Reisjärven kristillinen opisto

PERUSOPPIJAKSON OPETUSSUUNNITELMA 2017-2018

 

1. TAVOITEKUVA JA TOIMINTA-AJATUS

TAVOITEKUVA (visio):

TOIMINTA-AJATUS:

2. ARVOT, TAVOITTEET JA TOIMINTAPERIAATTEET

ARVOT:

TAVOITTEET:

TOIMINTAPERIAATTEET:

3. KEHITTÄMISSTRATEGIA JA PAINOPISTEALUEET

4. OPISTON OPPIMISNÄKEMYS

5. OPINTOLINJOJEN TAVOITTEET

AIKUISLINJA (AL)

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

SUUNTAUTUMISOPINNOT

VALINNAISET OPINNOT

ERITYISLINJA (EL)

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

SUUNTAUTUMISOPINNOT

VALINNAISET OPINNOT

KÄYTÄNNÖN TYÖN LINJA (KL)

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

SUUNTAUTUMISOPINNOT

VALINNAISET OPINNOT

LUKIO-OPINTOJEN LINJA (LOL)

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

SUUNTAUTUMISOPINNOT

VALINNAISET OPINNOT

LUONTO- JA ERÄLINJA (LEL)

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

SUUNTAUTUMISOPINNOT

VALINNAISET OPINNOT

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LINJA (STL)

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

SUUNTAUTUMISOPINNOT

VALINNAISET OPINNOT

TEKNISEN TYÖN LINJA (TL)

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

SUUNTAUTUMISOPINNOT

VALINNAISET OPINNOT

YRITTÄJYYSLINJA (YL)

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

SUUNTAUTUMISOPINNOT

VALINNAISET OPINNOT

VALINNAISET OPINNOT

6. HENKILÖKOHTAISET OPINTOSUUNNITELMAT

7. OPISTON YHTEINEN TOIMINTA

Kolmen jakson järjestelmä

Opistotunti

Teemapäivät

Juhlat sekä kotiväen vierailut

Vierailijapäivät

Opistoillat

Juhlat, seurat, aamuhartaudet ja jumalanpalvelukset

8. OPPILASKUNTA PIENOISYHTEISKUNTANA

9. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

10. OPISTON ITSEARVIOINTI, KEHITTÄMISRYHMÄT JA OPETUSSUUNNITTELU

11. OPISTON OPISKELIJA-ARVIOINTI

12. OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

1. TAVOITEKUVA JA TOIMINTA-AJATUS

TAVOITEKUVA (visio):

Reisjärven kristillinen opisto on yhteisöllinen ja verkostoitunut sisäoppilaitos, jonka luova, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö toteuttaa ja kehittää laadukasta koulutusta ja tarjoaa eväitä elämään.

Jämsän Kristillisen Kansanopiston, Ranuan kristillisen kansanopiston ja Reisjärven kristillisen opiston yhteinen visio vuodelle 2020:

 

Vuonna 2020 olemme vetovoimaisia ja monipuolista osaamista tarjoavia, taustayhteisömme kristillisiä arvoja kunnioittavia koulutus- ja palvelukeskuksia.

 

Opistojen yhteiset tavoitteet strategiakaudella 2016-2020

 

 1. Opiskelijan, nuoren ja aikuisen halu ja kyky oppia uutta vahvistuu ja hänen taitonsa toimia yhteisönsä ja sen tulevaisuuden hyväksi lisääntyy.
 2. Kehitämme pedagogiikkaa ja oppimisympäristöä kokonaisvaltaisesti.
 3. Henkilöstömme on hyvinvoivaa, ammattitaitoista, motivoitunutta ja itseään kehittävää.
 4. Opistojemme toiminnan taloudellisuutta ja tasapainoisuutta kehitetään yhteistyössä.
 5. Toimimme hyvämaineisena opistona, joka tarjoaa koulutusta kolmen eri opiston kautta.

TOIMINTA-AJATUS:

Reisjärven kristillinen opisto on sisäoppilaitos, joka toteuttaa yleissivistävää ja yhteiskunnallista vapaan sivistystyön koulutusta. Opisto järjestää avoimen yliopiston opintoja sekä koulusta vaikeasti vammaisille ja taustayhteisönsä tarpeisiin. Opisto järjestää liikunnan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta.

Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.(Vapaan sivistystyön laki 29.12.2009)

Reisjärven kristillisen opiston koulutus perustuu vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen kristillisiin arvoihin. Opiston koulutuksessa painottuvat arvokasvatus, omaehtoinen oppiminen, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus. Uskontokasvatus ja -opetus pohjaa Raamattuun ja evankelis-luterilaisen kirkon tunnustukseen. Koulutuksen painoalueita ovat yleissivistävät ja yhteiskunnalliset aineet. Opisto järjestää lisäksi taustayhteisönsä tarpeisiin perustuvaa koulutusta. Osana koulutustehtäväänsä opisto järjestää koulutusta vaikeasti vammaisille.(Reisjärven kristillinen opiston ylläpitämislupa)

Opisto toimii yhteistyöverkostossa Jämsän ja Ranuan kristillisten kansanopistojen kanssa ja tekee aktiivista yhteistyötä muiden kansanopistojen ja alueen oppilaitosten kanssa.

2. ARVOT, TAVOITTEET JA TOIMINTAPERIAATTEET

ARVOT:

Reisjärven kristillisen opiston arvoja ovat:

TAVOITTEET:

Reisjärven kristillisen opiston tavoitteena on

TOIMINTAPERIAATTEET:

Reisjärven opiston henkilöstön toimintaperiaatteita ovat:

 1. KUNNIOITTAMINEN: avoimuus, rehellisyys, arvostaminen
 2. YHTEISTYÖ: verkostoituminen, tiimityö, ahkeruus, kannustus, positiivinen palaute, yhteisöllisyys
 3. LUOVUUS: oman työn ja itsensä kehittäminen, elinikäinen oppiminen, innovatiivisuus, opiskelumyönteisyys, täydennyskoulutus
 4. JOUSTAVUUS: puolin ja toisin, vastuullisuus opistokodista
 5. HYVINVOINTI: oma ja toisten hyvinvointi, tasapuolisuus, työnohjaus, perehdyttäminen
 6. TALOUDELLISUUS: kustannustehokkuus ja suunnitelmallisuus.
 7. YRITTÄVÄ ASENNE: yrittävä toimintakulttuuri.

3. KEHITTÄMISSTRATEGIA JA PAINOPISTEALUEET

Reisjärven kristillistä opistoa kehitetään elinikäisen oppimisen ajatusta toteuttavana yhteisöllisenä sisäoppilaitoksena, jonka pedagogisen toiminnan perustana ovat taustayhteisön kristilliset arvot. Kehittämistyössä painotetaan internaattipedagogiikkaa opiston painopistealueiden suunnassa.

Kehittämisen painopistealueet:

 1. Kansainvälisyys
 2. Kristilliset elämänarvot ja elämäntaidot
 3. Kädet taidot, luova toiminta ja teknologia
 4. Luonto- ja erätaidot
 5. Sosiaaliset taidot
 6. Vammaisuus ja monenlaisuus
 7. Yrittäjyys
 8. Yleissivistävät opinnot

4. OPISTON OPPIMISNÄKEMYS

Opiston opetus- ja kasvatustyössä sovelletaan konstruktivististen oppimisnäkemysten periaatetta. Niiden mukaan ihminen on aktiivinen oppija, joka itse konstruoi eli rakentaa tietoa hierarkkisesti rakentuneiksi sisäisiksi malleiksi. Oppiminen on aktiivista yksilön ja ympäristön vuorovaikutusta.

Opiskelija kantaa vastuun oppimisestaan, asettaa itse tavoitteensa, arvioi niiden toteutumista ja rakentaa kokemustensa pohjalta aiempia tietorakenteitaan. Hän oppii paljon opiskelijatovereiltaan yhteistoiminnallisen oppimisen kautta. Koska jokainen opiskelija hahmottaa maailmaa persoonallisesti, oppimisessa tarvitaan opiskelijan ja opettajan yhteissuunnittelua. Opiskelijan oppimistavoitteet jäsentyvät oppimisprosessin aikana.

Opettaja ohjaa opiskelijaa oma-aloitteisuuteen, tiedon itsenäiseen soveltamiseen ja kokemiseen sekä kokemuksen kautta, tekemällä ja oivaltamalla oppimiseen. Opettaja on opiskelijasta aidosti kiinnostunut ja häntä kunnioittava ohjaaja, hyväksyvä mutta kriittinen arvioija, aito kehittäjä ja lämmin tukija, joka antaa opiskelijalle haasteita ja visioita, mutta antaa hänen visioida myös itse. Hän tähtää ohjaamisella siihen, että opiskelija käyttää ja soveltaa saavuttamiaan tietoja ja taitoja.

Sisäoppilaitoksen eli internaatin mahdollisuuksia hyödynnetään opetus- ja kasvatustyössä. Opistokoti toimii kodinomaisena oppimisympäristönä, jossa toteutetaan internaattipedagogiikkaa:

Tulevaisuuden yrittäjyys- ja työelämätaitojen kehittäminen:

Opistossa toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategiaa ja toimintaohjelmaa 2016-2020 Nuoret tekevät tulevaisuuden.

Rehtori mahdollistaa yrittävän kulttuurin rakentumisen ja tuo uudet kokeilut ja verkostoyhteistyön osaksi arkipäivän tekemistä. Hän uudistaa oppimisympäristöjä ja huolehtii positiivisesta ilmapiiristä ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä. Hän toimii esimerkkinä tehden aktiivisesti yhteistyötä yritysten, työelämän ja muiden oppilaitosten kanssa.

Kannustava opettaja ja opiston työntekijä huolehtii positiivisesta ja kannustavasta ilmapiiristä. Hän osallistuu oppimisympäristöjen ja menetelmien uudistamiseen ja kannustaa opistolaisia rakentamaan tavoitteellisesti omaa tulevaisuuttaan. Hän tekee yhteistyötä yritysten, työelämän ja muiden oppilaitosten kanssa.

Motivoitunut opistolainen kantaa vastuuta omasta oppimisesta ja osaamisen hankkimisesta, innostaa ja kannustaa kavereita yrittämään yhdessä. Hän toimii aktiivisena tiimin, yhteisön ja yhteistyöverkoston jäsenenä. Hän osallistuu oppimisympäristöjen kehittämiseen ja rakentaa positiivista ilmapiiriä. Hän testaa, rakentaa tavoitteellisesti omaa tulevaisuuttaan.  

Opiston työviikko:

Opiston työviikko muodostuu kahden tunnin oppimis- tai valinnaispajoista. Paja muodostuu yhdestä tai kahdesta oppiaineesta. Opistopäivä alkaa aamupalalla klo 8.15 ja aamuhartaudella klo 8.45. Lounastauko kestää tunnin. Sen aikana pyritään liikunnallistamaan opistopäivää. Iltaisin on opiskelijajohtoisia kerhoja. Perjantai on projektipäivä, jolloin pidetään opistotunti, linjapalaveri ja työskentelyä Kasvun kansion parissa. Aamupäivällä voidaan toteuttaa myös solukyläilyjä, johon opiston työntekijät osallistuvat. Projektityöskentely voi liittyä linjan opintoihin, oppiaineen työskentelyyn, teemapäivän valmisteluun ja henkilökohtaisten tai yhteisten projektien toteuttamiseen. Projektipäivän päätteeksi pidetään lautakuntien kokoukset, jonka jälkeen on lautakuntien työskententelyaikaa.

Opettajat kokoontuvat tiistai-torstaiaamuisin pedagogisille aamukahveille, jolloin he suunnittelevat ja valmistelevat opetusta rinnakkain ja yhdessä. Maanantaiaamuna on palaveritunti ja projektiperjantaiaamuna opettajien ideariihi. Henkilökunnan kahvipalaveri pidetään torstaisin. Kasvatustiimin kokous pidetään lähtöperjantaisin. Muut tiimit kokoontuvat toimintakalenteriin sovittuina aikoina. Opiskelijahuoltoryhmä ja oppilaskunnan opistoneuvosto kokoontuvat keskiviikkoisin. Keskiviikkoiltana on iltahartaus.    

5. OPINTOLINJOJEN TAVOITTEET

Opetusta annetaan seitsemällä opintolinjalla seuraavien tavoitteiden ja sisältöjen mukaan:

AIKUISLINJA (AL)

Aikuislinjan tavoite on kehittää suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja, vuorovaikutustaitoja ja opiskelutekniikkaa sekä saada valmiuksia tutkimuksen tekemistä ja korkeakouluopintoja varten.

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

Elämäntaito: 11,0 ov

Tavoite: Laajentaa yleissivistystä ja yhteiskunnallista tietämystä; rohkaista elinikäiseen ja omaehtoiseen oppimiseen; tukea itsetuntoa, persoonallista kasvua ja sosiaalistumista; syventää elämänhallinnan ja käden taitoja; edistää jatko-opintoja ja ammatinvalintaa; kouluttaa omatoimisuuteen, työn tekemiseen ja yrittäjyyteen; rohkaista aktiiviseen kansalaisuuteen, ohjata kodin ja perheen arvostamiseen, ohjata vammaisuuden hyväksymiseen ja edistää monenlaisuuden kunnioittamista; rohkaista luonnon, kotiseudun, perinteiden ja elinympäristön kunnioittamiseen; edistää kestävää kehitystä, kasvattaa isänmaallisuuteen, kansainvälisyyteen ja moniarvoisuuden kohtaamiseen; ohjata kristillisten elämänarvojen sisäistämiseen.

Sisältö: Tavoitteet toteutuvat opistovuoden aikana opistotunneilla ja erilaisissa teemapäivissä, joiden aiheena ovat mm. orientaatio opintoihin, erilaisuuden hyväksyminen, perheulkoilutapahtuma, itsetunto, kansainvälisyys, yhteisöllisyys ja kiusaamisen ehkäisy, ympäristö, sosiaalinen media, työnhaku, erilaiset ammatit, koti, ystävyys, lapsuus, omat taidot ja tiedot, mieheksi ja naiseksi kasvaminen, liikuntapäivä (olympialaiset ja talviulkoilu), pyhäinpäivä, musiikki, Thanksgiving-päivä (kiitospäivä), itsenäisyys, joululahjapaja, SRK:n päivä, opistopäivät, diakonia, vapaaehtoistyö, Reisjärven messut, patikkaretket luonnossa, opintomatkat Suomessa ja Virossa sekä arviointi.

Opinto-ohjaus: 1,0 ov

Tavoite: Ohjata opiskelijaa omien vahvuuksien tunnistamisessa, ammatinvalinnassa sekä jatko-opintoihin ja työelämään hakeutumisessa. Ohjata vastuulliseen ja itsenäiseen toimintaan siten, että opiskelija toteuttaa henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa tavoitteellisesti ja toimii rakentavasti ryhmässään. Syventää opiskelijan tietämystä työelämästä ja koulutusvaihtoehdoista. Kehittää opiskelijan itsetuntemusta ja yksilöllisiä oppimistaitoja.

Sisältö: Opinto-ohjaus koostuu linjanohjaajan vetämistä linjatunneista sekä opinto-ohjaajan järjestämistä teemapäivistä, ryhmätunneista ja yksilöllisistä ohjauskeskusteluista. Opinto-ohjauksen teemapäivinä työ- ja elinkeinoelämään sekä yrittäjyyteen tutustutaan asiantuntijaluentojen ja käytännön harjoitusten avulla. Linjatuntien tarkoituksena on opintojen ja yhteistoiminnan ohjaaminen. Linjanohjaaja käy myös henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja opiskelijoiden kanssa.

Opinto-ohjaajalta opiskelijat saavat yksilö- tai pienryhmäohjausta erityisesti ammatinvalintaan ja jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyen. Opinto-ohjaukseen sisältyy myös opiskelijan kannalta tarkoituksenmukaisen TET-jakson suunnittelemista. Tarvittaessa opinto-ohjaukseen sisältyy tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin ja yrityksiin sekä ammatinvalintapsykologin konsultaatiota.

Oppilaskuntatoiminta 1-5 ov

Tavoite: Opiston oppilaskunta muodostaa pienoisyhteiskunnan, jonka puitteissa saadaan valmiuksia ja kokemuksia yhteisössä ja yhteiskunnassa toimimisesta sekä lisätään yhteiskunnallista tietämystä, aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta.

Sisältö: Opiston oppilaskunta muodostuu opistoneuvostosta ja sen alaisuudessa toimivista 13 lautakunnasta. Opistoneuvosto on opiskelijoiden ja henkilöstön yhteistyöelin. Opistoneuvostossa ideoidaan yhteisiä tapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa oppilaiden omien ajatusten pohjalta. Oppilaiden ideat käsitellään opistoneuvostossa ja viedään tarvittaessa eteenpäin kasvatustiimiin. Opistoneuvoston puheenjohtajana toimii presidentti, joka valitaan syyslukukauden alussa vaaleilla.

Lautakunnat muodostetaan suuntautuneisuuden ja kiinnostuksen perusteella. Sen  kartoittamiseksi opiskelijoille tehdään lukuvuoden aluksi kysely. Opiston opiskelijat ja useimmat työntekijät toimivat jonkun lautakunnan jäseninä. Lautakunnat kokoontuvat vähintään joka toinen viikko. Ne huolehtivat vastuualueeseensa liittyvistä asioista. Ne toimivat vuorollaan myös teemaviikonvaihteiden vastuuryhminä päivystävien opettajien ohjaamina sekä osallistuvat varojen keräämiseen kevään opintomatkan hyväksi. Lautakunnat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii myös opistoneuvoston jäsenenä. Opiskelijoille annetaan kokoustekniikan koulutusta opistovuoden alussa.

on kattava kokoelma työnäytteitä. Se on kookas kansio, joka sisältää kokonaisia versioita kaikista dokumenteistä, jotka on koottu ja valittu edustamaan yksilön tietoja, taitoja ja kasvua.

Kasvun kansio (työportfolio) ja yhteiset projektit: 1,0 - 4,0 ov

Kasvun kansio on työportfolio, jonka opiskelija kokoaa opistovuoden aikana. Se sisältää kattavan kokoelman työnäytteitä, tuotteita, kokemuksia, pohdintoja ja dokumentteja, joilla opiskelija osoittaa monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti tietonsa, taitonsa, kasvunsa, saavutuksensa, henkilökohtaisen osaamisensa ja asiantuntijuutensa. Kasvun kansio sisältää myös opistovuoden aikana suoritetut osaamismerkit. Kasvun kansio voi olla digitaalinen, perinteinen kansio tai muu tarkoituksenmukainen kokoelma.

Tavoite: Oppia kokoamaan oma kasvun kansio eli työportfolio. Oppia vastuulliseen, pitkäjänteiseen ja yhteistoiminnalliseen työskentelyyn. Osoittaa kehitystä tavoitteita kohti. Oppia jakamaan tieto erilaisille yleisöille. Kehittää omaa osaamista. Tukea itseohjautuvuutta ja oppijan aktiivista roolia oppimisessa. Oppia ryhmässä oppimista, itsearviointia, palautteen antamista ja saamista. Oppia oppimaan oppimisen taitoja.  

Sisältö: Kasvun kansion kokoaminen opistovuoden aikana. Tehdään omia ja oppilaskunnan toimintaan ja teemapäiviin liittyviä projekteja.

Uskonto: 2,0 ov

Raamattutieto, kirkon oppi ja kristillinen usko: 0,5 ov

Tavoite: Opiskelija tietää kristillisen uskon keskeiset opit. Opiskelija sisäistää apostolisen uskontunnustuksen sisällön. Opiskelija tutustuu Raamattuun ja sen opetuksiin ja pohtii Raamatun kertomusten sanomaa peilaten sitä omaan elämäänsä. Opiskelija innostuu Raamatun lukemisesta.  

Sisältö: Opiskelija osallistuu aamuhartauksiin ja jumalanpalveluksiin, joissa luetaan ja käydään läpi Raamatun tekstejä kirkkovuoden mukaan. Opiskelija osallistuu raamattutiedon tenttiin ja tekee ryhmissä alustuksen kristillisen opin teemoista. Oppitunneilla keskustellaan alustusten pohjalta.  

Ihmisen elämä ja etiikka: 1,0 ov

Tavoite: Opiskelija hallitsee eettisen kysymyksenasettelun ja ymmärtää elämänkysymysten ja eettisen pohdinnan merkityksen, saa käsitteellisiä välineitä eettisten kysymysten tarkasteluun, ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja tietää olevansa vastuussa ratkaisuistaan, saa perustiedot ihmisen elämänkysymyksistä ja ajankohtaisista etiikan aiheista ja osaa kytkeä ne uskonnon kannalta keskeisiin kysymyksenasetteluihin, ymmärtää Raamatun yhteyden elämänkysymyksiin ja etiikkaan, ymmärtää kristinuskon ja etiikan yhteyden, erityisesti luterilaisen etiikan keskeisen sisällön ja kirkkojen eettisten kannanottojen taustalla olevia teologisia perusteita.

Sisältö: Ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema, kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta, hyvän ja pahan käsitteet, kristillinen etiikka ja etiikan teoriat, yksilöeettisiä kysymyksiä, yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä, nuorten elämänkysymykset, ihmissuhteet ja niiden hoitaminen elämänkaaren eri vaiheissa. Opiskelijat osallistuvat tentteihin, kirjoittavat oppimistehtävän ja toteuttavat ryhmissä alustuksen. Kurssilla painotetaan ryhmissä ja yhdessä keskusteluja.

