Published using Google Docs
General Privacy Policy (SK) Sept 22
Updated automatically every 5 minutes

 image1.png

VŠEOBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Táto verzia v slovenskom jazyku sa poskytuje iba pre informáciu. Za právne záväznú sa považuje výhradne česká verzia.

Prostredníctvom všeobecných zásad ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) Vám predkladáme informácie o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Dozviete sa, aké druhy osobných údajov spracovávame, za akým účelom tak robíme, o ktoré právne tituly dotknuté spracovanie opierame, po akú dobu Vaše osobné údaje ukladáme, akými spôsobmi (a od koho) ich získavame, aké sú Vaše práva vo vzťahu k procesovaným osobným údajom, na koho sa v prípade akýchkoľvek otázok môžete obrátiť a ďalšie súvisiace informácie.

Predstavenie správcu a služby

Dobrý deň, sme Qerko sro Mladá technologická spoločnosť so sídlom Drtinova 557/8, Praha 5, vedená na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou C 286872, podnikajúca pod IČO 06678815. Ďalej len „Qerko“ alebo „my“. Teší nás, že ste sa rozhodli využívať naše služby. Ďakujeme!

Službami sa rozumie technologická platforma Qerko, prostredníctvom ktorej môžu užívatelia mobilných aplikácií alebo webov spoločnosti Qerko (ďalej len „aplikácia“) zbierať body v rámci Vernostného programu (a získavať tak výhody a ponuky) a zaplatiť útratu alebo jej časť za poskytnuté služby a tovar od partnera spoločnosti Qerko (napr. reštaurácia), pokiaľ tento umožňuje za jeho služby a tovar platbu cez dotknutú aplikáciu na základe zmluvy so spoločnosťou Qerko (ďalej len „partner”).

Správcom osobných údajov, spracovávaných v súvislosti s Vaším použitím našich produktov a služieb, je spoločnosť Qerko. Konateľom spoločnosti je Ing. Lukáš Kovač (kovac@qerko.com).  

Pri spracovaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“), národným (adaptačným) zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov, vrátane príslušného sprievodného zákona a ostatnou relevantnou legislatívou SR.

V mene spoločnosti Qerko by sme Vás chceli uistiť, že k ochrane osobných údajov pristupujeme s rešpektom a vedomím jej dôležitosti. Jasne si totiž uvedomujeme význam ochrany osobných údajov pre budovanie dôvery používateľov v moderné a inovatívne digitálne služby.

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom, spracovávaným v priebehu využívania našich produktov a služieb, sme primárne v pozícii správcu osobných údajov. Pokiaľ nastane situácia, kedy budeme (niekto ďalší bude) údaje spracovávať z pozície (ďalšieho) samostatného správcu, spoločného správcu či spracovateľa, poskytneme Vám o tom informácie.

Pôsobnosť predkladaných Zásad

Predkladané Zásady sa vzťahujú na spracovanie údajov, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľnou fyzickou osobou je taká, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na konkrétny identifikátor, napr. meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské a identity tejto fyzickej osoby.

Za spracovanie sa považujú operácie s osobnými údajmi (alebo ich súbormi), predovšetkým nasledujúce: zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadávanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či kombinovanie , obmedzenie, výmaz alebo zničenie.

Pri výklade jednotlivých aspektov spojených s ochranou osobných údajov sa riadime nielen platnými zákonmi, berieme ale do úvahy aj výkladové stanoviská Európskeho zboru na ochranu osobných údajov (predtým Pracovná skupina WP29) a pozície národného Úradu na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ).

Rozsah spracovávaných osobných údajov

Sme radi, že používate naše služby! Ďakujeme. Zároveň však vznikajú interakcie, pri ktorých dochádza (môže dôjsť) k zberu osobných údajov. Do kontaktu s nimi sa pritom dostávame v rozličných situáciách, pričom podoba a rozsah spracovania, rovnako tak ako doba ukladania osobných údajov sa u nich líši. Okrem vlastnej podstaty (povahy) spracovania je uvedené dané aj rozličnými funkcionalitami a technickými možnosťami reštauráciami využívanými pokladničnými systémami.

V procese registrácie užívateľského účtu treba spracovávame identifikačné a kontaktné údaje pre vytvorenie Vašej prítomnosti (entity) v Qerko. Zároveň si Vás pod špecifickým ID (unikátny rad čísel a písmen) interne vedieme v našej databáze. Pri využívaní mobilnej aplikácie Qerko s týmito (a prípadne ďalšími) osobnými údajmi pracujeme za účelom dodania poskytovanej služby, a teda pre vlastné naplnenie predmetu vzniknutého zmluvného záväzku. S osobnými údajmi ďalej nakladáme pri vedení Vernostného programu Qerko a poskytovaní z neho plynúcich výhod. Do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi sa zároveň dostaneme pri vytvorení objednávky „so sebou“, pri rezervácii stola v reštaurácii, pri nákupe cez e-shopovú aplikáciu Qerko alebo na úhradu dopytovaného obsahu tretích strán (Qerko ako webová platobná brána).

Keď používate stránky www.qerko.com, dochádza k obmedzenému (nevyhnutne nutnému) spracovaniu Vašich údajov s cieľom zaistiť jej bezproblémový chod po technickej stránke. Webové stránky Qerko plnia niekoľko úloh. Sú prezentačným nástrojom, prostredníctvom ktorého oznamujeme verejnosti a užívateľom dôležité informácie o našej spoločnosti, rozsahu a podobe ponúkaných služieb a rade skutočností spojených s našim pôsobením. Tu uvádzané informácie pritom reflektujú ako potrebu prezentovať sa otvorene a transparentne, tak aj splniť povinnostiam daným nám platnou legislatívou. Domovská stránka zároveň umožňuje priame dopytovanie vybraných služieb v obdobnom rozsahu, ako tomu je v prostredí mobilnej aplikácie Qerko (vytvorenie a správa rezervácie v reštaurácii; zobrazenie ponúk reštaurácií priamo na webe našej spoločnosti; nákup v reštauráciách cez vlastné e-shopové rozhranie Qerko; či úhrada za obsah tretích strán prostredníctvom QR kódu na webe).    

S osobnými údajmi rovnako tak nakladáme pri komunikácii s Vami pre naplnenie obchodného vzťahu, pri zasielaní obchodných oznámení v rámci priameho marketingu, v priebehu plnenia povinností stanovených nám zákonom a ďalších, ďalej v dokumente prezentovaných skutočnostiach (viď „Prehľad situácií, kedy dochádza k spracovaniu osobných údajov“).  

Pri zhromažďovaní osobných údajov rešpektujeme jednotlivé ustanovenia Nariadenia a hlavné zásady spracovania osobných údajov. Ide o nasledujúce zásady: zákonnosť, korektnosť a transparentnosť; obmedzenie účelu spracovania; minimalizácia údajov; presnosť spracovania; obmedzenie uloženia (osobné údaje ukladáme iba pre dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie stanoveného cieľa, prípadne v čase stanovenom právnym poriadkom SR); av neposlednom rade o zásadu integrity a dôvernosti spracovania.

Podľa zdroja iniciatívy je možné spracovanie na strane Qerko rozdeliť do troch základných kategórií:

Vaše osobné údaje všeobecne spracovávame v dvoch režimoch:

Prehľad spracovávaných osobných údajov

Osobné údaje/kategórie

Režim

Spracovávané údaje

Poskytnuté užívateľovi

Identifikačné údaje

Prihlásený

Meno a priezvisko, e-mail (slúži nám ako užívateľské meno), heslo v zašifrovanej podobe, rok narodenia a telefónne číslo. U obchodných partnerov ďalej adresu prevádzky, IČO, DIČ.

Kontaktné údaje

Prihlásený

E-mailová adresa, telefónne číslo, adresa/fakturačná adresa. Zadanie telefónneho čísla je dobrovoľné (a navyše ho zobrazujeme iba pri vybraných aktivitách).

Dodatočné osobné údaje

Prihlásený

Fotografie užívateľa (voliteľný údaj).

Prihlásený

Platobná karta: informácie sa v procese registrácie zadávajú len do zabezpečenej platobnej brány zmluvne zaisteného prevádzkovateľa (GP Webpay, PayU, ČSOB, Stripe, Adyen). Poskytovateľom platobných brán Qerku odovzdáva iba prvých 6 a posledné 4 čísla karty a typ karty (MasterCard, VISA …). Zákazník samotný potom za účelom vykonania platby citovaným spoločnostiam poskytuje číslo platobnej karty, dátum jej expirácie a bezpečnostný kód karty.

V prípade prepojenia Qerko s užívateľským účtom vedeným v spoločnosti Sodexo, Edenred, Benefit Plus, Up Déjeuner, Twisto a Mallpay dochádza k spracovaniu údajov k využitému finančnému nástroju v obdobnej forme a rozsahu.

Užívateľské nastavenie

Prihlásený

Aktuálne využívame len identifikačné a kontaktné údaje (v prípade nahrania fotografie máme prístup aj k nej).

Údaje spojené s nahlasovaním problematického obsahu

Prihlásený

Neprihlásenie

Meno a priezvisko, e-mail/telefónne číslo (podľa spôsobu nahlasovania), dátum a čas nahlásenia, obsah oznámenia. Ak dôjde k nahláseniu priamo cez aplikácie Qerko, ukladáme ešte interné ID používateľa.

Údaje z komunikácie s Vami

Prihlásený

Neprihlásenie

Dátum, čas a spôsob komunikácie. Obsah komunikácie. Vrátane identifikátorov typu IP adries.

Dáta z inštalácií služieb Qerko

Prihlásený

Verzia inštalácie, čas inštalácie, záznam a verzia vykonaných update, verzia operačného systému.

Udelenie súhlasu

Prihlásený

Spracovávané osobné údaje (budú sa rôzniť podľa povahy veci) a potvrdenie samotného udelenia súhlasu (pre doloženie súhlasu na strane Qerko).

Získané Vašou aktivitou

Údaje o Vašom nastavení/užívateľskom profile.

Prihlásený

Identifikačné a kontaktné údaje, ktoré vo svojom profile užívateľ uvedie. S výnimkou e-mailu si užívateľ môže priebežne a podľa vlastnej voľby upravovať všetky údaje. Údaje sú uložené v danom užívateľskom profile.  

Transakčná história: údaje o vykonanej transakcii prostredníctvom aplikácie Qerko

Prihlásený

Neprihlásený

Údaje spracovávané Qerkom

Platba v reštaurácii

Meno užívateľa, dátum, čas a miesto poskytnutej služby, informácie o prevádzke, číslo stola v reštaurácii, informácie o uhradených položkách, o výške účtovanej čiastky, o výškách poskytnutého sprepitného, ​​zaslanie účtenky na e-mailovú adresu užívateľa a ďalšie prípadné súvislosti spojené s transakciou prostredníctvom Qerko (napr. poskytnuté hodnotenie spokojnosti s danou reštauráciou/službou). Potvrdenie o výsledku platby a ID transakcie od GP Webpay, PayU, ČSOB, Stripe a Adyen. V prípade platby z „cafetérie“ či z iného obdobného nástroja (služby) získava Qerko ešte identifikačné údaje k užívateľovi a transakcii uskutočnené cez poskytovateľa stravných lístkov a benefitov. Zoznam takýchto spoločností je uvedený nižšie.    

