УКРАЇНА

  1. БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

  1. ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

(проект)

.2018 р.                                                                                                            

Про прийняття повноважень засновника  дочірнього

підприємства «Бершадьводоканал»

комунального підприємства «Вінницяоблводоканал»

 

 Розглянувши лист заступника начальника КП «Вінницяоблводоканал» про направлення наказу про передачу повноважень засновника ДП «Бершадьводоканал» Бершадській міській раді, у відповідності до  Господарського Кодексу України, Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1498 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», рішення 13 сесії Вінницької обласної Ради  скликання від 18 грудня 2012 року № 432 «Про затвердження Положень щодо окремих питань комунальної власності», рішення 21 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 30 червня 2017 року «Про передачу цілісного майнового підприємства «Вінницяоблводоканал»» та враховуючи акт прийому-передачі із власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області у комунальну власність територіальної громади міста Бершадь, цілісного майнового комплексу дочірнього підприємства «Бершадьводоканал» комунального підприємства «Вінницяоблводоканал», від…….20.. р., з метою внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,  Бершадська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1.  Прийняти повноваження засновника дочірнього підприємства «Бершадьводоканал» комунального підприємства «Вінницяоблводоканал».
  2. Затвердити нову редакцію статуту дочірнього підприємства «Бершадьводоканал» комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» з відповідними змінами (Додаток 1)
  3. Уповноважити Горбенка Олександра Павловича (паспорт  АА 993635 від 16.08.1999 року виданий Бершадським РВ УМВС у Вінницькій області, інд. код 2253810073, адреса реєстрації : с. Флорино, вул.Коваленка, 99)  провести всі необхідні дії по реєстрації нової редакції статуту та зміни  засновника дочірнього підприємства «Бершадьводоканал»
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань житлово - комунальної сфери, благоустрою міста, земельних питань, питань торгівлі, побуту та охорони навколишнього природного середовища (голова Смерека В.І.)

Міський голова                                                                   М.І. Кольченко

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О  

___ рішення Бершадської міської ради

                                                                7 скликання  від ______________

Міський голова                    М.І. Кольченко

СТАТУТ

ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «БЕРШАДЬВОДОКАНАЛ»

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ»

м. Бершадь

2018 рік

1. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

        1.1. Цей  Статут розроблений  на  підставі  Господарського  кодексу  України  та  Статуту комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» і є  документом, який  регламентує діяльність дочірнього підприємства  «Бершадьводоканал» комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» (далі – Підприємство).

1.2. Підприємство створене  наказом комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» від 07 грудня 2009 року №378 на базі майна, що є у власності територіальних громад Вінницької області, переданого комунальному підприємству «Вінницяоблводоканал» у користування, та майна комунального підприємства «Вінницяоблводоканал».

        1.3 Найменування  підприємства:

        Повне: Дочірнє підприємство «Бершадьводоканал» комунального підприємства « Вінницяоблводоканал».

        Скорочене:  ДП «Бершадьводоканал» КП «Вінницяоблводоканал»

        1.4. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 24400  м. Бершадь, вул. Радянська,20.

2. МЕТА  І  ПРЕДМЕТ  ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВА

        2.1. Метою діяльності  Підприємства  є  задоволення  потреб  населення  та  підприємств  м. Бершадь  в  наданні якісних послуг  та  одержання прибутку.

        2.2. Предметом  діяльності  Підприємства  є:

        - виробництво та реалізація питної води населенню, питної  і  технічної води підприємствам  м. Бершадь  Вінницької області;

        - приймання від підприємств, організацій і населення стічних вод, їх очистка;

        - проведення досліджень якості води питної, стічної, поверхневої;

        - проектні, проектно-вишукувальні, вишукувальні роботи  з  водопостачання та водовідведення, оцінка та паспортизація інженерних споруд та інших об`єктів;

        - діяльність  у  сфері архітектури;

        - інженерна та технічна діяльність, пов`язана  з  будівництвом;

        - пасажирські  та  вантажні  перевезення;

        - будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних, монтажних, спеціальних (у т. ч.  з водопостачання  та  водовідведення), оздоблювальних  і  сантехнічних  робіт, виробництво будівельних  матеріалів  та  конструкцій,  супутніх  виробів;

        - виготовлення і реалізація товарів широкого вжитку  з  дерева, металу  та полімерних матеріалів, у т. ч. виготовлення нестандартного обладнання;

        - виготовлення тари;

        - виконання робіт з встановлення, монтажу, повірки, ремонту приладів обліку води;

        - приймання від організацій, підприємств і населення оплати за встановлення, ремонт, монтаж водомірного обладнання, плати за водопостачання та водовідведення, а також за всі види комунальних послуг;

        - надання торговельних послуг,  у т. ч. реалізація продовольчих і промислових товарів, обладнання з водопостачання та водовідведення, надання послуг громадського харчування, відкриття та утримання власних закладів торгівлі, оптова і роздрібна реалізація продукції власного та невласного виробництва;

        - переробка сільськогосподарської продукції;

        - впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт за новими перспективними технологіями, придбання та реалізація об`єктів інтелектуальної власності, в т. ч. за кордон, а також здійснення всіх видів представницьких і посередницьких послуг  у цій галузі;

        - надання послуг у галузі маркетингу, менеджменту, пошук ділових партнерів у власних інтересах та інтересах третіх осіб;

        - купівля і продаж, оренда і суборенда в юридичних і фізичних осіб будівель, споруд, квартир, землі та іншого нерухомого майна, всі види послуг в цій галузі;

        - забезпечення безпеки (надання послуг, пов`язаних з охороною державної, комунальної та приватної власності);

        - видобування корисних копалин;

        - здійснення інших   видів діяльності, що не суперечить чинному законодавству України.

        2.3. Діяльність, для здійснення якої необхідним є отримання спеціального дозволу (ліцензії), проводиться Підприємством після отримання відповідного дозволу (ліцензії).

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

        3.1. Підприємство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації.

Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий рахунок у банку, круглу печатку з власним найменуванням, може мати валютний та інші рахунки в банках, штампи, фірмовий знак, товарний знак, зареєстровані у встановленому законом порядку.

        3.2. Відповідно до Господарського кодексу України Підприємство є унітарним підприємством, єдиним засновником якого є Бершадська міська територіальна громада  в особі Бершадської міської ради. (далі – Засновник).

        3.3. Підприємство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем  у суді.

        3.4. Підприємство керується у своїй діяльності чинним законодавством України, цим Статутом, а також рішеннями Засновника та власника (уповноваженого органу з управління майном).

        3.5. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов`язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. Підприємство не відповідає за зобов`язаннями держави, власника (уповноваженого органу з управління майном) та Засновника, як і держава власник (уповноважений орган з управління майном) та Засновник не відповідають за зобов`язаннями Підприємства.

4. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

        4.1. Підприємство має відокремлене майно, яке складається з майна, переданого йому Засновником, основних фондів, обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена у самостійному балансі Підприємства.

        4.2. Майно, передане Засновником до статутного фонду Підприємства, та  доходи від його використання є спільною власністю територіальних громад області і закріплюється за ним на праві користування.

        4.3. Підприємство володіє і користується майном, та виконує відносно нього будь-які дії за згодою або дорученням Засновника та власника (органу управління майном), що не суперечать законодавству України, цьому Статусу, меті діяльності Підприємства та рішенням Засновника. На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів Підприємства.

        4.4. Підприємство є користувачем:

        а) майна, переданого йому Засновником, у тому числі внеску до статутного фонду;

        б) продукції, виробленої у процесі господарської діяльності;

        в) доходів, одержаних від реалізації робіт, послуг та інших видів господарської діяльності;

        г) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

        4.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

        а) внески Засновника;

        б) доходи від реалізації робіт, послуг, виробленої продукції;

        в) кредити банків та інших кредиторів;

        г) інші джерела, що не заборонені законодавством.