Martti Luther ja uskonpuhdistus, Lars Levi Laestadius ja lestadiolainen herätysliike:0,5 ov

Tavoite: Opiskelija tuntee Martti Lutherin uskonpuhdistajana sekä reformaation vaikutukset. Opiskelija tuntee Lars Levi Laestadiuksen ja Juhani Raattamaan toiminnan ja vaikutuksen sekä lestadiolaisen herätysliikkeen historiaa ja toimintaa.

Sisältö: Martti Lutherin elämä ja toiminta, reformaatio ja sen vaikutukset, Lars Levi Laestadiuksen elämä ja toiminta, lestadiolaisen herätysliikkeen historia ja toiminta, lestadiolaisuuden hajaannukset ja niiden korostukset.

Puheviestintä: 2,0 ov

Tavoite: Oppia hyväksymään esiintymispelko ja selviytyä puhetilanteista yhä paremmin. Kehittää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja tiedostaa näiden taitojen merkitys. Oppia havainnollistamaan puhettaan. Rohkaistua tuomaan esille ja perustelemaan näkemyksiään sekä kommentoimaan rakentavasti muiden mielipiteitä. Osata antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta. Osallistua aktiivisesti ilmaisuharjoituksiin.

Sisältö:  Erilaisten puhetilanteiden teoriaa ja toteutusta. Harjoitukset videoidaan. Kurssilla käydään monipuolisesti viestinnän perusasioita, mm.10-15 minuutin esitys valitusta aiheesta, väittely, ryhmäkeskustelu, myyntiesitys, minuutin puheita, muita ilmaisutaidon harjoituksia.

SUUNTAUTUMISOPINNOT

Avoimen yliopiston opinnot: 15 ov (25 op)

Avoimen yliopiston opinnot järjestetään kunkin yliopiston omien tavoitteiden ja vaatimusten mukaan: Kasvatustieteen perusopinnot 15 ov (25 op), Erityispedagogiikan perusopinnot 15 ov (25 op).

Monikulttuurisuusopinnot:  2,0 ov

Tavoite: Saada olennaista tietoa erilaisista kulttuureista matkakohteena. Oppia työskentelemään tiimeinä, organisoimaan ja jakamaan työtehtäviä monikulttuurisessa ryhmässä.

Sisältö: Aikuislinjan opintomatkan suunnittelu ja toteutus. Mahdollisiin matkakohteisiin tutustuminen tiimeissä ja vaihtoehtojen esittely muulle ryhmälle. Matkakohteen valinta sekä budjetin ja opintomatkan ohjelman suunnittelu.

Seminaari: 1-2 ov

Tavoite: Oppia laatimaan asiatekstiä ja esittämään dokumentteja omaan osaamiseen ja opintoihin liittyvistä aiheista. Tehdä omaa kulttuuria, osaamista, harrastuksia tai muita mielenkiinnonkohteita näkyväksi. Oppia käyttämään erilaisia tiedonkeräysmenetelmiä. Saada valmiudet kirjallisen, itse hankittuun tietomateriaaliin perustuvan projektityön tekemiseen. Toimia opponenttina sekä antaa kirjallista ja suullista palautetta opiskelijatovereiden töistä.

Sisältö: Kirjallisen opinnäytetyötä vastaavan raportin kirjoittaminen vapaasti valittavasta aiheesta. Työskentelyyn kuuluu myös kirjallisen projektityön aiheen valinta ja rajaaminen, tutkimuskysymysten laatiminen, asiakirjoittaminen ja lähdeviittaustekniikka sekä työn esittäminen. Lisäksi taulukkolaskennan perusteita.

Uskonnollinen englanti ja suomi, Religious English and Finnish: 1,0 ov

Tavoite: Opetellaan englannin ja suomen kielen keskeistä uskonnollista sanastoa ja opitaan käyttämään sitä eri tilanteissa.

Sisältö: Opetellaan uskonnollisia sanoja ja sanontoja, käydään läpi uskonnollisia tekstejä, kuunnellaan seurapuheita,tehdään kuunteluharjoituksia, opetellaan ääntämistä mm. laulamalla hengellisiä lauluja, harjoitellaan tulkkausta opiston käytännön tilanteissa.

Liikunnan ohjauksen perusteet: 2 ov

Tavoite: Kurssilla tutustutaan yleisimpiin aikuisten terveys- ja kuntoliikunnan lajeihin ja liikunnanohjauksen perusteisiin. Kurssi antaa perusvalmiudet liikuntatuokion ohjaukseen ja liikunnan tavoitteelliseen suunnitteluun. Kurssin tavoitteena on kehittää liikunnallisia valmiuksia sekä teoriassa että käytännössä.

Sisältö: Terveys- ja kuntoliikunnan käsitteitä sekä kunnon kehittymisen fysiologiaa.  Tuki- ja liikuntaelimistön kuntoa sekä kestävyyskuntoa ylläpitäviin liikuntalajeihin ja -tekniikoihin tutustuminen (kuntosaliharjoittelu, kuntonyrkkeily, kuntopiiri, kahvakuula, sauvakävely, sovelletut joukkuepelit). Liikuntateknologiaan tutustuminen mahdollisuuksien mukaan. Liikuntatuokion tuntisuunnitelman laatiminen sekä liikuntatuokion ohjaaminen. Yksilöllisen liikuntaohjelman laatiminen.

Suomen kieli 5,0 ov

Alkeistaso (beginner level): 3,0 ov

Tavoite: Opiskelija oppii ymmärtämään ja käyttämään suomea tavallisimmissa arkipäivän kommunikointitilanteissa. Hän oppii esimerkiksi kertomaan itsestään ja perheestään, asumisestaan ja tuntemuksistaan sekä käymään yksinkertaisia keskusteluja.

Sisältö: Kurssilla harjoitellaan kommunikointia erilaisissa tilanteissa, opitaan kielen rakenteita ja ääntämistä sekä harjoitellaan ymmärtämään ja tuottamaan helppoa puhuttua kieltä sekä lyhyitä kirjoitettuja viestejä.

Jatkotaso (intermediate level): 2,0 ov

Edeltävät opinnot: alkeistason opinnot tai alkeistasoa vastaava, muulla tavoin hankittu kielitaito.

Tavoite: Opiskelija oppii viestimään erilaisissa arkipäivän tilanteissa ja tehtävissä. Hän oppii esimerkiksi tekemään tiedusteluja, sopimaan tapaamisesta, antamaan ohjeita, kertomaan suunnitelmistaan ja kuvailemaan asioita. Opiskelija oppii ymmärtämään helppoja lehtitekstejä ja normaalitempoista puhuttua kieltä tutuista asioista. Tavoitteena on  myös kartuttaa sanavarastoa ja syventää tietämystä kielen rakenteista.

Sisältö: harjoitellaan kommunikointia eri tilanteissa, syvennetään tietämystä kielen rakenteista.

Kotitalous: 1,0 ov

Tavoite: Valmistetaan ruokaa ja leivonnaisia ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan. Tutustutaan kansainväliseen keittiöön.

Sisältö: Terveellinen ravitsemus, erilaiset taikinat, perusruuanvalmistus, kansainvälinen keittiö, keittiöhygienia, kotitalouden jätehuolto, pöydän kattaminen ja hyvät pöytätavat.

Työssä oppiminen: 4,0 ov

Tavoite: Jakson tavoitteena on lisätä opiskelijan työelämän tuntemusta ja arvostusta. Nuoret tutustuvat erilaisiin työtehtäviin, ammatteihin, työympäristöihin sekä työelämän pelisääntöihin. Työelämäkokemukset voivat myös syventää opiskelijan itsetuntemusta ja tukea näin ammatinvalintaa ja jatko-opintoihin hakeutumista.

Sisältö: Työelämään tutustuminen omien kokemusten ja havaintojen kautta. Tutustuminen tapahtuu etupäässä opistolla eri työtehtävissä. Tehtäviä ovat mm. suurkeittiöharjoittelu, erityislinjalaisten avustus, laitoshuoltajana toimiminen ja opettajan sijaisuudet.

VALINNAISET OPINNOT

(ks. kohta valinnaiset)

ERITYISLINJA (EL)

Erityislinjan tavoitteena on antaa yhteiskunnassa tarvittavia elämäntaitoja sekä valmentavaa opetusta selviytymään mahdollisimman itsenäisesti erilaisista elämäntilanteista ja työtehtävistä. Opinnot antavat valmiuksia ammatillisiin opintoihin ja itsenäisempään asumiseen.

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

ELÄMÄNTAIDOT:

Elämäntaito: 11,0 ov

Tavoite: Laajentaa yleissivistystä ja yhteiskunnallista tietämystä; rohkaista elinikäiseen ja omaehtoiseen oppimiseen; tukea itsetuntoa, persoonallista kasvua ja sosiaalistumista; syventää elämänhallinnan ja käden taitoja; edistää jatko-opintoja ja ammatinvalintaa; kouluttaa omatoimisuuteen, työn tekemiseen ja yrittäjyyteen; rohkaista aktiiviseen kansalaisuuteen, ohjata kodin ja perheen arvostamiseen, ohjata vammaisuuden hyväksymiseen ja edistää monenlaisuuden kunnioittamista; rohkaista luonnon, kotiseudun, perinteiden ja elinympäristön kunnioittamiseen; edistää kestävää kehitystä, kasvattaa isänmaallisuuteen, kansainvälisyyteen ja moniarvoisuuden kohtaamiseen; ohjata kristillisten elämänarvojen sisäistämiseen.

Sisältö: Tavoitteet toteutuvat opistovuoden aikana opistotunneilla ja erilaisissa teemapäivissä, joiden aiheena ovat mm. orientaatio opintoihin, erilaisuuden hyväksyminen, perheulkoilutapahtuma, itsetunto, kansainvälisyys, yhteisöllisyys ja kiusaamisen ehkäisy, ympäristö, sosiaalinen media, työnhaku, erilaiset ammatit, koti, ystävyys, lapsuus, omat taidot ja tiedot, mieheksi ja naiseksi kasvaminen, liikuntapäivä (olympialaiset ja talviulkoilu), pyhäinpäivä, musiikki, Thanksgiving-päivä (kiitospäivä), itsenäisyys, joululahjapaja, SRK:n päivä, opistopäivät, diakonia, vapaaehtoistyö, Reisjärven messut, patikkaretket luonnossa, opintomatkat Suomessa ja Virossa sekä arviointi.

Uskonto: 2,0 ov

Tavoite: Perehtyä elämyksellisesti Raamatun kertomuksiin ja seurata kirkkovuoden kulkua.

Sisältö: Erkki Pirin Seuraa minua –kirjan mukaan raamatunkertomukset tutuksi. Työskentelytapoina ovat flanellokuvien käyttäminen Raamatun kertomuksen kertaamisessa sekä piirtäminen ja laulaminen sekä keskustelu aiheen syventäjinä.

Liikunta: 2,5 ov

Tavoite: Tarjota opiskelijoille tietoja ja näkemystä terveellisestä elämästä, johon liikunta kuuluu oleellisena osana sekä kannustaa heitä fyysisen kunnon ylläpitämiseen ja parantamiseen. Lisäksi pyrkiä muodostamaan opiskelijoille myönteistä asennetta liikuntaan ja kasvattamaan heitä vastuuseen ja itsenäisyyteen terveyden ylläpitämisessä.

Sisältö: Yleisurheilulajeista pituushyppyä, keihäänheittoa, pallonheittoa ja juoksua harjoitellaan alkusyksyllä. Sisäliikunnassa erilaiset palloilulajit (koripallo ja lentopallo), salibandy, liikuntaleikit, taukojumpat ja voimistelu kuuluvat ohjelmaan. Kuntosalin hyödyntäminen ja uinti sekä vesijumppa sisältyvät opetukseen.

Kasvun kansio (työportfolio) ja yhteiset projektit: 0,5 - 2,0 ov

Kasvun kansio on työportfolio, jonka opiskelija kokoaa opistovuoden aikana. Se sisältää kattavan kokoelman työnäytteitä, tuotteita, kokemuksia, pohdintoja ja dokumentteja, joilla opiskelija osoittaa monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti tietonsa, taitonsa, kasvunsa, saavutuksensa, henkilökohtaisen osaamisensa ja asiantuntijuutensa. Kasvun kansio sisältää myös opistovuoden aikana suoritetut osaamismerkit. Kasvun kansio voi olla digitaalinen, perinteinen kansio tai muu tarkoituksenmukainen kokoelma.

Tavoite: Oppia kokoamaan oma kasvun kansio eli työportfolio. Oppia vastuulliseen, pitkäjänteiseen ja yhteistoiminnalliseen työskentelyyn. Osoittaa kehitystä tavoitteita kohti. Oppia jakamaan tieto erilaisille yleisöille. Kehittää omaa osaamista. Tukea itseohjautuvuutta ja oppijan aktiivista roolia oppimisessa. Oppia ryhmässä oppimista, itsearviointia, palautteen antamista ja saamista. Oppia oppimaan oppimisen taitoja.  

Sisältö: Kasvun kansion kokoaminen opistovuoden aikana. Tehdään omia ja oppilaskunnan toimintaan ja teemapäiviin liittyviä projekteja.

VUOROVAIKUTUSTAIDOT:

Äidinkieli: 1,5 ov

Tavoite: Kehittää tasapainoista persoonallisuutta itseilmaisun, puhumisen, kuuntelemisen, lukemisen ja kirjoittamisen alueilla. Integroida äidinkielen osa-alueita toisiinsa sekä muuhun opetukseen.

Sisältö: Kirjoitelmien kirjoittaminen, kirjojen lukeminen, esiintyminen ja näytteleminen, luetun ymmärtämisen tehtävien tekeminen ja kuullun ymmärtämisen harjoitukset. Suomen kansallisteos Kalevalan pääasiat tutuksi. Johan Runebergin ja Aleksis Kiven tuotannosta tutustumme joihinkin alueisiin, esim. seitsemän veljeksen tarinaan ja Runebergin tekemiin virsiin. Esiintymisharjoituksina runojen lausuminen, pantomiimiesitykset ja pienten satunäytelmien esittäminen.

Englanti: 1,0 ov

Tavoite: Oppia perussanastoa ja selviytyä arkipäivän viestintätilanteista (esim. tervehtiminen, esittäytyminen). Rohkaista englannin kielen perustaitojen suulliseen käyttöön ja kommunikointiin ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa.

Sisältö: Harjoituksia keskustelujen, leikkien ja roolien avulla. Englanninkieliset laulut ja laululeikit, sanastoharjoitukset.

Ystäväkerho: 1,0 ov

Tavoite: Integroida opiskelijat tehokkaasti opiston toisten opiskelijoiden joukkoon. Tutustua ystäväkerhossa vuorotellen jokaiseen sosiaali- ja terveysalan linjan opiskelijaan, jotka toimivat pareittain kerhon ohjaajina. Kehittää sosiaalisia taitoja ja oma-aloitteisuutta sekä arjen hallintataitoja.

Sisältö: Sosiaali-. ja terveysalan linjan opiskelijat järjestävät mm. leikkihetkiä, leivontaa, laululeikkituokioita, askarteluja, taidepajoja, nuotioiltoja, lettukestejä ja  retkiä yhdessä erityislinjan opiskelijoiden kanssa.

YHTEISKUNTATAIDOT

Opinto-ohjaus: 0,5 ov

Tavoite: Edistää ryhmäkohtaista yhteistoimintaa ja kehittää opiskelutekniikkaa sekä henkilökohtaista oppimaan oppimista linjatuntien ja henkilökohtaisen opinto-ohjauksen puitteissa.

Sisältö: Linjatuntien aiheina opiskelujen ohjaaminen, henkilökohtaiset ohjauskeskustelut linjanohjaajan kanssa, opinto-ohjaajan antamat ohjaustunnit ja opinto-ohjauksen teemapäivät soveltuvin osin.

Kansalaistaito: 1,0 ov

Tavoite: Valmentaa opiskelijoita niihin tietoihin ja elämäntaitoihin, joita yhteiskunta edellyttää jäseniltään arkipäivän tilanteissa, työssä, asumisessa ja vapaa-ajan toiminnoissa. Kehittää aikuisen identiteettiä ja ihmissuhdetaitoja sekä hyväksyä vammaisuuteen liittyvät erilliskysymykset.

Sisältö: Terveyskasvatus :henkilökohtaisen hygienian hoito, ennaltaehkäisevän terveydenhoidon ja kuntoilun merkitys, kotitapaturmat ja niiden ehkäisy, asumisvalmennus: kodin siisteyteen ja ylläpitoon liittyvät asiat, ihmissuhteet asuntolaelämässä, rahankäyttö ,työelämään ja vapaa-aikaan valmentautuminen, tunne-elämän- ja ihmissuhdetaitojen harjoittelua, vammaisuuteen liittyvien erilliskysymysten pohdintaa

Matematiikka: 1,0 ov

Tavoite: Auttaa opiskelijaa kehittämään niitä matemaattisia valmiuksia, joita hän itsenäisessä elämässä tarvitsee.

Sisältö: Matemaattisen ajattelun kehittäminen jokaisen omalla tasolla. Lukukäsite tutuksi, yhteen- ja vähennyslaskujen, kerto- ja jakolaskujen, kellonaikojen, rahankäytön ja muiden sanallisten tehtävien harjoittelua. Harjoittelua pyritään järjestämään käytännön tilanteissa, kuten kaupassa ja kioskissa asioinnissa.

Oppilaskuntatoiminta: 1,0 ov

Tavoite: Opiston oppilaskunta muodostaa pienoisyhteiskunnan, jonka puitteissa saadaan valmiuksia ja kokemuksia yhteisössä ja yhteiskunnassa toimimisesta sekä lisätään yhteiskunnallista tietämystä, aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta.

Sisältö: Opiston oppilaskunta muodostuu opistoneuvostosta ja sen alaisuudessa toimivista 13 lautakunnasta. Opistoneuvosto on opiskelijoiden ja henkilöstön yhteistyöelin. Opistoneuvostossa ideoidaan yhteisiä tapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa oppilaiden omien ajatusten pohjalta. Oppilaiden ideat käsitellään opistoneuvostossa ja viedään tarvittaessa eteenpäin kasvatustiimiin. Opistoneuvoston puheenjohtajana toimii presidentti, joka valitaan syyslukukauden alussa vaaleilla.

Lautakunnat muodostetaan suuntautuneisuuden ja kiinnostuksen perusteella. Sen  kartoittamiseksi opiskelijoille tehdään lukuvuoden aluksi kysely. Opiston opiskelijat ja useimmat työntekijät toimivat jonkun lautakunnan jäseninä. Lautakunnat kokoontuvat vähintään joka toinen viikko. Ne huolehtivat vastuualueeseensa liittyvistä asioista. Ne toimivat vuorollaan myös teemaviikonvaihteiden vastuuryhminä päivystävien opettajien ohjaamina sekä osallistuvat varojen keräämiseen kevään opintomatkan hyväksi. Lautakunnat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii myös opistoneuvoston jäsenenä. Opiskelijoille annetaan kokoustekniikan koulutusta opistovuoden alussa.

Työtoiminta: 1-3 ov

Tavoite: Harjoitella käytännön töitä, jotta työskentelytaidot  ja pitkäjänteinen työskentely harjaantuisivat jokaisen opiskelijan optimaaliselle tasolle.

Sisältö: Tilojen siistimistä, autojen imurointia ja siivousta (pieni maksu retkirahastoon), kalusteiden huoltoa ja esim. vanhojen huonekalujen maalausta, yleisten tilojen ja ulkosisäänkäyntien siistimistä ja sisustamista.

SUUNTAUTUMISOPINNOT

LUOVA TOIMINTA:

Kuvataide: 1,0 ov

Tavoite: Oppia ilmaisemaan itseä kuvataiteen keinoin ja saada iloa taiteen tekemisestä.. Luoda pohja myöhemmille harrastuksille. Tutustua erilaisiin kuvan tekemisen keinoihin ja materiaaleihin.Tutustua omakohtaisesti taiteeseen, harrastaa sitä luovasti, oppia esteettistä arviointikykyä sekä kokea mielihyvää. Integroida taiteen alueita kaikille yhteisiin oppiaineisiin.

Sisältö: Erilaisten tekniikoiden harjoittelua mm. akvarelli, kuivapastelli, grafiikka, akryyli, kankaanmaalaus ja muovailu erilaisista massoista.Yhteistoiminnalliset harjoitteet, esitykset, äidinkielen kertomusten kuvittaminen ja niiden pohjalta tehtävät esitykset.

Musiikki: 1,0 ov

Tavoite: Ohjata opiskelijaa löytämään iloa musiikista ja rohkaista harrastamaan musiikkia. Harjoitella laulamista, soittamista ja hyvän musiikin aktiivista kuuntelua.

Sisältö: Siionin laulut, virret, kansanlaulut, lastenlaulut ja –leikit tutuksi. Klassisen musiikin kuuntelu ja tunnetuimpien säveltäjien teokset tutuksi. Erilaisten soittimien käyttäminen säestyksessä (kellopelit, triangelit, marakassit, palikat ym.)

KÄDEN TAIDOT:

Kotitalous: 2,0 ov

Tavoite: Hankkia arjen hallintataitoja. Ohjata suunnittelemaan erilaisia kotitalouden tehtäviä järkevästi, taloudellisesti, monipuolisesti ja vastuuntuntoisesti. Oppia valmistamaan erilaisia leivonnaisia ja joitakin perusruokia.

