TAXES ACADÈMIQUES 2018

1. Taxa per la prestació de serveis

Crèdit europeu en primera matrícula

12,86 €

Crèdit europeu en segona matrícula

25,73 €

Crèdit europeu en tercera matrícula

55,75 €

Crèdit europeu a partir de la quarta matrícula

77,19 €

Crèdit europeu reconegut

1,28 €

Prova d’accés

45,07 €

Obertura d’expedient

23,65 €

Trasllat d’expedient

9,01 €

Serveis generals

11,27 €

Sol·licitud reconeixement de crèdits

17,55 €

Aportació per a activitats acadèmiques (CE 15-11-2013)

70 €


Exempcions i bonificacions

1. Els membres de famílies nombroses tenen dret a l’exempció o a la bonificació de les tarifes que, d’acord amb la seva categoria, els correspongui segons les disposicions vigents, sempre que la demanin al centre prestador del servei i acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció.

  • Família nombrosa de categoria general: exempció del 50 % de les taxes.
  • Família nombrosa de categoria especial: exempció del 100 % de les taxes.

2. Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, tenen dret a l’exempció total de taxes, sempre que la demanin al centre prestador del servei i acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’acredita presentant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, s’hi ha d’adjuntar el llibre de família.

3. Les víctimes de violència de gènere, com també els fills que en depenen, tenen dret a l’exempció total de taxes, sempre que la demanin al centre prestador del servei i acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’acredita presentant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.

4. Els alumnes que rebin beques o altres ajuts de caràcter oficial no estan obligats a pagar la taxa corresponent a la matrícula del curs o del projecte final de carrera. Els alumnes que en el moment de formalitzar la matrícula s’acullin a aquesta exempció resten obligats a pagar la taxa si posteriorment no se’ls concedeix la beca o se’ls revoca la beca concedida. El fet de no pagar-la comporta l’anul·lació de la matrícula.

5. Els alumnes amb matrícula d’honor o amb premi extraordinari a batxillerat o a un cicle formatiu de grau superior de formació professional, concedit pel ministeri competent o per la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears, i els alumnes amb premi d’exempció de matrícula obtingut a les olimpíades de dibuix que organitza la Universitat de les Illes Balears en col·laboració amb la Conselleria d’Educació i Universitat esmentada, poden acollir-se a l’exempció total dels preus de matrícula dels crèdits del primer curs dels ensenyaments artístics superiors de disseny de què es matriculin per primera vegada a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears.

6. Els alumnes amb premi final de carrera de cicles formatius d’arts plàstiques i disseny es poden acollir a l’exempció total dels preus de matrícula dels crèdits del primer curs dels ensenyaments artístics superiors de disseny de què es matriculin per primera vegada a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears el primer any immediatament posterior a l’obtenció del premi.

7. L’obtenció de la menció de matrícula d’honor en una assignatura o més dels ensenyaments superiors artístics de disseny permet, en el moment de matricular-se posteriorment en els ensenyaments superiors artístics de disseny, acollir-se per una sola vegada a l’exempció de les taxes de matrícula d’un nombre de crèdits equivalent al que s’hagi superat amb aquesta menció. La bonificació corresponent s’ha d’aplicar un cop calculat l’import total de la matrícula, i no en pot resultar en cap cas un import final negatiu.

8. Per al reconeixement de crèdits per haver participat en activitats comunitàries (activitats artístiques, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació), s’ha d’abonar per cada crèdit el 25 % de la taxa de primera matrícula.

9. En el moment de sol·licitar l’adaptació, la convalidació, la transferència o el reconeixement de crèdits o assignatures d’altres estudis superiors artístics, d’estudis universitaris o d’altres estudis equivalents, o per correspondència amb cicles formatius de grau superior o per l’acreditació d’experiència laboral o professional, s’ha d’abonar la taxa corresponent. Aquesta taxa no s’ha d’aplicar quan només es tracti d’incorporar al nou expedient assignatures superades a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears de les quals es mantenguin la denominació, el nombre de crèdits i el codi.

10. Els alumnes que hagin obtingut l’adaptació, la convalidació, el reconeixement o la transferència d’assignatures o crèdits d’altres estudis han d’abonar per cada crèdit el 10 % de la taxa de primera matrícula. Aquesta taxa no s’ha d’aplicar a les assignatures superades a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears que s’incorporin al nou expedient mantenint la denominació, el nombre de crèdits i el codi.

11. Les condicions que donen dret a les exempcions i les bonificacions en les taxes de matrícula s’han de complir en el moment de formalitzar la matrícula i també en la data d’inici de l’any acadèmic. Pel que fa als preus dels altres serveis, les condicions que donen dret a les exempcions i les bonificacions s’han de complir en el moment de sol·licitar la prestació del servei. Excepcionalment, en el cas d’alumnes que hagin seguit estudis d’acord amb qualsevol regulació acadèmica anterior a la vigent, les condicions que donen dret a les exempcions i bonificacions en les taxes de matrícula recollides en els apartats 8 i 10 s’han de complir en el moment de sol·licitar la incorporació a l’expedient dels crèdits corresponents a aquests estudis.

2. Taxa per l’expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials

Expedició Títol Superior de Disseny

66,84 €

Certificats acadèmics

9,01 €

 

Exempcions i bonificacions

1. Els membres de famílies nombroses tenen dret a l’exempció o a la bonificació de la taxa que, d’acord amb la seva categoria, els correspongui segons les disposicions vigents, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.

2. Les persones que sol·licitin la reexpedició de qualsevol títol, diploma o certificat oficial amb motiu de la rectificació de la menció del sexe en el registre civil estan exemptes del pagament de la taxa, sempre que aquesta situació s’acrediti documentalment. Aquesta exempció també és aplicable respecte de la reexpedició de qualsevol títol, diploma o certificat oficial prevists en la resta de capítols d’aquest títol V duita a terme per la conselleria competent en matèria d’educació.

3. Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, tenen dret a l’exempció total de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s’ha de presentar el llibre de família.

4. Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 % estan exemptes del pagament de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.

5. Les víctimes de violència de gènere, i també els fills que en depenen, tenen dret a l’exempció total de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.

Publicat al BOIB Núm. 5 de 11 de gener de 2018