GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny 

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi: EDG18-COL·LABORACIÓ I DIRECCIÓ D’ART

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Gràfic

Quart

Primer

Específica

4

Departament:    Projectes i teoria del disseny

Idioma: Català/castellà

Horari: Dimarts de 13.05 h. a 14.00 h. Dimecres de 08.00 h. a 09.50 h.

Web de l’assignatura: 

Professorat responsable:

Jordi Miguel Sempere i Vicedo

Correu electrònic: jsempere@escoladisseny.com

Cap de departament

Marta González Gómez

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Matèria: Projectes de disseny gràfic

El disseny gràfic és comunicació, és crear propostes on la imatge i el concepte convergeixen i son sempre resultat d'un laboriós procés que combina la exploració i el descobriment. L'assignatura de Col·laboració i Direcció d’Art es contextualitza dins dels procesos comunicatius emprats a les agències i consultories publicitàries. Per tant, s’estudiaran els àmbits de la comunicació, els tipus de llenguates i es treballaran les múltiples aplicacions i productes que són susceptibles d’aplegar, finalment, al públic objectiu. Les funcions habituals d'un dissenyador són fer anuncis de publicitat, merchandising, dissenyar cartells, flyers, publicacions, informes, catàlegs. També s’explorarà la vessant més experimental i personal dels processos gràfics comunicatius.

2.2. Perfil professional

Les tasques del director d'art a l'hora de crear i produir una campanya tant en mitjans audiovisuals com a gràfics o digitals són complexes i variades. Ha de ser un professional que tinga capacitat de resposta creativa, trenque motlles i a la vegada, puga controlar el missatge. Ha de dominar els mitjans tradicionals, màrqueting directe, mitjans digitals, etc.

3. Requisits

3.1. Requisits essencials 

Haver superat l’́assignatura de formació bàsica: “Fonaments del disseny”

3.2. Requisits recomanables

És recomanable que l’alumnat hagui superat prèviament les assignatures de Dibuix (8 ECTS), Sistemes de representació (8 ECTS) i Gràfica digital (8 ECTS), i assignatures contextualitzades en el primer curs dels Estudis Superiors de Disseny i que estigui cursant Història del Disseny Gràfic (1r semestre, 4 ECTS) i Projectes de Disseny Gràfic (2n semestre, 6 ECTS)

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT10- Liderar i gestionar grups de treball.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG05- Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG06- Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.

CG07- Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG14- Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

– Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos.

– Dominar els recursos formals de l’expressió i la comunicació visuals.

– Comprendre i utilitzar la capacitat de significació del llenguatge gràfic.

– Dominar els procediments de creació de codis comunicatius.

– Establi restructures organitzatives de la informació.

– Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.

– Conèixer i utilitzar correctament els canals que serveixen de suport a la comunicació visual,d’acord amb els objectius comunicatius del projecte.

– Analitzar el comportament dels receptors del procés comunicatiu d’acord amb els objectius del projecte.

– Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny i valorar la incidència que té en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient i la capacitat de generar identitat, innovació i qualitat en la producció.

5. Resultats d’aprenentatge

L'alumne serà capaç de liderar grups de treball multidisciplinaris. Podrà oferir diferents opcions creatives, inèdites i escaients basats en un copy o informe publicitari. Resoldrà de manera efectiva, les interaccions produïdes entre client, encàrrec, equip i medis.. Capacitat de treball en grup. Coneixement dels àmbits de desenvolupament professional de la disciplina. Procediments i metodologia de treball en equips de disseny. Coneixement dels elements bàsics d'un projecte de disseny. Adquisició de destreses per al desenvolupament deprojectes gràfics.

6. Continguts

• UD01. La direcció d’Art  (4 hores presencials/una sessió de 4 hores)

 – Funcions i característiques.

– L’estructura organitzativa de l’agència de publicitat.

– Claus de lideratge de grup.