Sisältö: Terveellinen ravitsemus, erilaiset taikinat, perusruuanvalmistus, keittiöhygienia, kotitalouden jätehuolto, pöydän kattaminen ja hyvät pöytätavat.

Tekninen työ: 2,0 ov

Tavoite: Oppia teknisen työn perustekniikoita ja pieniä kokoonpanotöitä. Tutustua työvaiheiden loogiseen etenemiseen.

Sisältö: Vuoden aikana voidaan valmistaa esim. ekologinen palapelilinnunpönttö ja jakkara,  sekä kasataan erilaisia tuotteita.

Tekstiilityö: 1,0 ov

Tavoite: Tutustua käsityön eri osa-alueisiin kankaan kuvioinnissa, kudonnassa, ompelussa ja erityistekniikoissa. Herättää mielenkiinto kädentaitoihin ja oppia suunnittelemaan ja valmistamaan käyttökelpoisia, toimivia ja kauniita tekstiilejä.

Sisältö: Yksilöllisten taitojen ja kiinnostusten mukaan kankaan käsittelyä eri tekniikoin, kudontaa, ompelua , huovutusta.

VALINNAISET OPINNOT

Hevostenhoito: 1,0 ov

Tavoite: Oppia perusasioita hevosen ja ponin hoidosta ja käsittelystä, kokea elämyksiä hevosen selässä.  

Sisältö: Hevosten ja ponin hoitoa ja siivousta tallilla. Talutusratsastusta ja mahdollisesti ratsastusta ratsastuskentällä.

Työssä oppiminen: 2,0 ov

Tavoite: Työssä oppimisen jakson tavoitteena on lisätä opiskelijan työelämän tuntemusta ja arvostusta. Jaksolla nuoret tutustuvat erilaisiin työtehtäviin, ammatteihin, työympäristöihin sekä työelämän pelisääntöihin. Työelämäkokemukset voivat myös syventää opiskelijan itsetuntemusta ja tukea näin ammatinvalintaa ja jatko-opintoihin hakeutumista.

Sisältö: Työelämään tutustuminen omien kokemusten ja havaintojen kautta. Työssä oppimisen raportin kirjoittaminen. TO-jakson kesto on 5 (palkatonta) työpäivää. TO- jaksoja on kaksi. Opiskelija hankkii TO-paikat itse.

Muut valinnaiset opinnot valitaan opiskelijan henkilökohtaisten taitojen ja valmiuksien ja erityisen tuen tarpeen mukaan.

KÄYTÄNNÖN TYÖN LINJA (KL)

Käytännön työn linjan tavoitteena on yleissivistävien opintojen lisäksi antaa valmiuksia ja perusteita käytännön ammattialoille, tekstiilialan sekä kotitalouden opintoihin. Linjalla on mahdollisuus korottaa joitakin peruskoulun arvosanoja. 

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

Elämäntaito: 11,0 ov

Tavoite: Laajentaa yleissivistystä ja yhteiskunnallista tietämystä; rohkaista elinikäiseen ja omaehtoiseen oppimiseen; tukea itsetuntoa, persoonallista kasvua ja sosiaalistumista; syventää elämänhallinnan ja käden taitoja; edistää jatko-opintoja ja ammatinvalintaa; kouluttaa omatoimisuuteen, työn tekemiseen ja yrittäjyyteen; rohkaista aktiiviseen kansalaisuuteen, ohjata kodin ja perheen arvostamiseen, ohjata vammaisuuden hyväksymiseen ja edistää monenlaisuuden kunnioittamista; rohkaista luonnon, kotiseudun, perinteiden ja elinympäristön kunnioittamiseen; edistää kestävää kehitystä, kasvattaa isänmaallisuuteen, kansainvälisyyteen ja moniarvoisuuden kohtaamiseen; ohjata kristillisten elämänarvojen sisäistämiseen.

Sisältö: Tavoitteet toteutuvat opistovuoden aikana opistotunneilla ja erilaisissa teemapäivissä, joiden aiheena ovat mm. orientaatio opintoihin, erilaisuuden hyväksyminen, perheulkoilutapahtuma, itsetunto, kansainvälisyys, yhteisöllisyys ja kiusaamisen ehkäisy, ympäristö, sosiaalinen media, työnhaku, erilaiset ammatit, koti, ystävyys, lapsuus, omat taidot ja tiedot, mieheksi ja naiseksi kasvaminen, liikuntapäivä (olympialaiset ja talviulkoilu), pyhäinpäivä, musiikki, Thanksgiving-päivä (kiitospäivä), itsenäisyys, joululahjapaja, SRK:n päivä, opistopäivät, diakonia, vapaaehtoistyö, Reisjärven messut, patikkaretket luonnossa, opintomatkat Suomessa ja Virossa sekä arviointi.

Matematiikka, peruskoulun kertaus: 1,0 ov

Tavoite: Kerrata, koota ja syventää peruskoulun tavoitteiden mukaisia tietoja ja laskuvalmiuksia sekä innostaa ja kannustaa matematiikan jatko-opintoihin ja antaa valmiuksia matematiikan käyttöön jokapäiväisessä elämässä.

Sisältö: Matemaattinen ajattelu, luvut ja laskutoimitukset, algebra, funktiot ja geometria.

Tai

Matematiikka: Luvut ja lukujonot (MAY1), lukion oppimäärää vastaava kurssi: 1,0 ov

Tavoite: Kerrata ja täydentää lukualueet, kerrata peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskennan periaatteet. Vahvistaa ymmärrystään funktion käsitteestä ja ymmärtää lukujonon käsitteen. Osaa määrittää lukujonoja, kun annetaan alkuehdot ja tapa, jolla seuraavat termit muodostetaan. Saa havainnollisen käsityksen lukujonon summan määrittämisestä. Osaa ratkaista käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja niistä muodostettujen summien avulla. Osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion kuvaajan ja lukujonojen tutkimisessa sekä lukujonoihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.

Sisältö: Reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta, lukujono, rekursiivinen lukujono, aritmeettinen jono ja summa, logaritmi ja potenssi, muotoa ax = b, x∊N olevien yhtälöiden ratkaiseminen,  geometrinen jono ja summa.

Opinto-ohjaus: 1,0 ov

Tavoite: Ohjata opiskelijaa omien vahvuuksien tunnistamisessa, ammatinvalinnassa sekä jatko-opintoihin ja työelämään hakeutumisessa. Ohjata vastuulliseen ja itsenäiseen toimintaan siten, että opiskelija toteuttaa henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa tavoitteellisesti ja toimii rakentavasti ryhmässään. Syventää opiskelijan tietämystä työelämästä ja koulutusvaihtoehdoista. Kehittää opiskelijan itsetuntemusta ja yksilöllisiä oppimistaitoja.

Sisältö: Opinto-ohjaus koostuu linjanohjaajan vetämistä linjatunneista sekä opinto-ohjaajan järjestämistä teemapäivistä, ryhmätunneista ja yksilöllisistä ohjauskeskusteluista. Opinto-ohjauksen teemapäivinä työ- ja elinkeinoelämään sekä yrittäjyyteen tutustutaan asiantuntijaluentojen ja käytännön harjoitusten avulla. Linjatuntien tarkoituksena on opintojen ja yhteistoiminnan ohjaaminen. Linjanohjaaja käy myös henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja opiskelijoiden kanssa.

Opinto-ohjaajalta opiskelijat saavat yksilö- tai pienryhmäohjausta erityisesti ammatinvalintaan ja jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyen. Opinto-ohjaukseen sisältyy myös opiskelijan kannalta tarkoituksenmukaisen TET-jakson suunnittelemista. Tarvittaessa opinto-ohjaukseen sisältyy tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin ja yrityksiin sekä ammatinvalintapsykologin konsultaatiota.

Oppilaskuntatoiminta 1-5 ov

Tavoite: Opiston oppilaskunta muodostaa pienoisyhteiskunnan, jonka puitteissa saadaan valmiuksia ja kokemuksia yhteisössä ja yhteiskunnassa toimimisesta sekä lisätään yhteiskunnallista tietämystä, aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta.

Sisältö: Opiston oppilaskunta muodostuu opistoneuvostosta ja sen alaisuudessa toimivista 13 lautakunnasta. Opistoneuvosto on opiskelijoiden ja henkilöstön yhteistyöelin. Opistoneuvostossa ideoidaan yhteisiä tapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa oppilaiden omien ajatusten pohjalta. Oppilaiden ideat käsitellään opistoneuvostossa ja viedään tarvittaessa eteenpäin kasvatustiimiin. Opistoneuvoston puheenjohtajana toimii presidentti, joka valitaan syyslukukauden alussa vaaleilla.

Lautakunnat muodostetaan suuntautuneisuuden ja kiinnostuksen perusteella. Sen  kartoittamiseksi opiskelijoille tehdään lukuvuoden aluksi kysely. Opiston opiskelijat ja useimmat työntekijät toimivat jonkun lautakunnan jäseninä. Lautakunnat kokoontuvat vähintään joka toinen viikko. Ne huolehtivat vastuualueeseensa liittyvistä asioista. Ne toimivat vuorollaan myös teemaviikonvaihteiden vastuuryhminä päivystävien opettajien ohjaamina sekä osallistuvat varojen keräämiseen kevään opintomatkan hyväksi. Lautakunnat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii myös opistoneuvoston jäsenenä. Opiskelijoille annetaan kokoustekniikan koulutusta opistovuoden alussa.

Kasvun kansio (työportfolio) ja yhteiset projektit: 1,0 - 2,0 ov

Kasvun kansio on työportfolio, jonka opiskelija kokoaa opistovuoden aikana. Se sisältää kattavan kokoelman työnäytteitä, tuotteita, kokemuksia, pohdintoja ja dokumentteja, joilla opiskelija osoittaa monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti tietonsa, taitonsa, kasvunsa, saavutuksensa, henkilökohtaisen osaamisensa ja asiantuntijuutensa. Kasvun kansio sisältää myös opistovuoden aikana suoritetut osaamismerkit. Kasvun kansio voi olla digitaalinen, perinteinen kansio tai muu tarkoituksenmukainen kokoelma.

Tavoite: Oppia kokoamaan oma kasvun kansio eli työportfolio. Oppia vastuulliseen, pitkäjänteiseen ja yhteistoiminnalliseen työskentelyyn. Osoittaa kehitystä tavoitteita kohti. Oppia jakamaan tieto erilaisille yleisöille. Kehittää omaa osaamista. Tukea itseohjautuvuutta ja oppijan aktiivista roolia oppimisessa. Oppia ryhmässä oppimista, itsearviointia, palautteen antamista ja saamista. Oppia oppimaan oppimisen taitoja.  

Sisältö: Kasvun kansion kokoaminen opistovuoden aikana. Tehdään omia ja oppilaskunnan toimintaan ja teemapäiviin liittyviä projekteja.

Uskonto: 2,0 ov Mahdollisuus korottaa peruskoulun arvosanaa ja suorittaa koulukohtainen lukion evankelis-luterilaisen uskonnon syventävä kurssi (Etiikka ja kirkon oppi).

Raamattutieto, kirkon oppi ja kristillinen usko: 0,5 ov

Tavoite: Opiskelija tietää kristillisen uskon keskeiset opit. Opiskelija sisäistää apostolisen uskontunnustuksen sisällön. Opiskelija tutustuu Raamattuun ja sen opetuksiin ja pohtii Raamatun kertomusten sanomaa peilaten sitä omaan elämäänsä. Opiskelija innostuu Raamatun lukemisesta.  

Sisältö: Opiskelija osallistuu aamuhartauksiin ja jumalanpalveluksiin, joissa luetaan ja käydään läpi Raamatun tekstejä kirkkovuoden mukaan. Opiskelija osallistuu raamattutiedon tenttiin ja tekee ryhmissä alustuksen kristillisen opin teemoista. Oppitunneilla keskustellaan alustusten pohjalta.

Ihmisen elämä ja etiikka: 1,0 ov

Tavoite: Opiskelija hallitsee eettisen kysymyksenasettelun ja ymmärtää elämänkysymysten ja eettisen pohdinnan merkityksen, saa käsitteellisiä välineitä eettisten kysymysten tarkasteluun, ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja tietää olevansa vastuussa ratkaisuistaan, saa perustiedot ihmisen elämänkysymyksistä ja ajankohtaisista etiikan aiheista ja osaa kytkeä ne uskonnon kannalta keskeisiin kysymyksenasetteluihin, ymmärtää Raamatun yhteyden elämänkysymyksiin ja etiikkaan, ymmärtää kristinuskon ja etiikan yhteyden, erityisesti luterilaisen etiikan keskeisen sisällön ja kirkkojen eettisten kannanottojen taustalla olevia teologisia perusteita.

Sisältö: Ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema, kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta, hyvän ja pahan käsitteet, kristillinen etiikka ja etiikan teoriat, yksilöeettisiä kysymyksiä, yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä, nuorten elämänkysymykset, ihmissuhteet ja niiden hoitaminen elämänkaaren eri vaiheissa. Opiskelijat osallistuvat tentteihin, kirjoittavat oppimistehtävän ja toteuttavat ryhmissä alustuksen. Kurssilla painotetaan ryhmissä ja yhdessä keskusteluja.

Martti Luther ja uskonpuhdistus, Lars Levi Laestadius ja lestadiolainen herätysliike: 0,5 ov

Tavoite: Opiskelija tuntee Martti Lutherin uskonpuhdistajana sekä reformaation vaikutukset. Opiskelija tuntee Lars Levi Laestadiuksen ja Juhani Raattamaan toiminnan ja vaikutuksen sekä lestadiolaisen herätysliikkeen historiaa ja toimintaa.

Sisältö: Martti Lutherin elämä ja toiminta, reformaatio ja sen vaikutukset, Lars Levi Laestadiuksen elämä ja toiminta, lestadiolaisen herätysliikkeen historia ja toiminta, lestadiolaisuuden hajaannukset ja niiden korostukset.

Äidinkieli, puheviestintä: 1,0 ov

Tavoite: Oppia hyväksymään esiintymispelko ja selviytyä puhetilanteista yhä paremmin. Kehittää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja tiedostaa näiden taitojen merkitys. Oppia havainnollistamaan puhettaan. Rohkaistua tuomaan esille ja perustelemaan näkemyksiään sekä kommentoimaan rakentavasti muiden mielipiteitä. Osata antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta. Osallistua aktiivisesti ilmaisuharjoituksiin.

Sisältö:  Erilaisten puhetilanteiden teoriaa ja toteutusta. Kaikki harjoitukset videoidaan. Kurssilla käydään monipuolisesti viestinnän perusasioita, mm.10 minuutin esitys valitusta aiheesta, väittely, ryhmäkeskustelu, myyntiesitys, minuutin puheita, muita ilmaisutaidon harjoituksia.

SUUNTAUTUMISOPINNOT

Arjen teknologia: 1,0 ov

Tavoite: Oppia teknisiä perusasioita niin, että selviää arjen pienistä teknisistä asioista itsenäisesti.

Sisältö: Polkupyörän korjaaminen. Auton nesteiden tarkistaminen ja renkaiden vaihtaminen. Rakentamis- ja perustyökalujen käyttäminen. Tietokoneen asentaminen. Kattolamput ja niiden asentaminen. Viemärin ja lattiakaivon hajulukon puhdistaminen. Suksien voitelu. Taulujen asentaminen erilaisiin seinämateriaaleihin. Seinän pakkelointi ja maalaus. Verhojen erilaiset asennustavat. Kangastaulun valmistaminen. Keittiön kalusteiden huolto ja säätäminen.

Kotitalous: 4,0  ov

Tavoite: Oppia arjen hallintataitoja, joiden avulla selviää kotitalouden erilaisista ja muuttuvista olosuhteista. Ohjata suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia kotitalouden tehtäviä järkevästi, taloudellisesti, monipuolisesti ja vastuullisesti. Huomioida elintarvikehygienian ja työturvallisuuden vaatimukset. Osata hankkia uutta tietoa ja soveltaa sitä omien ja lähimmäisten tarpeiden mukaan. Tutustua suurkeittiön toimintaympäristöön ja erilaisiin työtehtäviin. Mahdollisuus korottaa peruskoulun kotitalouden arvosanaa.

Sisältö: Terveellinen ravitsemus, perusruuanvalmistus ja –leivonta, juhlien järjestäminen, erityisruokavaliot, erilaiset ruokakulttuurit, ateriasuunnittelu, pöydän kattaminen, ruuantarjoilu, kotitalouskoneiden ja kodin laitteiden käyttö, keittiöhygienia, keittiön jätehuolto ja suurkeittiön toimintaympäristö.

Kotitalouden projektityö: 0,5 ov

Tavoite: Suunnitella yksin tai yhdessä 1-2 opiskelijan kanssa kotitalouden kokonaisuus jostakin kotitalouden aiheesta ja toteuttaa se koko opetusryhmälle. Kotitalouden projektityöstä tehdään kirjallinen raportti.

Sisältö: Ateriakokonaisuus, hankintalista, ruoka-/leivontaohjeet,, toteutuksen kuvaus sekä arviointi.

Tekstiilityö: 4,0 ov

Tavoite: Kehittyä tekstiilityön tekniikoiden hallinnassa; tutustua tekstiilityön eri osa-alueisiin esim. kankaan kuvioinnissa ja erityistekniikoissa; osata suunnitella ja valmistaa käyttökelpoisia ja toimivia tekstiilejä; ymmärtää omin käsin tehdystä työstä syntyvän myönteisen mielikuvan merkityksen; osata käyttää omaa luovuutta.

Sisältö: Opiskelija suunnittelee ja valmistaa vapaavalintaisesti erilaisia tekstiilejä sekä perinteisillä että uusilla menetelmillä; esim. kudonta, huovutus, virkkaus, neulonta, ompelu, kankaan kuviointi eri menetelmillä. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa vanhan tekstiilin uusiokäyttöä ja vaatteiden korjaamista.

Työssä oppiminen: 2,0 ov

Tavoite: Työssä oppimisen jakson tavoitteena on lisätä opiskelijan työelämän tuntemusta ja arvostusta. Jaksolla nuoret tutustuvat erilaisiin työtehtäviin, ammatteihin, työympäristöihin sekä työelämän pelisääntöihin. Työelämäkokemukset voivat myös syventää opiskelijan itsetuntemusta ja tukea näin ammatinvalintaa ja jatko-opintoihin hakeutumista.

Sisältö: Työelämään tutustuminen omien kokemusten ja havaintojen kautta. Työssä oppimisen raportin kirjoittaminen. TO-jakson kesto on 5 (palkatonta) työpäivää. TO- jaksoja on kaksi. Opiskelija hankkii TO-paikat itse.

VALINNAISET OPINNOT

(ks. kohta valinnaiset)

LUKIO-OPINTOJEN LINJA (LOL)

Lukio-opintojen linjan tavoitteena on antaa yleissivistävää koulutusta ja valmentaa lukio-opintoihin. Linjalla on mahdollisuus kehittää kielitaitoa ja suorittaa lukion oppimäärää vastaavia kursseja.

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

Elämäntaito: 11,0 ov

Tavoite: Laajentaa yleissivistystä ja yhteiskunnallista tietämystä; rohkaista elinikäiseen ja omaehtoiseen oppimiseen; tukea itsetuntoa, persoonallista kasvua ja sosiaalistumista; syventää elämänhallinnan ja käden taitoja; edistää jatko-opintoja ja ammatinvalintaa; kouluttaa omatoimisuuteen, työn tekemiseen ja yrittäjyyteen; rohkaista aktiiviseen kansalaisuuteen, ohjata kodin ja perheen arvostamiseen, ohjata vammaisuuden hyväksymiseen ja edistää monenlaisuuden kunnioittamista; rohkaista luonnon, kotiseudun, perinteiden ja elinympäristön kunnioittamiseen; edistää kestävää kehitystä, kasvattaa isänmaallisuuteen, kansainvälisyyteen ja moniarvoisuuden kohtaamiseen; ohjata kristillisten elämänarvojen sisäistämiseen.

Sisältö: Tavoitteet toteutuvat opistovuoden aikana opistotunneilla ja erilaisissa teemapäivissä, joiden aiheena ovat mm. orientaatio opintoihin, erilaisuuden hyväksyminen, perheulkoilutapahtuma, itsetunto, kansainvälisyys, yhteisöllisyys ja kiusaamisen ehkäisy, ympäristö, sosiaalinen media, työnhaku, erilaiset ammatit, koti, ystävyys, lapsuus, omat taidot ja tiedot, mieheksi ja naiseksi kasvaminen, liikuntapäivä (olympialaiset ja talviulkoilu), pyhäinpäivä, musiikki, Thanksgiving-päivä (kiitospäivä), itsenäisyys, joululahjapaja, SRK:n päivä, opistopäivät, diakonia, vapaaehtoistyö, Reisjärven messut, patikkaretket luonnossa, opintomatkat Suomessa ja Virossa sekä arviointi.

Opinto-ohjaus: 1,0 ov 

Tavoite: Ohjata opiskelijaa omien vahvuuksien tunnistamisessa, ammatinvalinnassa sekä jatko-opintoihin ja työelämään hakeutumisessa. Ohjata vastuulliseen ja itsenäiseen toimintaan siten, että opiskelija toteuttaa henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa tavoitteellisesti ja toimii rakentavasti ryhmässään. Syventää opiskelijan tietämystä työelämästä ja koulutusvaihtoehdoista. Kehittää opiskelijan itsetuntemusta ja yksilöllisiä oppimistaitoja.

