Published using Google Docs
NORMAS DE REGIMEN INTERNO PARA JUGADORES Y TUTORES (EFBeV)
Updated automatically every 5 minutes

NORMES DE RÈGIM INTERN

VERSIÓ PER IMPRIMIR 

Benvolguts/des,

Amb la inscripció del vostre fill/a a l’ESCOLA DE FUTBOL BASE EL VENDRELL (d’ara endavant, EFBeV), heu passat a ser membres del club i, per aquest motiu, us volem informar del Règim intern del Futbol Base, de la seva composició i estructura, així com del drets, deures i règim disciplinari que us aplica en les instal·lacions esportives de EFBeV i  en  altres  que  temporalment  en formin part.  

El Règim Intern té per objectiu regular l’organització i el funcionament de EFBeV, dins del marc construït per la legislació esportiva vigent i amb dependència plena amb allò establert en la seva filosofia i estatuts. En especial, el present Reglament s’aplica en consonància amb el Codi Ètic de l’EFBeV, en el qual es representen els valors esportius de l’entitat esportiva. A més a més, l’EFBeV promou altres valors com el respecte envers a tots aquells que mantinguin una relació amb l’EFBeV i, en general, amb tota la societat; la humilitat entre els jugadors; i el treball en equip.

Per aquest motiu, qualsevol recomanació, norma, sanció o actuació emanada de l’EFBeV, té com a finalitat contribuir a l’adequada formació esportiva i en especial del futbol, sense oblidar la formació de la personalitat dels valors humans de tots i cada un dels integrants de la mateixa, sent un complement de la formació obtinguda en altres llocs com el centre docent o la unitat familiar. És per això que la principal missió de l’EFBeV és formar als integrants de les diverses categories de l’EFBeV, en base als valors esportius del Codi Ètic de l’EFBeV.  

Per dur a terme aquest pla, l’EFBeV ha creat una estructura organitzativa composta per una Comissió Esportiva (òrgan de govern), coordinadors (òrgans executius), entrenadors (funció de docència esportiva), delegats i personal auxiliar (equip de suport) de l’EFBeV que, basant-se en l’objecte fonamental d’actuació anteriorment exposat i recolzant- se en una sèrie de procediments d’actuació, tenen al seu càrrec les següents responsabilitats bàsiques:

a) La formació tant tècnica i tàctica, com del caràcter esportiu de tots els components dels equips al seu càrrec.

b) La gestió, seguiment i control d’equips i jugadors, a totes les categories i edats.

c)  La  representació  de  l’EFBeV  davant  la  Federació  Catalana  de  Futbol  i  les  competicions que aquestes organitzin.

d)  Mantenir  el  prestigi  esportiu  de  l’EFBeV,  a  cada  categoria  i  competició  a  les  quals participi qualsevol equip al seu càrrec.

L’EFBeV, es fa necessària la implantació d’una sèrie de normes  d’actuació  en  forma  de  Reglament,  el  compliment  del  qual  per  part  de  tots,  permeti la formació integral de l’esportista i, en conseqüència, aconseguir els objectius previstos.

Aquest Reglament ha estat redactat amb la intenció de preveure la major part dels  esdeveniments, de tal manera que a cada situació li correspongui una actuació apropiada i definida amb antelació.

Correspon a l’EFBeV, per mitjà de la Comissió Esportiva, resoldre totes aquelles qüestions

que no estiguin previstes en el Reglament, així com les seves interpretacions.

A tots els efectes, els coordinadors, entrenadors, delegats, personal auxiliar de l’EFBeV, jugadors i pares/mares o tutors seran responsables directes de les accions possibles realitzades i de l’incompliment per part d’aquestes persones anomenades anteriorment, de qualsevol de les obligacions recollides en el reglament i especialment les relatives a:

a)  El respecte i compliment de les normes i reglaments de la competició.

b) La   falta   de   dedicació   i   esforç   necessari   pel   desenvolupament   de   l’activitat esportiva.

c)  El respecte de la imatge personal i de l’EFBeV.

El Reglament habilita a l’EFBeV per imposar a les persones directament responsables, les pertinents sancions i, en casos d’extrema gravetat, per expulsar-los de l’EFBeV.

Així mateix, l’EFBeV entén que amb el transcurs del temps i prenent com a base les noves situacions que puguin produir-se, s’hauran d’introduir les corresponents variacions i ampliacions de les mateixes, per la qual cosa, sempre s’hauran de tenir en compte les opinions i experiències de qualsevol component de l’EFBeV.

DRETS DELS JUGADORS.

1.    El/La jugador/a té dret a rebre una formació que li permeti el desenvolupament de

la seva personalitat.

2.   Tots  els  jugadors/es  tenen  dret a  les  mateixes  oportunitats.  No  hi  haurà  més limitacions que les derivades del seu aprofitament o de les seves aptituds per l’esport.  