E-shop (jedlo „so sebou“)

Meno a kontaktné údaje pre vybavenie objednávky jedla „so sebou“ (telefónne číslo/e-mail). V prípade úhrady cez Qerko ďalej spracovávame informácie o uhradených položkách, o výške účtovanej čiastky, zaslaní účtenky na e-mailovú adresu užívateľa, výške poskytnutého sprepitného a ďalšie prípadné súvislosti spojené s danou transakciou (napr. poskytnuté hodnotenie spokojnosti s danou reštauráciou/službou). Pokiaľ užívateľ zvolí „rozvoz“ zabezpečovaný priamo zmluvnou reštauráciou, tak sa ďalej spracováva fyzická adresa pre doručenie. V neposlednom rade je užívateľovi vystavené potvrdenie o výsledku platby a ID transakcie od GP Webpay, PayU, ČSOB, Stripe a Adyen. Kontaktné údaje a dáta k vykonanej transakcii sa v neposlednom rade spracovávajú pri uskutočnení platby z účtu užívateľa vedenom v niektorej zo zmluvných stravovacích spoločností.    

Vytvorenie a správa rezervácie

a) Registrovaný užívateľ: ID užívateľa.

b) Neregistrovaný užívateľ (cez web): meno, e-mail, telefón.  

Webová platobná brána

ID užívateľa, výška a dátum platby, e-mail (pre zaslanie účtenky). Ďalej ID poskytovateľa služieb a využitý platobný nástroj.

Hodnotenie reštaurácie

ID užívateľa a poskytnuté hodnotenie.

Údaje spracovávané zmluvným partnerom

Platba v reštaurácii

Krstné meno a prvé písmeno priezviska užívateľa, dátum, čas a miesto poskytnutia služby, informácie o prevádzke, číslo stola v reštaurácii, informácie o uhradených položkách ao výške účtovanej čiastky a výšky sprepitného (transakčná história).

E-shop/Jedlo „so sebou“

Meno, telefónne číslo. V prípade vlastného rozvozu aj adresa doručenia. Zákazník sa v reštaurácii hlási číslom objednávky.  

Vytvorenie a správa rezervácie 

Meno a priezvisko, telefón.

Hodnotenie reštaurácie

Meno a prvé písmeno priezviska, dátum a čas návštevy, informácie o uhradených položkách ao výške účtovanej čiastky a výšky sprepitného, ​​poskytnuté hodnotenie.

Platobné brány a metódy

Spracovávanými osobnými údajmi sú e-mail užívateľa, výška a číslo platby, dátum a čas platby, využitý platobný nástroj ak nemu sa vzťahujúce informácie.

Transakčná história: údaje o realizovaných objednávkach (prebiehajúcom plnení)

Prihlásený

Užívatelia: prehľad realizovaných nákupov a uskutočnených platieb u zmluvných partnerov Qerko.

Obchodní partneri (prevádzkovatelia reštaurácií): informácie k realizovaným nákupom a platbám (pozri údaje o vykonanej transakcii vyššie).

Údaje z využívania dodatočných funkcionalít Qerko

Prihlásený

Hodnotenie reštaurácie (dobrovoľné): meno, dátum, čas návštevy a poskytnuté hodnotenie (v prípade rozhodnutia užívateľa poskytnúť hodnotenie danej reštaurácie).

Údaje o Vašom koncovom zariadení

Prihlásený

Neprihlásený

Model koncového zariadenia, údaj k jeho HW, OS, jazykovej verzii, údaje z on-line identifikátorov, prehliadač a jeho verzia, prípadne údaje k pohybu zariadenia (po poskytnutí súhlasu).

Informácie o prevádzke

Prihlásený

Neprihlásený

IP adresa zariadenia, dátum a čas prístupu, využité funkcie aplikácie, navštívené stránky, kolaps aplikácie (a ďalšie aktivity systému), typ prehliadača, stránky tretích strán, pred príchodom na www.qerko.com.  

Údaje o Vašom správaní na webe

Prihlásený

Neprihlásený

Pohyb na našom webe/v rámci Aplikácie, údaje o koncovom zariadení, on-line identifikátory, prehliadač a jeho verzia, odvodená poloha koncového zariadenia, OS a jeho verzia.

Údaje z prihlásenia prostredníctvom služby tretej strany (sociálna sieť, e-mail a pod.).

Prihlásený

E-mail

Meno, priezvisko, heslo a potvrdenie hesla. Dobrovoľne možno zadať telefón a dátum narodenia.  

Facebook, LinkedIn

Meno, priezvisko, e-mail, telefón (ak je uvedený).  

AppleID, Google Login

ID, dátum a čas prihlásenia.

Z nášho podnetu

Údaje k uzavretému zmluvnému vzťahu a jeho vedeniu: užívateľ

Prihlásený

Identifikačné a kontaktné údaje, dátum uzavretia zmluvného vzťahu (ak tomu sa vzťahujú evidencie dát z inštalácie služby), informácie o poskytovaných službách/produktoch (transakčná história), informácie k platbám prostredníctvom platobných brán, interné ID užívateľa (pod ktorým je vedený v databáze). Vrátane evidencie údajov pre plnenie právnej povinnosti.  

Údaje k uzavretému zmluvnému vzťahu a jeho vedeniu: obchodný partner – fyzická osoba podnikajúca

Prihlásený

Identifikačné a kontaktné údaje, dátum uzavretia zmluvného vzťahu (ak tomu sa vzťahujú evidencie dát z inštalácie služby), informácie o poskytovaných službách/produktoch (transakčná história), informácie k platbám prostredníctvom platobných brán, interné ID užívateľa (pod ktorým je vedený v databáze). Vrátane evidencie údajov pre plnenie právnej povinnosti, adresu prevádzky, IČO. Prístup do administratívneho rozhrania: prihlasovacie meno a heslo (Qerko heslo nepozná).

Vernostný program: zabezpečenie riadneho fungovania Programu

Prihlásený

Meno a priezvisko, užívateľské meno; kontaktné údaje: e-mailová adresa, profil na sociálnych sieťach.

Údaje o koncovom zariadení účastníka: model koncového zariadenia, údaj k jeho HW, operačnému systému, jazykovej verzii, údaje zo súborov cookies (a ďalších on-line identifikátorov), prehliadač a jeho verzia.

Informácie o využívaní aplikácie Qerko (vo vzťahu k Programu): dátum, čas a odvodená poloha využitia aplikácie; spôsob/preferencie ovládania aplikácie.

Informácie o prevádzke aplikácie Qerko: IP adresa zariadenia, dátum a čas prístupu, využité funkcie Qerko, záznam prípadného kolapsu aplikácie (a ďalšie aktivity systému).

Údaje o komunikácii: dátum, čas a spôsob komunikácie, obsah komunikácie.

Zákaznícka podpora: záznamy o kontaktovaní podpory, o riešených skutočnostiach, o spokojnosti Účastníkov.  

Vernostný program: poskytovanie personifikovaných ponúk a výhod

Prihlásený

Meno a priezvisko, užívateľské meno; kontaktné údaje: e-mailová adresa, tel. číslo (predovšetkým z dôvodu bezpečnosti a overenia užívateľa), prípadne profil (ID) na sociálnych sieťach Facebook či LinkedIn;

Účastnícky profil: priraďovanie, ukladanie, analýza a spracovanie údajov k Vášmu nákupnému správaniu pri využívaní aplikácie Qerko.

Transakčná história: informácie o zaplatených objednávkach, objednávaných položkách, o výške platieb, dátumoch, čase a miestach využívaných služieb, o výške poskytnutého sprepitného v prevádzkach, o nákupoch a platbách u zmluvných partnerov Programu.

Obchodná komunikácia: meno a priezvisko; e-mail/profil na sociálnej sieti; dátum a čas zaslania, obsah komunikácie.

Ostatné údaje: prípadné doplnenie údajov k účastníkovi Programu z verejne dostupných zdrojov, od partnerov a ďalších tretích strán (a ich priradenie k profilu v aplikácii Qerko).

On-line identifikátory: využívaným bude identifikátor prihláseného užívateľa – Token. Ten je potrebný na zabezpečenie všeobecnej identifikácie koncového zariadenia používateľa.    

Interné správy produktu

Prihlásený

Meno a priezvisko, e-mail, transakčné dáta, lokalita (lokalita partnerov/reštaurácie)

Sieťové identifikátory

Prihlásený

Neprihlásený

Qerko: viď samostatná tabuľka nižšie

Tretia strana: Google Analytics, AdWord

Informácie k správe údajov, ktoré spoločnosť Google nad svojimi službami zhromažďuje, sú k dispozícii tu.

Politika ochrany osobných údajov spoločnosti Google tu.    

Údaje z priamych osobných jednaní

Prihlásený

Neprihlásený

Identifikačné a komunikačné údaje fyzických osôb (údaje z vizitiek).

Údaje spojené so zasielaním obchodných oznámení

Prihlásený

Meno a priezvisko, užívateľské meno, e-mail, telefón.

Údaje zbierané tretími stranami

Prihlásený

Neprihlásený

Google Analytics (pre aplikácie; pre Firebase), Google Ads, Google Cloud a Google Workspace. Privacy policy k uvedeným nástrojom sú dispozícii tu: Google Cloud; Google AdWords; Google Analytics; Google Workspace. Všeobecné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k nájdeniu tu. Informácie z webov alebo aplikácií, ktoré používajú služby Google, potom získate tu.

S ohľadom na využívanie cloudových služieb od spoločnosti Amazon Web Services môže dôjsť k zberu vybraných osobných údajov aj zo strany tohto poskytovateľa.

Cloudové služby Amazon Web Services. Politika ochrany osobných údajov AWS je k dispozícii tu.

Účely spracovania

Vaše osobné údaje spracovávame na konkrétne stanovené účely. Podľa Nariadenia musia byť účely určité, výslovne vyjadrené a legitímne, pričom nesmie dochádzať k ich spracovaniu spôsobom, ktorý je s definovanými účelmi nezlučiteľný. Bežnou je pritom skutočnosť, že každý údaj je spracovávaný na viacero účelov. V určitých prípadoch stanovených v GDPR môžeme Vaše údaje spracovávať aj na iné účely, než sú nižšie uvedené. Dochádza k tomu však vo výnimočných prípadoch, ktoré navyše Nariadenie podmieňuje splnením ďalších podmienok. Vymedzením účelu si Qerko definuje, z akého dôvodu Vaše osobné údaje spracováva.

Informácie ku konkrétne spracovávaným osobným údajom sú k dispozícii v tabuľke „Prehľad spracovávaných osobných údajov“. Za akých situácií k tomu dochádza sa dozviete v časti „Prehľad situácií, kedy dochádza k spracovaniu osobných údajov“.  