Sisältö: Opinto-ohjaus koostuu linjanohjaajan vetämistä linjatunneista sekä opinto-ohjaajan järjestämistä teemapäivistä, ryhmätunneista ja yksilöllisistä ohjauskeskusteluista. Opinto-ohjauksen teemapäivinä työ- ja elinkeinoelämään sekä yrittäjyyteen tutustutaan asiantuntijaluentojen ja käytännön harjoitusten avulla. Linjatuntien tarkoituksena on opintojen ja yhteistoiminnan ohjaaminen. Linjanohjaaja käy myös henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja opiskelijoiden kanssa.

Opinto-ohjaajalta opiskelijat saavat yksilö- tai pienryhmäohjausta erityisesti ammatinvalintaan ja jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyen. Opinto-ohjaukseen sisältyy myös opiskelijan kannalta tarkoituksenmukaisen TET-jakson suunnittelemista. Tarvittaessa opinto-ohjaukseen sisältyy tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin ja yrityksiin sekä ammatinvalintapsykologin konsultaatiota.

Oppilaskuntatoiminta 1-5 ov

Tavoite: Opiston oppilaskunta muodostaa pienoisyhteiskunnan, jonka puitteissa saadaan valmiuksia ja kokemuksia yhteisössä ja yhteiskunnassa toimimisesta sekä lisätään yhteiskunnallista tietämystä, aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta.

Sisältö: Opiston oppilaskunta muodostuu opistoneuvostosta ja sen alaisuudessa toimivista 13 lautakunnasta. Opistoneuvosto on opiskelijoiden ja henkilöstön yhteistyöelin. Opistoneuvostossa ideoidaan yhteisiä tapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa oppilaiden omien ajatusten pohjalta. Oppilaiden ideat käsitellään opistoneuvostossa ja viedään tarvittaessa eteenpäin kasvatustiimiin. Opistoneuvoston puheenjohtajana toimii presidentti, joka valitaan syyslukukauden alussa vaaleilla.

Lautakunnat muodostetaan suuntautuneisuuden ja kiinnostuksen perusteella. Sen  kartoittamiseksi opiskelijoille tehdään lukuvuoden aluksi kysely. Opiston opiskelijat ja useimmat työntekijät toimivat jonkun lautakunnan jäseninä. Lautakunnat kokoontuvat vähintään joka toinen viikko. Ne huolehtivat vastuualueeseensa liittyvistä asioista. Ne toimivat vuorollaan myös teemaviikonvaihteiden vastuuryhminä päivystävien opettajien ohjaamina sekä osallistuvat varojen keräämiseen kevään opintomatkan hyväksi. Lautakunnat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii myös opistoneuvoston jäsenenä. Opiskelijoille annetaan kokoustekniikan koulutusta opistovuoden alussa.

Kasvun kansio (työportfolio) ja yhteiset projektit: 1,0 - 4,0 ov

Kasvun kansio on työportfolio, jonka opiskelija kokoaa opistovuoden aikana. Se sisältää kattavan kokoelman työnäytteitä, tuotteita, kokemuksia, pohdintoja ja dokumentteja, joilla opiskelija osoittaa monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti tietonsa, taitonsa, kasvunsa, saavutuksensa, henkilökohtaisen osaamisensa ja asiantuntijuutensa. Kasvun kansio sisältää myös opistovuoden aikana suoritetut osaamismerkit. Kasvun kansio voi olla digitaalinen, perinteinen kansio tai muu tarkoituksenmukainen kokoelma.

Tavoite: Oppia kokoamaan oma kasvun kansio eli työportfolio. Oppia vastuulliseen, pitkäjänteiseen ja yhteistoiminnalliseen työskentelyyn. Osoittaa kehitystä tavoitteita kohti. Oppia jakamaan tieto erilaisille yleisöille. Kehittää omaa osaamista. Tukea itseohjautuvuutta ja oppijan aktiivista roolia oppimisessa. Oppia ryhmässä oppimista, itsearviointia, palautteen antamista ja saamista. Oppia oppimaan oppimisen taitoja.  

Sisältö: Kasvun kansion kokoaminen opistovuoden aikana. Tehdään omia ja oppilaskunnan toimintaan ja teemapäiviin liittyviä projekteja.

Uskonto: 2,0 ov Mahdollisuus korottaa peruskoulun arvosanaa ja suorittaa koulukohtainen lukion evankelis-luterilaisen uskonnon syventävä kurssi (Etiikka ja kirkon oppi).

Raamattutieto, kirkon oppi ja kristillinen usko: 0,5 ov

Tavoite: Opiskelija tietää kristillisen uskon keskeiset opit. Opiskelija sisäistää apostolisen uskontunnustuksen sisällön. Opiskelija tutustuu Raamattuun ja sen opetuksiin ja pohtii Raamatun kertomusten sanomaa peilaten sitä omaan elämäänsä. Opiskelija innostuu Raamatun lukemisesta.  

Sisältö: Opiskelija osallistuu aamuhartauksiin ja jumalanpalveluksiin, joissa luetaan ja käydään läpi Raamatun tekstejä kirkkovuoden mukaan. Opiskelija osallistuu raamattutiedon tenttiin ja tekee ryhmissä alustuksen kristillisen opin teemoista. Oppitunneilla keskustellaan alustusten pohjalta.  

Ihmisen elämä ja etiikka, lukion kurssi 3: 1,0 ov

Tavoite: Opiskelija hallitsee eettisen kysymyksenasettelun ja ymmärtää elämänkysymysten ja eettisen pohdinnan merkityksen, saa käsitteellisiä välineitä eettisten kysymysten tarkasteluun, ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja tietää olevansa vastuussa ratkaisuistaan, saa perustiedot ihmisen elämänkysymyksistä ja ajankohtaisista etiikan aiheista ja osaa kytkeä ne uskonnon kannalta keskeisiin kysymyksenasetteluihin, ymmärtää Raamatun yhteyden elämänkysymyksiin ja etiikkaan, ymmärtää kristinuskon ja etiikan yhteyden, erityisesti luterilaisen etiikan keskeisen sisällön ja kirkkojen eettisten kannanottojen taustalla olevia teologisia perusteita.

Sisältö: Ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema, kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta, hyvän ja pahan käsitteet, kristillinen etiikka ja etiikan teoriat, yksilöeettisiä kysymyksiä, yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä, nuorten elämänkysymykset, ihmissuhteet ja niiden hoitaminen elämänkaaren eri vaiheissa. Opiskelija osallistuu tenttiin, kirjoittaa kaksi oppimistehtävää ja toteuttaa ryhmissä alustuksen. Kurssilla painotetaan ryhmissä ja yhdessä keskusteluja. Opiskelija osallistuu teemapäivien aikana toteutettaviin ryhmäkeskusteluihin eettisistä aiheista.

Martti Luther ja uskonpuhdistus, Lars Levi Laestadius ja lestadiolainen herätysliike:0,5 ov

Tavoite: Opiskelija tuntee Martti Lutherin uskonpuhdistajana sekä reformaation vaikutukset. Opiskelija tuntee Lars Levi Laestadiuksen ja Juhani Raattamaan toiminnan ja vaikutuksen sekä lestadiolaisen herätysliikkeen historiaa ja toimintaa.

Sisältö: Martti Lutherin elämä ja toiminta, reformaatio ja sen vaikutukset, Lars Levi Laestadiuksen elämä ja toiminta, lestadiolaisen herätysliikkeen historia ja toiminta, lestadiolaisuuden hajaannukset ja niiden korostukset. Opiskelija osallistuu tenttiin.

Puheviestintä, lukion kurssi  2,0 ov: Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (ÄI7)

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä tietojaan sekä kehittää kykyään ennakoida, mukauttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä.

Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutuksen luonteesta, ominaispiirteistä ja puheyhteisöistä, syventää käsitystään vuorovaikutussuhteiden rakentumisesta, ylläpitämisestä ja jännitteistä, kehittää kykyään toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä rakentaa ja ylläpitää vuorovaikutussuhteita, kehittää viestintärohkeuttaan sekä esiintymis- ja ryhmätaitojaan, tunnistaa ja osaa analysoida sekä puhujan että sanoman luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä, oppii tarkastelemaan vuorovaikutusta ja vuorovaikutustaitoja eri näkökulmista.

Sisältö: vuorovaikutustilanteiden ja vuorovaikutussuhteiden osatekijät ja ominaispiirteet, puhuttujen tekstien erittely, tulkinta, arviointi, kielellinen ja ei-kielellinen viestintä, arjen vuorovaikutustilanteet, esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen ominaispiirteet ja menettelytavat sekä argumentointitaidot niissä, esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelu,  puheviestinnän kulttuurisia piirteitä.

SUUNTAUTUMISOPINNOT

Englanti, keskustelu (English Discussion and Vocabulary Usage): 1,0 ov

Tavoite: Käyttää kieltä ja kehittää puhumista erilaisissa jokapäiväisissä tilanteissa hallinnassa olevan sanaston ja opettajan ja amerikkalaisten opiskelijoiden tilannemotivointien pohjalta. Selvitä ulkomailla englannin kielellä arkipäivän tilanteista.

Sisältö: Tehdään jokapäiväiseen elämään liittyviä tilanneharjoituksia, joissa harjoitellaan ja käytetään kieltä keskustellen, pelaten ja demonstroiden.

Englanti, lukion 1. kurssi, A-oppimäärä (Kieli ja maailmani): 1,5 ov  

Tavoite: Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita kohdekielen opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi sekä autenttisia kohdekielisiä kielenkäyttöympäristöjä.  Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta ja kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin..

Sisältö: Tekstit käsittelevät eri kulttuureista tulevien englantia puhuvien henkilöiden elämää ja ihmissuhteita. Kieliopin aiheina sanajärjestys, aikamuodot, konditionaali ja ehtolauseet.

Oppikirja: Daffue-Karsten L., Davies M, ym.  On Track 1, Helsinki: Sanoma Pro Oy, 2017

Matematiikka: Luvut ja lukujonot (MAY1), lukion oppimäärää vastaava kurssi: 1,5 ov

Tavoite: Kerrata ja täydentää lukualueet, kerrata peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskennan periaatteet. Vahvistaa ymmärrystään funktion käsitteestä ja ymmärtää lukujonon käsitteen. Osaa määrittää lukujonoja, kun annetaan alkuehdot ja tapa, jolla seuraavat termit muodostetaan. Saa havainnollisen käsityksen lukujonon summan määrittämisestä. Osaa ratkaista käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja niistä muodostettujen summien avulla. Osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion kuvaajan ja lukujonojen tutkimisessa sekä lukujonoihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.

Sisältö: Reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta, lukujono, rekursiivinen lukujono, aritmeettinen jono ja summa, logaritmi ja potenssi, muotoa ax = b, x∊N olevien yhtälöiden ratkaiseminen,  geometrinen jono ja summa.

Musiikki / Musiikki ja minä, MU1: 1,0 ov

Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää omat tapansa toimia musiikin alueella.

Sisältö: Osallistumalla musiikilliseen toimintaan opiskelija saa kokemuksia musisoinnista, syventää omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja mahdollisuuksien mukaan muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan. Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.

Lukion terveystieto. Terveyden perusteet (TE1): 1 ov

Pakollisella kurssilla syvennetään perusopetuksen aikana opittua terveysosaamista ja ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittäminen, mielenterveyden suojaaminen sekä ajankohtaisten ja opiskelijoiden esille nostamien asioiden käsittely.

Tavoitteet: Tavoitteena on että, opiskelija

Sisällöt: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta-, opiskelu- ja työkyky: terveyttä edistävä liikunta ja ravinto, painonhallinta, uni ja lepo, opiskeluhyvinvointi. Omasta terveydestä huolehtiminen ja muut itsehoitovalmiudet sekä hätäensiapu. Riippuvuuden eri muodot, tupakka, alkoholi ja huumeet, peli- ja nettiriippuvuus. Kansantaudit ja keskeiset tartuntataudit. Terveyttä, terveystottumuksia ja -ongelmia selittäviä keskeisiä biologisia, psykologisia ja kulttuurisia ilmiöitä, teorioita ja malleja.

Yhteiskuntaoppi, mahdollisuus suorittaa lukion yhteiskuntaopin 1. kurssi, 1,5 ov

Yhteiskuntatiedon kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskittyy suomalaiseen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen.

Kurssi sivuaa kaikkia aihekokonaisuuksia, mutta erityisesti kurssilla painottuu aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, sillä kurssi syventää opiskelijan ymmärtämystä demokraattisen yhteiskunnan toimintaperiaatteista ja ihmisoikeuksien tuntemusta, kykyä muodostaa perusteltuja mielipiteitä, kunnioittaa muiden mielipiteitä ja kannustaa opiskelijaa vastuullisesti osallistumaan yhteisten asioiden hoitoon.

Tavoite: Kurssin keskeinen tavoite on, että opiskelija ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet, tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja mahdollisuudet omaksuu tasapainoisen ja analyyttisen näkökulman yhteiskuntaan tuntee hyvinvointiyhteiskunnan perusteet

Sisältö: Suomalaisen yhteiskunnan kehitys, väestörakenne,  hyvinvointivaltion rakentuminen ja hyvinvointivaltion mahdollisuudet yhteiskunnan kehittämisessä. Valta käsitteenä, vallankäytön muodot ja poliittiset järjestelmät. Vaikuttaminen demokratiassa ja kansalaisyhteiskunnassa.Globaali vaikuttaminen, sen haasteet ja keinot moniarvoisessa maailmassa. Oikeusvaltio ja turvallisuusjärjestelmät, perusoikeudet. Tuomio- ja järjestysvalta, turvallisuuspolitiikka ja vaihtuvat turvallisuusuhat. Sosiaalipolitiikan tarkoitus ja keinot.

Oppikirja: Hänninen K. et.al. Forum 1. Uusi yhteiskuntatieto. 2. painos. Keuruu: Otava, 2013.

Ruotsi, lukion 1. kurssi, B1-oppimäärä (Minun ruotsini): 1,5 ov  

Tavoite: Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Pohditaan ruotsin kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Syvennetään vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun ja arkeen liittyviä vuorovaikutustaitoja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin käyttää kieltä erityisesti suullisissa viestintätilanteissa.

Sisältö: Tekstit käsittelevät opiskelijan omaa elämää koskettavia teemoja: harrastuksia, urheilua, koulunkäyntiä, musiikkia ja tietotekniikkaa. Lisäksi kurssi sisältää harjoitusta ruotsin kielen käytöstä arkipäivän viestintätilanteissa, sekä tietoa ruotsalaisesta ja suomenruotsalaisesta kulttuurista. Kurssilla opiskeltavia kielioppiasioita ovat persoonapronominit, verbien taivutus ja käyttö, sanajärjestys, apuverbit, substantiivien taivutus ja käyttö, refleksiiviverbit sekä lukusanat.

Oppikirja: Appel, Fagerholm, ym. Precis 1, Helsinki: Sanoma Pro Oy, 2016 

Seminaari: 1-2 ov

Tavoite: Antaa valmiuksia opinnäytetyön suunnitteluun ja toteuttamiseen, kirjallisten lähteiden hankintaan sekä soveltaa teoria- ja käytännön tietoja opinnäytetyössä. Oppia hakemaan ja vastaanottamaan ohjausta, harjaantua opinnäytetyön esittämiseen, opponenttina toimimiseen ja arvioimiseen sekä suullisesti että kirjallisesti.

Sisältö:  Kirjallisen opinnäytetyötä vastaavan raportin kirjoittaminen vapaasti valittavasta aiheesta. Projektityön ohjaukseen osallistuminen. Aiheen valinta, tutkimuskysymysten ja tutkimussuunnitelman laatiminen.  Kirjallisen projektityön esittäminen sekä vuorollaan opponenttina toimiminen.  Lisäksi taulukkolaskennan perusteita: kyselyn vastausten analysointi, laskukaavat ja kaaviot.

Työssä oppiminen: 2,0 ov

Tavoite: Työssä oppimisen jakson tavoitteena on lisätä opiskelijan työelämän tuntemusta ja arvostusta. Jaksolla nuoret tutustuvat erilaisiin työtehtäviin, ammatteihin, työympäristöihin sekä työelämän pelisääntöihin. Työelämäkokemukset voivat myös syventää opiskelijan itsetuntemusta ja tukea näin ammatinvalintaa ja jatko-opintoihin hakeutumista.

Sisältö: Työelämään tutustuminen omien kokemusten ja havaintojen kautta. työssä oppimisen raportin kirjoittaminen. TOP-jakson kesto on 5 (palkatonta) työpäivää. TOP-jaksoja on kaksi. Opiskelija hankkii TOP-paikat itse.

VALINNAISET OPINNOT

(ks kohta valinnaiset)

LUONTO- JA ERÄLINJA (LEL)

Luonto- ja erätaitojen linjalla järjestetään yleissivistävää koulutusta. Opiskelun painopiste on fyysisen ja psyykkisen kestävyyden ja sinnikkyyden lisääminen. Tähän tavoitteeseen pyritään harjoituksilla, joita järjestetään luonnossa vallitsevissa olosuhteissa. Luonnon tunteminen ja suojelu sekä luonnossa liikkuminen ja eränkäynti ovat keskeisiä opetuksen aihealueita. Tavoitteena on antaa valmiuksia luonnon oikeaan hyväksikäyttöön kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Linjalla on mahdollisuus suorittaa erätaidon peruskurssi. 

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

Elämäntaito: 11,0 ov

Tavoite: Laajentaa yleissivistystä ja yhteiskunnallista tietämystä; rohkaista elinikäiseen ja omaehtoiseen oppimiseen; tukea itsetuntoa, persoonallista kasvua ja sosiaalistumista; syventää elämänhallinnan ja käden taitoja; edistää jatko-opintoja ja ammatinvalintaa; kouluttaa omatoimisuuteen, työn tekemiseen ja yrittäjyyteen; rohkaista aktiiviseen kansalaisuuteen, ohjata kodin ja perheen arvostamiseen, ohjata vammaisuuden hyväksymiseen ja edistää monenlaisuuden kunnioittamista; rohkaista luonnon, kotiseudun, perinteiden ja elinympäristön kunnioittamiseen; edistää kestävää kehitystä, kasvattaa isänmaallisuuteen, kansainvälisyyteen ja moniarvoisuuden kohtaamiseen; ohjata kristillisten elämänarvojen sisäistämiseen.

Sisältö: Tavoitteet toteutuvat opistovuoden aikana opistotunneilla ja erilaisissa teemapäivissä, joiden aiheena ovat mm. orientaatio opintoihin, erilaisuuden hyväksyminen, perheulkoilutapahtuma, itsetunto, kansainvälisyys, yhteisöllisyys ja kiusaamisen ehkäisy, ympäristö, sosiaalinen media, työnhaku, erilaiset ammatit, koti, ystävyys, lapsuus, omat taidot ja tiedot, mieheksi ja naiseksi kasvaminen, liikuntapäivä (olympialaiset ja talviulkoilu), pyhäinpäivä, musiikki, Thanksgiving-päivä (kiitospäivä), itsenäisyys, joululahjapaja, SRK:n päivä, opistopäivät, diakonia, vapaaehtoistyö, Reisjärven messut, patikkaretket luonnossa,  opintomatkat Suomessa ja Virossa sekä arviointi.

Matematiikka, peruskoulun kertaus: 1,0 ov

Tavoite: Kerrata, koota ja syventää peruskoulun tavoitteiden mukaisia tietoja ja laskuvalmiuksia sekä innostaa ja kannustaa matematiikan jatko-opintoihin ja antaa valmiuksia matematiikan käyttöön jokapäiväisessä elämässä.

Sisältö: Matemaattinen ajattelu, luvut ja laskutoimitukset, algebra, funktiot ja geometria.

Tai

Matematiikka: Luvut ja lukujonot (MAY1), lukion oppimäärää vastaava kurssi: 1,0 ov

Tavoite: Kerrata ja täydentää lukualueet, kerrata peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskennan periaatteet. Vahvistaa ymmärrystään funktion käsitteestä ja ymmärtää lukujonon käsitteen. Osaa määrittää lukujonoja, kun annetaan alkuehdot ja tapa, jolla seuraavat termit muodostetaan. Saa havainnollisen käsityksen lukujonon summan määrittämisestä. Osaa ratkaista käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja niistä muodostettujen summien avulla. Osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion kuvaajan ja lukujonojen tutkimisessa sekä lukujonoihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.

Sisältö: Reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta, lukujono, rekursiivinen lukujono, aritmeettinen jono ja summa, logaritmi ja potenssi, muotoa ax = b, x∊N olevien yhtälöiden ratkaiseminen,  geometrinen jono ja summa.

Opinto-ohjaus: 1,0 ov

Tavoite: Ohjata opiskelijaa omien vahvuuksien tunnistamisessa, ammatinvalinnassa sekä jatko-opintoihin ja työelämään hakeutumisessa. Ohjata vastuulliseen ja itsenäiseen toimintaan siten, että opiskelija toteuttaa henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa tavoitteellisesti ja toimii rakentavasti ryhmässään. Syventää opiskelijan tietämystä työelämästä ja koulutusvaihtoehdoista. Kehittää opiskelijan itsetuntemusta ja yksilöllisiä oppimistaitoja.

