UBND HUYỆN THĂNG BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 41 - NĂM 2018

(Áp dụng từ ngày 08/10/2018 đến 14/10/2018)

Tuần

41

2018

Ngày

Thời gian - Nội dung công việc - Địa điểm

Thực hiện

Thứ hai

(08/10)

- 7h00: Đọc báo tại cơ quan

- Đi học chính trị tại Tam Kỳ (08-12/10)

- 8h00: Đi công tác tại Bình Hải

- 13g30: Họp các tổ đại biểu HĐND huyện

- Đăng ký kiểm tra trường THCS Quang Trung, Ngô Quyền đạt chuẩn quốc gia

- Thẩm định các gói thầu

- Theo quy định

- Ô. Quyền

- Ô. Bốn

- Bà Nương

- Ô. Giáo

- Theo phân công

Thứ ba (09/10)

- 7h30: Dự Hội nghị Huyện ủy lần thứ 15

- Tỉnh kiểm tra trường MN Hương Sen và MG Bình Hải chuẩn quốc gia mức độ 2

- Tập huấn tiếng Anh Tiểu học (02 ngày)

- Tổng hợp nâng lương đợt 3/2018

- Thẩm định các gói thầu

- Ô. Tuyển

- Theo KH

- Ô. Tùng

- Ô. Đông

- Theo phân công

Thứ tư (10/10)

- Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi học sinh giỏi lớp 9 đợt I (gồm 5 môn: Toán-Văn-Anh-Lý-Hóa)

- Hoàn thành đăng ký ý tưởng nghiên cứu KHKT của học sinh khối 8, 9

- 15h00: Họp Hội đồng mua sắm thiết bị Mầm non (gói Nông thôn mới)

- Thẩm định các gói thầu

- Ô. Giáo

- Ô. Nguyên

- Theo KH

- Theo phân công

Thứ năm

(11/10)

- Phòng GDĐT khảo sát sơ bộ công tác KĐCL giáo dục tại trường MG Bình Đào và MG Bình Quý

- Tập huấn Thể dục cấp Tiểu học (02 ngày)

- Kiểm tra hồ sơ nâng lương đợt 3/2018

- Thẩm định các gói thầu

- Theo KH

- Ô. Tùng

- Ô. Đông

- Theo phân công

Thứ sáu

(12/10)

- 7h00: Đọc báo tại cơ quan

- 7h30: Giao ban PHT các trường Mầm non-Mẫu giáo

- 15h00: Họp lãnh đạo

- Thẩm định các gói thầu

- Theo quy định

- Theo KH

- Theo KH

- Theo phân công

Thứ bảy

(13/10)

Chủ nhật

(14/10)

(Bị chú: Trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh, bổ sung, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo trên lịch công tác cơ quan)

Nơi nhận:                                               

- UBND huyện Thăng Bình (b/cáo);

- CBCC, VC Phòng GD-ĐT;

- Các trường MN, PT;                                                                                  

- Lưu: VT, KH-TH.

TRƯỞNG PHÒNG

 (Đã ký)

Phan Văn Tuyển