Regulamin Maratonu Podróżnika

Postanowienia ogólne

 1. Maraton Podróżnika (zwany dalej: Maratonem) jest imprezą integracyjną forum www.podrozerowerowe.info (zwanego dalej: Forum; a jego użytkownicy: Forumowiczami).
 2. Maraton nie ma charakteru wyścigu, lecz niesformalizowanej imprezy towarzyskiej dla bardzo dobrze przygotowanych kondycyjnie miłośników długodystansowej jazdy na rowerze.
 3. Organizatorem Maratonu jest Stowarzyszenie Koło Ultra z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru stowarzyszeń, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000775279 (zwane dalej: Organizatorem).
 4. W działaniach związanych z organizacją i przebiegiem Maratonu Organizator współpracuje z  Kapitułą Maratonu Podróżnika, w skład której wchodzą użytkownicy Forum o dużym doświadczeniu w maratonach kolarskich lub osoby bezpośrednio zaangażowane w organizację Maratonu. Kapituła jest organem doradczym i podejmując decyzje powinna brać pod uwagę opinie Forumowiczów. Skład Kapituły ogłaszany jest na Forum.
 5. Ostateczna decyzja we wszelkich sprawach związanych z Maratonem należy do Organizatora.
 6. Maraton odbywa się w pierwszy weekend czerwca. Jeśli pierwszy weekend czerwca następuje bezpośrednio po święcie Bożego Ciała, Maraton odbywa się w drugi weekend czerwca. Za pierwszy weekend czerwca uznaje się ten, którego oba dni (sobota, niedziela) wypadają w czerwcu.

Wybór tras, zgłoszenia

 1. Wyboru tras Maratonu dokonują użytkownicy Forum w głosowaniu tajnym, w ankiecie trwającej 7 dni, spośród propozycji zgłoszonych przez Forumowiczów. Propozycje zgłaszać należy do końca października, głosowanie rozpoczyna się wraz z początkiem listopada.
  Propozycja powinna zawierać:
  – trasę dłuższą (ok. 500 km);
  – trasę krótszą (ok. 300 km);
  – wskazanie bazy noclegowej (wstępnie uzgodnionej z właścicielem obiektu).
  Start i meta zlokalizowane muszą być w pobliżu miejsca, w którym usytuowana jest baza noclegowa.
  Organizator zastrzega sobie prawo do wstępnej oceny zgłoszonej propozycji i niedopuszczenia jej do głosowania ze względów organizacyjnych.
  W przypadku, gdy w jedna ze zgłoszonych propozycji zdobędzie bezwzględną większość głosów, zawarte w niej trasy zostają wybrane oficjalnymi trasami Maratonu. W przeciwnym wypadku odbywa się druga tura z udziałem dwóch propozycji z największą liczbą głosów. W przypadku każdego remisu wygrywa propozycja, której miejsce startu znajduje się dalej w linii prostej od miejsca startu poprzedniej edycji Maratonu.
  Wybrane trasy po uzgodnieniu z
  Forumowiczami mogą ulec drobnym modyfikacjom, mającym na celu poprawę organizacji i bezpieczeństwa Maratonu.
 2. Prawo głosu w ankiecie przysługuje wszystkim Forumowiczom, którzy ukończyli przynajmniej jedną z edycji Maratonu, bez względu na dystans, oraz wolontariuszom biorącym udział w organizacji Maratonu.
 3. Limit czasu na pokonanie Maratonu ustalany jest przez Organizatora w oparciu o zdanie Forumowiczów a także wymagania innych maratonów, np. w celu uzyskania kwalifikacji do startu w tych maratonach.
 4. Zapisy na Maraton odbywają się w trzech etapach:
  I etap – formularz zgłoszeniowy dostępny jest wyłącznie dla członków
  Forum, którzy mieli aktywne konto na Forum podczas ostatniej edycji Maratonu. W przypadku liczby zgłoszeń większej, niż limit miejsc dla tego etapu, Kapituła dokonuje wyboru spośród zgłoszonych osób. Wybór dokonywany jest po dyskusji zakończonej głosowaniem, a Kapituła dokonując go kieruje się zaangażowaniem kandydata w życie Forum, jego sytuacją życiową lub innymi czynnikami.
  II etap – formularz zgłoszeniowy dostępny jest dla wszystkich chętnych (również spoza Forum), a zapisy na listę startową dokonywane są według kolejności zgłoszeń W przypadku przekroczenia limitu osób dla tego etapu, kolejne osoby zapisywane są na liście rezerwowej.
  III etap – prawo do startu w Maratonie przyznaje
  Kapituła spośród osób znajdujących się na liście rezerwowej. Wybór dokonywany jest po dyskusji zakończonej głosowaniem, a Kapituła dokonując wyboru kieruje się zaangażowaniem kandydata w życie Forum, jego sytuacją życiową lub innymi czynnikami.
 5. Terminy przeprowadzania kolejnych etapów zapisów oraz przeznaczony dla każdego etapu limit uczestników publikowany jest przez Organizatora w komunikacie technicznym, nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem pierwszego etapu zapisów.
 6. Uczestnicy Maratonu w dniu rozpoczęcia zawodów muszą mieć ukończone 18 lat.
 7. Uczestnicy wpisani na listę startową zobowiązani są w ciągu 7 dni od daty wpisu dokonać opłaty startowej pod rygorem skreślenia z listy. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 8. Wysokość opłaty startowej ustala Organizator po analizie kosztów, w zależności od charakteru Maratonu i potrzeb m.in. takich jak: koszty bazy Maratonu, zapewnienie auta technicznego, zakup wody, prowiantu, nagród. Wysokość opłaty wraz z informacją o zawartości pakietu startowego ogłaszana jest w komunikacie technicznym, nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem zapisów.
 9. W razie powzięcia wątpliwości, czy zgłoszony uczestnik jest w stanie pokonać trasę Maratonu, Organizator ma prawo zażądać od niego udokumentowania pokonania trasy minimum 300km w przypadku zgłoszenia na 500km, lub pokonania trasy minimum 200km w przypadku zgłoszenia na 300km.