Sisältö: Opinto-ohjaus koostuu linjanohjaajan vetämistä linjatunneista sekä opinto-ohjaajan järjestämistä teemapäivistä, ryhmätunneista ja yksilöllisistä ohjauskeskusteluista. Opinto-ohjauksen teemapäivinä työ- ja elinkeinoelämään sekä yrittäjyyteen tutustutaan asiantuntijaluentojen ja käytännön harjoitusten avulla. Linjatuntien tarkoituksena on opintojen ja yhteistoiminnan ohjaaminen. Linjanohjaaja käy myös henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja opiskelijoiden kanssa.

Opinto-ohjaajalta opiskelijat saavat yksilö- tai pienryhmäohjausta erityisesti ammatinvalintaan ja jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyen. Opinto-ohjaukseen sisältyy myös opiskelijan kannalta tarkoituksenmukaisen TET-jakson suunnittelemista. Tarvittaessa opinto-ohjaukseen sisältyy tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin ja yrityksiin sekä ammatinvalintapsykologin konsultaatiota.

Oppilaskuntatoiminta 1-5 ov

Tavoite: Opiston oppilaskunta muodostaa pienoisyhteiskunnan, jonka puitteissa saadaan valmiuksia ja kokemuksia yhteisössä ja yhteiskunnassa toimimisesta sekä lisätään yhteiskunnallista tietämystä, aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta.

Sisältö: Opiston oppilaskunta muodostuu opistoneuvostosta ja sen alaisuudessa toimivista 13 lautakunnasta. Opistoneuvosto on opiskelijoiden ja henkilöstön yhteistyöelin. Opistoneuvostossa ideoidaan yhteisiä tapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa oppilaiden omien ajatusten pohjalta. Oppilaiden ideat käsitellään opistoneuvostossa ja viedään tarvittaessa eteenpäin kasvatustiimiin. Opistoneuvoston puheenjohtajana toimii presidentti, joka valitaan syyslukukauden alussa vaaleilla.

Lautakunnat muodostetaan suuntautuneisuuden ja kiinnostuksen perusteella. Sen  kartoittamiseksi opiskelijoille tehdään lukuvuoden aluksi kysely. Opiston opiskelijat ja useimmat työntekijät toimivat jonkun lautakunnan jäseninä. Lautakunnat kokoontuvat vähintään joka toinen viikko. Ne huolehtivat vastuualueeseensa liittyvistä asioista. Ne toimivat vuorollaan myös teemaviikonvaihteiden vastuuryhminä päivystävien opettajien ohjaamina sekä osallistuvat varojen keräämiseen kevään opintomatkan hyväksi. Lautakunnat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii myös opistoneuvoston jäsenenä. Opiskelijoille annetaan kokoustekniikan koulutusta opistovuoden alussa.

Kasvun kansio (työportfolio) ja yhteiset projektit: 1,0 - 4,0 ov

Kasvun kansio on työportfolio, jonka opiskelija kokoaa opistovuoden aikana. Se sisältää kattavan kokoelman työnäytteitä, tuotteita, kokemuksia, pohdintoja ja dokumentteja, joilla opiskelija osoittaa monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti tietonsa, taitonsa, kasvunsa, saavutuksensa, henkilökohtaisen osaamisensa ja asiantuntijuutensa. Kasvun kansio sisältää myös opistovuoden aikana suoritetut osaamismerkit. Kasvun kansio voi olla digitaalinen, perinteinen kansio tai muu tarkoituksenmukainen kokoelma.

Tavoite: Oppia kokoamaan oma kasvun kansio eli työportfolio. Oppia vastuulliseen, pitkäjänteiseen ja yhteistoiminnalliseen työskentelyyn. Osoittaa kehitystä tavoitteita kohti. Oppia jakamaan tieto erilaisille yleisöille. Kehittää omaa osaamista. Tukea itseohjautuvuutta ja oppijan aktiivista roolia oppimisessa. Oppia ryhmässä oppimista, itsearviointia, palautteen antamista ja saamista. Oppia oppimaan oppimisen taitoja.  

Sisältö: Kasvun kansion kokoaminen opistovuoden aikana. Tehdään omia ja oppilaskunnan toimintaan ja teemapäiviin liittyviä projekteja.

Uskonto: 2,0 ov Mahdollisuus korottaa peruskoulun arvosanaa ja suorittaa koulukohtainen lukion evankelis-luterilaisen uskonnon syventävä kurssi (Etiikka ja kirkon oppi).

Raamattutieto, kirkon oppi ja kristillinen usko: 0,5 ov

Tavoite: Opiskelija tietää kristillisen uskon keskeiset opit. Opiskelija sisäistää apostolisen uskontunnustuksen sisällön. Opiskelija tutustuu Raamattuun ja sen opetuksiin ja pohtii Raamatun kertomusten sanomaa peilaten sitä omaan elämäänsä. Opiskelija innostuu Raamatun lukemisesta.  

Sisältö: Opiskelija osallistuu aamuhartauksiin ja jumalanpalveluksiin, joissa luetaan ja käydään läpi Raamatun tekstejä kirkkovuoden mukaan. Opiskelija osallistuu raamattutiedon tenttiin ja tekee ryhmissä alustuksen kristillisen opin teemoista. Oppitunneilla keskustellaan alustusten pohjalta.  

Ihmisen elämä ja etiikka, lukion kurssi 3: 1,0 ov

Tavoite: Opiskelija hallitsee eettisen kysymyksenasettelun ja ymmärtää elämänkysymysten ja eettisen pohdinnan merkityksen, saa käsitteellisiä välineitä eettisten kysymysten tarkasteluun, ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja tietää olevansa vastuussa ratkaisuistaan, saa perustiedot ihmisen elämänkysymyksistä ja ajankohtaisista etiikan aiheista ja osaa kytkeä ne uskonnon kannalta keskeisiin kysymyksenasetteluihin, ymmärtää Raamatun yhteyden elämänkysymyksiin ja etiikkaan, ymmärtää kristinuskon ja etiikan yhteyden, erityisesti luterilaisen etiikan keskeisen sisällön ja kirkkojen eettisten kannanottojen taustalla olevia teologisia perusteita.

Sisältö: Ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema, kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta, hyvän ja pahan käsitteet, kristillinen etiikka ja etiikan teoriat, yksilöeettisiä kysymyksiä, yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä, nuorten elämänkysymykset, ihmissuhteet ja niiden hoitaminen elämänkaaren eri vaiheissa. Opiskelijat osallistuvat tentteihin, kirjoittavat oppimistehtävän ja toteuttavat ryhmissä alustuksen. Kurssilla painotetaan ryhmissä ja yhdessä keskusteluja.

Martti Luther ja uskonpuhdistus, Lars Levi Laestadius ja lestadiolainen herätysliike:0,5 ov

Tavoite: Opiskelija tuntee Martti Lutherin uskonpuhdistajana sekä reformaation vaikutukset. Opiskelija tuntee Lars Levi Laestadiuksen ja Juhani Raattamaan toiminnan ja vaikutuksen sekä lestadiolaisen herätysliikkeen historiaa ja toimintaa.

Sisältö: Martti Lutherin elämä ja toiminta, reformaatio ja sen vaikutukset, Lars Levi Laestadiuksen elämä ja toiminta, lestadiolaisen herätysliikkeen historia ja toiminta, lestadiolaisuuden hajaannukset ja niiden korostukset.

Äidinkieli:

Puheviestintä: 1,0 ov

Tavoite: Oppia hyväksymään esiintymispelko ja selviytyä puhetilanteista yhä paremmin. Kehittää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja tiedostaa näiden taitojen merkitys. Oppia havainnollistamaan puhettaan. Rohkaistua tuomaan esille ja perustelemaan näkemyksiään sekä kommentoimaan rakentavasti muiden mielipiteitä. Osata antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta. Osallistua aktiivisesti ilmaisuharjoituksiin.

Sisältö: Erilaisten puhetilanteiden teoriaa ja toteutusta. Kaikki harjoitukset videoidaan. Kurssilla käydään monipuolisesti viestinnän perusasioita, mm.10 minuutin esitys valitusta aiheesta, väittely, ryhmäkeskustelu, myyntiesitys, minuutin puheita, muita ilmaisutaidon harjoituksia.

SUUNTAUTUMISOPINNOT

Avoimen yliopiston opinnot: 15 ov (25 op)

Avoimen yliopiston opinnot järjestetään kunkin yliopiston omien tavoitteiden ja vaatimusten mukaan: Kasvatustieteen perusopinnot 15 ov (25 op), Erityispedagogiikan perusopinnot 15 ov (25 op),

.

Erätaito: 10,0 ov

Tavoite: Oppia tuntemaan itseä ja lisäämään omaa fyysistä ja psyykkistä kestävyyttä. Oppia yhteistyötaitoja ja yhdessä tekemistä vaihtelevissa olosuhteissa. Oppia kunnioittamaan ja suojelemaan luontoa ja samalla käyttämään sen monipuolisia mahdollisuuksia harrastuksiin ja virkistymiseen .

Sisältö: Muonitus, leiriytyminen ja retkeilyvarusteet. Selviytymiskurssi, kanoottivaellus ja koskenlaskuretki, lyhyempiä retkiä, joilla harjoitellaan leiriytymistä ja ruuanlaittoa. Suunnistuskoulutus, suunnistuskilpailu ja yösuunnistusharjoitus. Kulkureitin valinta ja vesistön ylitys erilaisia menetelmiä käyttäen. Turvallinen aseenkäsittely, ammunnat ampumaradalla ja metsästysretki. Metsähallituksen luontopalveluihin tutustuminen. Opiston  retkeilypolun kunnossapitoa ja kehittämistä. Neljän päivän vaellus jalan sekä samanpituinen hiihtovaellus. Selviytymiskurssi talviolosuhteissa. Kevättalvella kymmenen päivän retkikuntavaellus tunturilapissa. Ihmisen fysiologian kannalta tärkeät seikat vaihtelevissa ja vaativissa olosuhteissa toimittaessa. Pitkäkestoisen  fyysisen rasituksen ravinto-opin perusteet. Ensiapu eräolosuhteissa.

Luonto- ja ympäristötieto: 3,0 ov

Tavoite: Tutustua luontoon ja luonnonilmiöihin kirjallisuuden ja havainnoinnin avulla. Kehittää ympäristötietouden sekä kasvien ja eläinten lajintuntemusta. Saada kokonaiskuva ihmisen roolista luonnon kuormittajana ja suojelijana.

Sisältö: Lajien tunnistaminen; Suomen linnut ja nisäkkäät ja 100 yleisintä kasvilajia. Sääilmiöt ja sään ennustaminen. Ympäristönsuojelun perusteet, perehtyminen mm. ilmaston lämpenemisen syihin ja seurauksiin. Luonnon monimuotoisuuden säilyminen maailmanlaajuisena haasteena. Kestävään kehitykseen perustuva kulutus, yksittäiset kulutuspäätökset ja niiden vaikutus ympäristölle. Luonnon virkistyskäytön monet mahdollisuudet. Metsäluonnon hoitaminen siinä käytettäviin työkaluihin ja koneisiin perehtyen.

Työssä oppiminen: 2,0 ov

Tavoite: Työssä oppimisen jakson tavoitteena on lisätä opiskelijan työelämän tuntemusta ja arvostusta. Jaksolla nuoret tutustuvat erilaisiin työtehtäviin, ammatteihin, työympäristöihin sekä työelämän pelisääntöihin. Työelämäkokemukset voivat myös syventää opiskelijan itsetuntemusta ja tukea näin ammatinvalintaa ja jatko-opintoihin hakeutumista.

Sisältö: Työelämään tutustuminen omien kokemusten ja havaintojen kautta. Työssä oppimisen rraportin kirjoittaminen. TO-jakson kesto on 5 (palkatonta) työpäivää. TO-jaksoja on kaksi. Opiskelija hankkii TO-paikat itse.

Yhteiskuntaoppi, mahdollisuus suorittaa lukion yhteiskuntaopin 1. kurssi, 1 ov

Yhteiskuntatiedon kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskittyy suomalaiseen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen.

Kurssi sivuaa kaikkia aihekokonaisuuksia, mutta erityisesti kurssilla painottuu aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, sillä kurssi syventää opiskelijan ymmärtämystä demokraattisen yhteiskunnan toimintaperiaatteista ja ihmisoikeuksien tuntemusta, kykyä muodostaa perusteltuja mielipiteitä, kunnioittaa muiden mielipiteitä ja kannustaa opiskelijaa vastuullisesti osallistumaan yhteisten asioiden hoitoon.

Tavoite: Kurssin keskeinen tavoite on, että opiskelija ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet, tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja mahdollisuudet omaksuu tasapainoisen ja analyyttisen näkökulman yhteiskuntaan tuntee hyvinvointiyhteiskunnan perusteet

Sisältö: Suomalaisen yhteiskunnan kehitys, väestörakenne,  hyvinvointivaltion rakentuminen ja hyvinvointivaltion mahdollisuudet yhteiskunnan kehittämisessä. Valta käsitteenä, vallankäytön muodot ja poliittiset järjestelmät. Vaikuttaminen demokratiassa ja kansalaisyhteiskunnassa.Globaali vaikuttaminen, sen haasteet ja keinot moniarvoisessa maailmassa. Oikeusvaltio ja turvallisuusjärjestelmät, perusoikeudet. Tuomio- ja järjestysvalta, turvallisuuspolitiikka ja vaihtuvat turvallisuusuhat. Sosiaalipolitiikan tarkoitus ja keinot.

Oppikirja: Hänninen K. et.al. Forum 1. Uusi yhteiskuntatieto. 2. painos. Keuruu: Otava, 2013.

VALINNAISET OPINNOT

(ks. kohta valinnaiset)

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LINJA (STL)

Sosiaali- ja terveysalan linjan tavoitteena on antaa yleissivistävää koulutusta sekä valmiuksia sosiaali- ja terveysalalle. Linjalla on mahdollisuus suorittaa hoitoalaan liittyviä teoriaopintoja sekä ensiavun perus- ja jatkokurssit. 

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

Elämäntaito: 11,0 ov

Tavoite: Laajentaa yleissivistystä ja yhteiskunnallista tietämystä; rohkaista elinikäiseen ja omaehtoiseen oppimiseen; tukea itsetuntoa, persoonallista kasvua ja sosiaalistumista; syventää elämänhallinnan ja käden taitoja; edistää jatko-opintoja ja ammatinvalintaa; kouluttaa omatoimisuuteen, työn tekemiseen ja yrittäjyyteen; rohkaista aktiiviseen kansalaisuuteen, ohjata kodin ja perheen arvostamiseen, ohjata vammaisuuden hyväksymiseen ja edistää monenlaisuuden kunnioittamista; rohkaista luonnon, kotiseudun, perinteiden ja elinympäristön kunnioittamiseen; edistää kestävää kehitystä, kasvattaa isänmaallisuuteen, kansainvälisyyteen ja moniarvoisuuden kohtaamiseen; ohjata kristillisten elämänarvojen sisäistämiseen.

Sisältö: Tavoitteet toteutuvat opistovuoden aikana opistotunneilla ja erilaisissa teemapäivissä, joiden aiheena ovat mm. orientaatio opintoihin, erilaisuuden hyväksyminen, perheulkoilutapahtuma, itsetunto, kansainvälisyys, yhteisöllisyys ja kiusaamisen ehkäisy, ympäristö, sosiaalinen media, työnhaku, erilaiset ammatit, koti, ystävyys, lapsuus, omat taidot ja tiedot, mieheksi ja naiseksi kasvaminen, liikuntapäivä (olympialaiset ja talviulkoilu), pyhäinpäivä, musiikki, Thanksgiving-päivä (kiitospäivä), itsenäisyys, joululahjapaja, SRK:n päivä, opistopäivät, diakonia, vapaaehtoistyö, Reisjärven messut, patikkaretket luonnossa, opintomatkat Suomessa ja Virossa sekä arviointi.

Opinto-ohjaus: 1,0 ov

Tavoite: Ohjata opiskelijaa omien vahvuuksien tunnistamisessa, ammatinvalinnassa sekä jatko-opintoihin ja työelämään hakeutumisessa. Ohjata vastuulliseen ja itsenäiseen toimintaan siten, että opiskelija toteuttaa henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa tavoitteellisesti ja toimii rakentavasti ryhmässään. Syventää opiskelijan tietämystä työelämästä ja koulutusvaihtoehdoista. Kehittää opiskelijan itsetuntemusta ja yksilöllisiä oppimistaitoja.

Sisältö: Opinto-ohjaus koostuu linjanohjaajan vetämistä linjatunneista sekä opinto-ohjaajan järjestämistä teemapäivistä, ryhmätunneista ja yksilöllisistä ohjauskeskusteluista. Opinto-ohjauksen teemapäivinä työ- ja elinkeinoelämään sekä yrittäjyyteen tutustutaan asiantuntijaluentojen ja käytännön harjoitusten avulla. Linjatuntien tarkoituksena on opintojen ja yhteistoiminnan ohjaaminen. Linjanohjaaja käy myös henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja opiskelijoiden kanssa.

Opinto-ohjaajalta opiskelijat saavat yksilö- tai pienryhmäohjausta erityisesti ammatinvalintaan ja jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyen. Opinto-ohjaukseen sisältyy myös opiskelijan kannalta tarkoituksenmukaisen TET-jakson suunnittelemista. Tarvittaessa opinto-ohjaukseen sisältyy tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin ja yrityksiin sekä ammatinvalintapsykologin konsultaatiota.

Oppilaskuntatoiminta 1-5 ov

Tavoite: Opiston oppilaskunta muodostaa pienoisyhteiskunnan, jonka puitteissa saadaan valmiuksia ja kokemuksia yhteisössä ja yhteiskunnassa toimimisesta sekä lisätään yhteiskunnallista tietämystä, aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta.

Sisältö: Opiston oppilaskunta muodostuu opistoneuvostosta ja sen alaisuudessa toimivista 13 lautakunnasta. Opistoneuvosto on opiskelijoiden ja henkilöstön yhteistyöelin. Opistoneuvostossa ideoidaan yhteisiä tapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa oppilaiden omien ajatusten pohjalta. Oppilaiden ideat käsitellään opistoneuvostossa ja viedään tarvittaessa eteenpäin kasvatustiimiin. Opistoneuvoston puheenjohtajana toimii presidentti, joka valitaan syyslukukauden alussa vaaleilla.

Lautakunnat muodostetaan suuntautuneisuuden ja kiinnostuksen perusteella. Sen  kartoittamiseksi opiskelijoille tehdään lukuvuoden aluksi kysely. Opiston opiskelijat ja useimmat työntekijät toimivat jonkun lautakunnan jäseninä. Lautakunnat kokoontuvat vähintään joka toinen viikko. Ne huolehtivat vastuualueeseensa liittyvistä asioista. Ne toimivat vuorollaan myös teemaviikonvaihteiden vastuuryhminä päivystävien opettajien ohjaamina sekä osallistuvat varojen keräämiseen kevään opintomatkan hyväksi. Lautakunnat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii myös opistoneuvoston jäsenenä. Opiskelijoille annetaan kokoustekniikan koulutusta opistovuoden alussa.

Yhteiset projektit: 1,0 - 4,0 ov

Opiskelijat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa monenlaisia tapahtumia ja teemapäiviä opistovuoden aikana. Toimintaa toteutetaan oman oppilaitoksen opiskelijoille teemapäivien aikana sekä oppilaitoksessa vieraileville erilaisia tapahtumina tai vierailujen yhteydessä. Lautakuntien ja opintolinjojen yhteissuunnittelu ja tapahtumien toteutus kasvattaa organisointiin ja työnjakoon liittyvä taitoja.

Tavoite: Oppia vastuulliseen, pitkäjänteiseen ja yhteistoiminnalliseen työskentelyyn. Oppia suunnittelemaan ja ohjaamaan monenlaista toimintaa erilaisille yleisöille. Kehittää omaa osaamista. Tukea itseohjautuvuutta ja oppijan aktiivista roolia tekemisessä. Oppia ryhmässä toimimista, itsearviointia, palautteen antamista ja saamista. Oppia oppimaan oppimisen taitoja.  

Sisältö: Tehdään omia ja oppilaskunnan toimintaan, teemapäiviin ja opiston tapahtumiin liittyviä projekteja. Tapahtumiin liittyvän toiminnan suunnittelua ja toteutusta.

Uskonto: 2,0 ov Mahdollisuus korottaa peruskoulun arvosanaa ja suorittaa koulukohtainen lukion evankelis-luterilaisen uskonnon syventävä kurssi (Etiikka ja kirkon oppi).

Raamattutieto ja kristillinen usko: 0,5 ov

Tavoite: Opiskelija tietää kristillisen uskon keskeiset opit. Opiskelija sisäistää apostolisen uskontunnustuksen sisällön. Opiskelija tutustuu Raamattuun ja sen opetuksiin ja pohtii Raamatun kertomusten sanomaa peilaten sitä omaan elämäänsä. Opiskelija innostuu Raamatun lukemisesta.  

Sisältö: Opiskelija osallistuu aamuhartauksiin ja jumalanpalveluksiin, joissa luetaan ja käydään läpi Raamatun tekstejä kirkkovuoden mukaan. Opiskelija osallistuu raamattutiedon tenttiin ja tekee ryhmissä alustuksen kristillisen opin teemoista. Oppitunneilla keskustellaan alustusten pohjalta.  