        4.6. Право розпорядження майном (відчуження, дарування, обмін, здача в довгострокову та фінансову оренду тощо) Підприємство здійснює тільки за  наявності рішення уповноваженого органу з управління майном та Засновника.

        4.7. Підприємство, відповідно до чинного законодавства, здійснює користування землею, іншими природніми ресурсами  і  несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

        4.8. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства  є  прибуток, амортизаційні відрахування, кошти, одержані від підприємств, організацій, громадян, та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення  і   кредити.

        4.9. Зобов`язання перед державним та місцевим бюджетами Підприємство здійснює самостійно.

        4.10. Ризик випадкової загибелі, або пошкодження майна Засновника несе Підприємство.

        4.11. Майнові права Підприємства підлягають захисту  у  відповідності до чинного законодавства України.

5. САТУТНИЙ ФОНД ПІДПРИЄМСТВА

        5.1. Статутний фонд Підприємства утворений шляхом внесення вкладу Засновником  Підприємства  і  становить 2000 (дві тисячі)грн.

        5.2. Розмір статутного фонду Підприємства може бути змінено (збільшено або зменшено) рішенням Засновника Підприємстав.

        5.3. Зменшення Статутного фонду Підприємства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів.

        Кредитори мають право вимагати дострокового погашення Підприємством відповідних зобов`язань  та відшкодування збитків.

        5.4. Рішення про зміни розміру Статутного фонду набирає чинності  з  дня внесення цих змін до державного реєстру України.

6. ЧИСТИЙ ПРИБУТОК  ТА  ФОНДИ  ПІДПРИЄМСТВА

        6.1. Балансовий прибуток Підприємства утворюється  з  надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат,  а  також  витрат на оплату праці. З балансового прибутку Підприємство сплачує проценти за кредити  банків, податки та інші платежі.

        6.2. Чистий прибуток Підприємства, що утворюється після виплати податків  і  обов`язкових платежів, передбачених чинним законодавством, належить на правах власності Підприємству.

        6.3. Частина  прибутку Підприємства перераховується до місцевого бюджету відповідно рішення Бершадської міської ради.

7. ПРАВА  ТА  ОБОВ`ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

        7.1. Права Підприємства:

        7.1.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого  і  соціального розвитку до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон`юктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації. Підприємство будує свої відносини із Засновником, замовниками, постачальниками та іншими юридичними та фізичними особами  в  усіх сферах господарської діяльності на основі договорів, угод, контрактів, включаючи угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, тощо згідно із Статутом. Підприємство вільне  у виборі предмету договору, угоди, контракту, визначенні зобов`язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України та інтересам Засновника.

        7.1.2. Для досягнення мети, передбаченої цим Статутом, Підприємство має право у встановленому законодавством України порядку:

        а) набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов`язки, виступати в суді;

        б) одержувати і використовувати кредити банків за погодженням із Засновником;

        в) відкривати рахунки у банках у національній та іноземній валюті;

        г) надавати (за рахунок коштів, що залишаються в розпорядженні Підприємства) позики юридичним та фізичним особам та отримувати позики від юридичних осіб;

        д) проводити операції на біржах;

        е) проводити аукціони, виставки, ярмарки;

        є) реалізувати свої послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної ситуації, а у випадках, передбачених законодавством України, - за тарифами, затвердженими у встановленому законодавством порядку;

        ж) чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

        7.1.3. Підприємство за погодженням із Засновником створює філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних рахунків і затверджує Положення про них.

