Державна бібліотека України для юнацтва          Електронний каталог

Краще з книжкових надходжень у червні 2019 року

Y:\обробка\Сайт червень\1.jpg

338.48(477):379.822(075.8)

К42  Кіптенко, В.К.

         Організація екскурсійних послуг [Текст] : підручник / В.К. Кіптенко, О.Ю. Малиновська. - Херсон : Олді-Плюс, 2018. - 518 с.

        Пропонований навчальний посібник є першим в Україні, який у повному обсязі включає програмний матеріал з понять екскурсознавства і музеєзнавства.

        Розкрито особливості розвитку екскурсійної справи в контексті еволюції туристичної діяльності.

Висвітлено особливості створення інноваційного екскурсійного продукту та специфіка методики проведення оглядових і тематичних екскурсій.

Особливу увагу присвячено професійній майстерності екскурсовода, зокрема, опануванню ним методичних прийомів показу і розповіді, а також ораторському мистецтву і комунікаційній майстерності, в тому числі при роботі з іноземними відвідувачами.

Для студентів фаху менеджмент туризму географічних, історичних, економічних факультетів вищих закладів освіти. Може бути корисним для практикуючих екскурсоводів і методистів екскурсійної справи.

Y:\обробка\Сайт червень\10.jpg

657:631.162(075.8)

О-17         Облік і оподаткування [Текст] : практикум дистанційного тестування : навч. посіб./ [авт. кол.: М.Ф. Огійчук, О.І. Гуторов, О.О. Гуторова та ін.] ; за заг. ред. М. Огійчука, Т. Іщенко, М. Бондаря та ін. - 3-є вид., випр. і допов. - Київ : Алерта, 2018. - 306 с.

Тести спрямовані на перевірку фахової компетентності та здатності здобувачів вищої освіти: формувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного управління діяльності підприємства, відображати

відомості про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволень інформаційних потреб осіб, що приймають управлінські рішення, застосування знань права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.

         Висвітлено зміст тестових завдань для проведення незалежного дистанційного тестування здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Облік і оподаткування» у вищих навчальних закладах України.

Y:\обробка\Сайт червень\11.jpg

811.161.2‘276.6(075.8)

Ш37  Шевчук, С.В.

           Українське ділове мовлення [Текст] : навч. посіб. / С.В. Шевчук. - Вид. 9-е, випр. і допов. - Київ : Алерта, 2018. - 302 с.

          Основне завдання українського ділового мовлення – набуття навичок літературного спілкування, пропаганда та засвоєння літературних норм у слововживанні, граматичному оформленні мови, у вимові та наголошуванні, неприйняття спотвореної мови або суржику.

Навчальний посібник містить відомості про стилі сучасної української мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов'язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань має на меті як набуття студентами навичок складання ділових паперів, так і закріплення знань з мови.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для учнів ліцеїв, гімназій, учителів шкіл, працівників організацій та установ.

Y:\обробка\Сайт червень\12.jpg

338(477)-027.542(075.8)

Ч-49  Чернявська, О.В.

         Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / О.В. Чернявська. - Київ : Алерта, 2018. - 502 с.

        Зміст навчального посібника відповідає змісту дисципліни, викладеного в освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів галузі знань «Економіка і підприємництво».

       

 Розкрито сутність, структуру та види національних економік, типи економічного відтворення, концептуальні підходи системи національного рахівництва.

Розглянуто основні економічні теорії та базисні інститути національної економіки, теорію суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки, інституціональні чинники розвитку. Велику увагу приділено характеристиці економічного потенціалу, інфраструктурі національного ринку, державності та державному управлінню.

Розраховано на студентів економічних та інших спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, а також працівників реального сектора економіки, фахівців державних і регіональних рівнів управління та місцевого самоврядування.

Y:\обробка\Сайт червень\13.jpg

343.13(477)(075.8)

П69         Практикум з кримінального процесу України [Текст] : навч. посіб. / [авт.-уклад. О.В. Бишевець, В.О. Гринюк, Л.Г. Дунаєвська та ін.] ; за ред. М.А. Погорецького, Н.П. Сизої. - 2-е вид., переробл. та допов. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. - 232 с.

            Практикум є навчальним посібником, підготовленим відповідно до програми навчальної дисципліни «Кримінальний процес України». До змісту практикуму входять теоретичні та практичні завдання, задачі, фабули кримінальних проваджень.

Окремо для кожної теми надаються списки рекомендованих джерел та спеціальної літератури, ознайомлення з якими дасть можливість належно підготуватися до семінарських занять та застосувати набуті знання під час вирішення практичних завдань.

Адресований студентам, курсантам, слухачам, викладачам вищих навчальних закладів освіти юридичного профілю. Він також може бути корисним працівникам органів досудового розслідування, прокуратури, адвокатури та суду.

Y:\обробка\Сайт червень\14.jpg

808.51(075.8)

К30  Кацавець, Р.С.

