GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDM23-PRESENTACIÓ I COMUNICACIÓ DE PROJECTES 

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Moda

Quart

               primer

             Específica

4

Departament: Projectes i teoria del disseny

Idioma: Català/ Castellà

Horari: Divendres de 8’55 / 11’40h

Web de l’assignatura: https://sites.google.com/a/escoladisseny.com/crea-moda/

Professorat responsable                                

                                        

Elena Segura

Correu electrònic: esegura@escoladisseny.com

                                

Cap de departament

                                                         

Marta Gonzalez

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

2. Contextualització

                                        

Interès de l ́assignatura: assignatura fonamentalment pràctica, encara que hi haurà sessions teòriques que donaran suport als exercicis pràctics. Complementarà en part les assignatures de Projectes V i Projecte de fi d ́estudis, ja que aportarà a l ́alumne eines per comunicar el projecte. (capacitat principal que es desenvolupa a aquesta assignatura).

L ́assignatura es desenvolupa al quart curs dels estudis, amb els continguts treballats els estudiants entendran la importància formativa de l ́assignatura i els aportarà eines per desenvolupar la capacitat comunicativa que ha d ́adquirir durant els seus estudis.

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

                                        

Matèria: Llenguatges i tècniques de representació i comunicació.

Està vinculada a les assignatures de projectes, ja que està relacionada amb la fase de comunicació (oral, gràfica, escrita) d ́un projecte.

2.2. Perfil professional

                                        

El saber transmetre les intencions i els conceptes d ́un projecte és de vital importància a la nostra professió. Aquesta matèria ajudarà a adquirir capacitats per aconseguir ho. Amb aquesta assignatura l’alumne adquirirà la capacitat de dominar els recursos expressius, tant oralment com gràficament, per tal de saber comunicar i transmetre les idees d’un projecte ideat i confeccionat pel mateix alumne. Molt interessant pels futurs professionals, aprendre a transmetre conceptes, idees... amb diferents mitjans.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

                                        

No hi ha ni requisits essencials, ni incompatibilitat d ́aquesta assignatura amb altres de l ́especialitat.

3.2. Requisits recomanables

                                                

Es recomanable cursar quart curs de l ́especialitat, ja que alguns dels treballs estan vinculats a projectes V, encara que es poden realitzar amb projectes d'altres cursos.

També és recomanable haver obtingut les competències establertes a les matèries dels Departaments de Dibuix i Representació Gràfica i de Mitjans Audiovisuals i Fotografia.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

                                                

Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

                                                

Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

                                                

Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

                                                

Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

                                                

Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.

                                                

Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal. Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip. Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos. Liderar i gestionar grups de treball.

                                                

Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

                                                

Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

                                                

Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

                                                

Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

                                                

Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

4.2. CG/Competències generals 

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG16- Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG21- Dominar la metodología d'investigació.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

                                                                                        

CE-DM1 Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les seves aplicacions al disseny de moda i indumentària.

CE-DM2 Dominar la tecnologia digital específica vinculada al desenvolupament i execució de projectes de disseny de moda i indumentària.

5. Resultats d’aprenentatge

                                        

- Dominar els recursos graficoplàstics per realitzar una presentació.

- Produir i comunicar la informació adequada relativa a la producció.

- Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les seves aplicacions al disseny de moda.

- Dominar la tecnologia digital específica vinculada al desenvolupament i execució de projectes de disseny de moda. - Transmetre oralment les característiques i els valors d’un projecte.

- Defensar i argumentar el propi projecte.

6. Continguts

                                        

- Aplicació de les tècniques de presentació acadèmiques i professionals del projecte. - Tècniques de comunicació verbals i no verbals.

- Tècniques de comunicació del projecte.

- Consolidació del domini del llenguatge visual.                                        

- Construcció de missatges.

- Preparació per a la presentació pública dels projectes, presentació oral i audiovisual mitjançant la utilització dels recursos informàtics.

7. Metodologia docent

                                

7.1. Estratègies generals metodològiques

Estratègies generals metodològiques del departament: No n ́hi ha cap.

Estratègies generals de l ́assignatura: Classes expositives al començament de cada exercici i després seguiment en tutories grupals i individualitzades a cadascun dels alumnes.

Escollirem diferents tipus d’agrupament de l’alumnat (intergrup, gran grup, grup mitjà, petit grup, individual) per treballar les diferents tasques programades, que es desenvoluparan d’acord amb el pla de treball i programa d’activitats que s’entregarà als estudiants a l’inici del semestre.

