1 Профіль освітньої програми зі спеціальності № 123 «Комп’ютерна інженерія»(за спеціалізацією «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»)

1 – Загальна інформація

Повна назва вищого

навчального закладу та структурного підрозділу

Державний вищий навчальний заклад «Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури»

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Молодший спеціаліст технік – програміст

Professional qualification technician - programmer

Офіційна назва освітньої програми

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

Тип диплому та обсяг професійної програми

Диплом молодшого спеціаліста, одиничний,180 кредитів ЄКТС, термін навчання 2років 10 місяців на основі ПЗСО, 3 років 10 місяців з одночасним вивченням предметів ПЗСО

Наявність акредитації

Первинна

Цикл/рівень

НРК України – 5 рівень

Передумови

Наявність базової загальної середньої освіти

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

5 років

Інтернет - адреса постійного розміщення опису освітньої програми

www.dtgt.dp.ua

2 – Мета освітньої програми

Метою освітньої програми є формування компетентностей випускників до роботи в умовах сучасного високотехнологічного виробництва, спроможних забезпечити подальший розвиток  у сфері інформаційних технологій

3 – Характеристика освітньої програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація)

Галузь знань    12 «Інформаційні технології»

Спеціальність  123 «Комп’ютерна інженерія»

Спеціалізація «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

Обсяг обов’язкових компонентів становить 100%

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста. Прикладна орієнтація

Основний фокус освітньої програми

Спеціальна. Акцент робиться на здобуття компетенцій у сфері інформаційних технологій, а саме:

 технічне обслуговування комп’ютерних систем і мереж,  розробка та тестування програмного забезпечення,  розроблення комп'ютерних програм.

Ключові слова – програмне забезпечення, комп’ютерні системи, комп’ютерні мережі.

Особливості програми

Профільна теоретична та практична підготовка

2 Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність

2.1  Перелік компонент освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми

Кількість кредитів

Форма підсумк.

контролю

ОК.01

Історія України *

1,5

залік

ОК.02

Українська мова (за професійним спрямуванням)*

1,5

екзамен

ОК.03

Філософія і культурологія **

3

екзамен

Культурологія **

ОК.04

Соціологія

1,5

залік

ОК.05

Економічна теорія

1,5

залік

ОК.06

Правознавство*

1,5

залік

ОК.07

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) *

1,5

екзамен

ОК.08

Фізичне виховання

6

залік

ОК.09

Вища математика *

1,5

екзамен

ОК.10

Фізика*

2,5

екзамен

ОК.11

Теорія електричних та магнітних кіл і комп’ютерна електроніка **

4

екзамен

ОК.12

Теорія ймовірності та математична статистика

3,5

екзамен

ОК.13

Алгоритми і методи обчислень

3

залік

ОК.14

Комп’ютерна логіка

2

екзамен

ОК.15

Дискретна математика

3,5

залік

ОК.16

Креслення та комп’ютерне проектування*

3

залік

ОК.17

Екологія *

1,5

залік

Разом ЗП

42,5

ОК.18

Програмування

7

 екзамен

ОК.19

Програмування(курсова робота)

2

залік

Комп’ютерна електроніка **

ОК.20

Архітектура комп’ютерів

7

екзамен

ОК.21

Архітектура комп’ютерів(курсова робота)

2

залік

ОК.22

Комп’ютерна схемотехніка

7

екзамен

ОК.23

Системне програмування

5

залік

ОК.24

Системне програмування(курсова робота)

2

залік

ОК.25

Операційні системи

5

екзамен

ОК.26

Комп’ютерні системи та мережі

7

екзамен

ОК.27

Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем та мереж

4

залік


ОК.28

Периферійні пристрої

3

екзамен

ОК.29

Електрорадіовимірювання

1,5

залік

ОК.30

Економіка і планування виробництва

4,5

екзамен

ОК.31

Економіка і планування виробництва(курсова робота)

2

залік

ОК.32

Безпека життєдіяльності та охорона праці

3

екзамен

ОК.33

Навчальна практика для отримання робочої професії

4,5

залік

ОК.34

Навчальна електрорадіомонтажна практика

3

залік

ОК.35

Навчальна комп’ютерна практика

6

залік

ОК.36

Технологічна практика

12

залік

ОК.37

Переддипломна практика

6

залік

ОК.38

Дипломне проектування

9

Разом ПП

102,5

Екзамени

12

Заліки

23

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

180

Примітка:

1. Результати навчання, які виходять за рамки Державного стандарту з дисципліни ОПП (Історія України, вища математика, українська мова за професійним спрямуванням, основи правознавства, іноземна мова за професійним спрямуванням, основи екології, фізика, інженерна та комп’ютерна графіка), зараховують в результатах навчання за ОПП молодшого спеціаліста, обсяги яких визначаються в кредитах ЄКТС та зараховуються в дисциплінах навчального плану підготовки за ОВКР молодшого спеціаліста.

2.При інтеграції дисциплін загальної підготовки (ЗП) в предмети загальноосвітньої підготовки (ЗОП) дисципліни ЗП помічаються *, наприклад(*Фізика).

3.При інтеграції (об’єднання кількох дисциплін) дисциплін ЗП у дисципліни ЗП та дисциплін ПП у дисципліни ЗП, помічаються **, наприклад (**Філософія і культурологія, **Теорія електричних та магнітних кіл і комп’ютерна електроніка ).

4. Граничне тижневе навантаження студентів на всіх курсах 30 годин. На дисципліну «Фізичне виховання» планується 4 години на тиждень крім останнього семестру, які не враховуються при визначення гранично допустимого тижневого навантаження.