Per assegurar aquest dret, l’EFBeV es compromet a facilitar:

1) Un entrenador per equip.

2) Instal·lacions esportives adequades.

3) Equipament esportiu.

4) Un horari d’entrenament.

5) La participació de tots els equips en competicions oficials, excepte que la

categoria no ho permeti.

6)  La  correcta  educació  esportiva  que  contribueix  a  completar  la  formació

integral del jugador/a.

3.    Tenen  dret  a  que  es  respecti  la  seva  integritat  física,  moral  i  la  seva  dignitat

personal, no poden ser objecte de abusos físics o morals.

4.   Tots els membres de l’EFBeV estan obligats a respectar els drets dels jugadors/ es que queden redactats en el present document de Reglament de Regim Intern.

5.   Els jugadors de la categoria Prebenjami a la d’Aleví han de jugar els minuts mínims que marca el reglament de la Federació Catalana de Futbol de cada partit que vagin convocats.

DEURES DELS JUGADORS.

Els jugadors/es tenen els següents deures:

 1. Assistir  als  entrenaments  prèviament  establerts,  esforçant-se  i  obligant-  se  a aprendre i millorar en tots els aspectes.

 1. Estar  completament  equipats  i  preparats  per  donar  inici  a  l’entrenament  amb puntualitat.

 1. Assistir a tots els partits als quals estiguin convocats i amb l’antelació determinada per l’entrenador, amb l’equipació esportiva que li sigui facilitada per l’EFBeV. Sent l’equipament  esportiu  el  principal  element  identificador,  els  jugadors  estan obligats a portar-lo.

 1. Es  considera  molt  important  l’aspecte  del  jugador/a  en  els  partits,  (tant  abans, durant, com després), i en actes on vagi en representació de l’EFBeV. Els uniformes i  equipatges de l’EFBeV hauran d’estar sempre en perfecte estat de conservació i color.

 1. Justificar les absències als entrenaments i partits en aquells casos en els que no pugui acudir per causes de força major, havent-ho de comunicar al seu entrenador amb la deguda antelació (mínim d’un dia previ a la celebració de l’entrenament o partit).

 1. És condició indispensable que el jugador/a sigui puntual tant a la hora de l’inici dels entrenaments com dels partits, convocatòries, desplaçaments o qualsevol acte al qual sigui convocat per l’EFBeV.

 1. Tenir  cura  del  material  esportiu  de l’EFBeV  i  de  les  seves  instal·lacions  fent  un  ús adequat i correcte dels mateixos.

 1. Retornar en perfectes condicions l’equipament que li sigui facilitat per l’EFBeV a la finalització de cada temporada.

 1. Comportar-se amb correcció i respecte en els entrenaments, partits amb altres jugadors/es, companys/es, àrbitres, entrenadors i qualsevol persona relacionada amb l’EFBeV i amb el públic en general. Queda totalment prohibit fumar mentre s’estigui sota la responsabilitat de l’entrenador.

 1. Comprometre’s    en    el    desenvolupament    de    l’activitat    esportiva    durant    la temporada, sense perjudicar els interessos esportius de l’EFBeV.

 1. La  conducta  dels  jugadors/es  de  l’EFBeV  ha  de  ser  sempre  correcta  tant  en  els partits, actes, entrenaments, desplaçaments, concentracions, etc.

 1. El  jugador/a  de  l’EFBeV  estarà  a  disposició  sempre  que  sigui  convocat  per  equips de categoria superior o inferior i es compleixin les normes federatives.

 1. Una  vegada  equipats,  abans  de  sortir  a  jugar  o  a  entrenar  no  es  podrà  entrar   al terreny de joc fins rebre instruccions dels entrenadors.

 1. És norma obligatòria que tots els jugadors/es que surtin al camp per a disputar un partit ho facin junts amb fila i saludin des del centre del camp (amb independència de  la  quantitat  de  públic  assistent).  Una  vegada  acabi  el  partit  els  jugadors saludaran als jugadors de l’altre equip, a l’àrbitre i també als jugadors/es de la banqueta.

 1. És un deure  obligatori de tots els jugadors/es la higiene personal. Estan obligats a dutxar-se desprès de tots els entrenaments i partits a partir de la categoria de Benjamí (inclosa). La dutxa es podrà suprimir a criteri del entrenador sempre que les instal·lacions no compleixin les condicions higièniques sanitàries.

 1. Els jugadors hauran d’estar pendents en la mesura que sigui possible, del grup de WhatsApp de l’equip, el qual serà creat per l’entrenador per poder informar de la manera més efectiva possible de canvis d’entrenaments, partits, etc. En aquest grup s’hauran d’evitar qualsevol tipus de comentaris sobre entrenaments, partits, etc. Només s’utilitzarà per temes informatius.

