Published using Google Docs
Computer Olympiad 2020
Updated automatically every 5 minutes

Computer Olympiad 2020

Results

 

Amazons

Tournament: 2-game matches between each competitor

Playoff:

8QP: Johan de Koning

SherlockGo: Yupeng Zhang, Liang Shuang, Liang Tailin, Wang Jilong,Li Xiaorui, Zhou Ke

Thésée: Quentin Cohen-Solal, Tristan Cazenave

Program

8QP

SherlockGo

Thésée

Total

8QP

X

2

0

2

SherlockGo

0

X

0

0

Thésée

2

2

X

4

Congratulations to Quentin Cohen-Solal and Tristan Cazenave, authors of Thésée, for winning the Gold Medal in the 2020 Computer Olympiad in Amazons.

Congratulations to Johan de Koning, author of 8QP, for winning the Silver Medal in the 2020 Computer Olympiad in Amazons.

Breakthrough

Tournament: 2-game matches between each competitor

Playoff:

DaSoJai: Yen-Chi Chen, Wei-Lin Wu, Shun-Shii Lin

NDHU Polygames: Akeem Peters, Facebook, NDHU

R2D2: Quentin Cohen-Solal, Tristan Cazenave

Program

DaSoJai

NDHU Polygames

R2D2

Total

DaSoJai

X

0

0

0

NDHU Polygames

2

X

0

2

R2D2

2

2

X

4

Congratulations to Quentin Cohen-Solal and Tristan Cazenave, authors of R2D2, for winning the Gold Medal in the 2020 Computer Olympiad in Breakthrough.

Congratulations to Akeem Peters (Facebook, NDHU), author of NDHU Polygames, for winning the Silver Medal in the 2020 Computer Olympiad in Breakthrough.

Bridge (HoneyMoon)

Tournament: 100-game matches

Playoff:

BridgeYeh: Jyun-Tin Yeh, Shun-Shii Lin

CYC_HB: YiChuan Chen

GodJimmy: Chen-En Yang, Yen-Chi Chen, Shun-Shii Lin

Program

BridgeYeh

CYC_HB

GodJimmy

Total

BridgeYeh

X

43

26

69

CYC_HB

57

X

28

85

GodJimmy

74

72

X

146

Congratulations to Chen-En Yang, Yen-Chi Chen, Shun-Shii Lin, authors of GodJimmy, for winning the Gold Medal in the 2020 Computer Olympiad in Honeymoon Bridge.

Congratulations to YiChuan Chen, author of CYC_HB, for winning the Silver Medal in the 2020 Computer Olympiad in Honeymoon Bridge.

Chess (Chinese Dark)

Tournament: 2-game matches between each competitor

Playoff: None

DarkCheese: Ping-Chun Chen

DarkKnight: Chu-Hsuan Hsueh, Wen-Jie Tseng, I-Chen Wu

PupilDarkChess: Cheng Yueh, Hung-Jui Chang

Unknow: Yu-Yan Wang

Yanyu2.0: Yu-Yan Wang

Program

DarkCheese

DarkKnight

PupilDark Chess

Unknow

Yanyu2.0

Total

DarkCheese

X

0.0

0.5

2.0

2.0

4.5

DarkKnight

2.0

X

0.0

2.0

1.5

5.5

PupilDarkChess

1.5

2.0

X

2.0

1.5

7.0

Unknow

0.0

0.0

0.0

X

0.5

0.5

 Yanyu2.0

0..0

0.5

0.5

1.5

X

2.5

Congratulations to Cheng Yueh and Hung-Jui Chang, authors of PupilDarkChess, for winning the Gold Medal in the 2020 Computer Olympiad in Chinese Dark Chess.

Congratulations to Chu-Hsuan Hsueh, Wen-Jie Tseng, and I-Chen Wu, authors of DarkKnight, for winning the Silver Medal in the 2020 Computer Olympiad in Chinese Dark Chess.