V rámci našich služieb spracovávame Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

Právne základy spracovania

Spracovanie osobných údajov pre dosiahnutie vyššie deklarovaných účelov prebieha na základe jednotlivých právnych titulov. Nariadenie GDPR ich definuje šesť: súhlas; plnenie zmluvy; splnenie právnej povinnosti; ochrana životne dôležitých záujmov; plnenie úloh vo verejnom záujme; a oprávnený záujem správcu. Právnym základom sú nasledujúce právne tituly:

Plnenie zmluvy

Právny titul plnenia zmluvy využijeme za situácie, kedy na spracovanie osobných údajov prebieha za účelom uzavretia, plnenia alebo ukončenia zmluvného vzťahu medzi Vami a Qerko. Zároveň sa vzťahuje na vybrané prípady, keď ako používateľ aktívne dopytujete určitú službu. Okrem klasickej zmluvy sem spadajú aj ďalšie aktivity, uskutočnené v prospech začatia a využívania určitej služby. Spracovanie v rámci plnenia zmluvy prebieha iba a len na účely naplnenia či uzavretia zmluvného záväzku. Vaše osobné dáta preto nebudeme na iné účely bez ďalšieho zodpovedajúceho právneho základu spracovávať. Medzi príklady môžeme uviesť spracovanie údajov pre Vašu identifikáciu pred vlastným uzatvorením zmluvy, údaje potrebné na fakturáciu (pokiaľ prebieha peňažné plnenie za poskytnutie služby) či dáta nevyhnutné na poskytnutie služby.

Oprávnený záujem

Nariadenie nám umožnuje oprieť spracovanie Vašich osobných údajov o subjektívne stanovený záujem. Nevyhnutným predpokladom k uvedenému je poskytnutie informácií o práve na námietku proti spracovaniu oprenému o oprávnený záujem, rovnako tak ako o práve na výmaz a posúdenie vlastnej oprávnenosti spracovania. Oprávnený záujem musíme v súlade s právom definovať, pričom sa tento musí ukázať ako nevyhnutný na dosiahnutie stanoveného cieľa. Za týmto účelom musí úspešne prejsť tzv. balančným testom, v ktorom vykonáme pomeranie našich záujmov voči Vašim záujmom a rizikám. Oprávnený záujem musí v neposlednom rade byť skutočným a aktuálnym pre daný čas aj druh spracovania. Kategóriu oprávneného záujmu bežne spĺňajú aktivity na zabezpečenie riadnej technickej prevádzky platformy a služieb Qerko, na uplatnenie právnych nárokov a ochranu vlastných práv, na vytváranie všeobecných štatistík a prehľadov z fungovania a využívania našich služieb či spracovania robené za účelom oznámenia prípadných trestných činov.  

Plnenie právnej povinnosti

Spracovanie osobných údajov nám v neposlednom rade vo vybraných prípadoch určuje národná a európska legislatíva a povinnosti zaistiť nevyhnutnú súčinnosť s právnym poriadkom Českej republiky. Príkladom môže byť spracovanie z dôvodov povinností stanovených zákonom o účtovníctve, zákonom o DPH či zákonom o ochrane spotrebiteľa alebo zabezpečení súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní. V prípade právne podloženej žiadosti príslušného orgánu musíme spracovávané osobné údaje uchovávať, zdieľať alebo zobrazovať v rozsahu a dobe vymedzenej konkrétnym právnym aktom.    

Prehľad situácií, kedy dochádza k spracovaniu osobných údajov

A. Využívanie funkcionalít webových stránok

Aj keď je Qerko mobilným riešením, pripravili sme pre užívateľov aj obchodných partnerov webovú stránku www.qerko.com. Tú možno využívať ako: 1) základnú informačnú stránku o technologickej platforme Qerko a spoločnosti samotnej (pre širokú verejnosť); 2) vstupnú bránu do administratívneho prostredia pre zmluvne zaistených obchodných partnerov (vrátane fyzických osôb podnikajúcich); 3) priestor pre používanie vybraných služieb Qerko (viď ďalej v texte). Súčasťou stránky je aj dopytový formulár pre zavedenie Qerko v reštaurácii (vyjadrenie záujmu reštaurácie o nasadení riešení v dotknutej prevádzke).  

Rovnako ako je to v prípade ostatných webových stránok, dochádza aj pri prevádzke webovej stránky www.qerko.com k spracovaniu vybraných osobných údajov prostredníctvom vydaných sieťových (online) identifikátorov. Využitie online identifikátora pritom automaticky neznamená spracovanie osobných údajov.

Medzi najznámejšie sieťové identifikátory patria cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré naše servery ukladajú prostredníctvom Vami nainštalovaného a nastaveného webového prehliadača do Vášho koncového zariadenia. Primárne obsahujú informácie o nastaveniach súvisiacich s navštívenou stránkou. Ako také zvyšujú užívateľskú prívetivosť navštívenej stránky. K vydaniu súborov cookies môže rovnako dôjsť zo strany poskytovateľov nástrojov na správu reklamy, webových stránok či poskytovateľov cloudových služieb (viď nižšie).  

Informácie o nastavení ochrany súkromia v rámci prehliadačov nájdete na stránkach ich poskytovateľov. Úroveň ochrany vo vzťahu k súborom cookies si v nich teda môžete zvoliť podľa vlastných preferencií. Nižšie uvádzame odkazy na ich nastavenia u vybraných prehliadačov:  

Web ako všeobecná informačná stránka

Základným účelom stránky www.qerko.com je prezentácia produktu a služieb spoločnosti Qerko. Ide o „statickú“ prezentáciu informácií bez potreby a záujmu sledovať a vyhodnocovať spôsoby jej využívania zo strany návštevníkov a obchodných partnerov. Cez domovskú stránku Qerko je zároveň možné zobraziť menu partnerských reštaurácií bez toho, aby tu však dochádzalo k nejakej pokročilejšej interakcii nad rámec jednoduchého zobrazenia informácie (v tomto prípade teda ponuky menu dotknutej reštaurácie).

Pri bežnom prezeraní webových stránok Qerko dochádza iba k vydávaniu online identifikátorov za účelom zaistenia technickej prevádzky stránky a dosiahnutiu IT a sieťovej bezpečnosti (vystavované on-line identifikátory sú uvedené v tabuľke „Prehľad využívaných sieťových identifikátorov“). Právnym základom spracovania je tu oprávnený záujem Qerka na dosiahnutie vyššie citovaného.

Stránka www.qerko.com zároveň využíva vybrané nástroje spoločnosti Google a Amazon Web Services (AWS). V prípade prvého menovaného ide o nástroje na správu reklamy a webových stránok, cloudové služby a analytiku. Konkrétne sa jedná o Google Analytics, Google Ads, Google Cloud a Google Workspace. O analytické nástroje ide u druhej z uvedených spoločností - AWS. Nástroje Google Analytics sú konkrétne využívané na zobrazovanie reklamy na aplikáciu Qerko v reklamnej sieti Google. K uvedenému zároveň dochádza prostredníctvom riešení pre správu reklamy – Google Ads). Na tomto mieste si však dovoľujeme zdôrazniť, že Qerko ich prostredníctvom nevyhodnocuje akékoľvek informácie o danom užívateľovi. K vystaveniu cookies tu však dochádza zo strany spoločnosti Google.  

V praxi to funguje nasledovne: prehliadač používateľa je označený jednoduchým online identifikátorom, ktorý zaznamená návštevu webovej stránky Qerko. Webový prehliadač do Googlu zasiela informácie typu URL adresa navštívenej stránky a číslo IP adresy vášho koncového zariadenia. Ak používateľ následne využije rovnaký prehliadač na návštevu inej stránky, ktorá je súčasťou reklamnej siete Google, môže sa mu medzi inými oznámeniami zobraziť aj reklama na Qerko. Spoločnosti Google, ani iným tretím stranám, však neposkytujeme žiadne identifikačné údaje. Spracovanie osobných údajov v rámci Ads (a ďalších citovaných nástrojov) sa riadi všeobecnou politikou ochrany osobných údajov Google (tu), pričom existujú aj čiastkové úpravy pre jednotlivé nástroje (pozri ďalej v dokumente). Súbory cookies môžu byť do Vášho webového prehliadača odoslané aj za situácie, kedy navštívite webovú stránku alebo sa Vám zobrazí reklama, ktorá niektorú z dotknutých služieb využíva (či už v službách Google, alebo na inom webe či aplikácii). Podľa vlastného vyjadrenia spoločnosti Google sú informácie, ktoré s ňou zdieľajú weby a aplikácie, používané na poskytovanie, správu a vylepšovanie jeho služieb, na meranie efektivity inzercie, na ochranu pred podvodmi a zneužívaním a na personalizáciu obsahu a reklám zobrazovaných na Google a na weboch av aplikáciách partnerov.  

Využívané sieťové identifikátory:

Názov

Typ

Účel spracovania

Právny titul

Ukladané informácie

Príjemcovia

Čas spracovania

users

identifikačný

 

Všeobecná identifikácia prihláseného užívateľa

Oprávnený záujem

Identifikačný token prihláseného užívateľa, identifikačný reťazec znakov

Qerko

Po dobu existencie účtu užívateľa

accessToken

session

Všeobecná identifikácia prihláseného užívateľa

Access

Token prihláseného užívateľa, identifikačný reťazec znakov

Qerko

Odstránenie 1 týždni nečinnosti

refresh Token

session

Oprávnený

záujem

Refresh Token prihláseného používateľa, identifikačný reťazec znakov

Qerko

3 mesiace. Refresh Token sa aktivitou užívateľa aktualizuje a jeho platnosť sa týmto predlžuje.

Seznam.cz API

cookie

Geografické označenie prevádzky v aplikácii Mapy.cz

Oprávnený záujem

Qerkom uložené body v Mapy.cz (geografická poloha partnera/reštaurácie)

Qerko

Seznam.cz  

Počas využívania API

Ads

cookie

Vydávanie reklamy

Pozri podmienky Google Ads

Pozri podmienky Google Ads

Google

Počas využívania služby Ads

Web ako vstupná brána do admin prostredia pre našich partnerov

Zmluvne zaistení partneri majú v rámci webovej stránky www.qerko.com zriadený prístup do administračného prostredia Qerko. Dostanú sa k informáciám o poskytnutých službách a nákupoch realizovaných v ich prevádzke (prevádzkach) s využitím aplikácie Qerko. Zároveň tu nájdu anonymizované hodnotenia poskytnuté hosťami, ktorí u nich vykonali úhradu cez našu službu.

Prístup prevádzkovateľa reštaurácie do rozhrania je po prihlásení. Prihlasovacie meno a heslo si volí obchodný partner. Qerko pritom heslo používateľa nepozná.

Qerko spracováva identifikačné údaje obchodného partnera, transakčné dáta a sieťové identifikátory nevyhnutné na zabezpečenie vlastnej prevádzky administračného prostredia. Transakčné dáta našich užívateľov za danú prevádzkareň/prevádzkárne sú prevádzkovateľovi reštaurácie (nášmu obchodnému partnerovi) poskytované v pseudonymizovanej podobe (krstné meno a prvé písmeno priezviska užívateľa Qerko a transakčné dáta v podobe dátumu, času, výšky úhrady a obsahu poskytnutej služby). Ide o jednoduchý náhľad do admin sekcie riešenia Qerko bez poskytnutých nástrojov pre ďalšie nakladanie s nimi. Vydávanými sieťovými identifikátormi sú tzv. tokeny (viď tabuľka Využívané sieťové identifikátory).

Spracovanie osobných údajov našich partnerov (tu primárne fyzických osôb podnikajúcich či kontaktných osôb na strane firiem) prebieha za nasledujúcimi účelmi:

Primárnym právnym základom je tu plnenie zmluvy. Ďalšími základmi sú plnenie právnej povinnosti a oprávnený záujem Qerko.    

