GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDI23-PREPROJECTE FI D'ESTUDIS INTERIORS

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Interiors

Quart

Primer

Específica

2

Departament:    Projectes i teoria del disseny

Idioma: Català/Castellà

Horari: Dimarts de 10:45 a 13:05 hores (per tots els professors)

Web de l’assignatura: -

Professorat responsable:

Pere Nicolau

Correu electrònic: pnicolau@escoladisseny.com

Horari de tutories: -

Toni Riera

Correu electrònic: triera@escoladisseny.com

Horari de tutories: -

Antoni Torandell

Correu electrònic: atorandell@escoladisseny.com

Horari de tutories: -

Cap de departament

Marta González

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

Horari d’atenció: -

2. Contextualització

Interès formatiu de l´assignatura: assignatura fonamentalment pràctica, on hi haurà sessions eminentment pràctiques, d'anàlisi de la informació necessària per realitzar el projecte final. Complementarà en part l´assignatura de Projecte de fi d´estudis.

També l´alumne aprendrà que els projectes necessiten d´uns fonaments teòrics, necessaris pel posterior desenvolupament del projecte.

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

Matèria: Projectes d'interiors

2.2. Perfil professional

El dissenyador d’interiors és un professional capaç d’analitzar, investigar i projectar, dirigir equips de projectes i d’execució d’obres de disseny d’interiors, així com actuar com interlocutor directe davant les administracions públiques en l’àmbit de la seva professió.

 Els àmbits principals on desenvolupar la seva activitat són:

-  Habitatge i disseny dels espais interiors per a l´habitat.  

-  Disseny d’espais comercials i d’oci.  

-  Disseny d’espais administratius.  

-  Disseny d’espais culturals, educatius i lúdics.  

-  Disseny d’espais efímers.  

-  Rehabilitació d’habitatges.  

-  Paisatgisme i disseny d’espais públics.  

-  Gestió empresarial d’activitats creatives.  

-  Disseny dels espais interiors dels diferents sistemes de transport.

-  Gestió d’obres, mesuraments, pressupostos i prevenció de riscos en l’àmbit del disseny d’interiors.  

-  Direcció d’obres en l’àmbit del disseny d’interiors.  

-  Investigació i docència.

3. Requisits

3.1. Requisits essencials

Prerequisits de matriculació: haver superat 160 crèdits europeus del pla d’estudis de la titulació.

3.2. Requisits recomanables

Haver aprovat les assignatures de: Projectes I, Projectes II, Projectes III i Projectes IV de l’especialitat.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l´apreciació i la sensibilitat estètica,mediambiental i cap a la diversitat.

CT12- Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

Per tal de poder assolir la competència transversal de comprendre i utilitzar, al menys, una llengua estrangera en l’àmbit del desenvolupament professional corresponent, l’estudiant podrà també utilitzar una llengua estrangera en el PFE i en la seva defensa pública, a petició de l’estudiant (proposta de projecte en l’idioma desitjat i instància general) i sempre amb l'autorització del tribunal, dins el primer mes d'haver començat l´assignatura.

4.2. CG/Competències generals

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG12- Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG14- Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.

CG15- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG16- Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG21- Dominar la metodologia d´investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.3. CE/Competències específiques de l’especialitat

- Generar i materialitzar solucions funcionals, formals i tècniques que permetin l’aprofitament i la utilització adequada d’espais interiors.

- Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, la incidència que té en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient i la capacitat de generar identitat, innovació i qualitat en la producció.

A.- COMPETÈNCIA EN EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ DEL DISSENY (Capacitat de lectura, expressió, descripció i comprensió de les formes)

CE-DI1- Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.

CE-DI2- Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les seves aplicacions al disseny d'interiors.

CE-DI3- Dominar la tecnologia digital específica vinculada al desenvolupament i execució de projectes d'interiorisme.