Congratulations to Ping-Chun Chen, author of DarkCheese, for winning the Bronze Medal in the 2020 Computer Olympiad in Chinese Dark Chess.

Chinese Checkers

Tournament: 2-game matches between each competitor, with total score determining the winner

Playoff:

Hexagram: Zaheen Ahmad, Nathan Sturtevant

Jump: Yen-Chi, Jiunn-Haur Chern, Shun-Shii Lin

Negentropy: Yen-Chi, Lu-Nung Chen, Shun-Shii Lin

Program

Hexagram

Jump

Negentropy

Total

Hexagram

X

0

2

2

Jump

2

X

2

4

Negentropy

0

0

X

0

Congratulations to Yen-Chi, Jiunn-Haur Chern, and Shun-Shii Lin, authors of Jump, for winning the Gold Medal in the 2020 Computer Olympiad in Chinese Checkers.

Congratulations to Zaheen Ahmad and Nathan Sturtevant, authors of Hexagram, for winning the Silver Medal in the 2020 Computer Olympiad in Chinese Checkers.

Clobber

Tournament: 2-game matches between each competitor

Playoff:

Calpurnia: Christian Jans

Deep Nikita: Andrew Lin

Hercule:  Quentin Cohen-Solal, Tristan Cazenave

Klopper: Johannes Schwagereit

Pan: Johan de Koning

Program

Calpurnia

Deep Nikita

Hercule

Klopper

Pan

Total

Calpurnia

X

0-2

0-2

1-1

0-2

1

Deep Nikita

2-0

X

0-0

0-0

1-1

3

Hercule

2-0

0-0

X

2-0

1-1

5

Klopper

1-1

0-0

0-2

X

0-2

1

 Pan

2-0

1-1

1-1

2-0

X

6

 

Deep Nikita unable to complete the tournament.

Playoff #1: Hercule 2 -- Klopper 0. Hercule moves on to the Gold Medal game. Klopper wins the Bronze Medal.

Playoff #2: Pan 1 -- Hercule 2. Hercule wins the Gold Medal. Pan wins the Silver Medal.

Congratulations to Quentin Cohen-Solal and Tristan Cazenave, authors of Hercule, for winning the Gold Medal in the 2020 Computer Olympiad in Clobber.

Congratulations to Johan de Koning, author of Pan, for winning the Silver Medal in the 2020 Computer Olympiad in Clobber.

Congratulations to Johannes Schwagereit, author of Klopper, for winning the Bronze Medal in the 2020 Computer Olympiad in Clobber.

Connect6

Tournament: 2-game matches between each competitor, with a tie being broken by the highest score

Playoff: 2-game match between the top two programs

CZF_Connect6: Shao-Xiong Zheng, Tzu-Yee Yang, I-Chen Wu

Explorer: Xiaorui Li, Yunpeng Zhang, Yaguang Li, Yihao Wu, Miao Su, Ke Zhou

Kavalan: Jung-Kuei Yang

NDHU Polygames:  Sasa Tarzn, Facebook, NDHU

Program

CZF_Connect6

Explorer

Kavalan

NDHU Polygames

Total

CZF_Connect6

X

2

2

1

5

Explorer

0

X

2

0

2

Kavalan

0

0

X

0

0

NDHU Polygames

1

2

2

X

5

 

Congratulations to Shao-Xiong Zheng, Tzu-Yee Yang, and I-Chen Wu, authors of CZF_Connect6, for winning the Gold Medal in the 2020 Computer Olympiad in Connect6.

Congratulations to Sasa Tarzn (Facebook, NDHU), author of NDHU Polygames, for winning the Silver Medal in the 2020 Computer Olympiad in Connect6.

Congratulations to Xiaorui Li, Yunpeng Zhang, Yaguang Li, Yihao Wu, Miao Su, and Ke Zhou, authors of Explorer, for winning the Bronze Medal in the 2020 Computer Olympiad in Connect6.