• UD02. Procesos creatius i de recerca en disseny (4 hores presencials/una sessió de 4 hores)

Design Thinking VS metodologia deductiva. Conceptes de metodologia deductiva i metodologia intuitiva.

– Investigació en disseny: Raquel Pelta, Bruno Munari, Bruce Archer, etc.

– Processos i recursos creatius (Brainstorm, sinèctica, associacions forçosses, etc.)

– Creativitat popular viral: el meme, l’eslògan, els emoji, etc.

•UD03. Plataforma de comunicació. (8 hores presencials/dues sessions de 4 hores) 

– Fases de la comunicació visual.

– L’eix de comunicació. Concepte, elements i utilitat.

– Concepte de short list.

– El context del projecte: Definició del contrabrief, context socioeconòmic, anàlisi DAFO, etc.

– Plantejament d’opcions comunicatives diferenciades.

– Gèneres publicitaris i estils iconico-literaris aplicats a comunicació visual.

• UD04. El concept board. (8 hores presencials/dues sessions de 4 hores) 

– Definició de concept board. Elements definitoris.

– El llibre d’estil.

– La imatge de marca o concepte d’identitat global.

– Obtenció de tags: conceptes claus, particularitats, adjectius o valors emocionals.

 

• UD05. Semàntica visual: mapes conceptuals (8 hores presencials/dues sessions de 4 hores)

– Definició dels mapes conceptuals.

– Traducció de conceptes a elements visuals.

– Adequació al destinatari (públic objectiu, públic potencial, consumidor i l’interlocutor)

 

• UD06. Comunicació i transgressió (4 hores presencials/una sessió de 4 hores)

– Concepte de trangressió a l’àmbit comunicatiu i publicitari.

– Publicitat experimental i denúncia social.

– La transgressió com a medi d’abast.

– Noves tendències.

– Gèneres i estils publicitaris.

– Replantejant el possicionament: la campanya de promoció publicitària real.

• UD07. L’art com excusa narrativa (4 hores presencials/una sessió de 4 hores)

– Concepte de llibre d’artista/llibre d’autor/llibre objecte.

– Transgressions objectuals.

– Narració no lineal/sensorial.

– El portfoli creatiu.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia de treball se centra, sobretot, en l’activitat del docent a l’aula.

Així, s’enfocarà l’estratègia metodològica general en un binomi basat en sistemes inductius i sistemes expositius que porten a definir les següents línies de l’actuació didàctica a l’aula:

• Pràctiques enfocades a projectes: Aplicar els coneixements i habilitats adquirits en la fase de resolució de problemes per escometre un projecte complet.

• Estudi de casos: A partir de l’exposició de coneixements per activar els processos cognitius de l’alumne a l’inici de cada sessió, s’analitzaran casos i exemples reals dins de l’entorn de la matèria per comparar relacions i contextos de cada cas concret.

• Aprenentatge centrat en problemes: Exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements adquirits prèviament.

• Aprenentatge cooperatiu: Desenvolupar l’aprenentatge mitjançant hàbits de crítica constructiva i valoració dels treballs propis i aliens, en posades en comú, exposicions i correccions comparatives.

També es desenvoluparan mecanismes d’aprenentatge actiu i autònoma partir de la resolució de problemes plantejats pel professor i que s’avaluaran amb l’ajut dels coneixements teòrics una vegada realitzats els exercicis.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

40 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

15 hores

Classes pràctiques

Grup mitjà

Resolució de problemes pràctics a l’aula.

20 hores

Avaluació

Individual

Avaluació treballs pràctics.

5 hores

Activitats de treball no presencial

60 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Desenvolupament dels projectes de disseny.

60 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

• Aula amb espai per a grup gran.

• Taules de dibuix.

• Taula de llum.

• Equip informàtic per a ús del professor. Projector i pantalla.

• Pissarra de guix i/o pissarra de retoladors.