Przebieg Maratonu

 1. Przed startem do Maratonu uczestnik podpisuje listę startową z własnym imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu. Telefon jest obowiązkowym wyposażeniem uczestnika.
 2. Kolejność startu oraz podział zawodników na grupy startowe ustala Organizator, kierując się między innymi wynikami z poprzednich edycji Maratonu Podróżnika.
 3. Uczestnik pokonuje samodzielnie trasę Maratonu rowerem, poruszanym wyłącznie siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. W szczególności zabroniona jest jazda „na kole” rowerzysty innego niż uczestnik Maratonu lub jazda bezpośrednio za innym pojazdem. Zabronione jest także korzystanie z auta technicznego.
 4. Każdy uczestnik bierze udział w Maratonie na własną odpowiedzialność, co potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.
 5. Maraton odbywa się w otwartym ruchu drogowym, a uczestnicy Maratonu mają obowiązek kierować się przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. Szczególny nacisk kłaść należy na zapewnienie odpowiedniej widoczności rowerzysty, a zwłaszcza na oświetlenie i elementy odblaskowe.
 6. Szczegółowe informacje dot. Maratonu, m.in. godzinę, sposób organizacji startu, informację o punktach kontrolnych, obowiązkowe wyposażenie Organizator Maratonu ogłasza w komunikacie technicznym.
 7. W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości przejazdu trasy Maratonu, uczestnik na żądanie Organizatora obowiązany jest przedstawić oryginalny ślad GPS pokonanej trasy lub zdjęcia swojego roweru na tle tablic z nazwami wyznaczonych miejscowości znajdujących się na trasie Maratonu. Nazwy miejscowości będą podane w komunikacie technicznym.
 8. Bezpośrednio po zakończeniu Maratonu zawodnik podpisuje listę uczestników podając godzinę ukończenia Maratonu. Zawodnicy, którzy ukończą Maraton w limicie czasu, otrzymują pamiątkowy medal.

Postanowienia końcowe

 1. Maraton odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 2. W przypadkach spornych lub nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 3. Zgłoszenie się do Maratonu oznacza, że uczestnik zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 4. Organizator  nie jest odpowiedzialny wobec uczestników Maratonu za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z Maratonem z winy innej niż umyślna.
 5. Uczestnik Maratonu wypełniając i wysyłając zgłoszenie akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Maratonu, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami na stronie internetowej Maratonu. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w Maratonie.
 6. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) jest Stowarzyszenie Koło Ultra z siedzibą w Warszawie.