Ihmisen elämä ja etiikka, lukion kurssi 3: 1,0 ov

Tavoite: Opiskelija hallitsee eettisen kysymyksenasettelun ja ymmärtää elämänkysymysten ja eettisen pohdinnan merkityksen, saa käsitteellisiä välineitä eettisten kysymysten tarkasteluun, ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja tietää olevansa vastuussa ratkaisuistaan, saa perustiedot ihmisen elämänkysymyksistä ja ajankohtaisista etiikan aiheista ja osaa kytkeä ne uskonnon kannalta keskeisiin kysymyksenasetteluihin, ymmärtää Raamatun yhteyden elämänkysymyksiin ja etiikkaan, ymmärtää kristinuskon ja etiikan yhteyden, erityisesti luterilaisen etiikan keskeisen sisällön ja kirkkojen eettisten kannanottojen taustalla olevia teologisia perusteita.

Sisältö: Ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema, kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta, hyvän ja pahan käsitteet, kristillinen etiikka ja etiikan teoriat, yksilöeettisiä kysymyksiä, yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä, nuorten elämänkysymykset, ihmissuhteet ja niiden hoitaminen elämänkaaren eri vaiheissa. Opiskelijat osallistuvat tentteihin, kirjoittavat oppimistehtävän ja toteuttavat ryhmissä alustuksen. Kurssilla painotetaan ryhmissä ja yhdessä keskusteluja.

Martti Luther ja uskonpuhdistus, Lars Levi Laestadius ja lestadiolainen herätysliike:0,5 ov

Tavoite: Opiskelija tuntee Martti Lutherin uskonpuhdistajana sekä reformaation vaikutukset. Opiskelija tuntee Lars Levi Laestadiuksen ja Juhani Raattamaan toiminnan ja vaikutuksen sekä lestadiolaisen herätysliikkeen historiaa ja toimintaa.

Sisältö: Martti Lutherin elämä ja toiminta, reformaatio ja sen vaikutukset, Lars Levi Laestadiuksen elämä ja toiminta, lestadiolaisen herätysliikkeen historia ja toiminta, lestadiolaisuuden hajaannukset ja niiden korostukset.

Äidinkieli, puheviestintä: 1,0 ov

Tavoite: Oppia hyväksymään esiintymispelko ja selviytyä puhetilanteista yhä paremmin. Kehittää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja tiedostaa näiden taitojen merkitys. Oppia havainnollistamaan puhettaan. Rohkaistua tuomaan esille ja perustelemaan näkemyksiään sekä kommentoimaan rakentavasti muiden mielipiteitä. Osata antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta. Osallistua aktiivisesti ilmaisuharjoituksiin.

Sisältö:  Erilaisten puhetilanteiden teoriaa ja toteutusta. Kaikki harjoitukset videoidaan. Kurssilla käydään monipuolisesti viestinnän perusasioita, mm.10 minuutin esitys valitusta aiheesta, väittely, ryhmäkeskustelu, myyntiesitys, minuutin puheita, muita ilmaisutaidon harjoituksia.

Matematiikka: Peruskoulun kertaus 1,0 ov

Tavoite: Kerrata, koota ja syventää peruskoulun tavoitteiden mukaisia tietoja ja laskuvalmiuksia sekä innostaa ja kannustaa matematiikan jatko-opintoihin. Antaa valmiuksia matematiikan käyttöön jokapäiväisessä elämässä sekä edistää lääkelaskennassa tarvittavia matemaattisia valmiuksia..

Sisältö: Matemaattinen ajattelu, luvut ja laskutoimitukset, algebra, funktiot ja geometria sekä lääkelaskenta. 

Tai

Matematiikka: Luvut ja lukujonot (MAY1), lukion oppimäärää vastaava kurssi: 1,0 ov

Tavoite: Kerrata ja täydentää lukualueet, kerrata peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskennan periaatteet. Vahvistaa ymmärrystään funktion käsitteestä ja ymmärtää lukujonon käsitteen. Osaa määrittää lukujonoja, kun annetaan alkuehdot ja tapa, jolla seuraavat termit muodostetaan. Saa havainnollisen käsityksen lukujonon summan määrittämisestä. Osaa ratkaista käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja niistä muodostettujen summien avulla. Osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion kuvaajan ja lukujonojen tutkimisessa sekä lukujonoihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.

Sisältö: Reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta, lukujono, rekursiivinen lukujono, aritmeettinen jono ja summa, logaritmi ja potenssi, muotoa ax = b, x∊N olevien yhtälöiden ratkaiseminen,  geometrinen jono ja summa.

SUUNTAUTUMISOPINNOT

Yleistavoitteet: Sosiaali- ja terveysalan linjan tavoitteena on oppia toimimaan vuorovaikutuksessa erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa; harjaantua empaattisissa vuorovaikutustaidoissa; saada valmiuksia toimivaan kokonaispersoonallisuuteen ja joustavaan osaamiseen; harjaantua oma-aloitteisuuteen, itsensä tuntemiseen ja kehittämiseen luovasti; sisäistää myönteinen asenne kehityksensä ja kykyjensä mukaiseen oppimiseen; harjaantua suulliseen ja kirjalliseen esittämiseen ja itsearviointiin; harjaantua itsensä ilmaisemiseen tilanteen mukaan ja asiallisesti myös vieraalla kielellä; käyttää ohjausta oppimisen, kasvun ja kehityksen tukena; harjaantua henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimiseen ja projektityöhön.

Ensiavun perus- ja jatkokurssi (EA 1 ja 2): 1,0 ov

Tavoite: Hallita Suomen Punaisen Ristin ensiavun perus- ja jatkokurssien (EA 1 ja 2) tiedot ja taidot; osata antaa ensiapua.

Sisältö: Suoritetaan ensiavun perus- ja jatkokurssit (EA 1 ja 2).

Lasten hoito ja huolenpito: 2,0 ov

Tavoite: Tietää hoidon ja huolenpidon periaatteet, lähtökohdat, tavoitteet ja menetelmät; kunnioittaa perheen ja lapsen arvomaailmaa, elämänkatsomusta ja elämänhistoriaa; tunnistaa normaalit fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset toiminnot; saada valmiuksia ja tuntea keinoja myös erityistä hoitoa ja huolenpitoa vaativien lasten kokonaisvaltaisten yksilöllisten perustarpeiden tyydyttämiseen; ohjata ja tukea lapsen kasvua ja kehitystä päivähoidon tavoitteiden suunnassa; sisäistää ammatillisen vastuun ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen osana lapsen hoitoa ja huolenpitoa; tuntea lasten yleisimmät sairaudet ja tapaturmat; osata antaa ensiapua; soveltaa teoriassa opittua käytäntöön; syventää oppimista oppimistyökirjassa ja projektityössä. Tutustua lastenlaulukirjallisuuteen, loruihin ja laululeikkeihin

Rohkaistua kehittämään ja käyttämään omia taitoja musiikissa, saada iloa ja virkistystä, oppia soveltamaan opittua esim. päiväkerhon ohjauksessa. Tavoitteena omaksua kokonaisnäkemys lapsien ohjaamisesta, ymmärtää luovan toiminnan merkitys lapsen kehityksen ja kasvun tukena

Sisältö: YK:n ihmisoikeusjulistus ja Suomen perustuslaki: perusoikeudet, etiikka, moraali ja arvot, ihmiskäsitykset, sosiaali- ja terveysalan arvoperusta, sosiaali- ja terveysalan ammattieettiset periaatteet, laki potilaan oikeuksista, ihmisen elämänkaari, ihmisen psyykkinen itsesäätely, lapsen (0-8v) fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehitys, lapsen perustoiminnot, lapsen leikki ja leikin kehittyminen, päivähoitoa ohjaavat säädökset ja päivähoitojärjestelmä, lapsilähtöinen varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi, päivähoidon muodot, ohjaava kasvatus, hoito-, kasvatus- ja palvelusuunnitelma, kasvatuksen osa-alueet, varhaiskasvatuksen menetelmiä ja työtapoja, yhteistyö ja kasvatuskumppanuus, erilaiset perheet, perheiden tukeminen ja ohjaaminen, ehkäisevä lastensuojelutyö, lastensuojelun toimintaperiaatteet, lapsen sairaudet ja hoito: pitkäaikaissairaudet ja yleisimmät lastentaudit, lasten laulut, leikit ja käden taitojen kehittäminen.

Seminaarityö: 1-2 ov

Tavoite: Saada valmiuksia opinnäytetyön suunnitteluun ja toteuttamiseen, kirjallisten lähteiden hankintaan sekä soveltaa teoria- ja käytännön tietoja opinnäytetyössä. Oppia hakemaan ja vastaanottamaan ohjausta, harjaantua opinnäytetyön esittämiseen, opponenttina toimimiseen ja arvioimiseen sekä suullisesti että kirjallisesti. Syventää oppimista lapsityössä, vammaistyössä, vanhustyössä tai muussa hoito- tai terveysalaan liittyvässä aiheessa.

Sisältö:  Kirjallisen opinnäytetyötä vastaavan raportin kirjoittaminen hoito- tai terveysalaan liittyen. Projektityön ohjaukseen osallistuminen. Aiheen valinta, tutkimuskysymysten ja tutkimussuunnitelman laatiminen.  Kirjallisen projektityön esittäminen sekä vuorollaan opponenttina toimiminen. Lisäksi taulukkolaskennan perusteita: kyselyn vastausten analysointi, laskukaavat ja kaaviot.

Lukion terveystieto. Terveyden perusteet (TE1): 1 ov

Pakollisella kurssilla syvennetään perusopetuksen aikana opittua terveysosaamista ja ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittäminen, mielenterveyden suojaaminen sekä ajankohtaisten ja opiskelijoiden esille nostamien asioiden käsittely.

Tavoitteet: Tavoitteena on että, opiskelija

Sisällöt: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta-, opiskelu- ja työkyky: terveyttä edistävä liikunta ja ravinto, painonhallinta, uni ja lepo, seksuaaliterveys, opiskeluhyvinvointi. Omasta terveydestä huolehtiminen ja muut itsehoitovalmiudet sekä hätäensiapu. Riippuvuuden eri muodot, tupakka, alkoholi ja huumeet, peli- ja nettiriippuvuus. Kansantaudit ja keskeiset tartuntataudit. Terveyttä, terveystottumuksia ja -ongelmia selittäviä keskeisiä biologisia, psykologisia ja kulttuurisia ilmiöitä, teorioita ja malleja.

Työssä oppiminen: 2-3 ov

Tavoite: Saada valmiuksia teoriassa ja käytännössä lapsi-, vammais- ja vanhustyöhön; tutustua lasten hoitoon ja huolenpitoon perheessä ja/tai päiväkodilla; tutustua vanhusten ja vammaisten päivähoitoon ja huolenpitoon kotiavustajan työssä ja/tai laitoksessa; ohjata ja tukea lasta, vanhusta ja vammaista päivittäisissä toiminnoissa; tuntea hoidon ja huolenpidon yhteistyömuotoja; osallistua mahdollisuuksien mukaan lapsen, vanhuksen ja vammaisen toimintojen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin; selkeyttää ammatinvalintaa.

Sisältö: Viikon mittaisilla työssäoppimisjaksoilla tutustua ja osallistua sosiaali- ja terveysalan työhön lasten, vammaisten tai vanhusten parissa. Jaksolta saatuja kokemuksia ja havaintoja käsitellään myös reflektointitehtävien avulla. 

Varsinaisten työssäoppimisjaksojen lisäksi opiskelijat tarjoavat opiskeluvuoden aikana lähialueen perheille ja muille asukkaille kotiapua. Opiskelijat huolehtivat töiden vastaanottamisesta, yhteydenpidosta perheisiin, laskuttamisesta sekä muusta palvelun organisoimisesta. Keräämillään varoilla opiskelijat suunnittelevat matkan tai toiminnallisen päivän yhdessä valitsemiinsa kohteisiin.

Vammaisten hoito ja huolenpito: 2,0 ov

Tavoite: Tuntea vammaistyön historiaa sekä vammaispalvelujen rakennetta; saada teoriatietoa ja käytännön valmiuksia vammaisten hoitoon, ohjaukseen ja tukemiseen kunnioittaen vammaisen arvomaailmaa, elämänkatsomusta ja elämänhistoriaa; saada valmiuksia toimia erilaisten ja eri-ikäisten vammaisten kanssa kokonaiskuntoutuksen periaatteiden mukaisesti; tukea ja ohjata selviytymistä arkielämän toiminnoissa ja sosiaalisten suhteiden rakentamisessa; soveltaa tietoja ja taitoja vammaisten hoitoon, ohjaukseen ja tukemiseen,

Sisältö: Kehitysvammaisuus, kuntoutus, asuminen, päivätoiminta ja työ, palvelusuunnitelma, yleisimmät kehitysvammat. Opiskelijat kirjoittavat oppimispäiväkirjaa kurssin aikana ja harjoittelevat kehitysvammaisten avustamista opiston erityislinjalla ja Rantaniemen asumispalveluyksikössä sekä pitävät ystäväkerhoa kehitysvammaisille opiskelijoille.

Vanhusten hoito ja huolenpito: 2,0 ov

Tavoite: Tietää vanhustyön ja hoidon ja huolenpidon periaatteet, lähtökohdat, tavoitteet ja menetelmät; tuntea normaali vanheneminen; kunnioittaa vanhuksen arvomaailmaa, elämänkatsomusta ja elämänhistoriaa; saada valmiuksia vanhuksen yksilöllisten kokonaisvaltaisten perustarpeiden tyydyttämiseen sekä toimintakyvyn ohjaamiseen ja tukemiseen päivittäisissä toiminnoissa, tuntea vanhusten yleisimmät sairaudet ja tapaturmat; sisäistää ammatillinen vastuu ja luottamuksellinen vuorovaikutus osana vanhuksen hoitoa ja huolenpitoa; tiedostaa kasvavan vanhusten määrän seurauksia ja vaikutuksia suomalaiselle yhteiskunnalle. Järjestää kaksi vierailua vanhusten luona sekä yksi ryhmämuotoinen viriketoimintatilaisuuden suunnittelu ja toteutus isommalle vanhusryhmälle.

Sisältö: hyvä vanhuus, vanhuus elämänkaaren vaiheena, hoito – ja hoivatyön arvot vanhustyössä, ihmiskäsitys, hoitotyön periaatteet, sosiaalinen, psykologinen ja fyysinen vanheneminen, toimintakyky, voimavarat ja niiden tukeminen, terveydenhuollon palvelujärjestelmä ikääntyvillä, ikääntyneiden yleisimpiä sairauksia ja niiden aiheuttamia muutoksia toimintakykyyn, vanhusten mielenterveys.

VALINNAISET OPINNOT

(ks. kohta valinnaiset)

TEKNISEN TYÖN LINJA (TL)

Teknisen työn linjan tavoittena on kehittää opiskelijan valmiuksia teknisille ammattialoille. Opinnoissa vahvistetaan käytännön tekemisen taitoja, kuten uskallusta tarttua työhön, rohkeutta kokeilla erilaisia teknisiä ratkaisuja pelkäämättä epäonnistumista sekä kasvattaa sinnikkyyttä ja vastuuta omasta työstä.

Teknisen työn opetus tapahtuu valmentavalla otteella, jossa jokaisen opiskelijan toiminta, tiedot ja kokemukset tuodaan jakoon yhteisen keskustelun kautta (dialogi). Keskustelun eli dialogin tavoitteena on muuttaa oppilaiden omien töiden (projektit) valmistuksessa syntyvät kokemukset ja työskentelyn lomassa hankittu teoriatieto uudeksi osaamiseksi. Kokonaisuutena Teknisen työn linjan opiskelu on kokemuksellista yhteistoiminnallista oppimista. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota työskentelyyn ja sinnikkääseen harjoitteluun. Työskentelyn lopputulos on vain yksi osa-alue arvioinnin kokonaisuudessa.   Linjalla on mahdollisuus korottaa joitakin peruskoulun arvosanoja. 

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

Elämäntaito: 11,0 ov

Tavoite: Laajentaa yleissivistystä ja yhteiskunnallista tietämystä; rohkaista elinikäiseen ja omaehtoiseen oppimiseen; tukea itsetuntoa, persoonallista kasvua ja sosiaalistumista; syventää elämänhallinnan ja käden taitoja; edistää jatko-opintoja ja ammatinvalintaa; kouluttaa omatoimisuuteen, työn tekemiseen ja yrittäjyyteen; rohkaista aktiiviseen kansalaisuuteen, ohjata kodin ja perheen arvostamiseen, ohjata vammaisuuden hyväksymiseen ja edistää monenlaisuuden kunnioittamista; rohkaista luonnon, kotiseudun, perinteiden ja elinympäristön kunnioittamiseen; edistää kestävää kehitystä, kasvattaa isänmaallisuuteen, kansainvälisyyteen ja moniarvoisuuden kohtaamiseen; ohjata kristillisten elämänarvojen sisäistämiseen.

Sisältö: Tavoitteet toteutuvat opistovuoden aikana opistotunneilla ja erilaisissa teemapäivissä, joiden aiheena ovat mm. orientaatio opintoihin, erilaisuuden hyväksyminen, perheulkoilutapahtuma, itsetunto, kansainvälisyys, yhteisöllisyys ja kiusaamisen ehkäisy, ympäristö, sosiaalinen media, työnhaku, erilaiset ammatit, koti, ystävyys, lapsuus, omat taidot ja tiedot, mieheksi ja naiseksi kasvaminen, liikuntapäivä (olympialaiset ja talviulkoilu), pyhäinpäivä, musiikki, Thanksgiving-päivä (kiitospäivä), itsenäisyys, joululahjapaja, SRK:n päivä, opistopäivät, diakonia, vapaaehtoistyö, Reisjärven messut, patikkaretket luonnossa, opintomatkat Suomessa ja Virossa sekä arviointi.

Matematiikka, peruskoulun kertaus: 1,0 ov

Tavoite: Kerrata, koota ja syventää peruskoulun tavoitteiden mukaisia tietoja ja laskuvalmiuksia sekä innostaa ja kannustaa matematiikan jatko-opintoihin ja antaa valmiuksia matematiikan käyttöön jokapäiväisessä elämässä.

Sisältö: Matemaattinen ajattelu, luvut ja laskutoimitukset, algebra, funktiot ja geometria.

Tai

Matematiikka: Luvut ja lukujonot (MAY1), lukion oppimäärää vastaava kurssi: 1,0 ov

Tavoite: Kerrata ja täydentää lukualueet, kerrata peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskennan periaatteet. Vahvistaa ymmärrystään funktion käsitteestä ja ymmärtää lukujonon käsitteen. Osaa määrittää lukujonoja, kun annetaan alkuehdot ja tapa, jolla seuraavat termit muodostetaan. Saa havainnollisen käsityksen lukujonon summan määrittämisestä. Osaa ratkaista käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja niistä muodostettujen summien avulla. Osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion kuvaajan ja lukujonojen tutkimisessa sekä lukujonoihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.

Sisältö: Reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta, lukujono, rekursiivinen lukujono, aritmeettinen jono ja summa, logaritmi ja potenssi, muotoa ax = b, x∊N olevien yhtälöiden ratkaiseminen,  geometrinen jono ja summa.

Opinto-ohjaus: 1,0 ov

Tavoite: Ohjata opiskelijaa omien vahvuuksien tunnistamisessa, ammatinvalinnassa sekä jatko-opintoihin ja työelämään hakeutumisessa. Ohjata vastuulliseen ja itsenäiseen toimintaan siten, että opiskelija toteuttaa henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa tavoitteellisesti ja toimii rakentavasti ryhmässään. Syventää opiskelijan tietämystä työelämästä ja koulutusvaihtoehdoista. Kehittää opiskelijan itsetuntemusta ja yksilöllisiä oppimistaitoja.

Sisältö: Opinto-ohjaus koostuu linjanohjaajan vetämistä linjatunneista sekä opinto-ohjaajan järjestämistä teemapäivistä, ryhmätunneista ja yksilöllisistä ohjauskeskusteluista. Opinto-ohjauksen teemapäivinä työ- ja elinkeinoelämään sekä yrittäjyyteen tutustutaan asiantuntijaluentojen ja käytännön harjoitusten avulla. Linjatuntien tarkoituksena on opintojen ja yhteistoiminnan ohjaaminen. Linjanohjaaja käy myös henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja opiskelijoiden kanssa.

Opinto-ohjaajalta opiskelijat saavat yksilö- tai pienryhmäohjausta erityisesti ammatinvalintaan ja jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyen. Opinto-ohjaukseen sisältyy myös opiskelijan kannalta tarkoituksenmukaisen TET-jakson suunnittelemista. Tarvittaessa opinto-ohjaukseen sisältyy tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin ja yrityksiin sekä ammatinvalintapsykologin konsultaatiota.

Oppilaskuntatoiminta: 1-5 ov

Tavoite: Opiston oppilaskunta muodostaa pienoisyhteiskunnan, jonka puitteissa saadaan valmiuksia ja kokemuksia yhteisössä ja yhteiskunnassa toimimisesta sekä lisätään yhteiskunnallista tietämystä, aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta.

Sisältö: Opiston oppilaskunta muodostuu opistoneuvostosta ja sen alaisuudessa toimivista 13 lautakunnasta. Opistoneuvosto on opiskelijoiden ja henkilöstön yhteistyöelin. Opistoneuvostossa ideoidaan yhteisiä tapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa oppilaiden omien ajatusten pohjalta. Oppilaiden ideat käsitellään opistoneuvostossa ja viedään tarvittaessa eteenpäin kasvatustiimiin. Opistoneuvoston puheenjohtajana toimii presidentti, joka valitaan syyslukukauden alussa vaaleilla.

