z เป็นจำนวนเชิงซ้อนจงวาดกราฟของสมการที่กำหนดให้ต่อไปนี้(วาดให้ชัดเจนว่าเป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางและรัศมีอยู่ที่จุดใด)

7.1)                                                                                7.2

7.3

4.3)