Využívanie vybraných webových služieb Qerko

Domovská stránka www.qerko.com zároveň slúži na prístup užívateľov k vybraným službám. Jedná sa o nasledujúce:

V rámci citovaných služieb Qerko všeobecne dochádza k spracovaniu vybraných osobných údajov (meno a priezvisko, e-mail/telefónne číslo, dátum a čas vykonanej aktivity a procesné informácie spojené s platbou, prípadne aj adresa pre doručenie jedla „so sebou“) v plnej alebo pseudonymizovanej forme. V poslednom spomínanom prípade ide o meno a prvé písmeno priezviska a podľa povahy služby aj dodatočných údajov. Podrobnejšie informácie viď tabuľka „Prehľad spracovávaných osobných údajov“ (časť osobné údaje „získané Vašou aktivitou“).

Rezervácia

Pred návštevou reštaurácie ste určite už mnohokrát využili možnosť rezervovať si na daný čas stôl. S Qerkom tak môžeme urobiť pohodlne cez web aj aplikáciu (a teda ako neregistrovaný aj registrovaný užívateľ našich služieb), pričom do reštaurácie za Vás navyše volá náš robot. Nemusíte tak dlho čakať na zvonenie telefónu v reštaurácii či často zdĺhavé hľadanie obsluhy vo fyzickej knihe rezervácií. Do registračného formulára na vytvorenie rezervácie pritom zadáte Vaše krstné meno, telefón a e-mailové spojenie.

Rezerváciu zároveň môžete vykonať prostredníctvom vybraných služieb spoločnosti Seznam.cz, primárne cez profil partnerskej reštaurácie Qerko na portáli Firmy.cz. Qerko pritom spoločnosti Seznam.cz neodovzdáva informácie o Vás ako užívateľovi.  

V prípade registrovaného užívateľa napárujeme požiadavku na rezerváciu na Váš existujúci Qerko účet. Neregistrovaní užívatelia budú v procese registrácie požiadaní o vytvorenie účtu u Qerko. Rezerváciu je možné rovnako jednoducho elektronicky zrušiť.    

E-shop (objednávka „so sebou“)

E-shop Qerko je aktuálne je poňatý ako webová verzia objednávky „so sebou“. Jedná sa o naše vlastné riešenie, ktoré poskytujeme na využitie jednotlivým reštauráciám v rámci ponúkaných služieb. E-shop môže využiť registrovaný aj neregistrovaný užívateľ. Qerko spracováva meno uvedené užívateľom do internetového formulára, kontaktné údaje (telefónne číslo alebo e-mail) a doručovaciu adresu, pokiaľ sa užívateľ rozhodne pre rozvoz. V prípade registrovaného užívateľa pracuje s obdobnými údajmi vztiahnutými k účtu užívateľa (primárne ID/e-mailová adresa). Systém pritom v súčasnej dobe neumožňuje napojenie (využívanie) doručovacích služieb tretích strán. Ide teda o rozvoz zaistený priamo partnerskou reštauráciou. V prípade úhrady cez Qerko ďalej spracovávame zaplatené položky, dátum, čas a miesto nákupu. Pokiaľ užívateľ zvolí „rozvoz“, tak sa logicky spracováva aj adresa pre doručenie. V neposlednom rade je užívateľovi vystavené potvrdenie o výsledku platby a ID transakcie od GP Webpay, PayU, ČSOB, Stripe a Adyen. Užívateľ sa pri vyzdvihnutí identifikuje vygenerovaným číslom objednávky. Na objednávke na strane reštaurácie sa podľa druhu pokladničného systému môžu objaviť aj krstné meno a prvé písmeno priezviska užívateľa, rovnako tak ako telefónne číslo (pokiaľ ho užívateľ vo svojom účte vyplnil).  

Zobrazenie menu reštaurácie

Naše partnerské reštaurácie umožňujú pohodlné zobrazenie ich menu. Ide o jednoduchú prezentáciu ponuky prostredníctvom QR kódu vygenerovaného a vloženého na web priamo reštaurácií. Túto službu môžu využívať aj neregistrovaní užívatelia. V prípade registrovaného užívateľa pracujeme s jeho vytvoreným ID a ponuka menu sa po „načítaní“ otvorí priamo v prostredí aplikácie Qerko.  

Pri zobrazení menu reštaurácie spracovávame iba sieťové identifikátory nevyhnutné na zabezpečenie dopytovanej funkcionality u zákazníkom vybranej reštaurácie (vlastný chod webu a zobrazenie ponuky s využitím QR kódu). Statické informácie k menu reštaurácie sú ďalej doplnené o odkazy na naskenovanie QR kódu za účelom vytvorenia objednávky cez aplikáciu Qerko a odkaz na polohu reštaurácie v Google Maps. Ako už bolo uvedené v časti „Web ako všeobecná informačná stránka“, môže súčasne dôjsť k vystaveniu súborov cookies zo strany poskytovateľov reklamných systémov. Spracovávané údaje spojené s vystavovaním sieťových identifikátorov sa pritom v tomto prípade nedostávajú k zmluvne zaisteným partnerom (reštauráciám).

Qerko ako webová platobná brána

Qerko vznikol ako moderný nástroj na pohodlné platenie úhrady v reštauráciách. Naše riešenie však umožňuje využitie QR kódov na úhradu aj v iných oblastiach ako v gastronómii. Službu platobnej brány môžu využívať iba registrovaní užívatelia, prípadne tých, ktorí týmto novo vstúpia do zmluvného vzťahu so spoločnosťou Qerko. Spolupráca s poskytovateľmi ďalších služieb (napríklad video-portálu Oktagon.tv, ktorý cez internet sprístupňuje obsah športového, zábavného a informatívneho charakteru) je väčšinou ďalej podmienená registráciou u danej tretej strany (a teda u vlastného poskytovateľa dopytovanej služby). Qerko tu slúži ako moderný platobný nástroj. S treťou stranou teda nezdieľame osobné ani iné údaje spojené s ďalšími službami Qerko a aktivitami registrovaných aj neregistrovaných užívateľov. Pre účely naplnenia zmluvného vzťahu (sprostredkovanie platby prostredníctvom QR kódu Qerko/aplikácia Qerko) spracovávame iba ID užívateľa, vyššie a dátum platby, e-mail (pre zaslanie účtenky), ID poskytovateľa služieb a využitý platobný nástroj. Na strane poskytovateľa ďalšieho obsahu dochádza k spracovaniu e-mailu užívateľa Qerko, výšky a čísla platby a využitého platobného nástroja. 

Spracovanie osobných údajov pri využívaní citovaných webových služieb Qerko (rezervácia; e-shop; zobrazenie menu; Qerko ako platobná brána) prebieha na nasledujúce účely:

Primárnym právnym základom pre je tu plnenie zmluvy. Ďalšími sú plnenie právnej povinnosti a oprávnený záujem spoločnosti Qerko.

Dopytový formulár k možnému nasadeniu systému Qerko u partnera

Priamo z webovej stránky je v neposlednom rade možnosť zaslať otázku k možnému nasadeniu Qerko v konkrétnej prevádzke. Povinnými údajmi na vyplnenie sú: názov partnera; mesto; meno; priezvisko; e-mail; telefónne číslo; typ pokladničného systému.

K spracovaniu dotazníka dochádza za účelom plnenia zmluvy (možné uzavretie zmluvného vzťahu). Právnym základom je plnenie zmluvy. Spracovanie prebieha po dobu nevyhnutnú na uzavretie zmluvného vzťahu, alebo následne po dobu plnenia uzavretého záväzku.      

B. Registrácia do platformy Qerko

Predvoleným predpokladom na využívanie väčšiny služieb platformy Qerko je vytvorenie užívateľského účtu. Zaregistrovať sa užívateľ môže prostredníctvom e-mailu, existujúceho účtu sociálnych sietí Facebook a LinkedIn, alebo za pomoci Apple ID či Google Login. Aplikáciu Qerko je možné stiahnuť z niektorého z on-line app storov (Google Play, Apple Store, Huawei App Gallery). Spracovanie osobných údajov spojených s procesom stiahnutia aplikácie (ak k takému dochádza) sa riadi pravidlami poskytovateľa danej webovej stránky/app storu.

V prípade registrácie s využitím e-mailu dochádza k spracovaniu osobných údajov zadaných do registračného formulára, ktorými sú meno, priezvisko a e-mail. Zadanie telefónneho čísla je dobrovoľné (zobrazuje sa iba pri vybraných aktivitách). Ak sa rozhodnete na vytvorenie účtu využiť login niektorej zo sociálnych sietí, budeme pracovať iba s daným ID. Vo všetkých prípadoch máme informácie prevádzkového charakteru (dátum a čas prihlásenia) a vydávame online identifikátory nevyhnutné na zabezpečenie technickej prevádzky služby.

Registrovať sa rovnako môžu fyzické osoby podnikajúce, ktorí vo svojom mene prevádzkujú reštauračné zariadenia. V tomto prípade dochádza k zadávaniu mena a priezviska, názvu a adresy reštaurácie a kontaktných údajov na danú prevádzkareň (telefón a e-mail). Pre účely začatia spolupráce sa zároveň uvádza aj značka/typ využívaného pokladničného systému.  

V procese vytvárania účtu a počas jeho existencie spracováva Qerko Vaše identifikačné, kontaktné a dodatočné osobné údaje. Zatiaľ čo vloženie fotografie je dobrovoľné (týmto krokom nám dotknutú fotografiu dobrovoľne poskytujete za účelom jej vedenia v Aplikácii), údaje k platobnej karte sú nevyhnutné na zabezpečenie plnej funkčnosti Qerko (pre hradenie platieb v sieti našich obchodných partnerov).

V priebehu registrácie do platformy Qerko spracovávame osobné údaje nanasledujúce účely:

Primárnym právnym základom spracovania je tu plnenie zmluvy (poskytnutie dopytovanej služby), sekundárnymi potom plnenie právnej povinnosti z dôvodu naplnenia právneho poriadku SR a oprávnený záujem. Ten sa v tomto prípade predovšetkým vzťahuje na zabezpečenie bezproblémovej a bezpečnej prevádzky Qerko v procese registrácie do platformy Qerko a zabezpečenie komunikácie s registrujúcim sa užívateľom/prevádzkovateľom reštaurácie.    

Okamihom vzniku zmluvného vzťahu je vytvorenie Vašej registrácie (jej úspešné dokončenie). Po dobu existencie zmluvného vzťahu, ktorý končí okamihom zrušenia Vášho užívateľského účtu (registrácia), teda máme informácie k užívateľskému nastaveniu účtu a jeho prevádzke (využívaniu). Údaje si ukladáme po dobu existencie Vášho účtu (do doby, než požiadate o výmaz) av súlade s termínmi archivácie, ktoré ukladajú jednotlivé právne normy (napr. pre potreby finančné a daňové).  

Pri registrácii budete ďalej vyzvaní na pridanie platobnej karty do aplikácie Qerko. Po zvolení platobnej karty typu VISA alebo Mastercard do aplikácie Qerko dôjde k presmerovaniu na webovú stránku platobnej brány GP Webpay, PayU, ČSOB, Adyen či Stripe. Pri aktivačnej platbe vo výške 1,- Kč, ktorá slúži na overenie existencie platobnej karty, budete presmerovaní do zabezpečeného prostredia konkrétnej platobnej brány. Dôjde tak k overeniu existencie platobnej karty a zároveň sa tým spoločnosti Qerko umožnia, aby mohla z danej platobnej karty vykonávať opakované platby (v rámci plnenia zmluvného vzťahu s Vami). V procese zadáte informácie k svojej platobnej karte a potvrdíte uskutočnenie platby. Spoločnosti GP Webpay, PayU, ČSOB, Adyen či Stripe v tomto prípade Qerku vrátia iba informáciu o tom, že bola platba úspešne vykonaná spoločne s podpisom správy a identifikátorom overovacej platby. Všetky informácie o platobnej karte zostávajú v správe spoločností GP Webpay, PayU, ČSOB, Adyen či Stripe. Nemáme teda plné údaje o platobnej karte svojho používateľa. Qerko si do svojej databázy k príslušnému účtu používateľa iba zaznamená identifikátor overovacej platby, ktorý je unikátny pre každú inštanciu pridania karty a konkrétneho používateľa.

