Kongressen 2019

BILAGA 3

Verksamhetsberättelse 2018

Det här har Ung Media Sverige gjort under 2018 och hittills under 2019.

Eftersom den senast beslutade verksamhetsplanen enbart sträcker sig över kalenderåret 2018 har det inte funnits en verksamhetsplan att följa de första månaderna under 2019. Förbundet har då valt att fortsätta jobba utefter verksamhetsplanen 2018 under första månaderna av 2019, för att förstärka och utveckla det som påbörjats under 2018. Det blir ett övergångsår i år, då 2019 blir första året vi antar verksamhetsplaner som gäller mellan kongresserna istället för att gälla under kalenderår.

 

 

Rapportens utformning
Rapporten är upplagd för att enkelt kunna jämföras med verksamhetsplanen för 2018. Under varje rubrik skrivs de uppsatta målen och intill finns en förklarande text om vad som har gjorts under året. Den fullständiga verksamhetsplanen finns att läsa på www.ungmedia.se/styrdokument.

Verksamhetsplanen för 2018 antogs på Kongressen 2017.

_________________________________________________________________________

Medlemmar

💛 Mål från verksamhetsplanen 2018

💚 Detta har gjorts under 2018-2019

Upprätta en handlingsplan för hur förbundet medvetet kan arbeta med att nå fler grupper.

Handlingsplanen upprättades av kansliet med stöd av styrelsen. Den tog form genom att vi först ställde oss frågorna “Var syns vi idag?” och “Vilka grupper deltar idag?”. Vi kom fram till att vi främst syns på stora, traditionella evenemang så som Almedalen och Bokmässan, event som är kopplade till litteratur och politik. De som deltar på dessa evenemang med oss är oftast medlemmar i storstäderna.

För att bredda detta och nå nya grupper gjorde vi en evenemangslista för att se vilka nya typer av evenemang vi skulle kunna synas på, i andra delar av landet och inom andra ämnen, för att nå nya grupper både geografiskt och intressemässigt.

Vi valde alltså att både fokusera på att Ung Media ska synas på nya ställen och på att nya personer ska kunna vara med och delta/bevaka evenemang med oss.

Som ett resultat av detta har vi under 2018 och 2019 synts på flera olika typer av evenemang och erbjudit medlemmar att vara på plats och bevaka, bland annat:

  • Järvaveckan i Stockholm där vi hade en redaktionsgrupp som bevakade via Ung Press.
  • Norrbotten Media Week i Luleå där vi hade en redaktionsgrupp som bevakade via Ung Press.
  • Filmfestivalen i Göteborg där medlemmar i Västra Götalands-distriktet som bodde utanför Göteborg fick resor till och från eventet sponsrade, och rapporterade via Ung Press.

Som komplement till detta innehåller också handlingsplanen att distriktsutvecklarna i Stockholm och Göteborg ska arbeta mer med uppsökande verksamhet. Det har gjorts genom spridning av foldrar och affischer med information i ytterstadsområden (Stockholm) och utanför Göteborg (Västra götaland). Det har även hållits workshops i att medieproducera om politiska frågor i ytterstadsområden utanför Stockholm och hållits ett samarbete med Filmplats som håller filmworkshops i olika städer runt om i Västra Götaland.

Genomföra en kartläggning över olika typer av medieverksamhet för att nå fler unga med annan typ av medieverksamhet än vad förbundet rymmer nu och vilka andra typer av engagemang som kan erbjudas.

Under året har Ung Media synts på olika event för att lära känna nya typer av medieverksamhet än vad förbundet rymmer idag. Vi har deltagit på Heyou Festival (i Örebro och Jönköping), ett event för influencers som är aktiva på Youtube och Instagram, och Dreamhack (i Jönköping och Stockholm), ett event för esport. Representanter från styrelsen har varit på plats och både rapporterat i sociala medier och haft monter på plats för att synas och sprida information om Ung Media. Dessa samarbeten kan leda till nya engagemang som kan erbjudas i framtiden; till exempel att få pressackreditering till kommande evenemang där vi kan erbjuda medlemmar att rapportera på plats från eventen.