        7.2. Обов`язки Підприємства:

        а) забезпечення своєчасної сплати податків, зборів та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

        б) здійснення оперативної діяльності з матеріально-технічного забезпечення виробництва;

        в) придбання необхідних матеріальних ресурсів у підприємств, організацій та установ, незалежно від форм власності;

        г) забезпечення, згідно з укладеними договорами, виконання робіт, надання послуг, виробництво та поставка продукції, товарів;

        д) створення належних умов для високопродуктивної праці, забезпечення додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

        е) здійснення заходів із вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечення економного та раціонального використання призначених для цих цілей коштів і своєчасних розрахунків з працівниками Підприємства;

        є) виконання норм і вимог щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

        ж) надання Засновнику будь-якої інформації щодо діяльності Підприємства, у тому числі інформації про наявність і поточний стан майна та будь-які зміни в його стані;

        з) вчасне виконання доручень Засновника у межах видів діяльності, визначених цим Статутом;

        и) проведення інвентаризації належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації;

        й) дотримання вимог законодавства про державну таємницю;

        к) ведення обліку військовозобов`язаних та проведення заходів з цивільної оборони;

        л) реалізація у повному обсязі та якісно інших повноважень, покладених на Підприємство цим Статутом;

        м) невід`ємною  частиною його діяльності є забезпечення пожежної безпеки на об`єктах Підприємства.

8.  УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

        8.1.Оперативне управління фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюється його Керівником (начальником).

        8.2. Керівник Підприємства призначається на посаду та звільняється з посади Засновником шляхом укладання контракту та договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Контрактом визначаються строк найму, умови його продовження, права, обов`язки та відповідальність Керівника перед Замовником і трудовим колективом, умови його матеріального та соціального забезпечення, умови звільнення його з посади, враховуючи гарантії, передбачені чинним законодавством України, інші умови найму за погодженням сторін.

        8.3. Керівник Підприємства:

        а) самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені Статутом та чинним законодавством до компетенції Засновника, уповноваженого органу з управління майном або трудового колективу Підприємства;

        б) забезпечує виконання рішень Засновника;

        в) несе повну відповідальність за стан збереження майна та діяльність  Підприємства;

        г) від імені Підприємства укладає договори, інші угоди, підписує юридичні акти, що стосуються діяльності Підприємства, видає доручення, відкриває рахунки в банках;

        д) без доручення представляє інтереси Підприємства у відносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними  особами як в Україні, так і за її межами;

        е) визначає організаційну структуру управління Підприємства, затверджує штатний розклад Підприємства за погодженням із Засновником;

        є) видає накази,  розпорядження, дає вказівки, обов`язкові для виконання всіма працівниками Підприємства;

        ж) розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

        з) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Підприємства, визначає умови організації та оплати їх праці застосовує заходи заохочення та накладає стягнення на всіх  працівників Підприємства;

        и) готує пропозиції щодо основних напрямків діяльності Підприємства, планів  його роботи та звітів про їх виконання;

        й) через відповідних посадових осіб апарату управління Підприємства та  його структурних підрозділів забезпечує виконання правил та норм охорони праці,техніки безпеки, пожежної безпеки, виробничої гігієни та санітарії, керуючись чинним законодавством України, діючими положеннями та нормами;

        к) укладає колективний договір з трудовим колективом та несе відповідальність за виконання його умов;

        л) самостійно вирішує інші питання діяльності Підприємства, віднесені до його компетенції та передбачені контрактом, укладеним із Засновником, цим Статутом та чинним законодавством України;

        Керівник несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань, що визначені цим Статутом.

        8.4. На час відсутності керівника його повноваження за погодженням із Засновником покладаються на одну із посадових осіб Підприємства.

        8.5. Перевірки фінансово-господарської діяльності Підприємства проводяться Засновником та/або незалежною аудиторською фірмою, визначеною Засновником.

        Керівник Підприємства може за власною ініціативою здійснити додаткову перевірку фінансово-господарської діяльності Підприємства. Про результати такої перевірки Керівник зобов`язаний повідомити Засновника.