• Accés a internet (Wi-Fi, Ethernet, WireFire)

• Equips informàtics (MacOs o Windows) per a l’alumnat en xarxa. Biblioteca.

7.4 Activitats interdisciplinàries

Assistència a xerrades, ponències, cursos. Treballs col·laboratius interdisciplinaris de formació/professionalització.

7.5 Activitats complementàries

•Activitats de Gutemberg 2018

•Setfonts 2018

•Visita a la Impremta Nacional (Madrid)

•Visita al departament de direcció d’art i maquetació del diari «El País» (Diego Areso).

•Xerrades externes relacionades amb el món del disseny editorial.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA1—CA6

5%

---

Treballs i projectes

R

CA5—CA8, CA10—CA15

95%

40%

Prova objectiva final

R

CA5—CA8, CA11—CA15

---

60%

Total

100%

100%

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

La qualificació d’aquesta assignatura se basa en un procediment d’avaluació contínua el l’itinerari A i d’ avaluació final en itinerari B.

• Per a l’aplicació del sistema d’avaluació contínua, es considerarà alumnat de l’itinerari A aquell qui tingui una presencialitat d’almenys el 80% del total del període lectiu. Podrà absentar-se sense justificar un 20% del total del període lectiu (tres sessions de 4 hores) sense que li afecte al sistema d’avaluació.

• Si un/a alumne/a s’absenta sense justificar més del 20% (tres sessions de 4 hores) del període lectiu, es considerarà alumnat de l’itinerari B. En aquest cas, perd el dret a evaluació contínua i passarà a ser evaluat pel procediment d’avaluació final. Se li exigiran els treballs desenvolupats al llarg del curs més un treball final (o prova objectiva final) en les ponderacions expressades en la graella anterior.

El nivell d’aprenentatge aconseguit pels estudiants s’ha d’expressar amb qualificacions numèriques. Els resultats obtinguts per l’alumne es qualificaran d’acord amb una escala numèrica del 0 al 10, amb expressió d’un decimal, a la qual es pot afegir la qualificació qualitativa corresponent:

0,0-4,9: suspens (SS)

5,0-6,9: aprovat (AP)

7,0-8,9: notable (NT)

9,0-10: excel·lent (EX)

No Presentat (NP)

•Per superar l’assignatura, l’alumnat haurà d’obtenir com a mínim un aprovat (5,0) en tots i cadascun dels exercicis pràctics especificats puntualment en cada unitat didàctica. L’entrega de treballs fora de termini suposarà l’avaluació sobre el 80% de la nota.

• Els alumnes considerats d’itinerari A (avaluació contínua), hauran d’aprovar totes les tasques, podent recuperar al final dels períodes complementaris i/o extraordinaris únicament aquells treballs no aprovats. No es farà mitjana de notes de treballs aprovats i suspesos. No realitzen treball final o prova objectiva final.

• Els alumnes considerats d’itinerari B (avaluació final), obtindran la qualificació mitjançant mitjana aritmètica de tots els treballs i projectes presentats (suspesos i aprovats) a més del treball final o prova objectiva final. La suma de les notes dels projectes més el del treball final o prova objectiva final haurà de resultar aprovat (5,0) Si no resulta aprovat, hauran de recuperar tots els treballs (ampliant la càrrega de treball en els aprovats i recuperant els suspesos) a més de realitzar una nova prova objectiva final. 

8.4 Criteris específics/rúbrica.

– Les pràctiques i els exercicis són tècnicament correctes. Consideracions específiques: 

• El treball és complet en les seues parts.

• S’han seguit les instruccions donades.

• Ordre, neteja en l’execució d’esborranys.

• Ordre i presentació acurada en els exercicis.

• Ortotipografia i adequació tècnica.

– Les pràctiques i els exercicis finals s’han executat metodològicament de manera correcta. Consideracions específiques:

• Hi ha un estudi del context del problema.

• L’abstract o resum d’objectius és clar.

• La fase informativa és escaient. S’extrauen conceptes comunicatius interessants i pràctics/funcionals.