Lautakunnat muodostetaan suuntautuneisuuden ja kiinnostuksen perusteella. Sen  kartoittamiseksi opiskelijoille tehdään lukuvuoden aluksi kysely. Opiston opiskelijat ja useimmat työntekijät toimivat jonkun lautakunnan jäseninä. Lautakunnat kokoontuvat vähintään joka toinen viikko. Ne huolehtivat vastuualueeseensa liittyvistä asioista. Ne toimivat vuorollaan myös teemaviikonvaihteiden vastuuryhminä päivystävien opettajien ohjaamina sekä osallistuvat varojen keräämiseen kevään opintomatkan hyväksi. Lautakunnat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii myös opistoneuvoston jäsenenä. Opiskelijoille annetaan kokoustekniikan koulutusta opistovuoden alussa.

Kasvun kansio (työportfolio) ja yhteiset projektit: 1,0 - 4,0 ov

Kasvun kansio on työportfolio, jonka opiskelija kokoaa opistovuoden aikana. Se sisältää kattavan kokoelman työnäytteitä, tuotteita, kokemuksia, pohdintoja ja dokumentteja, joilla opiskelija osoittaa monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti tietonsa, taitonsa, kasvunsa, saavutuksensa, henkilökohtaisen osaamisensa ja asiantuntijuutensa. Kasvun kansio sisältää myös opistovuoden aikana suoritetut osaamismerkit. Kasvun kansio voi olla digitaalinen, perinteinen kansio tai muu tarkoituksenmukainen kokoelma.

Tavoite: Oppia kokoamaan oma kasvun kansio eli työportfolio. Oppia vastuulliseen, pitkäjänteiseen ja yhteistoiminnalliseen työskentelyyn. Osoittaa kehitystä tavoitteita kohti. Oppia jakamaan tieto erilaisille yleisöille. Kehittää omaa osaamista. Tukea itseohjautuvuutta ja oppijan aktiivista roolia oppimisessa. Oppia ryhmässä oppimista, itsearviointia, palautteen antamista ja saamista. Oppia oppimaan oppimisen taitoja.  

Sisältö: Kasvun kansion kokoaminen opistovuoden aikana. Tehdään omia ja oppilaskunnan toimintaan ja teemapäiviin liittyviä projekteja.

Uskonto: 2,0 ov Mahdollisuus korottaa peruskoulun arvosanaa ja suorittaa koulukohtainen lukion evankelis-luterilaisen uskonnon syventävä kurssi (Etiikka ja kirkon oppi).

Raamattutieto, kirkon oppi ja kristillinen usko: 0,5 ov

Tavoite: Opiskelija tietää kristillisen uskon keskeiset opit. Opiskelija sisäistää apostolisen uskontunnustuksen sisällön. Opiskelija tutustuu Raamattuun ja sen opetuksiin ja pohtii Raamatun kertomusten sanomaa peilaten sitä omaan elämäänsä. Opiskelija innostuu Raamatun lukemisesta.  

Sisältö: Opiskelija osallistuu aamuhartauksiin ja jumalanpalveluksiin, joissa luetaan ja käydään läpi Raamatun tekstejä kirkkovuoden mukaan. Opiskelija osallistuu raamattutiedon tenttiin ja tekee ryhmissä alustuksen kristillisen opin teemoista. Oppitunneilla keskustellaan alustusten pohjalta.

Ihmisen elämä ja etiikka: 1,0 ov

Tavoite: Opiskelija hallitsee eettisen kysymyksenasettelun ja ymmärtää elämänkysymysten ja eettisen pohdinnan merkityksen, saa käsitteellisiä välineitä eettisten kysymysten tarkasteluun, ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja tietää olevansa vastuussa ratkaisuistaan, saa perustiedot ihmisen elämänkysymyksistä ja ajankohtaisista etiikan aiheista ja osaa kytkeä ne uskonnon kannalta keskeisiin kysymyksenasetteluihin, ymmärtää Raamatun yhteyden elämänkysymyksiin ja etiikkaan, ymmärtää kristinuskon ja etiikan yhteyden, erityisesti luterilaisen etiikan keskeisen sisällön ja kirkkojen eettisten kannanottojen taustalla olevia teologisia perusteita.

Sisältö: Ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema, kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta, hyvän ja pahan käsitteet, kristillinen etiikka ja etiikan teoriat, yksilöeettisiä kysymyksiä, yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä, nuorten elämänkysymykset, ihmissuhteet ja niiden hoitaminen elämänkaaren eri vaiheissa. Opiskelijat osallistuvat tentteihin, kirjoittavat oppimistehtävän ja toteuttavat ryhmissä alustuksen. Kurssilla painotetaan ryhmissä ja yhdessä keskusteluja.

Martti Luther ja uskonpuhdistus, Lars Levi Laestadius ja lestadiolainen herätysliike: 0,5 ov

Tavoite: Opiskelija tuntee Martti Lutherin uskonpuhdistajana sekä reformaation vaikutukset. Opiskelija tuntee Lars Levi Laestadiuksen ja Juhani Raattamaan toiminnan ja vaikutuksen sekä lestadiolaisen herätysliikkeen historiaa ja toimintaa.

Sisältö: Martti Lutherin elämä ja toiminta, reformaatio ja sen vaikutukset, Lars Levi Laestadiuksen elämä ja toiminta, lestadiolaisen herätysliikkeen historia ja toiminta, lestadiolaisuuden hajaannukset ja niiden korostukset.

Äidinkieli, puheviestintä: 1,0 ov

Tavoite: Oppia hyväksymään esiintymispelko ja selviytyä puhetilanteista yhä paremmin. Kehittää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja tiedostaa näiden taitojen merkitys. Oppia havainnollistamaan puhettaan. Rohkaistua tuomaan esille ja perustelemaan näkemyksiään sekä kommentoimaan rakentavasti muiden mielipiteitä. Osata antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta. Osallistua aktiivisesti ilmaisuharjoituksiin.

Sisältö:  Erilaisten puhetilanteiden teoriaa ja toteutusta. Kaikki harjoitukset videoidaan. Kurssilla käydään monipuolisesti viestinnän perusasioita, mm.10 minuutin esitys valitusta aiheesta, väittely, ryhmäkeskustelu, myyntiesitys, minuutin puheita, muita ilmaisutaidon harjoituksia.

SUUNTAUTUMISOPINNOT

Kotitalous: 2,0  ov

Tavoite: Oppia arjen hallintataitoja, joiden avulla selviää kotitalouden erilaisista ja muuttuvista olosuhteista. Ohjata suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia kotitalouden tehtäviä järkevästi, taloudellisesti, monipuolisesti ja vastuullisesti. Valmistaa perusruokia ja -leivonnaisia. Huomioida elintarvikehygienia ja työturvallisuus. Osata hankkia uutta tietoa ja soveltaa sitä omien ja lähimmäisten tarpeiden mukaan. Mahdollisuus korottaa peruskoulun kotitalouden arvosanaa.

Sisältö: Terveellinen ravitsemus, perusruuanvalmistus ja –leivonta, juhlien järjestäminen, erityisruokavaliot, erilaiset ruokakulttuurit, ateriasuunnittelu, pöydän kattaminen, ruuantarjoilu, kotitalouskoneiden ja kodin laitteiden käyttö, keittiöhygienia ja keittiön jätehuolto.

Teknisen työn videodokumentti: 1,0 – 4,0 ov

Tavoite: Oppia dokumentoimaan kuvin ja videklipein omaa työskentelyä. Oppia tunnistamaan työskentelyprosessin päävaiheet. Laatia videodokumentti työskentelyohjeeksi teknisen työn youtube -kanavalle

Sisältö: YouTube -videon tekeminen, jossa on kuvin ja tekstein kerrottu tehdyn työn valmistusvaiheet ja -ohjeet, Itsearvioinnin kirjoittaminen ko. työstä.

Tekninen työ: 8,0  ov

Kokonaisuus:
Teknisen työn opintojen kokonaisuuteen sisältyvät seuraavat opinnot: elektroniikkatyö, 3D -tuotesuunnittelu, CNC-teknologia, kiinteistönhoito, metalliteknologia, puuteknologia, ja teknisen työn työturvallisuus. Päätavoite teknisessä työssä on valmistaa alusta loppuun asti tuotteita ja saada siitä onnistumisen kokemuksia.

Painotuksen em. teknisen työn osa-alueiden suhteen opiskelija tekee oman mielenkiintonsa mukaan siten, että jokaista aihetta hän opiskelee vähintään puolen (0,5 ov) opintoviikon verran (yksi työ). Arviointi- ja suoritusmerkinnät kirjataan aihealueittain sen mukaan, mitä opiskelija on töissään ja opinnoissaan painottanut.

Elektroniikkatyö:

Tavoite: Valmistaa toimiva elektroninen laite tai osata tutkia ja korjata sähkölaitteiden vikoja. Tietää elektroniikan peruskomponentit ja osata käyttää sähkötöiden perustyövälineitä.

Sisältö: Aktiivistereokaiuttimien tai muun vastaavan hyötytuotteen valmistaminen, viallisten sähkölaitteiden korjaaminen sallituissa lain puitteissa.

Kiinteistönhoidon harjoittelu:

Tavoite: Tutustua ja osallistua kiinteistönhoidon monipuolisiin rakentamis-, remontointi-, kunnostus- ja huoltotehtäviin.

Sisältö: Korjaus- ja huoltotehtävien tekeminen (mm. maalaus-, rakentamis-, traktori-, lvi-, turvallisuusalan työt) opiston kiinteistönhoitajan ohjeistamana.

CNC-teknologia:

Opetuskäytössä oleva jyrsin on neliakselinen Roland MDX-540 neljällä työkaluvaihtajalla ja 400x400mm työalla. 2D -jyrsinnän suunnittelu- ja CAM -ohjelmana VCarvePro V5.

Tavoite: Ymmärtää CNC-teknologian mahdolisuuksia ja tietää CNC-jyrsinnän päätoimintaperiaatteet.

Sisältö:  Ideoida ja suunnitella jyrsittävä tuote tai tuotteen osa, määritellä suunnitelmalle työstöasetukset ja suorittaa simulointiajo, valmistella kone jyrsintäkuntoon ja ohjata kone toimintaan.

3D-tuotesuunnittelu:

Tavoite: Ymmärtää tuotesuunnittelun perusasioita. Hyödyntää ideoinnissa 3D -mallinnusta. Ymmärtää teknisen piirtämisen perusperiaatteet ja suunnittelun merkitys tuotteen valmistusprosessissa.

Sisältö:  SketchUp -mallinnusohjelman käyttö tuotesuunnittelussa. Opiskelija suunnittelee yhden tuotteen mallinnusohjelman avulla valmiiksi jaettavaksi kuvaksi asti.

Metallityö:

Tavoite: Valmistaa tuotteita metallista ja rohkaistua tarttumaan myös koviin teknisen työn materiaaleihin . 

Sisältö: Tutustuminen metalliin valmistusmateriaalina, Yleisimpiin metallin työstökoneisiin ja -menetelmiin tutustuminen, Metallin liitos- ja pinnankäsittelytekniikoiden oppiminen.

Puutyö: 

Tavoite: Valmistaa tuotteita puusta.

Sisältö: Tutustuminen puuhun valmistusmateriaalina, Yleisimpiin puun työstökoneisiin ja -menetelmiin tutustuminen, Puun liitos- ja pinnankäsittelytekniikoiden oppiminen.

Teknisen työn työturvallisuus:

Tavoite: Ymmärtää teknisen työn työskentely-ympäristön sekä siihen kuuluvien laitteiden         turvallinen käyttö ja työturvallisuuden merkitys kaikessa työskentelyssä.

Sisältö: Pysähtyminen työskentelyn eri vaiheissa valmentaja-johtoisesti pohtimaan työturvallisuusasioita.

Työssä oppiminen: 2,0 ov

Tavoite: Lisätä opiskelijan työelämän tuntemusta ja arvostusta. Erilaisiin työtehtäviin, ammatteihin, työympäristöihin sekä työelämän pelisääntöihin tutustuminen. Opiskelijan itsetuntemuksen syventyminen ja ammatinvalinnan ja jatko-opintoihin hakeutuminsen tukeminen. Työssä oppimisen jakson kesto on 5 (palkatonta) työpäivää. TO-jaksoja on kaksi. Opiskelija hankkii TO-paikat itse.

Sisältö: Työelämään tutustuminen omien kokemusten ja havaintojen kautta. TO-raportin kirjoittaminen.

VALINNAISET OPINNOT

(ks. kohta valinnaiset)

YRITTÄJYYSLINJA (YL)

Yrittäjyyslinjan opintojen tavoitteena on edistää vastuullisuutta, yrittäjämäistä työotetta sekä valmiuksia sisäiseen ja ulkoiseen yrittäjyyteen. Opinnoissa vahvistetaan yrittäjyysvalmiuksia, joihin kuuluvat muun muassa luovuus, innovatiivisuus, sosiaaliset taidot, vuorovaikutustaidot, yrittäjyyteen kasvaminen, talouden hallinta, kestävä kehitys, vastuun ottaminen, itsetunto ja rohkeus, elämänhallinta ja pelkojen voittaminen. Yrittäjyyslinjan perusperiaatteena on tekemällä oppiminen.

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

Elämäntaito: 11,0 ov

Tavoite: Laajentaa yleissivistystä ja yhteiskunnallista tietämystä; rohkaista elinikäiseen ja omaehtoiseen oppimiseen; tukea itsetuntoa, persoonallista kasvua ja sosiaalistumista; syventää elämänhallinnan ja käden taitoja; edistää jatko-opintoja ja ammatinvalintaa; kouluttaa omatoimisuuteen, työn tekemiseen ja yrittäjyyteen; rohkaista aktiiviseen kansalaisuuteen, ohjata kodin ja perheen arvostamiseen, ohjata vammaisuuden hyväksymiseen ja edistää monenlaisuuden kunnioittamista; rohkaista luonnon, kotiseudun, perinteiden ja elinympäristön kunnioittamiseen; edistää kestävää kehitystä, kasvattaa isänmaallisuuteen, kansainvälisyyteen ja moniarvoisuuden kohtaamiseen; ohjata kristillisten elämänarvojen sisäistämiseen.

Sisältö: Tavoitteet toteutuvat opistovuoden aikana opistotunneilla ja erilaisissa teemapäivissä, joiden aiheena ovat mm. orientaatio opintoihin, erilaisuuden hyväksyminen, perheulkoilutapahtuma, itsetunto, kansainvälisyys, yhteisöllisyys ja kiusaamisen ehkäisy, ympäristö, sosiaalinen media, työnhaku, erilaiset ammatit, koti, ystävyys, lapsuus, omat taidot ja tiedot, mieheksi ja naiseksi kasvaminen, liikuntapäivä (olympialaiset ja talviulkoilu), pyhäinpäivä, musiikki, Thanksgiving-päivä (kiitospäivä), itsenäisyys, joululahjapaja, SRK:n päivä, opistopäivät, diakonia, vapaaehtoistyö, Reisjärven messut, patikkaretket luonnossa, opintomatkat Suomessa ja Virossa sekä arviointi.

Opinto-ohjaus: 1,0 ov

Tavoite: Ohjata opiskelijaa omien vahvuuksien tunnistamisessa, ammatinvalinnassa sekä jatko-opintoihin ja työelämään hakeutumisessa. Ohjata vastuulliseen ja itsenäiseen toimintaan siten, että opiskelija toteuttaa henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa tavoitteellisesti ja toimii rakentavasti ryhmässään. Syventää opiskelijan tietämystä työelämästä ja koulutusvaihtoehdoista. Kehittää opiskelijan itsetuntemusta ja yksilöllisiä oppimistaitoja.

Sisältö: Opinto-ohjaus koostuu linjanohjaajan vetämistä linjatunneista sekä opinto-ohjaajan järjestämistä teemapäivistä, ryhmätunneista ja yksilöllisistä ohjauskeskusteluista. Opinto-ohjauksen teemapäivinä työ- ja elinkeinoelämään sekä yrittäjyyteen tutustutaan asiantuntijaluentojen ja käytännön harjoitusten avulla. Linjatuntien tarkoituksena on opintojen ja yhteistoiminnan ohjaaminen. Linjanohjaaja käy myös henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja opiskelijoiden kanssa.

Opinto-ohjaajalta opiskelijat saavat yksilö- tai pienryhmäohjausta erityisesti ammatinvalintaan ja jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyen. Opinto-ohjaukseen sisältyy myös opiskelijan kannalta tarkoituksenmukaisen TET-jakson suunnittelemista. Tarvittaessa opinto-ohjaukseen sisältyy tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin ja yrityksiin sekä ammatinvalintapsykologin konsultaatiota.

Uskonto: 2,0 ov Mahdollisuus korottaa peruskoulun arvosanaa ja suorittaa koulukohtainen lukion evankelis-luterilaisen uskonnon syventävä kurssi (Etiikka ja kirkon oppi).

Raamattutieto, kirkon oppi ja kristillinen usko: 0,5 ov

Tavoite: Opiskelija tietää kristillisen uskon keskeiset opit. Opiskelija sisäistää apostolisen uskontunnustuksen sisällön. Opiskelija tutustuu Raamattuun ja sen opetuksiin ja pohtii Raamatun kertomusten sanomaa peilaten sitä omaan elämäänsä. Opiskelija innostuu Raamatun lukemisesta.  

Sisältö: Opiskelija osallistuu aamuhartauksiin ja jumalanpalveluksiin, joissa luetaan ja käydään läpi Raamatun tekstejä kirkkovuoden mukaan. Opiskelija osallistuu raamattutiedon tenttiin ja tekee ryhmissä alustuksen kristillisen opin teemoista. Oppitunneilla keskustellaan alustusten pohjalta.  

Ihmisen elämä ja etiikka, lukion kurssi 3: 1,0 ov

Tavoite: Opiskelija hallitsee eettisen kysymyksenasettelun ja ymmärtää elämänkysymysten ja eettisen pohdinnan merkityksen, saa käsitteellisiä välineitä eettisten kysymysten tarkasteluun, ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja tietää olevansa vastuussa ratkaisuistaan, saa perustiedot ihmisen elämänkysymyksistä ja ajankohtaisista etiikan aiheista ja osaa kytkeä ne uskonnon kannalta keskeisiin kysymyksenasetteluihin, ymmärtää Raamatun yhteyden elämänkysymyksiin ja etiikkaan, ymmärtää kristinuskon ja etiikan yhteyden, erityisesti luterilaisen etiikan keskeisen sisällön ja kirkkojen eettisten kannanottojen taustalla olevia teologisia perusteita.

Sisältö: Ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema, kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta, hyvän ja pahan käsitteet, kristillinen etiikka ja etiikan teoriat, yksilöeettisiä kysymyksiä, yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä, nuorten elämänkysymykset, ihmissuhteet ja niiden hoitaminen elämänkaaren eri vaiheissa. Opiskelijat osallistuvat tentteihin, kirjoittavat oppimistehtävän ja toteuttavat ryhmissä alustuksen. Kurssilla painotetaan ryhmissä ja yhdessä keskusteluja. 

Martti Luther ja uskonpuhdistus, Lars Levi Laestadius ja lestadiolainen herätysliike:0,5 ov

Tavoite: Opiskelija tuntee Martti Lutherin uskonpuhdistajana sekä reformaation vaikutukset. Opiskelija tuntee Lars Levi Laestadiuksen ja Juhani Raattamaan toiminnan ja vaikutuksen sekä lestadiolaisen herätysliikkeen historiaa ja toimintaa.

Sisältö: Martti Lutherin elämä ja toiminta, reformaatio ja sen vaikutukset, Lars Levi Laestadiuksen elämä ja toiminta, lestadiolaisen herätysliikkeen historia ja toiminta, lestadiolaisuuden hajaannukset ja niiden korostukset.

Oppilaskuntatoiminta 1-5 ov

Tavoite: Opiston oppilaskunta muodostaa pienoisyhteiskunnan, jonka puitteissa saadaan valmiuksia ja kokemuksia yhteisössä ja yhteiskunnassa toimimisesta sekä lisätään yhteiskunnallista tietämystä, aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta.

Sisältö: Opiston oppilaskunta muodostuu opistoneuvostosta ja sen alaisuudessa toimivista 13 lautakunnasta. Opistoneuvosto on opiskelijoiden ja henkilöstön yhteistyöelin. Opistoneuvostossa ideoidaan yhteisiä tapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa oppilaiden omien ajatusten pohjalta. Oppilaiden ideat käsitellään opistoneuvostossa ja viedään tarvittaessa eteenpäin kasvatustiimiin. Opistoneuvoston puheenjohtajana toimii presidentti, joka valitaan syyslukukauden alussa vaaleilla.

Lautakunnat muodostetaan suuntautuneisuuden ja kiinnostuksen perusteella. Sen  kartoittamiseksi opiskelijoille tehdään lukuvuoden aluksi kysely. Opiston opiskelijat ja useimmat työntekijät toimivat jonkun lautakunnan jäseninä. Lautakunnat kokoontuvat vähintään joka toinen viikko. Ne huolehtivat vastuualueeseensa liittyvistä asioista. Ne toimivat vuorollaan myös teemaviikonvaihteiden vastuuryhminä päivystävien opettajien ohjaamina sekä osallistuvat varojen keräämiseen kevään opintomatkan hyväksi. Lautakunnat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii myös opistoneuvoston jäsenenä. Opiskelijoille annetaan kokoustekniikan koulutusta opistovuoden alussa.