        8.6. Засновник реалізує свої права щодо управління Підприємством шляхом:

        а) створення, реорганізації та ліквідації Підприємства;

        б) затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень, у тому числі за пропозиціями Підприємства;

        в) формування та зміни розміру статутного фонду Підприємства;

        г) здійснення контролю за додержанням вимог Статуту та прийняття рішень у разі їх порушення;

        д) призначення на посаду та звільнення з посади керівника Підприємства, погодження призначення та звільнення заступників керівника Підприємства, головного інженера чи інженера та головного бухгалтера чи бухгалтера;

        е) визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Підприємства;

        є) здійснення контролю за ефективністю використання майна, що закріплене за Підприємством;

        ж) контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства;

        з)  затвердження річних фінансових планів та здійснення контролю за їх виконанням у встановленому порядку;

        к)  впровадження нових видів діяльності Підприєсмтва;

        л)  вирішення інших питань, в межах повноважень Засновника, визначених  контрактом, укладеним з керівником Підприємства, та Статутом Засновника.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВА

        9.1. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, розробляються і приймаються керівником за участю трудового  колективу Підприємства.

        9.2. Трудовий колектив Підприємства складають працівники, які на підставі трудового договору беруть участь у його діяльності.

        9.3. Взаємовідносини трудового колективу з питань самоврядування і  соціального розвитку визначаються колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом Підприємства, який укладається відповідно до вимог чинного законодавства України та підписується:

        - від адміністрації – керівником,

        - від трудового колективу – профспілковий орган або уповноваженого трудовим колективом особою.

        9.4. Повноваження трудового колективу здійснюються через збори трудового колективу Підприємства відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Збори проводяться не рідше одного разу на рік.

        9.5. Соціальні та трудові права членів трудового колективу, гарантовані  колективним договором, не можуть бути меншими від передбачених чинним законодавством України.

        9.6. Підприємство самостійно розробляє і затверджує, за погодженням із Засновником, штатний розклад, визначає посадові оклади, форми і системи оплати праці, її організації та нормування, правила внутрішнього трудового розпорядку з дотриманням вимог чинного законодавства.

        9.7. Підприємство має право залучати до роботи спеціалістів, самостійно визначаючи форми, системи, розміри і види оплати їхньої праці.

        9.8. Виплати за результатами праці та преміювання працівників Підприємства, в тому числі і посадових осіб, здійснюються в межах визначених розмірів витрат на оплату праці Підприємства.

10. ОБЛІК  І  ЗВІТНІСТЬ НА  ПІДПРИЄМСТВІ

        10.1. Підприємство здійснює облік результатів роботи, веде оперативну і  статистичну звітність.

        10.2. Бухгалтерський, оперативний і статистичний облік і звітність та організація документообігу на Підприємстві ведуться згідно з чинним законодавством України.

        10.3 На керівника та головного бухгалтера (бухгалтера) Підприємства, компетенція яких визначається чинним законодавством та посадовою інструкцією, покладається персональна відповідальність за додержання порядку ведення і  достовірність бухгалтерського обліку та статистичної звітності, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності державним органам та Засновнику.

        10.4. Операційний рік в Підприємстві  встановлюється  з 01 січня по 31 грудня включно.

        10.5. Річний звіт за результатами діяльності Підприємства та баланс підписуються керівником та головним бухгалтером (бухгалтером) Підприємства і подаються на затвердження Засновнику.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

        11.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації.

        11.2. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням його Засновника з дозволу власника (уповноваженого органу з управління майном) або суду.

        11.3. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до державного реєстру України.

        11.4. Ліквідація Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, яка призначається відповідно до чинного законодавства. Порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін для пред`явлення претензій кредиторами, визначаються відповідно до чинного законодавства. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління майном Підприємства.

        11.5. У випадку реорганізації Підприємства його права та обов`язки переходять до правонаступників.

        11.6. При ліквідації Підприємства майно, що належить йому на праві користування, повертається Засновнику.

        11.7. При ліквідації та реорганізації Підприємства працівникам, які  звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

        12.1. Статут набирає чинності після затвердження його Засновником та державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

        12.2. Зміни та доповнення до Статуту або його нова редакція затверджуються Засновником та підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства і є невід`ємними його частинами.

        12.3. Норми, встановлені цим Статутом, є  недійсними якщо вони суперечать чинному законодавству України.

Міський голова                                                                               М.І. Кольченко