• Es relacionen i s’apliquen correctament a la fase de bocetatge les influències gràfiques, antecedents històrics estudiats.

• S’extrauen conceptes interessants extrets en la fase informativa.

• Es justifiquen correctament les decisions de disseny i hi ha coherència i concordança amb la finalitat de l’encàrrec.

• S’acompleix el cronograma establert.

Aquestes variables són generals i s’adaptaran respecte als objectius/tipus d’exercicis proposats durant el període lectiu.

 

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

• AICHER, Olt. El mundo como proyecto. Barcelona: Gustavo Gili, 2007.

• BASSAT, Luís. El libro rojo de las marcas. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial España, 2017.

• BASSAT, Luís. El libro rojo de la publicidad. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial España, 2017.

• DE BONO, Edward. Seis sombreros para pensar. Madrid: Paidós ibérica, 2008.

• DE BONO, Edward. Tráguese ese sapo. Madrid: Paidós ibérica, 2008.

• DOUGLAS, Torin. Guía completa de la publicidad. Madrid: Akal ediciones, 1983.

• GARCÍA UCEDA, Mariola. Las claves de la publicidad. Madrid: ESIC Editorial, 2008.

• MEDINA, Agustín. Introducción a la publicidad. Madrid: Ediciones Pirámide, 2016.

• LUPTON, Ellen. Design thinking. Barcelona: Gustavo Gili Diseño, 2015.

• PRESON, Raquel. El discurso de la publicidad. Buenos Aires: Ediciones Colihue SRL, 1997

• TUSQUETS BLANCA, Oscar. Todo es comparable. Barcelona: Editorial Anagrama, 2008

9.2. Bibliografia complementària: 

• BELLA, Félix. Rompiendo las reglas: tipografía suiza de los turbulentos años ochenta. Valencia: Campgràfic, 2008.

• BERRY, Susan i MARTIN, Judy. Diseño y Color. Barcelona: Blume, 1994.

• CONTRERAS, Fernando/SAN NICOLÁS ROMERA, César. Diseño gráfico, creatividad y comunicación. Madrid: Blur, 2001.

• EAGLEMAN, David. Incógnito: La vida secreta del cerebro. Barcelona: Anagrama, 2013.

• FAIRSTEIN, Gabriela Alejandra i GYSSELS, Silvana. ¿Cómo se aprende?. Caracas: Federación Internacional de Fe y Alegría, 2003 (Colección Programa Internacional de Formación de Educadores Populares).

• FRUTIGER, Adrian. Signos, Símbolos, Marcas, Señales. Elementos, Morfología, Representación, Significación. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.

• FUENTES, Rodolfo. La práctica del diseño gráfico, una metodología creativa. Madrid: Paidós, 2005.

• GLASER, Milton. Diseñador/Ciudadano. Cuatro lecciones breves (más o menos sobre diseño). Barcelona: Gustavo Gili, 2014.

• GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, Pedro Pablo. Teoría y práctica de la publicidad impresa. Valencia: Campgràfic, 2006.

• HAN, Byung-Chul. La sociedad del cansancio. Barcelona: Herder, 2012.

• JONES, Christopher. Diseñar el diseño. Barcelona: Gustavo Gili,1985.

• JONES, Christopher. Métodos de diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 1982.

• LUPTON, Ellen. Diseño Gráfico: Nuevos fundamentos. Barcelona: Gustavo Gili, 2009.

• LLOVET, Jordi. Ideología y metodología del diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 1981.

• MEGGS, Philip. Historia del diseño gráfico. México: Trillas/Mc Kelvey, 1998.

• MUNARI, Bruno. Diseño y comunicación visual. Barcelona: Gustavo Gili, 1985.

• O’DONNELL, Timothy. Sketch Book. Massachusetts: Beverly Rockport, 2009.

• PAPANEK, Víctor. Diseñar para el mundo real. Barcelona: Pol·len Ediciones, 2014.

