GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDP12- ENVASOS I EMBALATGES I

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Producte

Tercer

Primer

Específica

4

Departament:    Projectes i teoria del disseny

Idioma: Català

Horari: Dimarts de 12.10 a 13.05 i Dijous de 9.50 a 11.40

Web de l’assignatura:  https://sites.google.com/a/escoladisseny.com/fonaments-de-disseny/ i classroom

Professorat responsable:

Joan Lluís Miró Gayà

Correu electrònic: jmiro@escoladisseny.com

Horari de tutoria:

Cap de departament

Marta Gonzalez

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

Horari d’atenció:

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

L’assignatura “d’envasos i embalatges” pertany a la matèria de “projectes d´envasos i embalatges”.

Envasos i embalatges: aspectes tècnics, industrials, formals, funcionals, comercials, de comunicació

2.2. Perfil professional

El disseny d'envasos és una especialitat del dissenyador de producte. El dissenyador de producte és el responsable de la configuració de  l'objecte envàs / embalatge. En la seva concepció ha de tenir en compte factors de funcionalitat, ergonomia, estètica, semàntica i respecte  al medi ambient, entre d'altres.

3. Requisits

3.1. Requisits essencials 

Haver superat l’assignatura de formació bàsica Fonaments del disseny.

3.2. Requisits recomanables 

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

4.2. CG/Competències generals

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG16- Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

Envasos i embalatges. Tipologies i materials. Forma i funció. Aspectes gràfics i comunicatius, psicològics i de persuasió. Aspectes d’ús i

ergonòmics. Aspectes de protecció i distribució. Procediments d’ompliment, dosificació, impressió i etiquetatge. Aspectes ecològics.

Solucions per minimitzar l’impacte ambiental. Normativa aplicable. Gràfica i comunicació aplicada als envasos. Mètodes de recerca en

disseny.

5. Resultats d’aprenentatge

Donar solucions a problemes de packaging de productes líquids, sòlids, en pols, tenint molt en compte els usos, usuaris, medi ambient i

màrqueting.

6. Continguts

1.Introducció al packaging

Història, concepte i funcions

2. Definició del producte envàs

Aspectes funcionals

Aspectes ergonòmics

3. Envàs com a mitjà de comunicació

Envàs com a objecte semiòtic

4. Tipologies i Materials

4.1.Papel i cartró

4.2. Materials plàstics

4.3. Envasos Metàl·lics

4.4. Vidre

4.5. Materials compostos

4.6. Materials naturals

5. Consideracions mediambientals

Cicle de vida de l'envàs.

6. Legislació

6.1. Normativa específica

7. Projectes d'envasos

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Classe expositiva participativa

Exposició de continguts estructurats per temes.

Aprenentatge basat en la recerca i realització de projectes.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

30 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

20 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

7 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació, oral i escrita, en tres parts.

3 hores

Activitats de treball no presencial

70 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Lectures.

20 hores

Resolució de pràctiques en grup avaluatives

Petit grup

Desenvolupament d’un projecte de disseny.

50 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Ordinador i projector a l’aula

7.4 Activitats interdisciplinàries

En principi no n’hi ha.

7.5 Activitats complementàries

Visites a empreses relacionades amb el packaging

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

No hi ha criteris generals de departament.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix:

Itinerari A per l’alumnat que assisteix el 80% amb aprofitament i amb avaluació contínua.

Itinerari B per l’alumnat que no assisteix el 80% (pèrdua d’avaluació contínua).

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01,CA02;CA03

5%

---

Proves orals en grup (debats d’aula)

NR

CA05,CA07

5%

---

Treballs i projectes

R

CA05,CA06,CA07,

CA08,CA09,CA10, CA11,CA12,CA13, CA14,CA15,CA16,

CA17

50%

50%

Prova objectiva final

R

CA05,CA07,

CA09,CA12

40%

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

JACKSON, PAUL. Estructuras de packaging. Diseño de cajas y formas tridimensionales. Promopress. ISBN-13:978-84-92810-30-7

VIDALES GIOVANNETTI, Ma. Dolores. El mundo del envase. Manual para el diseño y producción de envases y embalajes.

Ediciones G. Gili, S.A. de C.V. México, 1995.

9.2. Bibliografia complementària: 

RIERADEVALL. J, VINYETS. J.Ecodisseny i ecoproductes. Rubes.Barcelona 2003

VVAA. Structural Packaging Design. ISBN 9054960515. Pepin Press

9.3. Altres recursos: 

10. Altres observacions