Vi er nå i uke 45

Fra og med uke 35 er vi på rom C2005 (mao. C-bygget)

Leif Harboe, tlf 41020909

Merk at planen er veiledende, og at det vil komme endringer

Ordinær læreplan (NOR1206).

Læreplan for minoritetsspråklige (NOR1408)

 1. Tirsdag 17-2010 - faget avsluttes uke 48 (eventuelt uke 49)

Fra læreplanen

uke 34

Del 1

Kapittel 1 i bok 2, Fagspråk, personlig språk og formelt språk

Nettvideo

Hvis tid:  “Om meg selv” s. 259

Oppgave 1-4

Oppsett av brev

Frivillig oppgave - kort frist! Se Its learning

Del 2

Det er valgkamp og dere vil få tildelt  et politisk parti.

Fariba og Veronica - Arbeiderpartiet

Ahmad Faris, Rozbeh og Josef - Høyre

Natalie og Anne   - Fremskrittspartiet

Hvordan lage Powerpoint?

Repetisjon retorikk (se kapittel 6, s. 66 i bok 1) - se også her.

 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram og egen erfaringsbakgrunn i samtaler og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv
 • kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksmåter og bruke ulike digitale verktøy i presentasjoner
 • prøve ut ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner
 • vurdere egne muntlige ferdigheter og arbeide målbevisst og aktivt for å forbedre dem

uke 35

Kap.2. om blant annet hovedsyn og argumentasjon s. 34-37

Skriveramme argumenterende tekst

Tema: bompenger

Tv-debatt

(les først tekst 1 - deretter tekst 2)

Lage en powerpoint for partiet fra forrige gang.

Finn informasjon på nettet.

Dere jobber i grupper på 2 og 2

Fremføring 5-6 minutter.

Følgende har ikke levert bostedsbevis: Habte Amanuel, Redwan, Siang Tesfaldet. Det bestiller du her. Får jeg ikke det før høstferien, registreres du som norsk og vurderes etter læreplan for norske.

 • lytte til og vise åpenhet overfor andres argumentasjon og bruke saklige argumenter i diskusjoner
 • bruke egne ord for å referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en egnet tekst
 • finne hovedsyn og forklare noen trekk ved argumentasjonen i egnede sakprosatekster

uke 36

Fremføring 5-6 minutter.

Argumenter muntlig ja eller nei til bompenger

Kap. 7 Reklame - tekster som selger

 • tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i egnede sammensatte tekster, og vurdere tekstene ut fra egne erfaringer og referanserammer

uke 37

Presentasjon Fariba

Reklame som selger

Gruppearbeid -analyse av  reklamer, bruk gjerne oppsettet her.

Dikt - se nettleksjon her og les kapittel 5 i bok 1

 • OM dikt - se nedenfor
 • gjøre rede for de språklige virkemidlene kontraster, gjentakelser og sammenligninger, symboler og andre språklige bilder, og bruke dem i egne tekster i ulike sjangere

uke 38

Kap. 4 Kulturmøter

 • i eksempler på flerspråklighet og drøfte noen viktige fordeler og utfordringer i flerspråklige samfunn
 • drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg samtidstekster
 • g

uke 39

Tirsdag 24. september kl. 1715 Obligatorisk lytteprøve - dere får høre en tekst to ganger og får spørsmål til teksten.

Dere får spørsmålene på forhånd og får litt tid til å sjekke at dere forstår spørsmålene

 • forstå vanlige idiomer og ha et tilstrekkelig stort ordforråd til å kunne forstå hovedinnholdet i undervisningen og diskusjonene i klasserommet
 • ….
 • lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i lærestoff
 • bruke egne ord for å referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en egnet tekst
 • uttrykke seg med et funksjonelt ordforråd og til en viss grad mestre sentrale regler innenfor ortografi, formverk og setningsbygning

uke 40-42

IKKE undervisning - dere får oppgaver å jobbe med

uke 43

Kapittel 5-6 i bok 2

Flerspråklighet i Norge og Særtrekk ved norsk og andre språk

Forberede prøve neste uke

 • beherske sentrale grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp
 • identifisere noen grammatiske særtrekk ved norsk språk og noen viktige likheter og forskjeller mellom norsk og eget morsmål

uke 44

Tirsdag 29. oktober Muntlig høring

Møt 10 minutter før oppsatt tid. 