Utveckla en marknadsföringsstrategi för att öka medlemsantalet och få en större spridning - både nationellt och socialt.  

De två punkterna ovan är starkt kopplade till marknadsföring och handlingsplanen för att nå nya grupper går hand i hand med marknadsföringsstrategin.

Ung Medias kommunikatör har utöver det tagit fram en marknadsföringsstrategi för sociala medier som går ut på att renodla de olika kommunikationskanalerna och sprida olika typer av budskap. Till exempel nå medlemmar och potentiella medlemmar via Instagram, makthavare och politiker via Twitter.

Kartlägga och skapa kontakt med unga medieproducenter i grundskolor, gymnasium, folkhögskolor och universitet - samt med unga yrkesverksamma medieproducenter och icke vinstdrivande medieaktörer - för att informera om förbundets verksamhet och undersöka intresset för samarbete.

En arbetsgrupp i styrelsen med representanter från olika platser i Sverige har haft i uppgift att göra denna kartläggning och samla kontaktuppgifter till aktörer i bestämt geografiskt område.

Dessa kontaktuppgifter har sedan kansliet använt för att sprida information om Ung Media kopplat till evenemang och projekt som vi har drivit. Beslutet togs att det var en bättre strategi att informera om och skapa intresse kring särskilda projekt och event än “bara” om Ung Media som organisation.

Till exempel spreds en handbok från Nordic Youth Media Days 2018 samt anmälan och information om Nordic Youth Media Days 2019 till kartlagda kontakter på folkhögskolor och universitet samt yrkesverksamma unga medieproducenter och icke vinstdrivande aktörer.

I samband med projektet Skolval 2018/2019 har vi kontaktat lärare på gymnasieskolor genom flera mailutskick och postat ett vykort med information om Ung Media.

Medlemsservice

Samarbeten

💛 Mål från verksamhetsplanen 2018

💚 Detta har gjorts under 2018-2019

Kartlägga relevanta mediehus för studiebesök, kunskapsinhämtning och föreläsningar och initiera kontakt för att informera om förbundets verksamhet och undersöka intresset för samarbete.

I samband med att Ung Media arrangerade Nordic Youth Media Days 2019 togs kontakt med flera aktörer som sponsrade eventet. Bland annat Sveriges Tidskrifter och Blankspot Project. Detta är värdefulla kontakter som vi kommer att fortsätta att samarbeta med. Även Journalistförbundet sponsrade eventet och har öppnat för vidare samarbete. Vi skickade även ut inbjudan till Sveriges Radio som inte kunde delta, men gärna ville samarbeta framöver. En reporter från SVT hjälpte till under planeringen som också är en god kontakt till framtiden.

I samband med Ung Medias 20-årsjubileum fick vi kontakt med en tidigare ordförande som idag arbetar på Schibsted Media Group, som också öppnat upp för framtida samarbete.

Skapa kontakt med Public Service för att informera om förbundets verksamhet och undersöka intresset för samarbete.

Kanslipersonal har vid flera tillfällen under året deltagit på seminarier arrangerade av Public Service och diskuterat samarbete. Bland annat ett seminarium arrangerat av Utbildningsradion där de släppte sin rapport 100 samtal mellan fyra öron – unga berättar som de gjort på initiativ av resultatet från undersökningen av svenska medier Ung Media gjorde tillsammans med Journalistförbundet 2015 för att kartlägga hur ofta unga personer fick komma till tals i nyhetsmedier, som var så lågt som 4,4 procent.

I samband med att Ung Media stod som värdar för Nordic Youth Media Days bjöds det in till ett gästprogram under eventet där olika aktörer bjöds in för att besöka eventet samt få information om Ung Media och övriga organisationer inom det nordiska nätverket Nordic Press Association. Flera personer från Public Service blev inbjudna, dock hade ingen av dem möjlighet att komma, men svarade att de gärna ville hålla kontakten framöver.

Kartlägga och skapa kontakt med mediegymnasium, journalisthögskolor och folkhögskolor med medieinriktning för att informera om förbundets verksamhet och undersöka intresset för samarbete.

Denna punkt går in i målet under rubriken “Medlemmar” ovan, som också handlar om kartläggningar.