Registráciou do Qerko zároveň vstupujete do Vernostného programu Qerko. Jeho prostredníctvom napĺňame svoje poslanie poskytovať pokročilé platobné služby s vyššou pridanou hodnotou. Také, ktoré reflektujú Vaše záujmy, preferencie a spôsob využívania aplikácie, uplatniteľné spôsobom av podobe, ktorá Vám vyhovuje. A zároveň Vás chceme z času na čas potešiť pozornosťou, ktorú nečakáte. S vernostným programom Vám jednoducho bude naša ponuka lepšie chutiť! Vlastným účelom Vernostného programu je poskytovanie personalizovaných ponúk a výhod jeho účastníkom. Tie sú vytvárané na základe analýzy a spracovania informácií k Vášmu profilu a nákupnému správaniu ako účastníka tohto programu. Pre viac informácií viď tabuľka „Prehľad spracovávaných osobných údajov“.  

Profilovanie je automatizované spracovanie osobných údajov spočívajúce v ich použití na hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa ku konkrétnej fyzickej osobe (osobných preferencií, záujmov, nákupného správania a ďalších atribútov). Uplatnené pritom môžu byť (budú) ako manuálne, tak aj automatizované postupy s využitím moderných technológií. Môže tak dôjsť k spracovaniu výhradne automatizovanými prostriedkami (a teda plne bez zásahu ľudského faktora). To môže mať vplyv na výslednú podobu ponuky a/alebo benefitov pre konkrétneho účastníka Programu.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že fyzické osoby majú Nariadením dané právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre nich právne účinky alebo sa ich obdobným spôsobom dotýkajú. Proti uvedenému je možné vzniesť námietku. Môžete tak urobiť na e-mail privacy@qerko.com. Spracovanie na strane Qerko však nie je povahy, ktorá by k vyššie uvedeným dopadom/účinkom viedla.    

C. Využívanie aplikácie Qerko

Prišli ste do prevádzky niektorého zo zmluvných partnerov Qerko a za poskytnuté služby či tovar komfortne zaplatíte aplikáciou Qerko. Ďakujeme! Aktívne teda aplikáciu využívate. Možností rozdeliť si výšku účtu v reštaurácii a bleskovou platbou mobilu však nekončíme. Do portfólia Qerko totiž pridávame ďalšie pokročilé služby. Ide o objednávanie z mobilu po naskenovaní QR kódu na stole v prevádzke, rezervovaní stola z webu či mobilu s využitím rezervačného automatu (robota), vlastné e-shopové riešenie Qerko pre reštaurácie či možnosť poskytnúť neverejné hodnotenia od skutočných hostí dotknutej reštaurácie.

Úhrada za poskytnuté služby  

Úhradu uskutočníte bezhotovostne, z mobilného telefónu po načítaní QR kódu prepojeného s pokladničným systémom prevádzkovateľa. Náš zmluvný partner platbu zaregistruje vo svojom systéme a Vy odchádzate v ústrety ďalším obchodným či osobným výzvam. Navyše obohatený o body a výhody v rámci Vernostného programu Qerko.  

V procese plnenia zmluvy nakladáme s identifikačnými, kontaktnými a doplnkovými informáciami, s údajmi spojenými s vlastnou objednávkou (informácie o objednávkach, plneniach a vykonaných transakciách), s informáciami o užívateľskom správaní a spôsoboch využívania platformy Qerko av neposlednom rade s informáciami o type, nastavení a prevádzky Vášho koncového zariadenia. Všeobecne ide o nasledujúce osobné údaje: meno užívateľa, dátum, čas, informácie o prevádzke, číslo stola v reštaurácii, zaplatené položky, potvrdenie o výsledku platby a ID transakcie od GP Webpay, PayU, ČSOB, Adyen či Stripe.

Zo strany reštaurácie potom v rovnakom okamihu dôjde k nakladaniu s údajmi typu krstné meno a prvé písmeno priezviska, transakčné dáta k prebehnutej službe/platbe (viď tabuľka „Prehľad spracovávaných osobných údajov“), výška sprepitného a prípadne aj k uloženiu užívateľom poskytnutého hodnotenia spokojnosti.  

Vaše osobné údaje sú pritom spracovávané nanasledujúce účely:

Za účelom predchádzania deliktnej činnosti a zaistenia integrity a bezpečnosti sietí a prevádzky Qerko môžeme zároveň spracovávať údaje, ktoré sa viažu k technickým parametrom koncového zariadenia užívateľa/partnera a jeho interakcie s aplikáciou Qerko (či so systémami poskytovateľov produktov a služieb do Vernostného programu). Na splnenie právnych povinností ďalej môžeme spracovávať Vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o uskutočnenej platbe, informácie vzťahujúce sa k vlastnej objednávke a jej plneniu. Osobné údaje spracovávané za týmto účelom ukladáme ich po dobu stanovenú nám zákonmi (obvykle to býva 10 rokov).  

Primárnym právnym základom spracovania je tu plnenie zmluvy. Ďalšími právnymi základmi sú plnenie právnej povinnosti a oprávnený záujem na strane Qerko.  

Objednávka „so sebou“

V aplikácii Qerko môže užívateľ zvoliť objednávku služieb „so sebou“ od reštaurácie, ktorá je naším zmluvným partnerom. Ako už bolo uvedené v časti „A. Využívanie funkcionalít webových stránok“, objednávku je možné zadať aj prostredníctvom e-shopového webového riešenia. Ide pritom o vytvorenie a úhradu objednávky „so sebou“, prípadne aj o jej rozvoz vlastnými kapacitami zmluvného partnera Qerko (reštaurácia). U registrovaného užívateľa pracujeme s jeho ID (primárne e-mailová adresa, ktoré je v Qerko užívateľským menom) a telefónnym číslom. V procese úhrady za služby potom Qerko zhodne s webovou verziou ďalej nakladá so zaplatenými položkami, dátumom, časom a miestom nákupu. Pokiaľ užívateľ zvolí „rozvoz“, tak sa zároveň spracuje adresa pre doručenie. V neposlednom rade je užívateľovi vystavené potvrdenie o výsledku platby a ID transakcie od GP Webpay, PayU, ČSOB, Adyen a Stripe. Užívateľ sa pri vyzdvihnutí identifikuje vygenerovaným číslom objednávky. Na objednávke na strane reštaurácie sa podľa druhu pokladničného systému môžu objaviť aj krstné meno a prvé písmeno priezviska užívateľa, rovnako tak ako telefónne číslo (pokiaľ ho užívateľ vo svojom Qerko účte vyplnil).  

Vytvorenie a správa rezervácie

Registrovaný užívateľ Qerko má prostredníctvom aplikácie možnosť jednoducho popýtať av prípade potreby ďalej spravovať rezerváciu svojej obľúbenej reštaurácii, ak je táto našim zmluvným partnerom. V rámci transakčnej histórie pritom nakladáme s ID užívateľa, reštaurácia potom s menom a priezviskom užívateľa a jeho telefónnym číslom. Rezerváciu v reštaurácii (zavolaní) vybavuje náš robot, užívateľ sa teda môže obmedziť iba na aktivity v rámci aplikácie Qerko.  

Hodnotenie

Hodnotenie spokojnosti s poskytnutými službami môže využiť iba registrovaný užívateľ, pričom prevádzkovateľovi reštaurácie sa zobrazujú osobné údaje v pseudonymizovanej forme (krstné meno a prvé písmeno priezviska), dátum a čas návštevy plus hodnotenie samotné. Užívateľ má pritom možnosť vybrať z ponúkaného hodnotenia alebo dopísať vlastný komentár.  

Webová platobná brána

Ide o službu pre registrovaných užívateľov, prípade takých, ktorí sa za účelom jej využívania rozhodnú pre založenie Qerko účtu. Druhou z podmienok je registrácia u samotnej tretej strany, ktorá dotknutú službu (napríklad v podobe sprístupnenia športového či zábavného videoobsahu) prevádzkuje. Okrem platby cez aplikáciu (s prepojením na platobné nástroje GP Webpay, PayU a ČSOB) môžete úhradu vykonať aj cez riešenie Stripe či Adyen. Ako už bolo uvedené v časti k webovým verziám našich služieb, Qerko v prípade nákupu cez vlastnú webovú bránu nakladá s ID užívateľa, výškou a dátumom uskutočnenej platby a e-mailom na zaslanie účtenky za realizovaný nákup. Zároveň dochádza k spracovaniu ID poskytovateľa služieb a uloženiu informácie o využitom platobnom nástroji (viď zmienka vyššie). Na strane zmluvného partnera dochádza k spracovaniu e-mailu používateľa, výšky a čísla platby, rovnako tak ako využitého platobného nástroja.      

Zobrazenie menu

Rovnako ako v prípade webu sa aj v aplikácii jedná o jednoduché zobrazenie menu vybranej reštaurácie prostredníctvom QR kódu vydaného jej prevádzkovateľom. V uvedenom prípade nedochádza nad rámec zaistenia vlastnej funkcionality zobrazenia informácií za uvedeným QR kódom k ďalšiemu spracovaniu osobných údajov. Zobrazenie sa logicky deje v aplikácii užívateľa a môže sa ďalej uložiť do záznamu aktivít v rámci Qerko účtu samotného. S dotknutými údajmi však nijako ďalej nepracujeme.  

Účely spracovania sú tu pritom zhodné s tými, ktoré sme uvádzali pri webových verziách citovaných služieb (viď časť „A. Využívanie funkcionalít webových stránok“). Primárne ide o spracovaný za účelom vlastného poskytnutia služby v rámci uzavretého zmluvného vzťahu, spoločne s úkonmi potrebnými pre naplnenie právnych povinností a zaistením technickej prevádzky a IT bezpečnosti poskytovaných služieb. Qerko zároveň pristupuje k analýze základných charakteristík správania užívateľov či vytváraniu všeobecných prehľadov a štatistík. Deje sa tak primárne v rámci Vernostného programu (viď tabuľka „Prehľad spracovávaných osobných údajov“) av primeranom rozsahu aj za účelom priameho marketingu.

Právnymi základmi sú tu plnenie zmluvy, naplnenie povinnosti danej nám právnym poriadkom SR a uplatnenie našich oprávnených záujmov.  

Odberatelia obchodných oznámení

Obchodné oznámenia zasielané e-mailom či inými elektronickými prostriedkami je dnes bežnou záležitosťou. Platná legislatíva nám umožňuje vytvárať propagačné ponuky, ktoré môžete využiť pri platení tovaru a služieb u partnerov, na ktorých sa propagačné ponuky či výhody vzťahujú. V prípade, že ste udelili súhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 7 zákona 480/2004 Zb., Vás môže spoločnosť Qerko informovať o ponukách svojich partnerov prostredníctvom emailových alebo SMS správ, ďalej tiež prostredníctvom platformy spoločnosti Qerko. Vytvorením účtu teda zároveň súhlasíte s odosielaním informačných textových správ (SMS) v rámci štandardnej prevádzky používania služby.