 1. Constitueix un deure dels jugadors el respecte de les normes de convivència dins i

fora  de  les  instal·lacions  de  l’EFBeV.  Aquest  deure  es  concreta  en  les  següents obligacions:

 1. Respectar les normes i decisions de la Comissió Esportiva de l’EFBeV.

 1. Respectar  i  utilitzar  correctament  els  béns  materials  i  les  instal·lacions de l’EFBeV.

 1. Respectar  les  decisions  adoptades  pels  entrenadors  pel  que  fa  l’apartat esportiu.

PARES, MARES, TUTORS I FAMILIARS.

1.   La inscripció d’un jugador/a a l’EFBeV suposa el coneixement i l’ acceptació per part dels pares/mares de l’ideari i la normativa interna, així com procurar que els seus fills i filles les respectin.

2.    Els  pares  tenen  el  dret  a  ser  informats  de  l’evolució  del  jugador  a  final  de

temporada.

3.    Els drets i les obligacions dels pares recollits en el Reglament, s’entendran referits,

en el cas d’absència d’aquests, als tutors o representant legal del jugador/a.

4.    Al  principi  de  cada  temporada,  facilitaran  a  l’EFBeV  les  dades  identificatives,

administratives i autoritzacions que se sol·licitin.

5.    Es responsabilitzaran de que la documentació sol·licitada per l’EFBeV sigui vigent i

lliurada dins dels terminis assenyalats.

6.   Es comprometen a efectuar els pagaments acordats amb l’EFBeV. En el cas de quotes impagades, l’EFBeV donarà un primer avís als responsables del jugador, els quals tindran un període de 15 dies per regularitzar la situació de pagament. En el cas  no  regularitzar  la  situació,  l’EFBeV  retirarà  la  fitxa  federativa  del  jugador,  i aquest no podrà entrenar ni jugar fins la regularització de la mateixa.

1)  Quan  sol·licitin  la  baixa  a l’EFBeV,  no  es  retornarà  cap  quantitat  de  la

matrícula.

2)   Quan   sol·licitin   donar-se   d’alta   a   l’EFBeV   iniciada   la   temporada,

s’abonarà la totalitat de matrícula establerta.

3) La devolució dels rebuts podrà suposar la suspensió dels drets del jugador/a fins el seu complet pagament amb interessos i despeses de gestió incloses.

4) Les despeses generades per les devolucions bancàries provocaran un recàrrec de 5 euros per cada rebut retornat, del qual els pares, mares o tutors del jugadors hauran de fer-se càrrec.

7.   Durant el transcurs de la temporada,  no s’autoritzarà a cap jugador per anar a fer proves a cap equip per no perjudicar el bon funcionament del grup, havent d’esperar fins a la finalització de les competicions per poder demanar permís.

8.   No  es  donarà  de  baixa  un  jugador/a  una  vegada  iniciada la  temporada i  tramitada la  fitxa  del  jugador/a  a  la  Federació  Catalana  de  Futbol.  Qualsevol  excepcionalitat haurà de ser aprovada per la Comissió Esportiva.

Si la Comissió Esportiva aprova de forma excepcional la sol·licitud de donar-se de baixa de l’EFBeV per anar a un altre Club, el jugador/a podrà no ser readmès durant la mateixa temporada. El fet que   un/a   jugador/a   marxi   de   l’EFBeV,   es   considera   perjudicial   pel   bon funcionament en general i el que és més important, afecta a la resta de companys i companyes.

9.  Sempre que no s’utilitzi transport en autobús pels desplaçaments i de manera rotatòria, segons els calendaris establerts, pares/mares hauran d’ajudar a transportar  la  resta  de  jugadors/es  i  col·laborar  en  els  desplaçaments  dels jugadors/es als camps de futbol dels equips contraris.

En el cas que els pares/mares dels jugadors/es que hagin de ser transportats no ofereixin els seients de seguretat o que el jugador/a no segueixi les indicacions de seguretat dins del cotxe, aquest podrà ser rebutjat pel conductor/a.

Si un nombre de pares que superin la majoria decideixin que el transport ha de ser en autobús, podran organitzar-ho sense obligar a la resta, fent-se càrrec, entre ells, de l’import. En aquest cas, l’EFBeV no serà responsable de les conseqüències que es derivin del transport triat pels pares i mares del jugadors/es.  

10. Hauran de tenir en els entrenament i partits el mateix comportament correcte exigit als entrenadors i jugadors. Pel que fa a partits, hauran de tenir una actitud exemplar envers l’àrbitre i als jugadors, equip tècnic i afició de l’equip contrari, en sintonia amb la filosofia de l’EFBeV.