B.- COMPETÈNCIA D’ANÀLISI CRÍTIC I VALORACIÓ DEL DISSENY . Representa la capacitat d’anàlisi crític i valoració del Disseny com a resultat de la integració d'un sistema complex de relacions formals, funcionals, estètiques i tecnològiques, basat en coneixements científics, històrics, humanístics i de gestió.

CE-DI4- Analitzar, interpretar, adaptar i produir informació relativa a la materialització dels projectes.

CE-DI5- Conèixer les característiques, propietats físiques i químiques i comportament dels materials utilitzats en el disseny d'interiors.

CE-DI6- Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en el qual es desenvolupa el disseny d´interiors.

CE-DI7- Conèixer el marc econòmic i organitzatiu en què es desenvolupa l'activitat empresarial de l´interiorisme.

CE-DI8- Comprendre el marc legal i reglamentari que regula l'activitat professional, la seguretat i salut laboral i la propietat intel·lectual i industrial.

CE-DI9- Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, valorar la seva incidència en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient i la seva capacitat per generar identitat, innovació i qualitat en la producció.

C.- COMPETÈNCIA EN DISSENY.

Capacitat de síntesi, invenció i formalització de les idees, utilitzant un procés metodològic de disseny.

CE-DI10- Generar i materialitzar solucions funcionals, formals i tècniques que permetin l´aprofitament i la utilització idònia d´espais interiors.

CE-DI11- Concebre i desenvolupar projectes de disseny d'interiors amb criteris que comportin millora en la qualitat, ús i consum de les produccions.

CE-DI12- Resoldre els problemes estètics, funcionals, tècnics i constructius que es plantegen durant el desenvolupament i execució del projecte.

D.- COMPETÈNCIA DE REALITZACIÓ.

Capacitat de dirigir, coordinar, controlar, programar i valorar l´execució material del disseny, considerant les implicacions dels processos industrials i les característiques objectives dels materials que hi intervenen.

CE-DI12- Dirigir i certificar la realització de projectes d'interiors.

CE-DI13- Conèixer els processos de fabricació, producció i manufacturat més usuals dels diferents sectors vinculats al disseny d´interiors.

CE-DI14- Adequar la metodologia i les propostes a l´evolució tecnològica i industrial pròpia del sector.

5. Resultats d’aprenentatge

Capacitat de desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos.

Generació de d’idees pròpies i viables

Comunicació d’idees i projectes

Definició conceptual:

Vinculada al Projecte Fi d’Estudis (PFE), es tracta d’una matèria preparatòria que conté la fase d’informació i estudis previs, a més un avantprojecte de la proposta.

L’objectiu principal de l’assignatura radica en desenvolupar les competències necessàries que serveixin per a valorar la viabilitat, extensió i complexitat del Projecte de Fi d’Estudis a desenvolupar en el segon semestre del curs.

L'alumne ha de saber dur a terme la primera fase d ́un projecte (preprojecte) que inclogui una part conceptual i el desenvolupament material d'acord amb aquest concepte i una part gràfica entesa com un avat-projecte.

El resultat ha de ser coherent i ha de mostrar el camí que s’ha seguit desde la investigació i recerca a nivell teòric, de materials, de tècniques, etc així com el resultat final del mateix.

Aquests objectius d ́aprenentatge seran coherents amb les competències que l ́estudiant haurà assolit, indicades al punt anterior.

6. Continguts

Aplicació dels mètodes de recerca i experimentació propis de l'assignatura, a una proposta de projecte de disseny d’interiors.

Els continguts a treballar inclouran els següents temes:

- Plantejament de l'exercici. Recerca d ́alternatives.  

- Proposta, justificació i objectius

- Definició de la proposta conceptual  

- Programa de necessitats  

- Anàlisi del entorn  

- Antecedents històrics  

- Normativa d ́aplicació  

- Descripció de l'edifici actual. Fotografies  

- Estat actual del edifici. Plantes, alçats, seccions…

Dossier i presentació pública de preprojecte fi d'estudis. Disseny de la comunicació del projecte. Dins aquest dossier es comprovarà que els alumnes han treballat els apartats:

- L’aplicació adient de les tècniques de representació i presentació per a la completa definició i comunicació del projecte.