Obchodné oznámenie Vám priamo zobrazíme v aplikácii Qerko. Dozviete sa o tak konkrétnych akciách a výhodách, ktoré vďaka platforme Qerko získate. Budete tak dostávať personifikované oznámenia, pripravené na základe analýzy Vašich preferencií a nákupného správania. Ani prevádzkovatelia reštaurácií, ani ďalší prípadní zadávatelia obsahu zobrazovaného obchodného oznámenia/ponuky (napr. výrobcovia nápojov či potravín, ktorí budú chcieť komunikovať nejakú zvýhodnenú akciu vo vybranej sieti reštaurácií) sa pritom nedostanú k Vašim osobným údajom. Zadávatelia oznámení totiž Qerku odovzdajú iba všeobecné parametre „ponuky“, výber na zobrazenie relevantných skupín užívateľov Qerko a následné zobrazenie oznámenia pôjde plne a len za Qerkom.    

Pri zasielaní obchodných oznámení budeme spracovávať Vaše meno a priezvisko, užívateľské meno, e-mail a telefónne číslo. Robiť tak budeme na základe oprávneného záujmu Qerko.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať o dvoch z Vašich práv, ktoré sa na takéto spracovanie vzťahujú:

Osobné údaje za týmto účelom prestávame spracovávať od momentu, kedy požiadate o ukončenie takejto praxe (napr. klikom na odkaz priamo v obchodnom oznámení), prípadne pokiaľ sa rozhodnete o výmaz Vášho užívateľského účtu. Odber textových správ (SMS) môžete kedykoľvek odhlásiť tak, že odošlete e-mail na adresu info@qerko.com a dáte najavo, že si už neželáte ich odber. A zároveň uvediete telefónne číslo mobilného zariadenia, ktoré je príjemcom týchto správ.      

        

Návštevníci firemného profilu na sociálnych sieťach

Informácie o Qerko sú k dispozícii nielen na webovej stránke www.qerko.com, ale aj na sociálnych sieťach Facebook a LinkedIn. Qerko tu má svoj verejný profil. V jeho (ich) rámci pritom spracovávame iba také osobné údaje, ktorých spracovanie nám umožní politika ochrany osobných údajov dotknutých sociálnych sietí.

Pokiaľ aktívne nevystupujete vo vzťahu k nami prezentovanému obsahu (komentáru či označeniu nášho obsahu), nezbierame o Vás žiadne informácie. Ak platí prvý z uvedených variantov, a využijete teda niektorý z komunikačných kanálov pre kontakt s nami, spracovávame nasledujúce osobné údaje (ich kategórie): Vaše užívateľské meno (prípadne meno a priezvisko); nastavený jazyk v rámci sociálnej siete; časové pásmo; čas Vašej aktivity; a obsah samotného oznámenia. Ak ste v rámci sociálnej siete uviedli, tak sa nám zobrazia aj informácie o Vašom pohlaví.  

Účely spracovania Vašich osobných údajov sú nasledujúce:

Údaje primárne spracovávame v rámci prostredia sociálnej siete. V prípade záujmu o spracovanie dát z týchto sietí (mimo ich prostredia) pristupujeme k anonymizácii údajov, čím dosiahneme vyvedenie Vašich dát mimo pôsobnosti Nariadenia. Navyše sa tak prednostne deje v agregovanej podobe. Prevádzkovatelia dotknutých sociálnych sietí sú v pozícii samostatných správcov.

Právnym základom je tu plnenie zmluvy (v prípade aktívnej komunikácie s nami prostredníctvom účtu na dotknutej sociálnej sieti). Ďalšími právnymi základmi sú plnenie právnej povinnosti a oprávnený záujem Qerko.

Komunikácia užívateľov s Qerko

Napriek tomu, že je Qerko užívateľsky prívetivou aplikáciou, môžu pri jeho prevádzke a používaní vyvstať otázky, ktoré s nami budete chcieť riešiť. Pokiaľ využijete niektorý z ponúkaných komunikačných kanálov (e-mail, telefón, chatbot, poštová adresa), dôjde k spracovaniu Vašich identifikačných a kontaktných osobných údajov (prípadne aj dodatočných údajov), záznamov o prebehnutej komunikácii, prípadne aj technických informácií o Vašom prihlásení, typu koncového zariadenia či prevádzky ako takom. Účelom spracovania teda bude vedenie komunikácie s Vami (ktorú ste sami vyvolali).

Komunikácia rovnako tak môže byť vyvolaná zo strany Qerka. A prejaviť vo forme oznámenia zobrazeného v aplikácii Qerko. Obsah oznámenia pritom môže mať rozličnú povahu: od upozornenia na novú verziu aplikácie, cez zaslanie osobného odkazu (vrátane upozornenia na porušovanie pravidiel Qerko) až po zobrazenie plošných či personifikovaných ponúk zo strany Qerko a/alebo obchodných partnerov našej platformy (viď vyššie). Vždy sa tak bude diať v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov.

Účelom spracovania je tu:

Primárnym právnym základom potom tiež plnenie zmluvy. Druhým z uplatnených právnych základov bude oprávnený záujem, ktorý využijeme za účelom komunikácie technických a procesných záležitostí, potrebných na zabezpečenie vlastnej prevádzky platformy Qerko.  

Údaje o spracovaní osobných údajov (vedenej komunikácii) môžu byť v prípade potreby uložené po dobu existencie zmluvného vzťahu (či dlhšie v prípade nevyhnutnosti ich využitia na uplatnenie právnych nárokov alebo na splnenie úloh vykonávaných vo verejnom záujme – napr. pri riešení deliktnej činnosti zo strany orgánov činných v trestnom konaní). Pri zhotovovaní zvukových záznamov budú na skutočnosť zhotovovania záznamov subjekty údajov upozornení (v súlade s platnou legislatívou).

Obchodní partneri Qerko

Prevádzka našej platformy je možná vďaka súčinnosti Qerko, konkrétnych prevádzok (av nich nasadených podkladových systémov) a online platobných brán. V rámci interakcií dochádza nielen k spracovaniu osobných údajov koncových užívateľov Qerko, ale aj partnerov. Tými pritom (to isté) môžu byť aj podnikajúce fyzické osoby, ktorých občianske meno môže zároveň tvoriť „obchodné meno spoločnosti“ (napríklad „Lukáš Kovač café“). Osobné údaje aj v tomto prípade spracovávame na dosiahnutie konkrétnych účelov, podľa jednotlivých základov spracovania a iba a len rozsahu a po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie stanoveného účelu.  

V prípade nakladania s osobnými údajmi kontaktných osôb obchodných partnerov alebo s údajmi fyzických osôb podnikajúcich dochádza k spracovaniu nasledujúcich osobných údajov:

V rámci plnenia zmluvy (či predzmluvných vzťahov) môže navyše dôjsť k odovzdaniu osobných údajov vybraných zamestnancov partnera (typicky treba kontakt na prevádzkového danej reštaurácie). Na splnenie informačnej povinnosti voči dotknutým fyzickým osobám je pritom nevyhnutné, aby zamestnanci boli o prípadnom spracovaní ich osobných údajov informovaní. Partnerovi týmto vzniká povinnosť o takomto spracovaní zamestnanca informovať. Zamestnanci partnera majú mať zároveň možnosť sa so všeobecnými zásadami upracovania osobných údajov Qerko zoznámiť.

Z hľadiska časového bude spracovanie osobných údajov prebiehať po dobu existencie zmluvného vzťahu av súlade s lehotami, ktoré stanovujú jednotlivé právne predpisy, do ktorých pôsobnosti aktivity Qerko spadajú. V prípade zasielaných obchodných oznámení potom do doby, než obchodný partner vyjadrí záujem, nebyť týmito naďalej obosielaný.

Uchovávanie osobných údajov

V súlade s Nariadením uchovávame Vaše osobné údaje iba po dobu nie dlhšiu, než je nevyhnutné na účely, na ktoré sú tieto spracovávané. Z hľadiska procesného máme interný systém nastavené tak, aby prístup a nakladanie s jednotlivými súbormi osobných údajov plne reflektoval účely, na ktoré tieto boli zhromaždené. Naši zamestnanci majú zmluvne stanovené oprávnenie na nakladanie s danými údajmi, vrátane podpísaných NDA. Doba uchovávania sa v neposlednom rade odvíja od zvolených účelov spracovania a nevyhnutnosti týchto osobných údajov na dosiahnutie definovaných účelov spracovania.

Informačná povinnosť

Pravidlá pre ochranu osobných údajov dávajú správcom osobných údajov za povinnosť otvorene, zrozumiteľne a jasne komunikovať akým spôsobom dochádza k nakladaniu s Vašimi osobnými údajmi. V prípade Qerko tomu nie je inak. Predkladané všeobecné zásady ochrany osobných údajov sú napokon praktickým naplnením stanovenej povinnosti.

Informácie, základné oznámenia a úkony, ktoré sa vzťahujú na naplnenie informačnej povinnosti podľa Nariadenia, Qerko robí a poskytuje bezplatne. Ak však budú Vaše žiadosti zjavne neodôvodnené alebo neprimerané, najmä preto, že sa neustále opakujú, dáva nám Nariadenie právo zaťažiť takú žiadosť primeraným poplatkom, zohľadňujúcim administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo s vykonaním požadovaných úkonov. Prípadne takú žiadosť odmietnuť.    

Predkladané zásady ochrany osobných údajov slúžia na naplnenie všeobecnej informačnej povinnosti. V prípade, že Qerko spracováva informácie, ktoré ste mu priamo poskytli, dáva vám Nariadenie právo na získanie prinajmenšom nasledujúce informácie:

a) Informáciu o tom, že osobné údaje spracováva Qerko (vrátane našich kontaktných údajov).

b) Účel a právny základ spracovania osobných údajov.

c) Informáciu o našich oprávnených záujmoch, pokiaľ na spracovanie použijeme titul „oprávnený záujem“.

d) Zoznam prípadných príjemcov alebo kategórií príjemcov osobných údajov.

e) Informáciu o prípadnom úmysle odovzdať osobné údaje mimo územia EÚ (alebo medzinárodnej organizácii).

Pokiaľ však neboli spracovávané osobné údaje získané priamo od Vás, máte podľa Nariadenia právo na prinajmenšom tieto informácie:

a) Informáciu o tom, že osobné údaje spracováva Qerko (vrátane našich kontaktných údajov).

b) Účel a právny základ spracovania osobných údajov.

c) Kategóriu dotknutých osobných údajov.

d) Zoznam prípadných príjemcov alebo kategórií príjemcov osobných údajov.

e) Informáciu o prípadnom úmysle odovzdať osobné údaje mimo územia EÚ (alebo medzinárodnej organizácii).

Všetky z uvedených informácií sú k dispozícii v tomto dokumente, ku ktorého preštudovaniu v rámci aplikácie Qerko opakovane vyzývame. Všeobecné zásady spracovania osobných údajov sú ľahko dostupné na webových stránkach www.qerko.com, a to v jej pravom dolnom päte. Rovnako sú prístupné z mobilnej aplikácie Qerko.  