Här kan tilläggas att vi under året nått flera nya medlemsföreningar under året på både gymnasie- och universitetsnivå som sökt sig till oss delvis tack vare informationen de fått via dessa utskick.

Kartlägga lokala verksamheter som bibliotek och medielabb för att hitta verksamheter nära många medlemsföreningar och initiera kontakt för att informera om förbundets verksamhet och undersöka intresset för samarbete.

Denna punkt går in i målet under rubriken “Medlemmar” ovan om att ta fram en handlingsplan för att nå nya grupper.

Detta är alltså något som distriktsutvecklarna i Stockholm och Västra götaland aktivt jobbar med på lokal nivå genom att dela ut foldrar och sätta upp affischer på bibliotek, skolor, fritidsgårdar.

Föreningars finansiering

💛 Mål från verksamhetsplanen 2018

💚 Detta har gjorts under 2018-2019

Utreda möjligheterna att öka bidrag till föreningarna och om möjligt initiera detta.

Utredning har gjorts och visat att det tyvärr inte är möjligt att öka bidraget i dagsläget, då vår grundfinansiering från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor varierar från år till år och baseras på antalet medlemmar. Det är därför svårt att lova någon höjning av bidrag.

Kartlägga aktörer som kan tänkas erbjuda föreningarna ekonomiska fördelar och initiera kontakt för att undersöka intresse för samarbete.

Styrelsen har under året kontaktat flera aktörer gällande till exempel medieproduktionsutrustning och digitala utbildningar. Det har tyvärr varit svårt att få något företag eller aktör intresserad av att erbjuda oss fördelar. Det närmsta vi har kommit är en kontakt med Moderskeppet som håller digitala utbildningar i bland annat foto. Vi kommer att fortsätta denna kontakt framöver.

Utbildningar och workshops

💛 Mål från verksamhetsplanen 2018

💚 Detta har gjorts under 2018-2019

Kartlägga medlemmarnas behov av utbildningar och workshops.

Under 2018 gjorde Ung Media en medlemsundersökning för att kartlägga vilka behov medlemmarna har av utbildningar och workshops. I medlemsundersökningen lyftes det fram att medlemmarna vill ha utbildning i hållbara föreningar/ny i styrelse, påverka med hjälp av media, normkritik samt yttrande- och tryckfrihet och offentlighetsprincipen. För att möta behoven har vi uppdaterat vår hemsida med information om offentlighetsprincipen och andra lagar kopplade till medieproduktion. Det finns även planer på att ta fram interaktiva övningar för att träna och få mer kunskap om normkritik, ny i styrelse och hållbara föreningar.  

Ta fram nya och utveckla befintliga utbildningar för att möta de behoven.

I medlemsundersökningen framkom att medlemmarna ville ha mer digitala utbildningar. Under hösten 2018 drev projekmedarbetare i Alla Röster, tillsammans med övrig kanslipersonal projektet “Förening Lätt” som gick ut på att uppdatera alla dokument som har med föreningsbildade inom Ung Media att göra, för att göra det enklare att starta och driva förening. Till detta togs även utbildningsfilmer fram som förklarar vad en förening är och instruktionsvideor till Ebas. Allt detta finns nu på Ung Medias hemsida.

Alla röster har även tagit fram den nya Medieproduktionsguiden som lanserades i början av 2019. Det är en digital utbildningsplattform som finns på Ung Medias hemsida, med utbildningsfilmer, tips och trix för olika typer av medieproduktion.

Föreningsservice

💛 Mål från verksamhetsplanen 2018

💚 Detta har gjorts under 2018-2019

Satsa på att öka redan existerande föreningars möjlighet att bli stabila och starkare i medlemsantal, resurser och förmåga att självständigt driva föreningen.

Denna punkt går in punkten ovan under “utbildningar och workshops”, kopplat till Alla rösters projekt “Förening lätt”.

I övrigt har distriktsutvecklarna i Stockholm och Västra Götaland jobbat nära medlemsföreningarna under året och stöttat dem med uppstart och underhåll av föreningarna, bland annat genom att vara mötesordförande under årsmöten.

