GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDP13-PROJECTES III 

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Producte

Tercer

Primer

Específica

8

Departament:    Projectes i teoria del disseny

Idioma: Català

Horari: dilluns 10,45-13,05h., dimecres 8,55-11,40h.

Web de l’assignatura: Classroom:  https://classroom.google.com/u/0/c/MTc2MTAzNDUzOTJa

Professorat responsable:

Pere J. Nicolau Llobera

Correu electrònic: pnicolau@escoladisseny.com

Horari de tutories:

Cap de departament

Marta González Gómez

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

Horari d’atenció:

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Projectes de disseny de producte i sistemes.

2.2. Perfil professional

El dissenyador de producte genera idees de disseny, les comunica, explora i valora, realitza tests i prototips, produeix dibuixos detallats i coneix els processos productius.

3. Requisits

3.1. Requisits essencials 

Haver aprovat assignatura de Fonaments del disseny.

3.2. Requisits recomanables 

Haver aprovat les assignatures de Projectes I (EDP03) i Projectes II (EDP09) i Fonaments científics i ecològics del disseny.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT12- Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG14- Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.

CG15- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG16- Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG21- Dominar la metodología d'investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

-   Determinar les característiques finals de productes, serveis i sistemes, coherents amb les relacions i els requisits estructurals, organitzatius, funcionals, expressius i econòmics definits en el projecte.

-   Resoldre problemes projectuals mitjançant la metodologia, les destreses i els procediments adequats.

-   Proposar, avaluar i determinar solucions alternatives a problemes complexos de disseny de productes i sistemes.

-   Valorar la dimensió estètica en relació amb l’ús i la funcionalitat del producte i integrar-la-hi.

-   Determinar les solucions constructives, els materials i els principis de producció adequats en cada cas.

-   Conèixer els processos per a la producció i el desenvolupament de productes, serveis i sistemes.

-   Produir i comunicar la informació adequada relativa a la producció.

-   Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, la incidència que té en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient i la capacitat de generar identitat, innovació i qualitat en la producció

5. Resultats d’aprenentatge

A.- COMPETÈNCIA DESCRIPTIVA:

A.1 Expressar en llenguatge gràfic, oral i escrit.

A.2 Utilitzar els coneixements dels sistemes de representació, amb sentit tècnic i artístic.

A.3 Expressar tècnicament i artísticament, en llenguatge volumètric, considerant les possibilitats expressives dels diferents

materials i tècniques: Paper, fusta, metall, modelat, ceràmica, maqueta, etc

A.4 Dominar les eines, tècniques gràfiques, fotografia i programes informàtics d’ús comú en disseny.

 

B.- COMPETÈNCIA CRÍTICO-INTERPRETATIVA:

B.1 Analitzar i valorar críticament el Disseny com a resultat de la integració d’un sistema complex de relacions formals, funcionals, ergonòmiques, fisiològiques, històriques, sociològiques, psicològiques, econòmiques, tecnològiques, administratives, etc

B.2 Interpretar amb sentit crític de la significació cultural i social del Disseny, amb suport en les ciències i en la tecnologia.

B.3 Interpretar críticament els objectes elementals del disseny: l’espai, els objectes, les imatges, les instal·lacions.

B.4 Interpretar críticament el disseny com a fet social, detectant mancances i satisfent necessitats físiques i psíquiques.

 

C.- COMPETÈNCIA CREATIVA:

C.1 Dominar el procés metodològic, capacitat d’anàlisi.

C.2 Sintetitzar i desenvolupar dissenys.

C.3 Idear i formalitzar propostes pròpies.

C.4 Utilitzar creativament normes i requisits formals, funcionals, tecnològics i normatius.

 

D.- COMPETÈNCIA D’EXECUCIÓ:

D.1 Dissenyar a nivell executiu considerant les implicacions dels processos industrials més elementals i les característiques

objectives dels materials que hi intervenen.

D.2 Realitzar models i prototips.

 

6. Continguts

- Definició i realització de projectes i de sistemes d’acord amb els factors d’ús, expressius, ergonomics, estètics, tecnològics, productius, socials, econòmics, culturals, ambientals i de mercat que configuren l’entorn del producte.

- Gestió de projectes de disseny de productes i de sistemes.

- Tecnologia digital per a la presentació i la comunicació del projecte i el desenvolupament del producte.

- Realització de projectes.

- Mètodes de recerca en disseny.

- Pressupostos i anàlisi de viabilitat.

 

BLOC 0: TEMA D’APORTACIÓ I APLICACIÓ PERMANENT.

L’aplicació adient de les tècniques de representació i presentació per a la completa definició i comunicació del producte o sistema. Els diferents graus d’iconicitat.

El recurs de la tecnologia digital per a la presentació i la comunicació del projecte i desenvolupament del producte.

Mètodes d’investigació en el disseny. El procés projectual com investigació.

Fonamentació i estudi teòric-pràctic.

Aplicació d’estratègia i criteris de decisió, innovació i qualitat.