Dots and Boxes

Tournament: 2 games

Playoff:

Deep Nikia: Andrew Lin

Control Freak: William Fraser

Program

Deep Nikita

Control Freak

Deep Nikita

X

1-1

Control Freak

0-0

X

Congratulations to Andrew Lin, author of Deep Nikita, for winning the Gold Medal in the 2020 Computer Olympiad in Dots and Boxes.

Draughts (International)

Tournament: 6 games

Playoff: If match tied after 6 games

TDKing: Ton Tillemans

Tornado: Frank Mesander

Program

TDking

Tornado

Points

Tdking

X

2-1-1-1-1-1

7

Tornado

0-1-1-1-1-1

X

5

 

Congratulations to Ton Tillemans, author of TDking, for winning the Gold Medal in the 2020 Computer Olympiad in Draughts (International).

EinStein Würfelt Nicht

Tournament: 2-game matches between each competitor

Playoff:

NDHU Polygames:  Yi-Chuan Chen, Facebook, NDHU

Reinstein: Zih-Yang Hsu,Chih-Lin Chen,Chia-Jung Hsu,Chun-Wei Chang

VSWTN: Yunpeng Zhang, Wei Li, Yuxuan Zhang, Ke Zhou

Program

NDHU Polygames

Reinstein

VSWTN

Points

NDHU Polygames

X

7

6

13

Reinstein

5

X

1

6

VSWTN

6

11

X

17

Congratulations to Yunpeng Zhang, Wei Li, Yuxuan Zhang, and Ke Zhou, authors of VSWTN, for winning the Gold Medal in the 2020 Computer Olympiad in EinStein Würfelt Nicht.

Congratulations to Yi-Chuan Chen (Facebook, NDHU), author of NDHU Polygames, for winning the Silver Medal in the 2020 Computer Olympiad in EinStein Würfelt Nicht.

Go (9x9)

Tournament: 4 game match

Playoff:

CGI Go Intelligence: 吳廸融, 陳冠文, 謝孝忠, 施仲晉, 蔡孟宇, 徐玉山, 陳俊融, 吳毅成

EzGo: Yi-Ting Chiang, Hung-Cheng Lin

Program

CGI Go Intelligence

EzGo

CGI Go Intelligence

X

4

EzGo

0

X

Congratulations to 吳廸融, 陳冠文, 謝孝忠, 施仲晉, 蔡孟宇, 徐玉山, 陳俊融, and 吳毅成, authors of CGI Go Intelligence, for winning the Gold Medal in the 2020 Computer Olympiad in Go (9x9).

Gomoku (Outer-Open)

Tournament: 2 game matches between each pair of competitors

Playoff:

CZF_Outer_Open_Gomoku: Wei-Chen Liao, Po-Wei Huang, Shao-Xiong Zheng, Yuan-Hao Chen, I-Chen Wu

Fiver: Zhang Yiyang, Zhang Yunpeng, Xu Yanrui, Hao Ru, Liang Tailin, Zhou Ke

Nonoku: Jiunn-Haur Chern, Shun-Shii Lin

OOG: Chih-Hung Chen, Yen-Chi Chen, Shun-Shii Lin

Program

CZF_Outer_ Open_Gomoku

Fiver

Nonoku

OOG

Total

CZF_Outer_ Open_Gomoku

X

2

2

2

6

Fiver

0

X

2

1

3

Nonoku

0

0

X

2

2

OOG

0

1

0

X

1

Congratulations to Wei-Chen Liao, Po-Wei Huang, Shao-Xiong Zheng, Yuan-Hao Chen, and I-Chen Wu, authors of CZF_Outer_Open_Gomoku, for winning the Gold Medal in the 2020 Computer Olympiad in Gomoku (Outer-Open).

Congratulations to Zhang Yiyang, Zhang Yunpeng, Xu Yanrui, Hao Ru, Liang Tailin, and Zhou Ke, authors of Fiver, for winning the Silver Medal in the 2020 Computer Olympiad in Gomoku (Outer-Open).

Congratulations to Jiunn-Haur Chern and Shun-Shii Lin, authors of Nonoku, for winning the Bronze Medal in the 2020 Computer Olympiad in Gomoku (Outer-Open).