11. Hauran d’estacionar els vehicles en els llocs habilitats a l’efecte.  

12. A  partir  de  l’1  de  setembre  tindran  prohibit  l’accés  a  la  zona  de  grades  durant  els dies d’entrenament, a excepció del permís de l’entrenador o coordinador.

13. L’entrenador podrà demanar als pares/mares la correcció davant de qualsevol comportament inadequat en l’entrenament o partits, iniciant en cas greu l’obertura d’un expedient sancionador.

14. Els pares hauran d’estar pendents en la mesura que sigui possible, del grup de WhatsApp de l’equip, el qual serà creat per l’entrenador per poder informar de la manera més efectiva possible de canvis d’entrenaments, partits, etc. En aquest grup s’hauran d’evitar qualsevol tipus de comentaris sobre entrenaments, partits, etc. Només s’utilitzarà per temes informatius relacionats amb l’EFBeV        .

15. Consells als pares:

1) Si  els nens  estan  interessats,  animar-los a practicar  esport. Si  un  nen  no

vol jugar, no se l’ha de forçar.

2) Concentreu-vos en els esforços i l’actuació del nen i de l’equip, més que en el resultat. Això ajuda al nen a establir metes realistes respecte a la seva habilitat, reduint la importància de guanyar.

3) Ensenya al nen que l’esforç honest es tan important com la victòria. Inculcar valors i actituds com respecte, col·laboració, puntualitat, diàleg, responsabilitat, joc net.

4) Animar a jugar sempre d’acord amb les regles.

5) Mai ridiculitzis, no cridis a un nen per cometre errors o perdre un partit. Evitar  actituds  que  generin  estrès  o  ansietat  (comentaris  de  decepció, crítics, amenaçadores, etc.).

6)  Recorda  que  els  nens  participen  per  la  seva  pròpia  voluntat,  i  no  per  la

vostra.

7)  Recorda  que  els  nens  aprenen  millor  amb  l’exemple.  Aplaudeix  el  bon

joc,   les   accions   esportives   dels   dos   equips.   No   cridis   als   jugadors,   a l’entrenador  o  àrbitres i  menys  fer  comentaris  que  ridiculitzin  la  integritat de les persones, intenteu controlar les vostres emocions.

8)  Respecteu  les  decisions  dels  àrbitres,  ells  també  contribueixen  a  la

formació dels vostres fills.

9)  Recolza  tots  els  esforços  en  eliminar  els  abusos  físics  i  verbals  en  les

activitats físiques.

10)  Reconeix  el  valor  i  la  importància dels  entrenadors.  Donant  el  seu temps i els seus recursos proporcionant als nens la millor formació, tant esportiva com personal, mereixent el seu recolzament; respectant les seves decisions tant en entrenaments com en partits i no interferint en les seves decisions i en el seu treball.

11) Evita castigar per mitjà del futbol, busca altres recursos que no perjudiquin  al  jugador,  als  seus  companys  i  a  l’escola  en  general,  sent aconsellable el diàleg amb el Coordinador.

PARES I MARES DELEGATS

Al començament de cada temporada esportiva es designarà un pare/mare delegat per a cada partit entre tots els pares/mares de jugadors de l’equip, podent escollir de comú acord  entre  els pares  i  mares  un delegat per  a  tota  la  temporada,  sent  comunicat al entrenador i al coordinador, sempre i quan l’equip no disposi d’un delegat de l’EFBeV.

Correspon als pares/mares delegats desenvolupar les següents funcions:

1) Aconseguir el millor clima de col·laboració entre els pares /mares i l’entrenador

de l’equip.

2) Actuar com a delegat de camp quan l’equip jugui com a local i com a delegat de

l’equip quan jugui com a visitant.

3) Col·laborar amb l’entrenador per la bona marxa de l’equip, tenint cura del bon estat del material de l’EFBeV i de les seves instal·lacions quan actuï com a delegat de camp.

4)  Actuar  com  a  portaveu  del  conjunt  de  pares  representants  legals  dels jugadors/es davant del Coordinador General sobre qualsevol incidència sorgida en el partit. Tindrà cura que aquests no interfereixin en les qüestions tècniques de les alineacions i de l’organització del mateix.  

5) Transmetre al Coordinador General els suggeriments, queixes i observacions de tot tipus que els pares o representants legals desitgin fer arribar a la Comissió Esportiva per tal que aquesta apliqui les mesures oportunes.  

6) Realitzar les funcions que li dona el Reglament de la Federació Catalana de Futbol.

ESPECIFICACIONS.  