        Ораторське мистецтво [Текст] : підручник / Р.С. Кацавець. - 2-е вид., допов. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. - 216 с.

        Підручник «Ораторське мистецтво» складається із 10 розділів. У них розглядаються науково-теоретичні й практичні аспекти риторики, як науки про ораторське мистецтво.

Тут містяться відомості з історії античного судового красномовства та періоду виникнення й розвитку судової риторики в українському судочинстві; мудрі й оригінальні поради античних і слов’янських ораторів щодо опанування тонкощами ораторського мистецтва. Наголошується на правових, етичних, психологічних, логічних, мовно-мовленнєвих чинниках, що є невід’ємними якостями сучасних ораторів.

Для студентів вищих навчальних закладів. Добре прислужиться майбутнім правникам, аспірантам, викладачам, а також всім, кого цікавить сила переконуючого слова та мистецтво оволодіти ним.

Y:\обробка\Сайт червень\15.jpg

72.012(075.8)

О-15  Обідняк, М.М.

           Архітектурна композиція [Текст] : курс практ. занять та завдань : навч. посіб. / М.М. Обідняк, О.Б. Білінська ; за заг. ред.С.М. Лінди. - 2-е вид., допов. - Львів : Львівська політехніка, 2018. - 152 с.

         У першій частині посібника розглянуто архітектурні особливості композиції площини з метою розвитку творчого мислення та навичок вирішення взаємовідношення простору, аналізу архітектурної творчості як

мистецького синтезу декору з урахуванням особливостей матеріалу та функції площини-об’єму, що властиво всім історичним архітектурним стилям, українським зокрема (народний; візантійський; ренесанс; бароко; модерн-сецесія; конструктивізм; хай-тек).

У другій частині посібника зосереджено увагу на архітектурних особливостях композиції об’єму в системі об’єм-простір. Засобами, що розвивають творчу уяву, є макетування моделей майбутнього проекту, які дають можливість втілити творчу ідею з послідовним аналізом: функціонального призначення, інженерії матеріалу конструкцій та естетики (пропорцій, структурності, каркаса) композиції в синтезі форми – площини - об’єму – простору.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами «Архітектура» і «Дизайн».

C:\Users\lsg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\2.jpg

342(477)(075.8)

К65         Конституційне право України [Текст] : підручник / [авт. кол.: І.М. Алмаші, М.М. Алмаші, А.В. Белюга та ін.]. - 8-е вид., переробл. та допов. - Ужгород : Гельветика, 2018. - 410 с.

               

           Оволодіння галуззю конституційного права необхідне не лише для представників юридичних спеціальностей. Знання норм чинної Конституції України необхідне кожному пересічному громадянину.

Так, незнання гарантованих Конституцією прав і свобод призводить до їхнього порушення, а в майбутньому – до незнання механізмів їх захисту.

Обізнаність в конституційному праві України дозволяє особі бути впевненою у прийнятих нею рішеннях на якій би роботі вона не працювала та які б посади не займала. Знання Конституції України безумовно дозволить підвищити рівень правосвідомості громадян нашої країни, покращити рівень їхнього життя, у випадку порушення прав – допомогти їх відновити, а також не бути осторонь політичних подій, які відбуваються в державі та суспільстві.

Y:\обробка\Сайт червень\3.jpg

620.2(075.8)

Т50         Товарознавство непродовольчих товарів [Текст] : навч. посіб. / Л.О. Радченко, Л.Д. Льовшина, М.П. Головко та ін. - Харків : Світ Книг, 2018. - 943 с.

              Товарознавство непродовольчих товарів – одна з основних спеціальних дисциплін, що формують професійні знання й уміння фахівців у цій області. Як наука воно базується на основних положеннях хімії, фізики, економіки, тому що практична доцільність і рентабельність торговельних підприємств визначаються виробництвом,

купівлею й продажем якісних, конкурентоспроможних товарів.

У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості товарознавства непродовольчих товарів, містяться відомості про всі групи непродовольчих товарів, наведена їх класифікація. Висвітлюються формування асортименту, основи виробництва, оцінки споживчих властивостей та вимоги до якості товарів.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей «Товарознавство та комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Експертиза товарів та послуг».

Y:\обробка\Сайт червень\4.jpg

347.9(477)(075.8)

Ц58          Цивільне процесуальне право України [Текст] : навч. посіб./ [кол. авт.: Н.Ю. Голубєва, І.В. Андронов, І.С. Апалькова та ін.] ; за ред. Н.Ю. Голубєвої. - Одеса : Гельветика, 2018. - 430 с.

              Навчальний посібник призначається для підготовки фахівців за спеціальністю «правознавство» і підготовлений з урахуванням положень нової редакції Цивільного процесуального кодексу України (2017 року), Цивільного кодексу України,

Сімейного кодексу України та інших нормативно-правових актів, матеріалів судової практики, найсучасніших досягнень цивільного процесуального права.

