Published using Google Docs
Покана STEMEDU-2022 BG
Updated automatically every 5 minutes

 

ПОКАНА

Четвърта научна конференция с международно участие

Иновативно STEM образование

Велико Търново, България

Четвъртата научна конференция с международно участие Иновативно STEM образование (STEMEDU-2022) ще се проведе на 16-19 март 2022 г. (STEM - Science, technology, engineering, and mathematics). Форумът STEMEDU-2022 има интердисциплинарен характер, като продължава идеите, заложени в предните конференциии STEMEDU. През 2022 г. водеща ще бъде една широкоспектърна интерпретация на иновациите и иновативните образователни технологии, като специален аспект на форума ще бъдат технологиите за достъпност за хора със специални потребности и приложенията на нови математически методи в медицината и други научни области.  

Придружаващи събития и семинари:

  • Втори информационен семинар AB2: Технологии за достъпност за хора със специални потребности, частично финансиран от Договор КП-06-Н42/4 на Фонд Научни Изследвания с изпълнители: Институт по математика и информатика (ИМИ-БАН) и Институт по роботика (ИР-БАН).    
  • Трети информационен семинар Cardio3: Изследване на приложението на нови математически методи за анализ на кардиологични данни, частично финансиран от Договор КП-06-Н22/5 на Фонд Научни Изследвания с изпълнители: ИР-БАН, ИМИ-БАН и Медицински университет - Варна.
  • Кръгла маса Иновативни образователни технологии.

В рамките на STEMEDU-2022 ще бъдат представени доклади на учени и млади специалисти от България и чужбина: научни доклади – до 20 мин; съобщения  – до 10 мин. и постери. Докладите от конференцията след двойно сляпо рецензиране ще бъдат публикувани в онлайн сборник, регистриран в НАЦИД  (Science Series "Innovative STEM Education", Book 4, 2022,  ISSN: 2683-1333). Избрани статии ще бъдат публикувани в специално издание на списание Mathematics. Участието може да бъде в смесен формат: онлайн (ZOOM) и присъствено.

САЙТ:  www.stemedu.eu

E-mail: stemedu.eu@gmail.com                               

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: присъствено в гр. Велико Търново и онлайн (ZOOM)

ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ:  16-19 март 2022 г.              РАБОТЕН ЕЗИК: български, английски                  

ЗАЯВКИ ЗА ДОКЛАДИ (заглавие и резюме):   до 15.02.2022 г.

ПOТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ:    до 20.02.2022 г.

ПЪЛНА ВЕРСИЯ НА ДОКЛАДИТЕ:    до 10.03.2022 г.     ФОРМАТ  .

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:  до 12.03.2022 г.     Програма (онлайн версия)

ОРГАНИЗАТОРИ: Българска академия на науките: Институт по математика и информатика, Институт по роботика, Регионален академичен център - В.Търново (РАЦ);  Технически университет - Габрово; Mедицински университет - Варна, филиал Велико Търново и Съюза на математиците в България.

ЗА КОНТАКТИ:   stemedu.eu@gmail.com

доц. д-р инж. Галина Богданова - Институт по математика и информатика,

e-mail: g.bogdanova@gmaiil.com, тел: +359 88 8221825

проф. дмн Стефка Буюклиева - Великотърновски университет и РАЦ, e-mail: stefka@ts.uni-vt.bg

проф. дмн Стоян Капралов - Технически университет - Габрово, e-mail: s.kapralov@gmail.com

Покана BG

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQfUbI-znzjJUilloB0g2NpywEpz4W59yRs1HP77K3Fp3SOU4Ge44ZEAd_SrlBtoEX5jz_O0kcdchk