ENTRENAMENTS.

a) Els dies y hores d’entrenament de cada equip es designaran, de comú acord entre els entrenadors i Coordinador General a principis de temporada i tenint en compte el nombre d’equips, el calendari de partits i la disponibilitat de les instal·lacions.

b) Els entrenaments es realitzaran sempre en les instal·lacions designades per l’EFBeV, excepte en situacions puntuals que motivin la seva ocupació per altres esdeveniments, o en alguns casos en que l’entrenador consideri necessari sortir de les mateixes per a realitzar exercicis físics, prèvia informació al Coordinador.

c) Els entrenaments es realitzaran per norma, per les tardes i fora de l’horari escolar, excepte en cas de dies festius o no lectius en els que, per major comoditat, es podrà modificar l’horari, previ acord per part dels entrenadors, i Coordinador General.

d)  Per  principi,  s’assignarà  l’horari  més  proper  a  les  finalitzacions  de  les  classes  a les categories de menors edat.

e) Els dies i horaris d’entrenament assignats a cada equip es podran modificar excepcionalment,   per   necessitat   dels   entrenadors   o   disponibilitat   de   les instal·lacions, avisant amb anterioritat als jugadors afectats.

f)  El  Coordinador  General  podrà  cancel·lar  o  suspendre  un  entrenament  si,  al  seu parer, les condicions climàtiques no són les adequades pels jugadors.

PARTITS.

a) La data i hora de celebració de cada partit, amb indicació del lloc, equip contrari i  hora  de  convocatòria,  serà  traslladada per  part  dels  entrenadors  a  jugadors, pares, mares i tutors amb la suficient antelació.

b)  Cada  jugador  haurà  d’estar  present  al  lloc  de  citació  i  a  l’hora  de  convocatòria

fixada pel seu entrenador.  

c)  El  jugador  haurà  d’assistir  a  tots  els  partits  i  actes  a  que  siguin  convocats  amb l’antelació determinada pel seu entrenador.

d) Setmanalment i abans de la comunicació a la Federació Catalana de Futbol, s’establiran els horaris i camps de joc de cadascun dels   partits,   podent-se   sol·licitar   per   part   dels   entrenadors   algun   benefici   o prioritat, sempre i quan es notifiqui amb una setmana d’antelació al Coordinador General.

PARTICIPACIÓ.

a)  Durant  el  desenvolupament  del  partit,  inclosos  els  descansos,  el  jugador solament atendrà les instruccions i/o recomanacions de l’entrenador o els seus ajudants.

b)   El   jugador   haurà   d’aportar   en   els   partits   el   comportament,   la   disciplina,

dedicació, esforç i motivació adequats per a contribuir a l’èxit de l’equip.

c) Seran considerades greus aquelles faltes de correcció, d’esportivitat i disciplina dins i fora del terreny de joc, encara que no hagi sigut objecte de sanció tècnica o federativa.

SELECCIONS.

a) Quan un jugador sigui convocat per formar part de qualsevol selecció federativa, la Federació corresponent enviarà la comunicació a l’EFBeV, qui a través del Coordinador General ho comunicarà a l’entrenador perquè aquest ho comuniqui al jugador.

b)  Cap  jugador  podrà  incorporar-se  a  la  seva  selecció  sense  autorització  del Coordinador General.

c) La incorporació dels jugadors de l’EFBeV a les seleccions federatives   es   portarà   a   terme   d’una   manera   consensuada   per   part   de coordinadors amb pare, mare i/o tutor del jugador en concret.

d) Un cop autoritzat, el jugador i el seu entrenador hauran de comunicar-se els dies i  hores  d’entrenament,  concentració,  desplaçaments  i  partits als  que  vagi  sent convocat.

e) El jugador no podrà tindre una comunicació directe amb els seleccionadors corresponents fora de l’entorn de la pròpia selecció, tenint en compte l’obligació de comunicar al Coordinador General qualsevol notificació directa del seu seleccionador.

VIATGES, DESPLAÇAMENTS I CONCENTRACIONS.

a) L’assistència a aquest tipus d’esdeveniments es obligatòria. Les faltes excepcionals i inevitables (malaltia, imprevistos, etc.), hauran de ser justificades i comunicades a l’entrenador i Coordinador el més aviat possible.  

b)  En  els  viatges,  desplaçaments  i  concentracions  s’hauran  de  respectar  unes normes de convivència amb la finalitat de que la imatge tant de l’equip com de l’EFBeV sigui la més adequada.  

c) Les sortides i arribades als punts de destí es realitzaran col·lectivament, segons horari i planificació previstos, excepte en casos excepcionals en els quals hauran de ser comunicats amb antelació a l’entrenador per la seva autorització.

d) En els desplaçaments en autobús a altres camps de futbol, no es permetrà que cap jugador al finalitzar el partit marxi pel seu compte, excepcionant que els pares o responsables firmin una autorització de desplaçament fora del autobús. L’entrenador podrà limitar la opció a marxar en cotxe al finalitzar el partit sempre que ho consideri oportú.