Автори мають на меті зорієнтувати студентів у доволі великій кількості інформації, наголосити на найважливіших проблемах цивільного процесу, акцентувати увагу на найбільш цікавих і важких питаннях, що входять до курсу.

Книга розрахована на викладачів, студентів, аспірантів, суддів, працівників правоохоронних органів, адвокатів, юрисконсультів, нотаріусів, а також усіх, хто цікавиться питаннями цивільного судочинства України.

Y:\обробка\Сайт червень\5.jpg

364(091)(075.8)

Ф95  Фурман, А.В.

         Історія соціальної роботи [Текст] : підручник / А.В. Фурман, М.В. Підгурська. - Київ : Академія, 2018. - 160 с.

          Підручник відображає процес становлення соціальної роботи як науки і професійної практики від давніх часів і до сьогодення, висвітлює основні етапи розвитку соціальної роботи в Україні, а також у країнах Європи і США, описує головні події в універсумі норм і цінностей соціальних принципів порозуміння, взаємодопомоги, толерантності.

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться працівникам соціальних установ, громадських організацій, благодійних закладів, які займаються соціальним захистом і забезпеченням життєдіяльності різних категорій населення.

Y:\обробка\Сайт червень\6.jpg

338.487(477):658.8:659.1(075.8)

Г83  Григор‘єва, Л.В.

        Маркетинг туризму та реклама [Текст] : навч. посіб. / Л.В. Григор‘єва, І.Є. Журба, С.А. Матюх. - Хмельницький : ХНУ, 2018. - 218 с.

         Застосування маркетингового підходу у діяльності підприємницьких структур є важливою передумовою їх розвитку та успішної роботи на ринку, те саме стосується і туристичної сфери. Це підтверджується як світовим, так і вітчизняним досвідом.

Подано специфіку маркетингової та рекламної діяльності в туризмі. Виклад матеріалу здійснений відповідно до функцій маркетингу туристичної діяльності та специфіки реалізації туристичного продукту.

Для студентів та викладачів ЗВО спеціальностей туристичного спрямування, а також спеціалістів сфери маркетингу.

Y:\обробка\Сайт червень\7.jpg

349.6(477):502.13(075.8)

С17  Самойленко, Н.М.

         Організація та управління в природоохоронній діяльності [Текст] : навч. посіб. / Н.М. Самойленко, Д.В. Райко, В.І. Аверченко. - Харків : Лідер : НТУ "ХПІ", 2018. - 174 с.

          Розглядаються питання теорії організації і управління, які є базовими для вивчення системи організації та управління природоохоронною діяльністю (ПОД) в Україні.

Характеризуються такі складові управління ПОД, як функції та методи, а також державна екологічна політика. Наводяться відомості щодо установ, які здійснюють управління ПОД в Україні на центральному рівні. Детально розглядається система корпоративного екологічного управління. Подана інформація щодо сучасного стану громадського екологічного управління в Україні.

C:\Users\lsg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\8.jpg

378.035:316.62:39(075.8)

Р83  Рудкевич, Н.І.

        Етнокультурна соціалізація студентів: технологічний аспект [Текст] : метод. реком. / Н.І. Рудкевич. - Львів : Вид-во Т. Сороки, 2018. - 94 с.

        У методичних рекомендаціях подано основні теоретичні положення щодо характеристики етнокультурної соціалізації студентської молоді у закладах вищої освіти, представлено комплекс організаційних форм соціально-педагогічної роботи зі студентами за напрямком етнокультурної соціалізації.

Висвітлено можливості та умови ефективної реалізації взаємодії організаторів соціально-виховної роботи, працівників студентських соціальних служб, викладачів закладів вищої освіти, спрямованої на створення умов успішної етнокультурної соціалізації студентів в освітньому середовищі закладу вищої освіти.

Зміст методичних рекомендацій відповідає змісту підготовки студентів, що навчаються за освітніми програмами «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка». Методичні рекомендації адресовано організаторам соціально-виховної роботи, працівникам студентських соціальних служб, викладачам закладів вищої освіти.

C:\Users\lsg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\9.jpg

343.95(477)(075.8)

К30  Кацавець, Р.С.

         Кримінальна психологія [Текст] : навч. посіб. / Р.С. Кацавець. - Київ : Алерта, 2018. - 122 с.

        Кримінальна психологія – це нова галузь юридичної психології, що досліджує особливості злочинної поведінки; мотиви злочинної діяльності; психологічні особливості злочинця; оцінку діянь і наслідки; методи попередження злочинів. Видання складається з 6 розділів, що ілюструють знання із психології та юриспруденції.

Мета навчального посібника – допомогти майбутнім фахівцям зрозуміти причини, що спонукають осіб до вчинення злочинів; виявити їх мотивацію; зорієнтувати на кримінальну відповідальність та запобіжні заходи щодо попередження злочинів.

Для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів України.

Адреса:   м. Київ, просп. Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115;   www.4uth.gov.ua