Möjliggöra kontakt med förbundet via kanaler som passar medlemmarna och erbjuda stöd och rådgivning i de kanalerna.

I medlemsundersökningen framkom att de flesta medlemsföreningarna ville ha information och kontakt med förbundet via mail. Så det har vi fortsatt med.

Kommunikatören har också arbetat under året på att skapa nya kommunikationsvägar till förbundet via sociala medier. En ny facebook-grupp för Ung Media-aktiva har startats och under året har det gjorts flera poster via Instastories där medlemmar har möjlighet att ställa frågor.

Ta fram ett stödmaterial för överlämning och erbjuda alla medlemsföreningar stöd vid uppstart och överlämning.

Se punkten ovan under “utbildningar och workshops”, kopplat till Alla rösters projekt “Förening lätt”.

Distrikt

💛 Mål från verksamhetsplanen 2018

💚 Detta har gjorts under 2018-2019

Kartlägga länsbidragen och gör upp en plan för vilka bidrag som går att söka och när de ska sökas för att ha god framförhållning.

Detta har inte gjorts på grund av personalbrist på kansliet. Förbundets tidigare verksamhetschef, som hade detta som arbetsuppgift, slutade i juni 2018 och det är först nu i april 2019 som vi har en ny chef på plats (under ny titel, generalsekreterare).

Utreda vilken typ av organisering som är enklast för distrikten för att underlätta administration och medlemskap.

Resultatet av utredningen visade att många medlemmar idag vill kunna organisera sig som enskilda medlemmar istället för att starta en förening som går med i distrikten. Därför drevs det igenom en stadgeändring under 2018, både i distrikten och i förbundet, som gör det möjligt för enskilda medlemmar att ansluta sig till distrikten. Det har också satsats mer på förbundets frilansförening Unga Medieproducenter för att kunna erbjuda medlemmar som inte bor nära något av de aktiva distrikten samma möjligheter.

Under våren 2018 tog styrelsen dessutom fram en ny distriktspolicy som förtydligar distriktens uppdrag och under våren 2019 har det tagits fram ett nytt avtal mellan Ung Media Sverige och Stockholms-distriktet för att möjliggöra tätare samarbete framöver och underlätta administrationen.

Påverkansarbete

Politisk påverkan

💛 Mål från verksamhetsplanen 2018

💚 Detta har gjorts under 2018-2019

Ta fram en plan för att nå ut med förbundets politiska program.

Styrelsen har under året tagit fram en handlingsplan för att nå ut med förbundets politiska program. Det politiska programmet innehåller åtta principer som förbundet tycker och ska verka för. Handlingsplanen är uppdelad i proaktiv och reaktiv påverkan. Den reaktiva påverkan innebär att vi ställer oss bakom andra som redan driver frågan och den proaktiva påverkan är att vi som förbund gör något aktivt. Det politiska programmet är inget program som ska bli färdigt utan ett arbete som kommer pågå under längre tid.

Upprätta kontakter med relevanta makthavare och aktörer inom förbundets politiska områden, exempelvis statsråd och andra makthavare.

Detta är ett högt uppsatt mål som kräver arbete under en längre tid. Ordförande har deltagit på Ungdomspolitiska rådet med gymnasieminister Anna Ekström och där fårr hålla föredrag om Ung Media som demokratiskola på två sätt - som föreningsskola och som mediautövare och utbildare av grundlagarna - och där lyft flera punkter från politiska programmet.

I övrigt har Ung Media drivit en skyltkampanj med våra budskap under Almedalsveckan där flera partiledare och andra högt uppsatta politiker deltog. Bilder från kampanjen finns på Ung Medias Facebooksida.

Aktivt delta på relevanta seminarier och diskussionsforum genom representation av förbundsstyrelsen.

Under året har Ung Media Sverige deltagit på flera seminarier och diskussionsforum. Vi har bland annat varit i Almedalen, Norrbotten Media Week och Folk och försvar. Vi besöker dessa seminarier och diskussionsforum för att lyfta våra åsikter i frågor som rör unga medieproducenter. Representationen kan se olika ut då vi på vissa platser även har haft med oss en redaktionsgrupp. Gemensamt är att en representant från förbundsstyrelsen är med och kan agera talesperson för förbundet om och när det behövs.