e) S’ha de ser puntual en totes les activitats de l’equip: sortida en autobús, entrenaments, reunions, menjars, etc. La impuntualitat, a més de ser una falta de disciplina, es una falta de respecte cap a la plantilla.

f) No es retardarà la partida de l’expedició de l’equip pel retràs de un o varis jugadors. L’entrenador, si ho considera oportú, concedirà un temps d’espera pels jugadors que no hagin arribat. Si algun jugador arriba tard, el desplaçament ho farà pel seu compte, no responsabilitzant sota cap concepte a l’entrenador.

g) L’adjudicació de les places de autobús seran per rigorós ordre d’arribada.

h) No s’ha de perdre l’interès en les activitats de l’equip ni estar pendent de cap altra cosa. El jugador està subjecte a les normes de l’EFBeV sense que es pugui atendre assumptes personals.  

i) Als familiars o amics que acudeixin a la visita, se’ls atindrà en el temps lliure. Deuen saber que tan sols podran contactar amb els jugadors, ja que aquests tenen obligacions amb l’equip.

j) Els telèfons mòbils hauran d’estar apagats durant el temps de concentració.

k) S’haurà de portar la roba designada per a cada activitat de l’equip.

l)  La  plantilla  haurà  d’entrar  i  sortir  junts  del  menjador,  prèvia  autorització  de

l’entrenador al capità de l’equip.

m) Els jugadors s’ajustaran al menú disposat per l’entrenador, sense cap variació, a

excepció de casos excepcionals autoritzats pel mateix.

n)  Durant  el  menjar,  el  comportament  haurà  de  ser  el  correcte  i  educat  en  tot

moment.

o) El jugador representa a l’EFBeV, i el comportament als hotels ha de reflectir l’educació i filosofia de l’entitat. Està prohibit consumir begudes alcohòliques o qualsevol altre aliment, substància o medicament no permès pels responsables de l’EFBeV, molestar a altres clients, sostraure pertinences de l’hotel o qualsevol altre acte de vandalisme.

p)  Queda absolutament prohibida  la  presència  de  persones  no  autoritzades  en  les

habitacions destinades als components de l’equip.

q) A l’habitació es respectarà la intimitat i el descans del companys/es. El volum de la televisió o aparells de música haurà de ser moderat per a que no s’escoltin als passadissos ni habitacions contigües.

VESTIDOR.

El vestidor, ja sigui propi o aliè, té una doble utilització. Per una part s’utilitza per a que els jugadors es canviïn de roba, abans i després dels entrenaments i partits i, per un altre, per a  rebre instruccions, intercanviar opinions i solucionar problemes interns, relacions amb l’equip, etc., en la màxima intimitat possible.

Atès  això  i  que  el  vestidor ha  de  ser  utilitzat  per  tots  els  equips  de  l’EFBeV,  hauran  de

complir-se les següents normes:

a)  El  vestidor,  ja  sigui  propi  o  aliè  queda  destinat  per  a  ús  exclusiu  de  jugadors  i tècnics.

b) Cada jugador haurà de mantenir les instal·lacions netes, ordenant, cuidant de que al sortir les llums quedin apagades, el material al seu lloc i les portes tancades, quedant aquests en les condicions que a un l’agradaria trobar-los.

c) Cada equip es responsabilitzarà de que tots els elements del vestidor, com bancs, penjadors, portes d’accés, etc., queden en perfectes condicions per al seu posterior ús.

d) L’actitud del jugador dins del vestidor, propi o aliè haurà de ser la correcta en tot moment, sense produir deterioraments de cap tipus. Queda prohibit fumar, jugar amb o sense pilota, amagar-se, derramar líquids o introduir objectes de vidre o elements tallants, etc.

e)  És  obligació  de  cada  jugador  responsabilitzar-se  del  seu  equipament  i  roba

personal, evitant el desordre.

f) L’incompliment del qualsevol de les dos normes anteriors, serà considerat com a

falta i es comunicarà al Coordinador General.

g)  Es  recomana  fer  un  ús  racional  del  aigua  de  les  dutxes  i  banys,  per  a  que  tots puguin beneficiar-se de la mateixa.

BANQUETA.

Per estar situat al terreny de joc, els seus integrants queden subjectes al Reglament de Joc de la Federació Catalana de Futbol, no obstant això:  

a)  Queda  prohibida  la  presència  a  la  banqueta  de  qualsevol  persona  allunyada  al

desenvolupament del partit que s’estigui jugant en aquest moment.

b)  Cada  jugador  té  l’obligació  de  guardar  les  formes  adequades,  tenint  en  compte

que està representant al l’EFBeV.

c)  L’incompliment  de  la  norma  anterior  serà  considerat  com  falta  i  es  comunicarà

al Coordinador General.

VESTIMENTA: EQUIPAMENT.