Aquest tema és d’aplicació permanent i simultània al desenvolupament de cada un dels exercicis durant les seves corresponents fases. Es realitzaran tres projectes de disseny i innovació en el camp de l´especialitat amb els següents continguts :

 

BLOC 1: PROJECTE 1

a. Presentació de l’exercici i temes d’aportació

b. Definició i realització de projectes de productes i de sistemes. Aplicació de factors d´ús, expressius, ergonòmics, estètics, tecnològics, productius i ambientals.

c. Aplicació de la tecnologia digital a la presentació i desenvolupament del producte.

d. Aplicació d'estratègia i criteris de decisió, innovació i qualitat

e. Aplicació de les tècniques de representació i presentació de projectes del producte o sistema.

 

BLOC 2: PROJECTE 2

a. Presentació de l’exercici i temes d’aportació

b. Definició i realització de projectes de productes i de sistemes. Aplicació de factors d´ús, expressius, ergonòmics, estètics, tecnològics, productius i ambientals.

c. Aplicació de la tecnologia digital a la presentació i desenvolupament del producte.

d. Aplicació d'estratègia i criteris de decisió, innovació i qualitat

e. Aplicació de les tècniques de representació i presentació de projectes del producte o sistema.

BLOC 3: PROJECTE 3

a. Presentació de l’exercici i temes d’aportació

b. Definició i realització de projectes de productes i de sistemes. Aplicació de factors d´ús, expressius, ergonòmics, estètics, tecnològics, productius i ambientals.

c. Aplicació de la tecnologia digital a la presentació i desenvolupament del producte.

d. Aplicació d'estratègia i criteris de decisió, innovació i qualitat

e. Aplicació de les tècniques de representació i presentació de projectes del producte o sistema

 

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Classes expositives de grup per a parlar dels continguts de cadascun dels projectes que es duguin a terme i després tutories grupals i individualitzades per a fer el seguiment del projecte, finalitzant amb una exposició oral dels treballs a més a més del lliurament de la memòria i prototip, segons els casos.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

48 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup petit

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

8 hores

Classes pràctiques

Individual

Projecte

30 hores

Altres (sortides)

Grup petit

Sortides segons les necessitats del projecte

7 hores

Avaluació

Individual

Entrega i presentació oral

3 hores

Activitats de treball no presencial

152 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Treball autònom del projecte

Individual

Desenvolupament de projecte

152 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aula amb taules grans, TV, pisarra, i taller de maquetes.

7.4 Activitats interdisciplinàries

Col·laboracions amb altres assignatures de Producte. Aules compartides.

7.5 Activitats complementàries

Realització d’exposicions per a presentar el treballs acabats i visites guiades a fàbriques, tallers i exposicions.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament

-

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminología específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació

NR

CA01, CA02, CA03, CA04, CA07, CA09, CA12, CA14.

10%

---

Presentacions orals (debats d’aula)

NR

CA03, CA05, CA06, CA07, CA09, CA12, CA14.

10%

---

Carpeta d’aprenentatge

R

CA07, CA08, CA11, CA12, CA14, CA16.

10%

---

Treballs i projectes

R

CA05, CA06, CA07, CA08, CA09, CA10, CA11, CA12, CA13, CA14, CA15, CA16, CA17.

70%

100%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

L’aplicació del procés d’avaluació demana de l’alumnat una assistència mínima del 70% del total d’activitats d’aprenentatge presencials.

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

Sanz Adan F. y Lafargue Izquierdo. “Diseño industrial: desarrollo del producto”. Ed. PARANINFO.

Lefteri, Chris. “Así se hace. Técnicas de fabricación para diseño de producto”. Ed BLUME.

Lawson, Stuart. “Diseño de muebles”. Ed. BLUME

Hallgrimsson, Bjarki. “Diseño de Producto: Maquetas y prototipos. Ed. PROMOPRESS

Galán, Julia. “Guía de dibujo y presentación de diseños de productos”. Universitat Jaume I

Navarro, J.L. “Taller de expresión tridimensional”. Universitat Jaume I

Gual, Jaume. “Fundamentos del modelado y prototipado virtual en el diseño de producto”. Universitat Jaume I

Bramston, David. “Bases del Diseño de Producto: Materiales”. Ed. PARRAMÓN.

9.2. Bibliografia complementària: 

Peña Andrés, Javier. “Selección de Materiales en el Proceso de Diseño”. Ed. CPG.

Bürdek, Bernhard E. “Diseño, historia, teoría y práctica del diseño industrial”. Ed. GG.

Munari, Bruno. “¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodologia proyectual”. Ed. GG.

Panero, Julius. “Las dimensiones humanas en los espacios interiores”. Ed.GG.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. “Ergonomía”

Ricard, André. “La aventura creativa”. Ed. ARIEL

Heskett, John. “El diseño en la vida cotidiana”. Ed. GG.

Aicher, Otl. “El mundo como proyecto”. Ed. GG.

Fiell, Charlotte. “El diseño industrial de la a a la z”. Ed. Taschen

Fuad Luke, Alastair. “Manual de diseño ecológico. Un catálogo completo de mobiliario y objetos”. Ed. Cartago.

Chaves, Norberto. “El oficio de diseñar”. Ed. GG.

9.3. Altres recursos: 

Assistència a fires, exposicions, i esdeveniments culturals, visites a empreses.

Revistes, plataformes digitals i publicacions específiques. Llocs WEB.

 

10. Altres observacions

-