• PATHAK, Haresh. Structural package designs. Amsterdam: The Peppin Press, 1999.

• PELTA RESANO, Raquel. Diseñar hoy. Madrid: Paidós, 2010.

• SATUÉ, Enric. El diseño gráfico desde los orígenes hasta nuestros días. Madrid: Alianza, 1992.

• SATUÉ, Enric. EI diseño gráfico. Madrid: Alianza Forma, 1988.

• SATUÉ, Enric. El diseño gráfico en España. Madrid: Alianza, 1997.

• SCHEURMANN, Erich. Los Papalagi. Barcelona: RBA Integral Editores, 2008.

• SOLANAS DONOSO, Jesús. Diseño, arte y función. Barcelona: Salvat, 1985.

• SWAN, Alan. Diseño básico. Barcelona: Blume, 1992.

• SWAN, Alan. Bases del diseño gráfico. Barcelona: Blume, 1992.

• WEST, Suzanne. Cuestión de estilo: Los enfoques tradicional y moderno en la maquetación y tipografia. Madrid: ACK, 1991.

• WONG, Wucius. Fundamentos del diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 1995

• RENNER, Paul. El arte de la tipografía. Valencia: Campgràfic, 1988.

• RODRÍGUEZ -VALERO, Daniel. Manual de tipografía digital. Valencia: Campgràfic, 2016.

• PUJOL, Josep María. Principios de la tipografía fundamental. De William Morris a Stanley Morison. Valencia: Campgràfic, 2017.

• SERRA Y OLIVERES, Antonio. Manual de la tipografía española ó sea el arte de la imprenta. Madrid: Librería de D. Antonio Oliveres, 1852.

• SPENCER, Herbert. Pioneros de la tipografía moderna. Barcelona: Gustavo Gili, 1995.

• UNGER, Gerard. ¿Qué ocurre mientras lees?. Valencia: Campgràfic, 2006.

• UNOS TIPOS DUROS. Catálogo General de tipografía. Obra teórico práctica ilustrada con profusión de grabados y ejemplos gráficos. (recopilació) 1950.• VVAA. Anuari Lletraferits 2017. València: Campgràfic, 2017.

• VVAA. Retículas: soluciones gráficas para el diseñador. Barcelona: Gustavo Gili, 2008.

9.3. Altres recursos: 

• Codex: The journal of typography. Nova York: Ata Price, [01-04-2011], 2011, nº 1.

• Etapes: Design et culture visuelle [en línea]. Cop. 1999 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://etapes.com.

• Experimenta: Revista de Diseño Gráfico, Aquitectura, Diseño Industrial [en línea]. Cop. 2012 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://www.experimenta.es.

• Monográfica: Revista temática de diseño [en línea]. Cop. 2012 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://www.monografica.org.

• Pentagram [en línea]. Cop. 2012 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://www. pentagram.com/work/#/all/all/newest.

• Ponencias CIT Valencia. València: ADCV, [20-06-2007], 2007, nº1.

• Sagmeister & Walsh [en línea]. [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://www. sagmeisterwalsh.com.

• Typographica. Type Reviews, Books, Commentary [en línea]. Cop. 2002/2009 [consulta 2014-08-29]. Disponible a:http://typographica.org.

• UnosTiposDuros [en línea]. Cop. 2014 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://www. unostiposduros.com.

• Visual: Magazine de diseño, creatividad gráfica y comunicación. Madrid: Blur, 2009.

• Yorokobu [en línea]. Cop.2014 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://yorokobu.es.

10. Altres observacions

Qualsevol alteració de l’ordre o comportament no adient (agressivitat, acosament, violència verbal o física, etc.) que altere negativament la normalitat de l’entorn acadèmic per part d’algun alumne envers als companys o al docent, serà inmediatament comunicada a la direcció del centre per iniciar el protocol de sancions disciplinàries corresponents.