Els jugadors i tècnics queden obligats, en concentracions, desplaçaments, entrenaments, partits  i,  en  general,  qualsevol  activitat  que  l’EFBeV consideri  oficial,  a  fer  ús  dels uniformes i material esportiu oficials de l’EFBeV.

Queda rigorosament prohibit l’ús de material o vestuari diferents al de l’EFBeV, així com a

portar la samarreta per fora del pantaló i/o mitjons baixats durant els partits.

Les  sabates  de  joc  seran  escollides  per  decisió  personal  de  cada  jugador,  seguint  els

consells de l’entrenador.

Conservament de l’equipament: Al llarg de la temporada, cada jugador es responsable de la cura i conservació de la totalitat del seu equipament, havent-ho de mantenir net i sense dibuixos.

Es  recomana  identificar  exteriorment  la  bossa  esportiva,  per  a  la  seva  ràpida  localització

en vestuaris i banquetes.

INSTAL·LACIONS I MATERIAL.

l’EFBeV, a més de les persones que el constitueixen, està conformat pel conjunt de béns que  li  han  estat  prestats  pel  desenvolupament  de  les  seves  tasques  per  part  de l’Ajuntament, entitats, així com dels que s’hagi anat dotant per si mateix.

La gestió d’aquests béns correspon a l’EFBeV i tots els integrants del mateix tenen  el  deure  de  respectar  i  conservar  aquest  patrimoni  procurant  el  seu  màxim aprofitament.

Tota utilització dels mateixos no prevista en el Reglament de Règim Intern haurà de ser aprovada per l’EFBeV i estar en coherència amb els objectius. L’EFBeV, tenint en compte les seves possibilitats, serà receptiva a la sol·licitud externa de locals, pel desenvolupament d’activitats esportives i formatives.

Instal·lacions  esportives:  en  les  instal·lacions  esportives  tenen  lloc  els  entrenaments  i partits dels diferents equips de l’EFBeV que conformen l’EFBeV i la seva utilització s’acomodarà a les següents determinacions:

a) Cada equip té assignat el seu horari per utilitzar-les. En els entrenaments es obligatòria la puntualitat tant en els inicis com en la finalització, de manera que es puguin coordinar els horaris dels diferents equips i escola que conformen l’EFBeV.

b) El Coordinador General conjuntament amb els entrenadors, seran els responsables de coordinar la bona utilització i conservació de les mateixes, conforme a les indicacions establertes anteriorment.

c)   Sempre   que   hi   hagi   algun   equip   en   qualsevol   instal·lació,   haurà   d’estar

l’entrenador encarregat de l’equip.

d) Les activitats esportives començaran puntualment i finalitzaran amb l’antelació suficient per donar marge als esportistes per a que el material utilitzat quedi en el seu lloc, com per a dutxar-se i vestir-se amb rapidesa i ordre.

Terreny  de  joc:  l’ús  del  terreny de  joc  serà  regit  per  les  actuacions  de  bona  conducta,  que es garantirà amb la presència de l’entrenador de cada equip.

a) Es prohibeix escopir, menjar xiclet i pipes en el terreny de joc.

b) Les porteries de futbol 7 seran posades i tretes pels jugadors juntament amb els

entrenadors.

c) Es prohibeix terminantment penjar-se de qualsevol de les porteries.

d) La gespa artificial s’ha de protegir no tirant filaments de gespa i no arrancant el

cautxú que serveix de base.

RÈGIM DISCIPLINARI.

El règim disciplinari regulat en el Reglament s’entén sense perjudici de la responsabilitat civil, penal o de règim disciplinari intern, en què poguessin incórrer les persones físiques o jurídiques compreses en l’àmbit de la seva aplicació.  

Sense perjudici d’accions posteriors, els entrenadors podran adoptar les mesures necessàries redactades en el Reglament per tal de mantenir l’ordre dins de l’equip de manera immediata, comunicant-ho més endavant al coordinador de la secció.

Els membres de la Comissió Esportiva, el coordinador i els entrenadors en particular, tindran cura en la prevenció de les actuacions disciplinàries presents en el Reglament a través del contacte i col·laboració constant.

Les infraccions es poden classificar en lleus, greus i molt greus.

1.    Són faltes lleus:

a. Les faltes injustificades reiterades de puntualitat

b. Les faltes injustificades, no reiterades, d’assistència als entrenaments i/o

partits.

c.  Actitud  passiva  en  l’acompliment  de  les  ordres  i  instruccions  en  els

entrenaments i/o partits.

d.  El  descuit  en  la  conservació  de  les  instal·lacions  esportives  de l’EFBeV  i

també dels seus materials.

e.  No  portar  la  roba  esportiva  de  l’EFBeV en  les  convocatòries  o  altres

activitats que ho requereixin.