Aktivt skriva remisser på utredningar och förslag som faller inom förbundets intresseområde.

I det politiska programmet står det skrivet att vi ska svara på remisser som påverkar unga mediaproducenter. Under året har vi bevakat remisser som handlar om media och specifikt unga. Det har inte kommit in någon remiss att svara på än men det finns ett strukturerat arbete för att bevaka och därefter svara.

Organisatorisk påverkan

💛 Mål från verksamhetsplanen 2018

💚 Detta har gjorts under 2018-2019

Utveckla och stabilisera förbundets nationella och internationella paraplyorganisationer samt skapa nya samarbetspartners för att möjliggöra politisk påverkan.

Gällande nationella paraplyorganisationer (Landsrådet Sveriges Ungdomsorganisationer och Folk och Försvar) har representanter ur förbundsstyrelsen deltagit på årsmöten och konferenser anordnade av dessa. Under Almedalsveckan hade vi ett samarbete med Folk och försvar för att stärka vår roll som självklar aktör i frågor som rör ungas yttrande- och tryckfrihet.

Gällande internationella paraplyorganisationer (European Youth Press och Nordic Press Association) har ordföranden varit aktiv inom dessa. Dels genom representation på årsmöten, men också aktivt bidragit till flera utbildningar som hållits inom European Youth Press; till exempel en utbildning i Berlin om mänskliga rättigheter där ordförande höll ett pass om “social responsible journalism”. Kanslipersonal deltog på en annan utbildning arrangerad av EYP i Montenegro, där fokus var organisatorisk utveckling.

Inom NPA stod Ung Media som värdar för nätverkets stora konferens Nordic Youth Media Days 2019 där 50 unga journalister från hela norden samlades i Stockholm under en vecka i mars. Där var temat “More than one story” och fokus låg på att lyfta nya perspektiv som annars inte får ta plats i media idag, kopplat till invandring och migration, med målet att nyansera den rådande mediabilden.

Finansiering

💛 Mål från verksamhetsplanen 2018

💚 Detta har gjorts under 2018-2019

Utreda frågan om nya finansieringskällor och besluta om en handlingsplan för vad som ska göras för att säkra dessa källor.

Detta har inte gjorts på grund av personalbrist på kansliet. Förbundets tidigare verksamhetschef, som hade detta som arbetsuppgift, slutade i juni 2018 och det är först nu i april 2019 som vi har en ny chef på plats (under ny titel, generalsekreterare).

Utreda vilka utbildningar och föreläsningar som passar att sälja externt och skapa en handlingsplan med rutiner för hur försäljning av utbildning och utbildningsmaterial ökar.

Detta arbete har påbörjats då nya generalsekreteraren började i april 2019. Då har en översyn av hur vi tar betalt för utbildningar påbörjats, kopplat till flera samarbetsprojekt som varit i planeringsfasen sedan början av 2018 (ett samarbete med FUB:s projekt Volymen på max om mediaworkshops och ett samarbete med Fair action om mediautbildningar om att granska företags hållbara produktion) och detta kommer fortlöpa i samband med dessa projekt.

Ta fram och besluta om riktlinjer och rutiner för sponsorsamarbeten.

Förbundsstyrelsen tog fram en sponsringspolicy i oktober. Det primära syftet med policyn är att stärka Ung Medias medlemsbas samt att kunna erbjuda våra medlemmar förmånliga rabatter. Sponsringspolicyn är tydlig med vilka kriterier/riktlinjer som finns för att upprätta ett sponsringsavtal samt att företagen inte får arbeta eller agera i strid med våra stadgar.

Nationella evenemang

💛 Mål från verksamhetsplanen 2018

💚 Detta har gjorts under 2018-2019

Genomföra Kongressen våren 2018.

Kongressen genomfördes 24-25 mars på Ersta hotell & konferens i Stockholm.

Genomföra Presskonferensen hösten 2018.

Presskonferensen genomfördes 5-7 oktober i Göteborg tillsammans med Alla röster.