- El recurs de la tecnologia digital per a la presentació i la comunicació del preprojecte i desenvolupament del projecte.

- Mètodes d’investigació en el disseny. El procés projectual com investigació.

- Fonamentació i estudi teòric-pràctic.

- Aplicació d’estratègia i criteris de decisió, innovació i qualitat. Estudi de factors d´ús, expressius, estètics, tecnològics i ambientals.

- Desenvolupament de nous conceptes i idees.

- Aplicació de la normativa vigent en quan a la documentació del projecte i coneixement de la que pugui afectar al projecte en sí.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Es faran unes classes expositives, de propostes del preprojecte i temes relacionats.

Es realitzaran treballs d’investigació projectual i es faran un seguiment mitjançant correcció de grup i particulars.

Es faran exposicions dels treballs dels alumnes.

El seguiment de cada proposta serà individual.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

30 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

6 hores

Classes pràctiques

individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

20 hores

Avaluació

individual

Presentació del treball

4 hores

Activitats de treball no presencial

20 hores

Resolució de pràctiques

individuals autònomes

individual

Lectures, anàlisi, recerca, investigació...

10 hores

Resolució de pràctiques

individual

Desenvolupament del preprojecte

10 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Instal·lacions

Aules amb cadires, taules per dibuix, il·luminació adequada i endolls suficients pels ordinadors de cada alumne.

Sala d’estudi i biblioteca.

 

Materials

Ordinadors amb software específic de disseny, ofimàtica i d’accés a internet

Projector i pantalla

Pissarra

Eines TIC, recursos web 2.0 per a l’assignatura

Bibliografia: llibres, catàlegs, revistes, etc.

Recursos multimèdia.

Webgrafia

Altres materials específics

7.4 Activitats interdisciplinàries

Qualsevol que doni suport al desenvolupament del preprojecte.

Existeix la possibilitat de la realització del PFE interdisciplinar, és a dir, que un grup d'alumnes treballin un tema i que desenvolupin cada un d'ells una part que correspongui a la seva especialitat, per tant, el preprojecte també es realitzaria d'aquesta manera.

7.5 Activitats complementàries

Visites a empreses, a professionals dels sector de cada una de les especialitats, visites a exposicions, visionat de documentals i qualsevol altra activitat que pugui millorar la qualitat del projecte.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament

No hi ha criteris generals de departament.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Procediment d’avaluació

L’avaluació contínua, d’acord amb els principis generals de la legislació educativa, consistirà en la comprovació sistemàtica del grau de compliment dels objectius generals del Pla d’Estudis i dins aquests, els específics de cada curs, àrea, matèria i assignatura.

Serà condició necessària per a obtenir avaluació positiva que la proposta del projecte fi d’estudi reuneixi les següents requisits:

Sigui viable.  

Que l’extensió sigui adient per a desenvolupar en un semestre.  

Complexitat en el projecte acord amb el nivell  

S’ha d’aportar informació de l’estat actual, estat de conservació i plànols (Plantes, alçats i seccions  necessàries)  

Tingui com a resultat l’adequació d’un espai a un ús determinat  

Haurà de correspondre amb el perfil professional de l’especialitat.  

Per superar l’assignatura, l’alumnat haurà d’obtenir com a mínim un aprovat (5,0).

L’obtenció dels crèdits europeus corresponents a una assignatura requereix haver superat les proves d’avaluació corresponents.

L’entrega de treballs fora de termini suposarà l’avaluació sobre el 80% de la nota.

L’assistència per a tenir avaluació contínua haurà de ser de mínim un 70 % de les hores lectives.

Criteris específics d’avaluació:

  • Els treballs són tècnicament correctes. Consideracions específiques respecte a la correcció dels treballs:

El treball és complet en les seves parts.

S’han seguit les instruccions donades.

Ordre, neteja en l’execució d’esborranys.

Ordre i presentació acurada del treball.