2.    Són faltes greus:

a.  Les  faltes  injustificades  reiterades  (4)  de  puntualitat  de  entrenadors  i

jugadors de futbol competitiu.

b. Les faltes injustificades reiterades d’assistència als entrenaments (4) i/o

partits (2)

c.  Sempre  que  hi  hagi  una  necessitat  de  l’EFBeV,  negar-se  a  anar  convocat

en una categoria superior sense causa que ho justifiqui.

d. Falta de respecte, amenaces, insults i ofenses a àrbitres, entrenadors, membres de la Comissió Esportiva, directius, treballadors i col·laboradors de l’EFBeV, el públic i la resta d’autoritats esportives.

e.  Actes  d’indisciplina  a  qualsevol  persona  vinculada  a  l’EFBeV o  a  altres

que doni una imatge negativa per l’EFBeV.

f.   Registrar   vídeos   i   fotos   en   els   espais   de   vestidors   i   fer-ne   un   ús

irresponsable.

g. Causar danys greus a les instal·lacions o en el material.

h. El no compliment o bé trencament d’una sanció lleu.

i. Cometre tres faltes lleus al llarg de la temporada.

j. Fumar en les concentracions prèvies als partits.

3.    Són faltes molt greus:

a. Les agressions als àrbitres, jugadors, entrenadors, directius, treballadors

i col·laboradors de l’EFBeV, el públic i la resta d’autoritats esportives.

b.  Els  comportaments  antiesportius  que  impedeixin  la  realització  d’un partit,  una  sessió  d’entrenament  o  una  competició  o  que  obliguin  a suspendre-la temporalment o definitiva.

c.    El    consum    de    substàncies    tòxiques    durant    les    concentracions/

desplaçaments previs al partit.

d. El no compliment o bé trencament d’una sanció greu.

e. Cometre dues faltes greus al llarg de la temporada.

Les mesures correctores que s’aplicaran seran les següents:  

1.    Per les infraccions lleus:

a. L’avís

b. L’amonestació privada.

c. Amonestació privada i comunicada als pares.

d. Privació de l’activitat que s’està desenvolupant.

2.    Per les infraccions greus:

a. Reunió de la Comissió Esportiva amb els pares del jugador.

b. Privació d’anar convocat durant els partits oficials que la Comissió Esportiva  cregui  convenient,  però  sense  deixar  d’assistir  a  les  sessions d’entrenaments.

c. Privació de la pràctica esportiva de l’EFBeV pel període que la Comissió Esportiva cregui convenient.

3.    Per les infraccions molt greus:

a. Privació de la pràctica esportiva de l’EFBeV pel període que la Comissió Esportiva cregui convenient.

b. L’expulsió definitiva pel que resta de temporada esportiva.

c. Expulsió definitiva de l’EFBeV

En  l’aplicació  de  mesures  correctores  es  tindran  en  compte  els  actes  de  disculpa  i

d’assumpció de culpes per part del jugador/a.

Els jugadors que durant la temporada hagin comès faltes greus i/o molt greus el Coordinador General conjuntament amb la Comissió Esportiva de l’EFBeV analitzaran el cas i podran condicionar la seva matriculació per a la següent temporada.

La competència per l’aplicació de les mesures correctores la sosté:

- El coordinador, per delegació de la Comissió Esportiva, el qual serà l’encarregat d’establir les sancions per les faltes classificades de lleus, greus i molt greus i donarà explicació als membres de la Comissió Esportiva.

-  La  Comissió  Esportiva,  la  qual  serà  l’encarregada  d’establir  les  mesures  correctores  de les infraccions molt greus que en donarà coneixement el Coordinador General.

TRAMITACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES.

En  el  moment  que  un  jugador/a  cometi  una  falta,  el  Coordinador  General  o  la  Comissió

Esportiva en el seu cas, procedirà a trametre la causa per aplicar, segons el cas, la mesura

correctora adient.  

Prèviament a la interposició de qualsevol mesura correctora, en les faltes greus i molt greus, el jugador/a infractor serà escoltat pel Coordinador General, el seu entrenador i els seus pares/tutors legals.  

En  el  cas  que  la  tramitació  es  dugui  a  terme  pel  Coordinador  General,  aquest  mantindrà

informada a la Comissió Esportiva sobre la causa en tràmit.  

En el cas que el jugador hagi de ser expulsat de forma temporal o definitiva, per la interposició d’una mesura correctora, el Coordinador General o, en el seu cas la Comissió Esportiva, haurà d’informar a la Junta Directiva i obtenir l’aprovació del mateix.  

Aquest Règim Intern és el vigent per la temporada 2020- 2021.

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment i us donem la benvinguda a la ESCOLA FUTBOL BASE EL VENDRELL.

Coordinació

VERSIÓ PER IMPRIMIR