Havannah (8x8)

Tournament: 2 games

Playoff: None, unless tied.

Doombot-8: Quentin Cohen-Solal, Tristan Cazenave

NDHU Polygames: Tyler Eck, Facebook, NDHU

Program

Doombot-8

NDHU Polygames

Doombot-8

X

0-0

NDHU Polygames

1-1

X

Congratulations to Tyler Eck (Facebook, NDHU), authors of NDHU Polygames, for winning the Gold Medal in the 2020 Computer Olympiad in Havannah (8x8).

Hex (13x13) 

Tournament: 2 game match

Playoff:

NDHU Polygames: Sasa Tarzn, Facebook, NDHU

Ultron13: Quentin Cohen-Solal, Tristan Cazenave

Program

NDHU Polygames

Ultron13

NDHU Polygames

X

1-1

Ultron13

0-0

X

Congratulations to Sasa Tarzn (Facebook, NDHU), author of NDHU Polygames, for winning the Gold Medal in the 2020 Computer Olympiad in Hex (13x13).

Hex (19x19)

Tournament: 2 games match

Playoff:

NDHU Polygames: Sasa Tarzn, Facebook, NDH

Ultron19: Quentin Cohen-Solal, Tristan Cazenave

Program

NDHU Polygames

Ultron13

NDHU Polygames

X

2

Ultron13

0

X

Congratulations to Sasa Tarzn (Facebook, NDHU), author of NDHU Polygames, for winning the Gold Medal in the 2020 Computer Olympiad in Hex (19x19).

Mahjong

Tournament:

Playoff:

SimCat: Shih-Chieh Tang, Fong-Shen Liao, I-Chen Wu

VeryLongCat: Shih-Chieh Tang, Li-Kai Chuang, I-Chen Wu

Zei: Yu-Chen Lin, Shun-Shii Lin

Zio: Zong-Han Lin, Yu-Chen Lin, Shun-Shii Lin

Program

Score

SimCat

+108,500

VeryLongCat

-76,500

Zei

-61,000

Zio

+29,000

Congratulations to Shih-Chieh Tang, Fong-Shen Liao, and I-Chen Wu, authors of SimCat, for winning the Gold Medal in the 2020 Computer Olympiad in Mahjong.

Congratulations to Zong-Han Lin, Yu-Chen Lin, and Shun-Shii Lin, authors of Zio, for winning the Silver Medal in the 2020 Computer Olympiad in Mahjong.

Congratulations to Yu-Chen Lin and Shun-Shii Lin, authors of Zei, for winning the Bronze Medal in the 2020 Computer Olympiad in Mahjong.

Nonogram

Tournament: Fastest solver of 1,000 problems

Playoff: None

Defense: Jia-Jun Yeh, Kuo-Chan Huang, Wei-Chiao Huang, Yan-Rong Guo, De-Rong Sung, Tzung-Shuan Tsai

Requim: Yen-Chi Chen, Shun-Shii Lin

The Heirs: Jia-Jun Yeh, Kuo-Chan Huang ,Wei-Chiao Huang, Yan-Rong Guo, Shao-Xiong Zheng, Tzung-Shuan Tsai

Program

Problems Solved

Time (seconds)

The Heirs

1,000

370.568

Defense

1,000

389.817

Requiem

1,000

432.895

Congratulations to Jia-Jun Yeh, Kuo-Chan Huang,Wei-Chiao Huang, Yan-Rong Guo, Shao-Xiong Zheng, and Tzung-Shuan Tsai, authors of The Heirs, for winning the Gold Medal in the 2020 Computer Olympiad in Nonogram.

Congratulations to Jia-Jun Yeh, Kuo-Chan Huang, Wei-Chiao Huang, Yan-Rong Guo, De-Rong Sung, and Tzung-Shuan Tsai, authors of Defense, for winning the Silver Medal in the 2020 Computer Olympiad in Nonogram.