  • Els preprojectes s’han executat metodològicament de manera correcta. Consideracions específiques respecte a la metodologia:

Hi ha un estudi del context del problema.

L’abstract o resum d’objectius és clar i lògic segons el projecte que es desenvoluparà.

De la fase informativa s'extreuen conceptes comunicatius interessants i pràctics/ funcionals.

Es relacionen i s’apliquen correctament a la fase de bocetatge les influències gràfiques, antecedents històrics estudiats i conceptes extrets en la fase informativa.

Es justifiquen correctament les decisions de disseny i hi ha coherència i concordança amb la finalitat de l’encàrrec.

S’acompleix el cronograma establert.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA1 - CA4

10%

Dossier preprojecte

R

CA5 - CA17

80%

Exposició oral del preprojecte

R

CA7, CA9, CA12

10%

Total

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica:

Neufert.Neff: Casa, vivienda, jardín. GG. ISBEN: 968.887.367.5 "

Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores de Panero Ed. GG

9.2. Bibliografia complementària:

“La Casa: forma y diseño” de Charles Moore y otros Ed. GG ISBN: 84-252-1799-7)

Kandinsky: “Punto y línea sobre plano” (Varias editoriales):

Aprendiendo de las Vegas. (Venturi, GG)

Ornamento y delito y otros escritos (Adolf Loos, GG).

“Principios del nuevo arte plástico y otros escritos” Theo van Doesburg (ISBN: 84- 505-2399-O)

Calvino, Italo: Las ciudades invisibles. Ed. Siruela,

Colin Rowe: “Five Architects” Ed. Wittenborn & Company.

Robert Venturi: “Complejidad y Contradicción en Arquitectura” GG

Alexander klein: “La Vivienda Mínima” GG  Aymonino:

“La vivienda Racional” GG

Hall, Edward T., La dimensión oculta, Colección Nuevo Urbanismo, Ins. de est. de la administ. Local, Madrid, 1973.

Moles, Abraham y ROHMER, E., Psicología del espacio, Círculo de lectores, 1990.

Moles, Abraham, Teoría de los objetos, Editorial Gustavo Gili, Barcelona.

Historia crítica de la Arquitectura Moderna. Kenneth Frampton. GG. 1980.

Saber ver la arquitectura. Zevi. Ed. Apóstrofe.

Espacio, tiempo y arquitectura. Giedion, Sigfried. Ed. Reverte.

Historia del mueble. Luis Feduchi. Ed. Blume.

El sistema de los objetos. Jean Baudrillard, 1969 Ed. SXXI

El diseño de la ciudad (Tomo I) Leonardo Benevolo. Ed. GG.

El espacio Privado. Luis Fernández Galiano. Ed. Ministerio de cultura.

Del Paraíso al Jardín de Nicolás Ma Rubió y Tudurí (Tusquets Editores, Barcelona 1981)

La Poética del Espacio (Gastón Bachelard, Ed: Fondo de Cultura Económica, México)

El agua y los sueños (Gastón Bachelard, Ed: Fondo de Cultura Económica, México)

El aire y los sueños  (Gastón Bachelard, Ed: Fondo de Cultura Económica, México)

El croquis, A&V, GA, ON, Experimenta, Diseño Interior, Casa y jardín.  Siro Kuramata, Toyo Ito, Zaha Hadid, Isamo Nogucci, Mies van der Rohe, Gaudi, Frank Lloyd Wright, Hans Hollein.

9.3. Altres recursos: 

- Aula de treball i impressió, equipada amb taules de dibuix A0, fotocopiadora A3. Biblioteca de disseny. Scanner A3. Internet. Biblioteca digital de l’aula.

- Visites a empreses.

- Revistes i publicacions específiques.

- Assistència a fires, exposicions, i esdeveniments culturals.

- Recursos online a través de la web de l’assignatura com vídeos, documentals o llocs web.

10. Altres observacions

Per altres observacions consultar amb el professor-tutor del Preprojecte fi d’Estudis.