Du vil kunne få spørsmål til både det som står i bok 1 og bok 2. Det er ikke alle kapitlene som er aktuelle. Sjekk her!

1725 Habte Amanuel,.1755 Ahmad Faris 1825 Rozbeh 1840 Anne Ellinor 1855 Veronica 1905 Markos 1920  Redwan, Siang, Raziyeh, Berihu G.

uke 45

Kapittel 8 sangtekster og musikkvideoer, repetisjon reklameanalyse

uke 46

12. nov. obligatorisk skriving

4 timer - mulig å begynne kl 1600

uke 47

Utsatte prøver tirsdag 19. nov.

Ikke undervisning ETTER uke 47

uke 48

Eventuell eksamen (trekkfag)

Mandag 25. nov. NOR1206 Norsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram 4t eksamen Elever/Privatister

Mandag 25. nov. NOR1408 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram 4t eksamen

uke

JANUAR 2019

ALLE

Turbosporet - for dem som må være ferdig til sommeren (dvs. over ett semester)

2

utdeling av bøker

info ved Petter

om IKT og bruk av data

fotografering

Plan for skoleåret

Kap 1.Om sosiale medier

positive og negative sider

3

Ta med pc/mac, oppkobling til nett, Its learning

Sosiale medier

Novelle

Tirsdag 15. jan.

Se på bloggene til

 1. Kristin Gjelsvik
 2. Heidi Strand Harboe
 3. Kristine Ullebø

 Les “Blogg er støy” s. 221

Diskuter i grupper spørsmålene på s. 223

NRK-debatt

Novelle: “I urskogen” s. 170

Kapittel 1 (Norsk 2-boka)

Fagspråk, personlig språk og formelt språk

Nettvideo

Oppsett av brev

Finne den rette formen, den rette tonene, de rette ordene:

4

Kap. 2  Debattinnlegg

5-avsnittsmetoden med skriveramme (“Kroppspress”)

Axel Røthe fortalte om ensomheten

Novelle

Kap.2. om blant annet hovedsyn og argumentasjon

Skriveramme argumenterende tekst

5

KUN minoritetsspråklige, snakker og skriver du godt norsk på B2/C1-nivå, behøver du ikke å komme. Er du på A2/B1-nivå, er det for deg.

Vi deler gruppa i to - individuell gjennomgang av innleveringer og gjennomgang av flerspråklighet

17-19 Raziyeh, Hussain Ibrahim, Andemichael, Tesfaldet Eyasu, Veronica, Mary Jean, Benjamin, Anne Ellinor, Yohannes Melake, Markos, Rozbeh,Siang Lian, Fariba

1915-2115  Redwan Ibrahim, Natalia Nunes. Josef, Berihu, Mohamad Farouk, Yohannes Teumay, Sokkar Samir, Ahmad Faris, Liana, Habte Amanuel

6

Kap. 3 Skriv en fortelling eller andre kreative tekster +

Kildebruk

Lese tekst av Arvola “Hvis det er sant”

Kap.3 (bok 2)

Vi går gjennom teksten “Det norske språkets forfall”

Wollah for eit språk

7

Kap 4. Å lese og analysere noveller

Hvis det er sant

Haustmørke s. 143

Kap. 4 Kulturmøter

8

17-18 undervisning

Ord over grind

“Plutselig. I desember

Novelletolking - 3 timer -  innlevering (ikke tellende karakter, mulig å samarbeide)

17-18 undervisning

18-21 Skriving  3 timer

artikkel/debattinnlegg - innlevering med tellende  karakter

9

Onsdag (ikke tirsdag)  17-20, for dem som har anledning, de andre tar vinterferie. Kapittel 5 dikt