Práva subjektov údajov

Nariadenie Vám prináša konkrétne práva, ktorých sa môžete vo vzťahu k spracovaniu na strane Qerko dovolať. Na uplatnenie Vašich práv môžete využiť všetky dostupné informačné kanály. Napriek tomu si Vás dovoľujeme požiadať o využitie e-mailovej adresy privacy@qerko.com. Na poskytovanie informácií platia obdobné podmienky, ako je to v prípade vyššie uvedenej informačnej povinnosti.  

Právo na informáciu o spracovaní a na prístup k osobným údajom

Na základe žiadosti Vám v súlade s Nariadením poskytneme informáciu o tom, či spracovávame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Pokiaľ Vaše osobné údaje spracovávame, máte právo tieto získať. A my Vám ich odovzdáme. Článok 15 Nariadenie definuje konkrétne informácie, ku ktorým máte právo získať prístup. Konkrétne sa jedná o:

Právo na opravu osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame so zodpovedajúcou dôslednosťou a pozornosťou, ale aj tak sa môže stať, že niektoré z nich budú nepresné (neaktuálne). Pokiaľ uvedené skutočnosti zistíme (či nám tieto nahlásite), pristúpime k náprave. V našom vlastnom záujme napokon je, aby sme vždy spracovávali presné a aktuálne osobné údaje. Nariadenie nám ale zároveň poskytuje možnosť nespracovávať na základe Vašej žiadosti také údaje, ktoré by boli nadbytočné s ohľadom na stanovené účely spracovania.  

 

Právo na odvolanie súhlasu

Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe udeleného súhlasu, budeme Vás v momente žiadosti o poskytnutie súhlasu informovať o možnosti tento kedykoľvek odvolať. Uvedené sa týka aj súhlasu s priamym marketingom (zasielaním obchodných oznámení). Zatiaľ čo k poslednému uvedenému môžete pristúpiť prostredníctvom odkazu (kľuku naň) na konci každého z takýchto oznámení, ostatné odvolanie súhlasu prosím zasielajte na privacy@qerko.com. Ďakujeme!  

 

Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)

Ak nastane jeden z nižšie uvedených dôvodov, máte právo požadovať výmaz Vašich osobných údajov. Z našej strany k tomu pristúpime bez zbytočného odkladu vždy, keď:

Napriek vyššie uvedenému však existujú situácie, kedy nebudeme môcť Vašej žiadosti úplne alebo čiastočne vyhovieť. Primárne ide o také, kedy je spracovanie nevyhnutné na plnenie právnej povinnosti.

Právo na obmedzenie spracovania

Nariadenie definuje situácie, za ktorých máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov. Po obdržaní žiadosti bez zbytočného odkladu posúdime, či došlo k naplneniu aspoň jednej zo stanovených podmienok. V lehote do max. 1 mesiaca buď musíme k obmedzeniu spracovania pristúpiť, alebo žiadosť odmietnu, prípadne lehotu predĺžiť. O výsledku posúdenia Vás v tejto lehote budeme informovať. K obmedzeniu spracovania pristúpime za nasledujúcich okolností:

 

Právo byť informovaný o opravách, výmaze alebo obmedzení spracovania

Nariadenie nám stanovuje povinnosť oznámiť Vám všetky opravy, výmazy a obmedzenia podľa jeho čl. 16, 17 a 18. Výnimkou sú prípady, kedy sa to ukáže ako nemožné, alebo by to vyžadovalo neprimerané úsilie.

 

Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Máte právo na prenositeľnosť osobných údajov, ktoré ste nám v rámci využívania Služieb poskytli. Navyše v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zároveň máte právo dotknuté údaje odovzdať inému správcovi za predpokladu, že je spracovanie založené na súhlase alebo zmluve, alebo sa spracovanie vykonáva automatizovane. Nariadenie Vám zároveň dáva právo, aby sme Vaše osobné údaje odovzdali priamo inému správcovi. Ak je to teda technicky uskutočniteľné. Vaším právom na prenosnosť osobných údajov však nesmie byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb. V súlade s Nariadením Vám zároveň poskytneme osobné údaje, ktoré boli vygenerované Vašou aktivitou v rámci našich Služieb. Žiadosti o odovzdanie (prenositeľnosť) Vašich osobných údajov prosím smerujte na adresu privacy@qerko.com.

Právo vzniesť námietku

Ďalším z práv je vznesenie námietky proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vykonáva vo verejnom záujme, alebo je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu správcu. Uvedené sa týka aj profilovania založeného na danom spracovaní. Nariadenie Vám zároveň dáva právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Primárne sa jedná o situácie, kedy ste ako fyzická osoba nemal(a) možnosť dané spracovanie nijako ovplyvniť (teda za predpokladu, že sa nejedná o spracovanie vo verejnom záujme či zo životne dôležitých záujmov). Na právo vzniesť námietku Vás zreteľne upozorníme. Zaslať ju môžete na privacy@qerko.com.

Právo nebyť predmetom spracovania založeného výhradne na automatizovanom spracovaní

Nariadenie Vám ďalej poskytuje právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by na Vás malo právne účinky, alebo by sa Vás obdobným spôsobom významne dotklo.

 

Právo podať sťažnosť na dozornom orgáne (ÚOOÚ)

Spracovanie Vašich osobných údajov v súlade s Nariadením ak Vašej plnej spokojnosti je v našom vlastnom záujme. Môže sa však stať, že dôjdete k presvedčeniu o pochybení na našej strane, neoprávnenosti spracovania Vašich údajov či jeho nesúlade s Nariadením. Dovoľujeme si Vás informovať, že Nariadenie Vám dáva právo podať proti nám sťažnosť u príslušného orgánu dozoru, ktorým je pre Českú republiku Úrad pre ochranu osobných údajov (ÚOOÚ), sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Podanie je možné urobiť aj prostredníctvom elektronického formulára ÚOOÚ, ktorý je k dispozícii tu.

Oznamovanie zmien

Život prináša zmeny. Nie inak tomu je v prípade poskytovaných služieb. Aj tie sa v priebehu času vyvíjajú. Pokiaľ z našej strany dôjde k zmenám, ktoré môžu ovplyvniť spôsob, rozsah a podobu spracovania Vašich osobných údajov, budeme Vás o tom informovať. Vždy tomu však bude predchádzať posúdeniu reálnych dopadov vykonaných zmien do vašich práv a slobôd. Od závažnosti zmien sa napokon budú odvíjať aj zvolené nástroje a spôsoby komunikácie (oznámenia).        

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcom osobných údajov je podľa čl. 4 ods. 9 Nariadenia fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorým sú osobné údaje poskytnuté. Bez ohľadu na to, či sú príjemcovia tzv. „treťou stranou“ alebo nie.

Spracovanie osobných údajov vykonáva vo väčšine prípadov priamo Qerko z pozície správcu osobných údajov. Vybrané osobné údaje zároveň zdieľame s prevádzkovateľmi reštaurácií (obchodnými partnermi), ktorí sú priamo zapojení do fungovania platformy Qerko. Tie s nimi nakladajú z pozície samostatných správcov osobných údajov.

Pokiaľ by niektorí z partnerov osobné údaje spracovávali v prospech Qerka, z podriadenej pozície, predovšetkým ale na základe nami stanovených pokynov a podmienok, nachádzali by sa v pozícii spracovateľa osobných údajov (so všetkými povinnosťami a náležitosťami na strane Qerka i dotknutého partnera podľa Nariadenia).  

Do realizácie Vašej objednávky prostredníctvom platformy Qerko sú zapojení nasledovní správcovia osobných údajov:

Poskytovatelia platobných brán a riešení

Platby za služby je možné realizovať po prepojení platobnej karty s užívateľským účtom Qerko a platobnými nástrojmi a riešeniami, s ktorými máme uzavretú zmluvu o spolupráci. S ohľadom na citlivosť celej záležitosti vyberá vedenie Qerko dôveryhodných poskytovateľov, ktorí dávajú záruku profesionálnych služieb, ochranu osobných údajov nevynímajúc. Ide o nasledujúcich poskytovateľov: GP Webpay, PayU, Stripe, Adyen, ČSOB, Twisto, MallPay a stravenkové spoločnosti Sodexo, Edenred, Benefit Plus; a Up Déjeuner.      

So všetkými spoločnosťami je uzavretá zmluva vymedzujúca ich postavenie samostatných správcov. Deje sa tak za účelom úhrady platby za služby v partnerskej sieti Qerko prostredníctvom platobných brán a ďalších platobných nástrojov a riešení citovaných prevádzkovateľov na základe právneho základu plnenia zmluvy. Primárne odovzdávanými sú pritom údaje k uskutočnenej platobnej transakcii (viď tabuľka Prehľad spracovávaných osobných údajov). V prípade stravenkových spoločností ide o možnosť zaplatiť za služby hradené prostredníctvom Qerko z „benefit“ karty/účtu užívateľa, ktorý má dotknutý užívateľ u daného poskytovateľa služieb.  

Politika ochrany osobných údajov GP Webpay je k nájdeniu tu, PayU tu, ČSOB tu, Stripe tu, Adyen tu, Twisto tu a MallPay tu. V prípade stravenkových spoločností sa s nakladaním s osobnými údajmi nad ich riešeniami môžete zoznámiť na ďalej uvedených odkazoch: Sodexo tu, Edenred tu, Benefit Plus tu, Up Déjeuner tu.   

Orgány verejnej moci

Orgánom verejnej moci sa osobné údaje zasielajú na ich vyžiadanie (av súlade s tým sa vážiacimi podmienkami a procedúrami), a to zo zákonných dôvodov. Odovzdávanými sú údaje v rozsahu a podobe stanovené jednotlivými právnymi normami. Zo svojho postavenia teda samostatne a na vlastnú zodpovednosť určujú účely aj prostriedky spracovania sprístupnených osobných údajov.

Obchodní partneri/poskytovatelia služieb

Medzi poskytovateľov služieb patria prevádzkovatelia reštaurácií a tretie strany, za ktorých služby používatelia platia prostredníctvom platobnej brány Qerko. Podľa povahy zvolenej služby (platba v prevádzke, vytvorenie a správa objednávok, rezervácia, rozvoz zaistený priamo reštauráciou) sú spracovávané pseudonymizované či „plné“ osobné údaje. Primárne sa tak deje v rámci klientskej sekcie Qerko, do ktorej má prevádzkovateľ prístup. V prípade platieb za obsah tretích strán (napr. video-portál Oktagon.tv) ide o sprístupnenie osobných údajov potrebných na vykonanie platby za dopytovaný obsah.

V pozícii správcu osobných údajov je aj spoločnosť Seznam.cz, as Informácie o možnostiach platiť Qerkom a možnosť vytvoriť rezerváciu totiž môžu byť zobrazované v jeho službách. Aktuálne sa jedná o Mapy.cz a Firmy.cz. Úloha správcu sa pritom vzťahuje na spracovanie údajov týkajúcich sa fyzickej osoby podnikajúcej, ktorá na vlastné meno prevádzkuje reštauráciu. Vybrané údaje (názov reštaurácie, IČO majiteľa reštaurácie, adresa a otváracia doba) sú pritom Zozname odovzdávané prostredníctvom feedu či API rozhrania z databázy partnerských reštaurácií Qerko.