L’alumnat haurà fer, entregar en els terminis establerts, i superar TOTS els exercicis proposats, fets a l’aula o a casa, revisats a l’aula. S'aplicarà estrictament el criteri “Tolerància O” amb les còpies i els plagis.

Per altra banda, l’aplicació del procés d’avaluació contínua de l’alumnat requereix l'assistència regular a les classes i activitats complementàries. Atès que la falta d’assistència a classe de forma reiterada pot fer impossible que la correcta aplicació dels criteris d’avaluació i la mateixa avaluació contínua.

En reunió de 11 de setembre de 2017, ha acordat que el percentatge de faltes d'assistència, justificades i no justificades, que originen la impossibilitat d'aplicació de l'avaluació continua es del 60% del total de les hores lectives de l'assignatura.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

54  hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

grup gran

                                                

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

                                

12 hores

                

Avaluació I exposició oral

individual

                                                

Prova d’avaluació oral de cada un dels projectes

14 hores

Classes pràctiques

gruo gran

                                                

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

 

19 hores

                

Avaluació ordinaria

individual

                                                

Presentació dels treballs en el format demanat (vídeos, panells, oral, memòria...)

3’5 hores

                

Avaluació extraordinaria

individual

                                                

Presentació dels treballs en el format demanat (vídeos, panells, oral, memòria...)

                

3’5 hores

Activitats de treball no presencial

46 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Lectures.

14 hores

Resolució de pràctiques en grup avaluatives

Petit grup

Presentació dels treballs en el format demanat (vídeos, panells, oral, memòria...)

45 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material                                        

Aula amb taules grans i projectors.

7.4 Activitats interdisciplinàries                                        

                                        

Col·laboracions amb l’assignatura de projectes V de disseny de moda.

Col.laboracions amb l ́assignatura de Presentació i Comunicació de Projectes de disseny de producte.

7.5 Activitats complementàries                                        

                                        

Assistència a fires, exposicions, i esdeveniments culturals, visites a empreses. Visionat de documentals.

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

                                        

Existiran dos itineraris, itinerari A, pels alumnes que assisteixen regularment a classe (en un percentatge superior al 70%) i l ́itinerari B per alumnes que no hi assisteixen.                                         

Per tal de poder aplicar els criteris de ponderació (tant a l’itinerari A com B), la qualificació mínima tan dels treballs i projectes com de la prova objectiva final, haurà de ser de 4.

Per superar l’assignatura s’haurà d’obtenir un mínim de 5.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01, CA02, CA03, CA04

10%

---

        

Proves i presentacions orals

        

R

        

CA3, CA7, CA9, CA10, CA12, CA14, CA17

40%

50%

        

Presentacions gràfiques i escrites

R

        

CA5, CA6, CA7, CA8, CA11, CA14, CA15, CA16, CA17

50%

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

                                        

ELENA SALCEDO. Moda ética para un futuro sostenible. Gustavo Gili 2014

Alison Gwilt. Moda sostenible. Gustavo Gili 2014

MUNARI, Bruno. Como nacen los objetos?. Ed. Gustavo Gili. 1983

SEIVEWRIGHT, S. Diseño e investigación. Ed. Gustavo Gili. 2012

RENFREW, E. I RENFREW, C. Creación de una colección de moda. Ed Gustavo Gili. 2009 FEYERABEND, F I GOSH, F. Ilustración de moda. Ed Gustavo Gili. 2008                                        

KUKY DRUDI, Elisabetta. Dibujo de figurines para el diseño de moda. Ed. Pepin Press. 2011 FEYERABEND, F. Figurines de moda. Ed Gustavo Gili. 2010

9.2. Bibliografia complementària: 

9.3. Altres recursos: 

-  Programari per presentacions: Powerpoint, Prezzi, ...

  •                                                 

-  Programari per maquetació de panells, treballs i memòries de projectes: Indesign, Ilustrator, Photoshop...

  •                                                 

-  Revistes, plataformes digitals i publicacions específiques.

  •                                                 

-  Recursos online: Documents de consulta, vídeos, documentals o llocs web.

  •                                                 

-  Ordinador i pisarra digital a l ́aula.

                                

www.fashion.net

www.pantone.com                                        

http://mbfashionweek.com/

http://www.premierevision.com/                

10. Altres observacions