Летна школа: МУЛТИМЕДИСКИ ТЕХНОЛОГИИ 2017

 

РАСПОРЕД НА АКТИВНОСТИ

Понеделник 11.09.2017

Р.бр.

Тема

Бр. часови

(просторија)

Предавач

Термин

1

Основи на дигитално процесирање на сигнали

2

(122)

проф. д-р Д. Ташковски

09:00 – 10:45

2

Основни на аудиопроцесирање

2

(122)

доц. д-р Б. Геразов

11:00 – 12:45

3

Лаб. вежби за предаваните теми

(анотирање на аудио и основи на Матлаб)

2 (Лаб.ДПС)

Е. Василева

В. Аврамовски

Б. Максимовиќ

13:00 – 14:45

 

Пауза за ручек

 

4

Практична работа:

анотирање на аудио и основи на Матлаб

3 (Лаб.ДПС)

Е. Василева

В. Аврамовски

Б. Максимовиќ

16:00 – 18:15

5

Самостојна работа

 

 

18:15 – 20:00

Вторник 12.09.2017

Р.бр.

Тема

Бр. часови

(просторија)

Предавач

Термин

1

Основи на дигитално процесирање на слика

2

(122)

проф. д-р З.  Ивановски

09:00 – 10:45

2

Геометриски трансформации на слика

2

(122)

проф. д-р З. Ивановски, доц. д-р Т. Карталов

11:00 – 12:45

3

Лаб. вежби за предаваните теми и снимање во студио

2 (Лаб.ДПС)

Е. Василева

В. Аврамовски

Б. Максимовиќ

13:00 – 14:45

 

Пауза за ручек

 

4

Практична работа:

Дигитално процесирање на видео (геометриски трансформации)  

3 (Лаб.ДПС)

Е. Василева

В. Аврамовски

Б. Максимовиќ

16:00 – 18:15

5

Самостојна работа

 

 

18:15 – 20:00

Среда 13.09.2017

Р.бр.

Тема

Бр. часови

(просторија)

Предавач

Термин

1

ДПС во реално време

2

(122)

проф. д-р Ј. Ќосев

А. Мелов

09:00 – 10:45

2

Дигитални аудиоефекти

2

(122)

А. Мелов

11:00 – 12:45

 

Пауза за ручек

 

3

Компјутерска анимација

2

(211)

м-р Бобан Јоксимоски

14:00 – 15:45

4

Практична работа:

Дигитални аудиоефекти и снимање во студио

3 (Лаб.ДПС)

Е. Василева

В. Аврамовски

Б. Максимовиќ

16:00 – 18:15

5

Самостојна работа

 

 

18:15 – 20:00

Четврток 14.09.2017

Р.бр.

Тема

Бр. часови

(просторија)

Предавач

Термин

1

Основи на дигитално процесирање на видео

2

(211)

доц. д-р Т. Карталов

09:00 – 10:45

2

Основи на развој на видео игри

2

(211)

инж. А. Петров

11:00 – 12:45

3

Лаб. вежби за предаваните теми

2 (Лаб.ДПС)

Е. Василева

В. Аврамовски

Б. Максимовиќ

13:00 – 13:45

 

Пауза за ручек

 

4

Практична работа:

Дигитална синтеза на мултимедијална содржина

3 (Лаб.ДПС)

Е. Василева

В. Аврамовски

Б. Максимовиќ

16:00 – 18:15

5

Самостојна работа

 

 

18:15 – 20:00

Петок 15.09.2017

Р.бр.

Тема

Бр. часови

(просторија)

Предавач

Термин

1

Тонска техника и нејзина примена во тонските снимања

2

(211)

инж. Слободан Таневски

09:00 – 10:45

2

Лаб. вежби за предаваните теми

2 (Лаб.ДПС)

Е. Василева

В. Аврамовски

Б. Максимовиќ

11:00 – 12:45

3

Практична работа:

Дигитална синтеза на мултимедијална содржина

2 (Лаб.ДПС)

Е. Василева

В. Аврамовски

Б. Максимовиќ

13:00 – 14:30

 

Пауза за ручек

 

4

Практична работа:

Дигитална синтеза на мултимедијална содржина

3 (Лаб.ДПС)

Е. Василева

В. Аврамовски

Б. Максимовиќ

16:00 – 18:15

5

Самостојна работа

 

 

18:15 – 20:00

Сабота 16.09.2017

1

Презентирање, демонстрација и оценување на

Проектите

 

 

11:00 – 13:00

 

Вкупно:

45