GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDG20-Tecnología digital III

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Gràfic

Quart

Primer

Específica

4

Departament:    MITJANS INFORMÀTICS

Idioma: Català/castellà/anglès

Horari: Divendres de 8:50 a 11:40h

Web de l’assignatura:  Google Classroom

Professorat responsable:

Fátima Arjona Verdejo

Correu electrònic: farjona@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Altres professors:

Angels Alonso Feliz

Correu electrònic: informatic@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Fátima Arjona Verdejo

Correu electrònic: farjona@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Tecnologia aplicada al disseny gràfic.

2.2. Perfil professional  

L’assignatura respon a la necessitat de coneixement i ús de les tecnologies de la informació i comunicació aplicades al Disseny. Xarxes i comunicacions. Imatge digital. Edició i publicació electrònica. Comunicació multimèdia.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials  

Haver aprovat l’assignatura de 1r curs Gràfica Digital.

3.2. Requisits recomanables 

 Aquesta assignatura complementa els continguts de Tecnologia digital II. Per això, és recomanable haver aprovat abans aquesta assignatura.

Per altra banda, dona suport tecnològic a l’assignatura de Disseny interactiu i és el complementària d’assignatures optatives com Software d’animació vectorial i Programació multimèdia.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT12- Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG05- Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG14- Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

CE-DG1 Dominar els recursos formals de l'expressió i la comunicació visual.

CE-DG2 Dominar la tecnologia digital per al tractament d'imatges, textos i sons.

CE-DG15 Dominar els recursos tecnològics de la comunicació visual.

5. Resultats d’aprenentatge

 • Identificar i diferenciar conceptes, terminologia, formats i regles específiques de l’entorn multimèdia.
 • Resoldre els problemes artístics i tècnics que es plantegen durant el procés de realització d’aquests tipus de projectes.
 • Analitzar i comparar diferents solucions a problemes multimèdia concrets.
 • Construir capacitats d’autoaprenentatge i transferència de coneixements.
 • Estructurar, desenvolupar i construir projectes multimèdia.
 • Justificar i argumentar la pressa de decisions.

6. Continguts  

Els continguts  distribuïts en unitats d’aprenentatge són:

1. Gestors de continguts.

 • CMS instal·lació i treball en servidors locals i remots.
 • Aspectes bàsics per al disseny i creació de plantilles per l’entorn web.
 • Disseny centrat en l’usuari: Aplicació de conceptes d’accesibilitat, usabilitat, estàndars web i SEO.
 • Arquitectura de la informació: Organització i estructura del contingut.

2. Integració de contingut audiovisual i animacions en l’entorn web.

 • Disseny d’interacció: Aspectes bàsics per a la creació de contingut interactiu.
 • Revisió i publicació del producte multimèdia.
 • Mètodes d'investigació i experimentació propis de l'assignatura.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

El Departament de Mitjans Informàtics ha acordat en la reunió de data 7 de Setembre de 2018 per al curs acadèmic 2018-2019 que l’alumne ha de tenir un 70% de assistència per no perdre l’avaluació continua.

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament i a les activitats acadèmiques programades.

Malgrat la normativa que regula els estudis superiors de Disseny/Arts Aplicades no preveu les necessitats educatives específiques o  les adaptacions curriculars, en tot moment intentarem donar a tot l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

45 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

12hores

Classes pràctiques

Grup gran

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

23 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació, oral i escrita, en tres parts.

10 hores

Activitats de treball no presencial

55 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Realització de treballs pràctics.

10 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

 • Aula d'informàtica amb ordinadors individuals.
 • Aula virtual de la assignatura.
 • Projector i/o TV.
 • Scanner.
 • Impressora.
 • Pissarra.
 • Hosting.
 • Biblioteca del centre.

7.4 Activitats interdisciplinàries

Es contempla la possibilitat de realitzar alguna activitat amb assignatures de l'especialitat de Disseny Gràfic.

7.5 Activitats complementàries

 • Visites a exposicions, empreses, fires, etc.
 • Assistències a Congressos, jornades, conferències, talleres, etc.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament

Blocs de continguts:

En el cas que l’alumne només tingui un bloc de continguts suspès, el professor podrà determinar que només realitzi la recuperació de la part suspesa en l’avaluació ordinària i/o extraordinària.

Treballs en grup:

En el cas de treballs realitzats en grup, els alumnes integrants hauran de tindre una assistència a les classes del 70% durant la realització d’aquest treball. Per als alumnes que no hi assisteixin hauran d’entregar el treball complet realitzat per ells o un treball complementari (a determinar pel professor).

Formats d’entrega:

 • En tots els períodes d’avaluació: No es considera lliurat un treball si no està al suport demanat. Si el suport és electrònic ha d’incloure tots els formats d’arxius demanats a l’enunciat de l'exercici (tant natius-amb la versió indicada- com d’exportació). L'alumne tindrà sempre una còpia de seguretat de tots els treballs que entregui durant el curs i que el profesor podrà demanar en qualsevol període d'avaluació.
 • En cas de treballs plagiats es posarà un 0.
 • Pels treballs en els quals s’utilitzen imatges, aquestes hauran d’ésser lliures de drets o comptar amb l’autorització pertinent de l’autor. Per als casos que no sigui possible, s’haurà de detallar l’autor i el lloc on es va obtenir el material.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Procediments i tècniques d’avaluació:

L’assignatura es pot cursar seguint un dels següents itineraris:

Itinerari

Requisits per aprovar l'assignatura (avaluació ordinària i extraordinària)

A

Alumnes amb el 70% de l'assistència i participació regular a les activitats lectives,  tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

 • Lliurar els exercicis pràctics proposats en la data de lliurament indicada.
 • Lliurar tots els treballs/projectes (100%) en la data de lliurament indicada, i obtenir una nota mínima de 4 en cada un dels exercicis.
 • Obtindre una nota mitjana de 5 (treballs/projectes i exercicis pràctics).

B

Alumnes que no han assolit el 70% de l'assistència i/o participació regular a les activitats lectives,  tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

 • Lliurar tots els treballs/projectes  (100%) en la data de lliurament indicada, i obtenir una nota mínima de 5 (en cada un dels exercicis).
 • Fer una prova final i obtindre un mínim de 5.

 • Per tal de que a l’alumne se li aplique l’itinerari A, ha de complir tots el requisits demanades per aquest itinerari. Aquells alumnes que no compleixin aquests requisits seran avaluats  amb l’itinerari B.
 • L’alumne podrà elegir l’itinerari B en qualsevol de les dues convocatòries (ordinària i extraordinària).

Criteris de qualificació o ponderació (tant per a l’avaluació ordinària com a l’avaluació extraordinaria):

A la taula inclosa a continuació es dóna  informació detallada de:

 • El pes de cada instrument o procediment a l’hora de quantificar el grau d’aprenentatge aconseguit per cada alumne.
 • Els procediments i les tècniques establerts per avaluar el nivell d’adquisició i el progrés de l’aprenentatge dels estudiants.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Treballs i projectes

R

CA06, CA09, CA10, CA11, CA12, CA13, CA14, CA15, CA16, CA17

70%

70%

Exercicis pràctics

R

CA06, CA09, CA10, CA11, CA12, CA13, CA14, CA15, CA16, CA17

30%

---

Prova objectiva final

R

CA05, CA07, CA08

----

30%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

El llistat de bibliografia bàsica i complementària i d’enllaços web es troba sempre actualizat en el site de l’assignatura.