Othello (8x8)

Tournament: 2 game matches

Playoff:

Maverick: Yen-Chi Chen, Shun-Shii Lin

NDHU Polygames: Astrid Adhipurusa, Facebook, NDHU

Réplicateur #8: Quentin Cohen-Solal, Tristan Cazenave

Program

Maverick

NDHU Polygames

Réplicateur #8

Total

Maverick

X

1-1

1-1

4

NDHU Polygames

0-0

X

0-0

0

Réplicateur #8

0-0

1-1

X

2

Congratulations to Yen-Chi Chen and Shun-Shii Lin, authors of Maverick, for winning the Gold Medal in the 2020 Computer Olympiad in Othello (8x8).

Congratulations to Quentin Cohen-Solal and Tristan Cazenave, authors of Réplicateur #8, for winning the Silver Medal in the 2020 Computer Olympiad in Othello (8x8).

Othello (10x10)

Tournament: 2-game matches

Playoff: 4-game match to break a tie

NDHU Polygames: Astrid Adhipurusa, Facebook, NDHU

Persona: Yen-Chi Chen, Surag Nair, Nai-Yuan Chang, Shun-Shii Lin

Réplicateur #10: Quentin Cohen-Solal, Tristan Cazenave

Program

NDHU Polygames

Persona

Réplicateur #10

Total

NDHU Polygames

X

1

0

1

Persona

1

X

0

1

Réplicateur #10

2

2

X

4

Persona defeated NDHU Polygames 3-1 for the Silver medal.

Congratulations to Quentin Cohen-Solal and Tristan Cazenave, authors of Réplicateur #10, for winning the Gold Medal in the 2020 Computer Olympiad in Othello (10x10).

Congratulations to Yen-Chi Chen, Surag Nair, Nai-Yuan Chang, and Shun-Shii Lin, authors of Persona, for winning the Silver Medal in the 2020 Computer Olympiad in Othello (10x10).

Shogi (Mini) 

Tournament: 2 game matches

Playoff: 2 game match to break any medal ties

NDHU Polygames: Tyler Eck, Facebook, NDHU

Nyanpass: Hsuan-Yu Wang

ShioRamen: Masahiro Shioda, Takeshi Ito

Program

NDHU Polygames

Nyanpass

ShioRamen

Total

NDHU Polygames

X

1

0

1 (2)

Nyanpass

1

X

0

1 (0)

ShioRamen

2

2

X

4

Congratulations to Masahiro Shioda and Takeshi Ito, authors of ShioRamen, for winning the Gold Medal in the 2020 Computer Olympiad in Mini Shogi

Congratulations to Tyler Eck (Facebook, NDHU), author of NDHU Polygames, for winning the Silver Medal in the 2020 Computer Olympiad in Mini Shogi.

Surakarta

Tournament:

Playoff:

Athénan: Quentin Cohen-Solal, Tristan Cazenave

CZF_Surakarta: Liang-Fu Liu

FuChou: Jia-Fong Yeh, Yen-Chi Chen, Shun-Shii Lin

VSSurakarta:  Zhang Yunpeng, Li Wei, Zhang Yuxuan, Zhang Pei, Zhou Ke

Program

Athénan

CZF_Surakarta

FuChou

VSSurakarta

Total

Athénan

X

1

1.5

2

4.5

CZF_Surakarta

1

X

1

2

4

FuChou

0.5

1

X

2

3.5

VSSurakarta

0

0

0

X

0

Congratulations to Quentin Cohen-Solal and Tristan Cazenave, authors of Athénan, for winning the Gold Medal in the 2020 Computer Olympiad in Surakarta.

Congratulations to Liang-Fu Liu, author of CZF_Surakarta, for winning the Silver Medal in the 2020 Computer Olympiad in Surakarta.

Congratulations to Jia-Fong Yeh, Yen-Chi Chen, and Shun-Shii Lin, authors of FuChou, for winning the Bronze Medal in the 2020 Computer Olympiad in Surakarta.