Prevádzkovatelia sociálnych sietí

V pozícii správcov sú tiež prevádzkovatelia sociálnych sietí, u ktorých má Qerko zriadený profil. Ide o spracovanie odvodené z existencie a využívania nástrojov fanúšikovských stránok na Facebooku, Instagrame, YouTube a LinkedIn, vedení komunikácie prostredníctvom spomínaných služieb či prípadne organizovanie marketingových súťaží prostredníctvom týchto sociálnych sietí. Základným je tu ID užívateľa na danej sociálnej sieti. Prípadné spracovanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľov sociálnych sietí sa riadi ich podmienkami (pozri odkaz na ne v časti „Rozsah spracovávaných osobných údajov“). Qerko pritom cielene neodovzdáva žiadne osobné údaje svojich používateľov prevádzkovateľom Facebooku, Instagramu, YouTube a LinkedIn.

Spracovateľmi osobných údajov zapojení do fungovania platformy Qerko sú nižšie uvedení. Osobné údaje sú týmto sprístupňované v nevyhnutne potrebnom rozsahu na dosiahnutie účelu spracovania.

Dodávatelia/prevádzkovatelia technologických služieb a riešení

Qerko pre svoje aktivity využíva moderné technologické riešenia tretích strán. Ide o poskytovateľov webových a cloudových služieb (konkrétne o spoločnosti Amazon a Google), o dodávateľov analytických a reklamných nástrojov (spoločnosti Google a Meta) a ďalších, Qerkom využívaných IT riešení a nástrojov.

Pri využívaní funkcionalít Qerko pracujúcich s nástrojmi Google (Google Analytics, Google Ads, Google Cloud a Google Workspace) a Amazon Web Services všeobecne dochádza k spracovaniu údajov spojených s Vašim internetovým prehliadačom, s typom a nastavením koncového zariadenia, s operačným systémom, s údajmi o mobilnej sieti či s informáciami k verzii nainštalovanej aplikácie dotknutého riešenia. Súčasne zhromažďovanými sú informácie o interakcii vašich aplikácií, prehliadačov a zariadení s poskytovanými službami Google a AWS (aktivity na weboch av aplikáciách), vrátane IP adresy, správ o zlyhaní, aktivity systému a dátumu, času a URL odkazujúceho zdroja vašich požiadaviek. Spracovateľom osobných údajov z Qerkom využívaných nástrojov Google je spoločnosť Alphabet Inc., v prípade cloudových služieb Amazon potom Amazon Web Services (AWS). Jeho zásady ochrany osobných údajov nájdete tu.  

Pre využívanie nástrojov Google Analytics a Ads došlo medzi Googlom a Qerkom k uzatvoreniu zmluvy. Tá okrem iného rieši aj otázku spracovania osobných údajov. Informácie o správe údajov, ktoré spoločnosť Google nad svojimi službami zhromažďuje, sú k dispozícii tu. Podobne je to v prípade cloudových služieb od AWS.

Na správu reklám na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Qerko využíva nástroj Meta Ads. Opäť k tomu dochádza na základe bilaterálnej zmluvy medzi Qerko a spoločnosťou Meta. Informácie k spracovávaným osobným údajom na strane Meta sú k dispozícii v ich všeobecných zásadách ochrany osobných údajov tu.

Prístup k osobným údajom môžu mať za zmluvne ošetrených podmienok aj dodávatelia a prevádzkovatelia interne využívaných IT riešení a služieb pre Qerko. Konkrétne sa jedná o poskytovateľa nasledujúcich riešení: o poskytovateľa CRM nástroja PipeDrive. K importu údajov do PipeDrive pritom zároveň využívame nástroj Webflow, ktorého politiku ochrany osobných údajov môžete nájsť tu. Ďalším z poskytovateľov je firma SendGrid Inc., ktorá je prevádzkovateľom modernej e-mail API platformy. Qerko používa jej nástroje na rozosielanie účteniek, užívateľských e-mailov či meranie kliknutí. Zásady ochrany osobných údajov jej matky Twilio sú k dispozícii tu. Na rozosielanie marketingových oznámení v rámci siete Qerko v neposlednom rade využívame služby Ecomail, ktorý je marketingovou platformou pre e-mail a omni-channel komunikáciu. Na základe uzatvorenej zmluvy majú všetci poskytovatelia presne vymedzené mantinely pre nakladanie s osobnými údajmi generovanými používaním riešenia Qerko. Pri ich porušení sa tieto dostávajú do režimu samostatného správcu osobných údajov a konajú na vlastnú zodpovednosť a riziko. Chceli by sme Vás na tomto mieste ubezpečiť, že vyberáme zavedené spoločnosti, ktoré majú dobré referencie na trhu digitálnych riešení.          

Pokiaľ však do kontaktu s osobnými údajmi dochádza v rámci servisných zásahov či aktualizácií poskytovaných riešení, nejedná sa o nakladanie s osobnými údajmi z pozície spracovateľa. Nie je tu teda nutná spracovateľská zmluva, hoci väčšina dodávateľov je na prípadné požiadavky zo strany klientov zmluvne a procesne pripravená.

Poskytovatelia právnych a poradenských služieb

Medzi spracovateľov osobných údajov zároveň spadajú vybraní poskytovatelia externých služieb, primárne právnych, daňových, účtovných či poradenských. Osobné údaje sú v tomto prípade spracované v rozsahu a podobe, ktorú stanovuje Qerko.

Špecifickou je tu pritom situácia, kedy dochádza k zdieľaniu transakčných údajov z prevádzok fyzických osôb podnikajúcich. Dochádza totiž k nakladaniu s osobnými údajmi prevádzkovateľa, ktorý je fyzickou osobou. Zdieľanie (odovzdanie) takýchto údajov je pritom možné iba po predchádzajúcom súhlase fyzickej osoby podnikajúcej. V prípade údajov vzťahujúcich sa na Vernostný program môže k zdieľaniu dôjsť len za podmienok stanovených a odsúhlasených v rámci programu samotného. Ak je teda prevádzkovateľom fyzická osoba podnikajúca, dochádza vždy k podpisu súhlasu so spracovaním osobných údajov.          

Záverom by sme radi vyzdvihli, že v duchu Nariadenia odovzdávame Vaše osobné dáta iba dôveryhodným, technicky aj procesne pripraveným správcom a spracovateľom. Spolupráca je vždy zmluvne ošetrená, vrátane prijatia vyhlásenia o mlčanlivosti a ďalších opatrení. Pokiaľ máme pochybnosti, bez odkladu tieto riešime.

Zasielanie údajov mimo EÚ

Nariadenie rieši prenos osobných údajov v prípadoch, keď sú dáta poskytované správcom alebo spracovateľom mimo územia EÚ. K tomu môže dôjsť za situácie, keď Komisia rozhodla, že určitá tretia krajina alebo medzinárodná organizácia mimo EÚ poskytuje dostatočnú úroveň ochrany osobných údajov. Pokiaľ vo vzťahu k danej krajine nedošlo k vydaniu dotknutého rozhodnutia, možno odovzdanie uskutočniť iba na základe vhodných záruk. Medzi tie sa radia aj štandardné doložky ochrany osobných údajov (tu). Štandardnou doložkou je vzorový text zmluvy medzi správcom či spracovateľom osobných údajov, ktorý chce odovzdať osobné údaje do tretej krajiny mimo Európskej únie, resp. mimo EHP, a príjemcom osobných údajov v tejto tretej krajine.         

V predchádzajúcej časti týchto všeobecných zásad spracovania sme prezentovali zoznam strán, ktorým osobné údaje odovzdávame (môžeme odovzdať). Mimo teritória Únie sa Vaše dáta môžu dostať v prípade globálnych sociálnych sietí Facebook a LinkedIn, používaných SW nástrojov spoločnosti Google či poskytovateľov platobnej brány GP Webpay, PayU, Stripe, Adyen či ČSOB. Otázka prenosu osobných údajov a ich spracovanie v súlade s GDPR je v uvedených prípadoch vzájomne zmluvne ošetrená.  

 

Ukončenie využívania našich služieb

Napriek tomu, že nás bude rozhodnutie o ukončení používania našich služieb mrzieť, urobíme maximum pre to, aby všetko prebehlo k Vašej spokojnosti. Z hľadiska ochrany osobných údajov povedie vzniknutá situácia k nasledujúcim opatreniam: ak neexistuje zákonný dôvod na ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, pristúpime k ich odstráneniu z našich serverov. Technický aj procesný spôsob vykonania znemožní komukoľvek na strane Qerko, aby tieto dáta naďalej využívali. V prípade nášho záujmu však môžeme dotknuté osobné údaje plne anonymizovať, čím ich vymaníme z pôsobnosti Nariadenia. Pred vlastným vymazaním Vás budeme informovať o práve požiadať o ich odovzdanie či prevedenie k inému správcovi. V oboch prípadoch v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Vaše žiadosti o výmaz či prenositeľnosť dát prosím smerujte na adresu privacy@qerko.com.

Oznámenie prípadov porušenia zabezpečenia údajov

Bez ohľadu na kvalitu našich procesov aj úroveň technického zabezpečenia našej služby môže dôjsť k porušeniu zabezpečenia Vašich osobných údajov. V určitých prípadoch nám za stanovených okolností vzniká povinnosť oznámiť porušenie zabezpečenia osobných údajov. Nariadenie pritom rozlišuje dva režimy ohlasovania:

a) Dozornému úradu

Ak dôjde k porušeniu zabezpečenia osobných údajov a bude pravdepodobné, že toto bude mať za následok riziko pre Vaše práva a slobody, má Qerko podľa nariadenia povinnosť dané narušenie ohlásiť do 72 hodín dozornému úradu ( ÚOOÚ).

 b) Subjektu údajov

Ak bude pravdepodobné, že porušenie bude mať za následok vysoké riziko pre Vaše práva a slobody, túto udalosť Vám bez zbytočného odkladu nahlásime. Jasne a zrozumiteľne Vás oboznámime s povahou porušenia a poskytneme Vám prinajmenšom nasledujúce informácie:

 

Zabezpečenie osobných údajov

Ochrana osobných údajov nie je možná bez ich zodpovedajúceho procesného a technického zabezpečenia. Spoločným menovateľom zabezpečenia je potrebné zabrániť narušeniu dôvernosti a integrity spracovania osobných údajov. Hlavnými rizikami pritom sú: náhodné alebo nezákonné zničenie údajov; ich strata; pozmenenie osobných údajov; a neoprávnené sprístupnenie tretím osobám (alebo neoprávnený prístup týchto pri ich spracovaní).

Prijaté opatrenia na strane Qerko:

 

Otázky a kontakty

Sme si vedomí skutočnosti, že ochrana osobných údajov je potrebnou, zároveň však komplexnou oblasťou. Nakladanie s rovnakým údajom na strane dvoch rôznych správcov môže a nemusí byť spracovaním osobných údajov. Neváhajte sa teda na nás obrátiť v prípade otázok na spracovanie osobných údajov. Rovnako sa nebránime Vašim návrhom a podnetom. Vo všetkých záležitostiach zároveň prosíme o využitie mailovej adresy privacy@qerko.com. S ohľadom na povahu, rozsah a účely súčasného spracovávaných osobných údajov nespadáme do pôsobnosti čl. 37 Nariadenia a nevzťahuje sa na nás povinnosť menovať povereníkov pre ochranu osobných údajov.

Verzia septembra 2022.

Staršia verzia (z januára 2022) sa dá zobraziť kliknutím sem.