10

Kap 6 Retorikk og presentasjon

Nettvideo

Presentasjonsverktøy - Powerpoint

“Einsamflygar” s. 211

Laila Stien: “Grundig” s. 161

Kap 5 Særtrekk ved norsk og andre språk

Nettvideo

Forstår danskene hverandre?  (Kamelåså)

11

Repetisjon av stoff

Kåseri om tv-serier

Kap. 6 Flerspråklighet i Norge

12

Klokka 17-19 minoritetsspråklige

Kap. 7 Reklame - tekster som selger

1915-2115

13

Muntlig prøve - 17-21 (tellende karakter) De som skal avslutte faget  i mai/juni, vil ha muntlige prøver i uke 14.

I uke 13 eller 14 se nettleksjon om dikt (kapittel 5)

Du kan få spørsmål til kapittel 1-4 + kapittel 6 og til tekstene vi har hatt i uke 2 til 12 (“Alt blir som før” s. 44, “I urskogen”, s. 170,”Hvis det sant” (ligger på its learning eller her), “Haustmørke” s. 143, “Grundig” s. 161

14

Muntlige prøver/ - De som skal avslutte faget  i mai/juni får spørsmål til kapittel 1-6 i bok 1 og/eller  kapittel 1-7 i bok 2, i tillegg kommer tekster vi har lest i perioden uke 2 til 12 (se ovenfor)

Har du ikke prøve i uke 14 - se  nettleksjon om dikt (kapittel 5)

15

7 Diskusjon (kapittel 8 legges ut som nettleksjon)

Novelle: Eg står her og skal slå opp med ei jente

forts. reklame

(Reklame for Gilde - nettgjennomgang)

16

påske

17

“jeg har pizza til deg, den er fortsatt varm”

 s. 207 (sjekk kapittel 5)

Kap. 9 Rapport

Kap. 10 Søknad og CV

Intervju - nettvideo

Eksempel på søknad og CV (NDLA)

Nettvideo om jobbsøknad

Øving:

Torbjørn Røe Isaksen om yrkesfag

Hva er hovedsynspunktet i talen til Torbjørn Røe Isaksen, og hvilke argumenter bruker han? Hvilke argumenter mener du er de viktigste? Begrunn synspunktene dine.

Nettleksjon

18

minoritetsspråklige

17-19

skrivetrening - kortsvar - ca 200 ord

Hva blir sagt om ulempene ved å bruke engelsk som arbeidsspråk i tekstvedlegget? På hvilke måter kan språkproblemer påvirke arbeidsmiljøet og tryggheten på arbeidsplassen? Kommentar: Oppgaven er todelt. Du skal svare kort på den første delen. I den andre delen kan du bruke eksempler fra egne erfaringer.

Turbosporet 1915 -21

Kapittel 8 - adaptasjon

https://www.youtube.com/watch?v=VYOjWnS4cMY

This is America

19

7. mai prøve - skriftlig 4 timer (mulig å begynne halv 5)

20

14. mai Kl 17-19

Kildebruk (bok 1 s. 133-136)

Novella “Sameland” s. 187

Kapittel 11 Ord, bilde og layout

15. mai - beskjed om eventuell skriftlig eksamen - jeg sender ut beskjed på its learning

Kl 19-21

kapittel 9 Om skriftlig og muntlig eksamen

Trene på muntlig presentasjon - reklame

framføring 2 og 2

Nutrilett, Møller og SOS-barnebyer

21

21. mai

Ingen ordinær undervisning

Utsatt skriftlig prøve

22

Kapittel 1 (Norsk 2-boka)

Fagspråk, personlig språk og formelt språk

Nettvideo

Oppsett av brev

Finne den rette formen, den rette tonene, de rette ordene:

 “Om meg selv” s. 259

Oppgave 1-4

Vi begynner 1715- vi holder på til ca kl 2000

23

Kapittel 2 i bok 2

4. juni - id -

https://tv.nrk.no/program/MYNT12002217 (Faten tar praten - om hijab)

Are og religion - en nordmanns møte med islam

24

11. juni siste undervisningsdag

sommerferie

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49