Kasvun kansio (työportfolio) ja yhteiset projektit: 1,0 - 4,0 ov

Kasvun kansio on työportfolio, jonka opiskelija kokoaa opistovuoden aikana. Se sisältää kattavan kokoelman työnäytteitä, tuotteita, kokemuksia, pohdintoja ja dokumentteja, joilla opiskelija osoittaa monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti tietonsa, taitonsa, kasvunsa, saavutuksensa, henkilökohtaisen osaamisensa ja asiantuntijuutensa. Kasvun kansio sisältää myös opistovuoden aikana suoritetut osaamismerkit. Kasvun kansio voi olla digitaalinen, perinteinen kansio tai muu tarkoituksenmukainen kokoelma.

Tavoite: Oppia kokoamaan oma kasvun kansio eli työportfolio. Oppia vastuulliseen, pitkäjänteiseen ja yhteistoiminnalliseen työskentelyyn. Osoittaa kehitystä tavoitteita kohti. Oppia jakamaan tieto erilaisille yleisöille. Kehittää omaa osaamista. Tukea itseohjautuvuutta ja oppijan aktiivista roolia oppimisessa. Oppia ryhmässä oppimista, itsearviointia, palautteen antamista ja saamista. Oppia oppimaan oppimisen taitoja.  

Sisältö: Kasvun kansion kokoaminen opistovuoden aikana. Tehdään omia ja oppilaskunnan toimintaan ja teemapäiviin liittyviä projekteja.

Puheviestintä: 1,0 ov

Tavoite: Oppia hyväksymään esiintymispelko ja selviytyä puhetilanteista yhä paremmin. Kehittää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja tiedostaa näiden taitojen merkitys. Oppia havainnollistamaan puhettaan. Rohkaistua tuomaan esille ja perustelemaan näkemyksiään sekä kommentoimaan rakentavasti muiden mielipiteitä. Osata antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta. Osallistua aktiivisesti ilmaisuharjoituksiin.

Sisältö: Erilaisten puhetilanteiden teoriaa ja toteutusta. Kaikki harjoitukset videoidaan. Kurssilla käydään monipuolisesti viestinnän perusasioita, mm. 10 minuutin esitys valitusta aiheesta, väittely, ryhmäkeskustelu, myyntiesitys, minuutin puheita, muita ilmaisutaidon harjoituksia.

SUUNTAUTUMISOPINNOT

Käytännön yritystoiminta: 5,0 ov

Tavoite: Opiskelija oppii tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja, ottaa vastuusta, työskentelee tavoitteellisesti ja itsenäisesti, omaksuu yrittäjämäistä asennetta kaikessa toiminnassaan, oppii käytännössä yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvät asiat. Kynnys yrittäjänä toimimiseen ja oman yrityksen perustamiseen pienenee, saa onnistumisen kokemuksia, tutustuu yrityksen yhdenkertaiseen kirjanpitoon.

Sisällöt: Lukuvuoden mittaisen NY - Vuosi yrittäjänä -ohjelman mukaisen tiimiyrityksen perustaminen, toiminnan ylläpitäminen ja yrityksen lakkauttaminen. Yritystoimintaan liittyvien asiakirjojen toiminnan raportointi ja oppimistuloksien kirjaaminen blogiin. 24 h innovointileiri.

Visuaalinen suunnittelu: 1,0 ov

Tavoite: Opiskelija saa valmiuksia visuaalisen suunnittelun peruselementtien (väri- ja kuvamaailma, sommittelu, typografia, käytettävyys) käyttöön oman yrityksen visuaalisen ilmeen ja tuotteen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sisältö: Tiimiyrityksen visuaalisen ilmeen ja tuotteen suunnittelu, tuotteiden pakkausten ja myyntimateriaalin sekä brändäyksen suunnittelu, messuosaston suunnittelu ja toteutus.

Yrittäjyysvalmiudet: 2,0 ov

Tavoite: Opiskelija saa tietoja ja valmiuksia yrittäjänä toimimiseen, oppii ymmärtämään yrittäjyyttä elämänasenteena ja ammattina.

Sisällöt: Viikottaiset oppimiskeskustelut yritystoiminnan eri osa-alueista tiimiyritysten toiminnassa vastaan tulevien käytännön tilanteiden valossa. Yritysmuodot ja lainsäädäntö, ideointi ja innovointi, myynti, markkinointi, talousosaaminen, johtaminen, asiakaspalvelu.

Yritystalous: 1,0 ov

Tavoite: Opiskelija ymmärtää yritystalouden keskeiset käsitteet ja osaa laskea tärkeimmät tunnusluvut. Opiskelija osaa suunnitella yrityksen ja tuotteen markkinointikampanjan ja hallitsee myyntityön perusteet. Opiskelija oppii kestävää talousajattelua ja oman talouden hallintaa.

Sisällöt: Yritystalouden keskeiset käsitteet, kannattavuuslaskenta, käyttökate, muuttuvat kustannukset, kiinteät kustannukset, markkinoinnin periaatteet, investoinnit, yrittäjän vastuut, talouden seuranta. Liiketaloussuunnitelman laatiminen omalle yritykselle. Myyntiharjoitukset.

Yrityselämään tutustuminen: 3,0 ov

Tavoite: Opiskelija tutustuu käytännössä yrittäjyyteen erilaisten yritysten, yrittäjien ja yritystystarinoiden kautta.

Sisällöt: Vierailut erilaisiin tapahtumiin ja yrityksiin, yrittäjien vierailut ja etävierailut opistolla, kaksi 5 päivän yrityselämään tutustumisjaksoa (syksyllä ja keväällä).

Yrittäjyysmessujen järjestäminen: 1,0 ov

Tavoite: Opiskelija saa kokemuksen projektin läpiviennistä ideoinnista suunnitteluun ja toteutuksen kautta arviointiin. Kehittää ideointi- ja suunnittelukykyä, projektin vaihdeiden valmistelukykyä, toteutuksen hallintaa sekä ryhmätyö- ja esiintymistaitoja.

Sisällöt: Yrittäjyysmessut on Reisjärvellä vuosittain järjestettävä messutapahtuma, joka toteutetaan yhteistyössä Reisjärven yrittäjät ry:n ja lähialueen yritysten ja toimijoiden kanssa. Opiskelijat muodostavat messuorganisaation, jonka vastuulla on messujen käytännön järjestelyt.

Yrittäjän tietotekniikka: 1,0 ov

Tavoite: Opiskelija osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa yrityksen toiminnan ja kehittämisen tukena.

Sisältö: yrityksen toimintaan liittyvät asiakirjat, toiminnan raportointi blogissa, näppäilytaidon kehittäminen, markkinointi internetissä, yrityksen kotisivut, verkkokauppa, tiimiyritysten toiminnassa ilmenevien tietoteknisten tarpeiden ratkaiseminen.

Business English: 1,0 ov

Tavoite: Opiskelija saa valmiuksia yrityselämässä tarvittavaan englannin kielen käyttämiseen.

Sisältö: englanniksi pidettävään yritysesittelyyn valmistautuminen, suullinen kielitaito, small talk, liiketoimintaan liittyvä sanasto, lyhyen puheen/esityksen pitäminen englanniksi.

VALINNAISET OPINNOT

(ks. kohta valinnaiset)

VALINNAISET OPINNOT

Tarjotaan kaikkien linjojen opiskelijoille

Englanti, peruskoulun kertaus: 2,0 ov

Tavoite: Opiskelija kertaa peruskoulun keskeiset rakenteet ja laajentaa sanavarastoaan, sekä  vahvistaa kielen kaikkia eri osa-alueiden. Mahdollisuus peruskoulun arvosanan korottamiseen.

Sisältö: Tunneilla käsitellään peruskielioppia sekä laajennetaan sanastoa, harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita. Oppikirjan tekstien avulla tutustutaan matkailusanastoon ja yleisiin kielenkäyttötilanteisiin, kuten tervehtiminen ja esittäytyminen, ravintolassa ja kaupassa toimiminen sekä tien kysyminen ja neuvominen.

Kieliopin aiheina perusaikamuodot, ehtolauseet, sanajärjestys, ajan ja paikan prepositiot, artikkelit ja genetiivi.  

Kirja: Folland, T. & Saariaho, S. Alright? Alright! Englannin peruskurssi aikuisille, Keuruu: Otava, 2014

Ensiavun perus- ja jatkokurssi (EA 1 ja 2): 1,0 ov

Tavoite: Hallita Suomen Punaisen Ristin ensiavun perus- ja jatkokurssien (EA1 ja 2) tiedot ja taidot; osata antaa ensiapua; suorittaa ensiavun perus- ja jatkokurssit (EA1 ja 2).

Sisältö: EA1- ja EA2 -kurssien suorittaminen

Hevostenhoito ja ratsastus: 2,0 ov

Tavoite: Oppia perustietoa hevosen hyvinvoinnista ja hoidosta, oppia ratsastuksen alkeita. Kehittää ratsastustaitoja oman tason mukaan.

Sisältö: Osallistuminen ratsastustunneille ja hevosten hoitamiseen.

Hygieniaosaaminen 0,5 ov

Tavoite: Hallita hygieniaosaamisen tiedot ja saada hygieniaosaamistodistus eli nk. hygieniapassi.

Sisältö: Mikrobiologian perusteet ja elintarvikkeiden kontaminaatio, ruokamyrkytykset ja hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, omavalvonta ja lainsäädäntö.

Juoksukoulu: 2,0-4,0 ov

Tavoite: Oppia juoksu- ja kestävyysharjoittelun perusteita. Hankkia maratonin tai puolimaratonin läpäisemiseen vaadittava juoksukunto.

Sisältö: Juoksuharjoittelun teoria: Perusteet, voimaharjoittelu, venyttely, rasitusvammat, terveys, varusteet, olosuhteet ja harjoitusohjelmat. Käytännön harjoittelu: Viikoittaiset harjoitusohjelman mukaiset juoksulenkit, joista osa ohjatusti. Kurssille osallistumisesta saa ilmaisen osallistumisoikeuden Räisälänmäen maratonille tai puolimaratonille opistovuoden jälkeisenä syksynä.

Jääkiekko: 2,0 ov

Tavoite: Kehittää henkilökohtaisia ja joukkuepelaamisen lajitaitoja. Oppia jääkiekon säännöt ja vastustajaa kunnioittava pelitapa sekä pelaamaan niiden mukaisesti.

Sisältö: Jääkiekon pelaaminen jäähallissa varusteet päällä ml. maalivahdit. Luistelua, kiekonkäsittelyä ja joukkuepelaamista kehittävät lyhyet harjoitteet. Rajuja kontakteja ei sallita (herrasmiessäännöt).

Kamarikuoro: 2,0 ov

Tavoite: Syventää kuorolaulun tekniikkaa ja kuoroilmaisua, harjoitella vaativampaa kuorokirjallisuutta, saada myönteisiä laulukokemuksia.

Sisältö: Kurssilla perehdytään äänenmuodostukseen ja harjoitellaan sitä. Kamarikuoro laulaa neljä- ja viisiäänisiä lauluja musiikin eri aikakausilta. Kamarikuoro esiintyy runsaasti erilaisissa tilaisuuksissa. Kamarikuorolaiset toimivat aktiivisesti kuorojen yhteisprojekteissa.

Edellyttää osallistumista isoon kuoroon.

Kiinteistönhoidon harjoittelu 1,5 - 3,0 ov

Tavoite: Tutustua ja osallistua kiinteistönhoidon monipuolisiin kunnostus- ja huoltotehtäviin.

Sisältö: Kiinteistönhoitajan valvomien monipuolisten korjaus- ja huoltotehtävien tekeminen (mm. maalaus-, rakentamis-, traktori-, lvi-, turvallisuusalan työt).

Korutyöt 2,0 ov

Tavoite: Saada perusvalmiuksia tehdä pieniä hopeatöitä kuten ketjuja, riipuksia, sormuksia ja rannekoruja.

Sisältö: Kurssilla valmistetaan hopeatyötöitä hopealangasta ja –levystä. Työmenetelmiä ovat muun muassa ketjulenkkien tekeminen, taonta, juottaminen ja hiekkavalu. Kurssilla on mahdollisuus toteuttaa korutöitä myös muista korumateriaaleista kuten helmistä.

Kotitalous, juhlien järjestäminen: 2,0 ov

Tavoite: Ohjata suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia kodin juhlia.

Sisältö: Yleistä tietoa juhlien järjestämisestä, erilaiset juhlat, juhlaruuat ja –leivonnaiset, pöydän kattaminen ja ruuantarjoilu sekä keittiöhygienia.

Kotitalous, leivontakurssi: 2,0 ov

Tavoite:  Oppia leipomaan erilaisia leivonnaisia.

Sisältö: Erilaiset taikinat, yleisimmät dieettileivonnaiset sekä keittiöhygienia.

Kuoro: 1,0 ov

Tavoite: Oppia kuorolaulun vaatimaa äänenkäyttötekniikkaa, saada myönteisiä laulukokemuksia ja valmiuksia moniääniseen laulamiseen.

Sisältö: Kuorossa harjoitellaan yksi-, kaksi-, kolmi- ja neliäänisiä sekakuorolauluja, hengellisiä lauluja ja virsiä sekä vuodenaikoihin sopivia klassisia kuoro- ja koululauluja. Kuoro esiintyy aktiivisesti opiston tilaisuuksissa ja juhlissa.

Kuoronjohto: 0,5-1,0 ov

Tavoite: Tutustua kuoronjohdon perusteisiin.

Sisältö: Kurssilla tutustutaan kuoronjohdon perusteisiin. Harjoitellaan johtamista myös opiston kuoroissa.

Kuvataide ja luova toiminta: 2,0 – 4,0 ov

Tavoitteet. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa opiskelijalle mahdollisuuden taiteesta nauttimiseen, onnistumisen kokemuksiin ja itselle tärkeiden asioiden ilmaisemiseen. Opetuksessa tuetaan opiskelijan mielikuvituksen, luovan ajattelun ja assosiaatiokyvyn kehittymistä. Opiskelijaa ohjataan pohtimaan ja perustelemaan esteettisiä ja eettisiä arvovalintojaan omassa elämässä, kuvataiteessa, mediassa ja kulttuuriympäristössä. Opetuksen keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää taiteen merkityksen omassa elämässään ja yhteiskunnassa.

Sisältö: Kurssilla harjoitellaan kuvataiteen perinteisiä ja uusia lajeja vapaavalintaisesti; piirustus, maalaus, grafiikka, plastinen sommittelu. ja muotoilu, tekstiilitaide jne. Opiskelija voi valita lukion pakollisia tai valinnaisia kuvataiteen opintoja.

Latinan alkeiskurssi: 1,0 ov

Tavoite: Tutustua latinan alkeisiin, ääntämiseen sekä perussanastoon ja -kielioppiin.

Sisältö: Kurssin aikana tutustutaan latinan kieleen käytännönläheisesti.

Lukion kuvataide 1. Minä, kuva ja kulttuuri (KU1)

Tavoite : Kurssin tavoite on, että opiskelija oppii ilmaisemaan itseään kuvataiteen keinoin. Hän oppii arvioimaan omia, muiden opiskelijoiden sekä taiteen ja median kuvia ja käyttämään taiteen käsitteistöä. Hän kykenee kriittisyyteen visuaalisen kulttuurin tulkitsemisessa sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta ja ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään ja yhteiskunnassamme.

Sisältö: Mitä taide on yksilön ja yhteiskunnan kannalta? Kuvan valta ja vallan kuva kulttuurissa. Taide kulttuurin tulkkina Euroopassa ja Euroopan ulkopuolisissa kulttuureissa. Oma kuvallinen ilmaisu eri välinein ja kuvan rakentamisen keinoin. Kuvan tulkinta ja analysointi sekä kuvallisin että sanallisin keinoin.

Liikunta pojat: 1,0 ov

Tavoite: Kohottaa yleiskuntoa; kehittää lajitaitoja sählyssä ja joukkuepelaamista. Löytää liikunnan ilo;edistää terveellisiä elämäntapoja. Työtavoissa korostuu opiskelijalähtöisyys ja yhteistoiminta.

Sisältö: Sählyn pelaaminen, ja erilaiset lajitaitojen harjoitukset yksin ja ryhmissä. Sählyä tukevat liikuntamuodot ja lihaskuntoharjoitukset esimerkiksi kahvakuulien avulla.

Liikuntakerhot: 0,5-3 ov

Tavoite: Oppia eri lajien (mm.lentopallo, sähly, koripallo) perustekniikkaa; käyttää opittuja taitoja käytännön pelitilanteissa; osallistua  turnauksiin ja linjojen välisiin peleihin; saada iloa liikunnasta ja joukkueena toimimisesta.

Sisältö: Harjoitukset ja pelit kerhomuotoisena.

Liikunta: Terveyttä liikkeellä. 0,5-1,5 ov

Tavoite: Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen ja fyysisten ominaisuuksien kehittäminen.

Sisältö: Tuntien aikana ylläpidetään tuki- ja liikuntaelimistön kuntoa monipuolisesti. Tunneilla kehitetään lihaskuntoa ja kestävyyttä erilaisilla harjoituksilla yhdistettynä motoriikkaa, tasapainoa ja liikkuvuutta. Menetelminä ovat mm. kuntopiiri, kuntosali, kuntonyrkkeily, pelit sekä erilaiset harjoitukset yksin ja ryhmissä.

Terveyttä liikkeellä, lukion liikunnan 3. kurssi (LI3): 1-1,5 ov

Tavoite: 3. Terveyttä liikkuen (LI3) Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman suunnittelua ja toteutusta. Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen.

Sisältö: Tuntien aikana ylläpidetään tuki- ja liikuntaelimistön kuntoa monipuolisesti. Tunneilla kehitetään lihaskuntoa ja kestävyyttä erilaisilla harjoituksilla yhdistettynä motoriikkaa, tasapainoa ja liikkuvuutta. Menetelminä ovat mm. kuntopiiri, kuntosali, kuntonyrkkeily, pelit sekä erilaiset harjoitukset yksin ja ryhmissä. Lisäksi liikuntaohjelman tekeminen, suunnitelmallinen toteuttaminen ja liikuntapäiväkirjan pitäminen.

Uskonnollinen englanti ja suomi: 1,0 ov

Tavoite:  Kurssilla tavoitteena on oppia englannin ja suomen uskonnollista sanastoa ja fraaseja, sekä rohkaistua puhumaan kurssin teemoista englanniksi ja suomeksi kielellä. Tutustua nykyenglannin ja uskonnollisen englannin eroihin ja oppia yleisimpiä Raamatussa esiintyviä vanhan englannin sanoja.  

Sisältö: Perehdytään uskonnolliseen sanastoon tekstien, hengellisten laulujen ja pelien kautta. Harjoitellaan saarnojen tulkkaamista sekä uskonnollisten tekstien kääntämistä. Teemoja lähestytään keskustellen ja käytännön tarpeiden kautta.

Yhdessä liikkuen, lukion liikunnan 4. kurssi (LI4): 1,0 ov

Tavoite: Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta.

Sisältö: Kurssin sisällöt rakentuvat eri liikuntatilojen rajoitusten puitteissa ja opiskelijoiden kanssa yhteistyössä suunnitellen. Sisällöissä painottuvat luonto- ja elämysliikunnan lajit, eri palloilulajien syvemmät lajitaidot sekä pelinlukutaitojen kehittäminen erityisesti joukkuepelaamisen näkökulmasta. Toiminnalla pyritään mahdollisimman sujuvaan joukkuepelaamiseen erikokoisissa ryhmissä. Tuntien lajisisältöinä ovat mm. melonta, ultimate, kin-ball, frisbeegolf, beachvolley, katusähly, katukoris, sähly, lentopallo ja koripallo. Kunkin lajin kohdalla syvennetään jo aiemmin opittua kunkin opiskelijan omasta lähtökohdasta sekä joukkuepelaamisen taitoja.

Hyvinvointia liikkuen, lukion liikunnan 5. kurssi (LI5): 1,0 ov

Tavoite: Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Monipuoliset liikuntatehtävät mahdollistavat osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun kokemuksia.

Sisältö: Kurssin sisällöt rakentuvat eri liikuntatilojen rajoitusten puitteissa ja opiskelijoiden toiveiden mukaan. Toiminnassa keskitytään yhteishengen kohottamiseen ja elämysten kokemiseen peruskoulun lajivalikoimasta poikkeavien lajien parissa. Tuntien lajisisältöinä ovat mm. lumikenkäily, jääkiekko, kaupunkisota ja lumipeliareenan rakentaminen, jousiammunta, oppilaiden pienryhminä toisilleen suunnittelemat liikuntatunnit, vesiliikunnan erilaiset pelit, seikkailulliset harjoitteet ja yövaellus.

Mieskuoro: 1,0 ov

Tavoite: Kokea laulamisen iloa ja saada valmiuksia yksi-, kaksi- ja kolmiäänisten laulujen laulamiseen.

Sisältö: Mieskuorossa harjoitellaan yksi-, kaksi- ja kolmiäänisiä hengellisiä lauluja ja virsiä sekä vuodenaikoihin sopivia kuoro- ja koululauluja. Kuorossa opetellaan myös kuorolaulun vaatimaa äänenkäyttötekniikkaa. Kuoro esiintyy aktiivisesti opiston tilaisuuksissa ja juhlissa. Kuorolaiset voivat myös toimia esilaulajina opiston tilaisuuksissa.

Naiskuoro: 1,0 ov

Tavoite: Kokea laulamisen iloa ja saada valmiuksia yksi-, kaksi- ja kolmiäänisten laulujen laulamiseen.

Sisältö: Naiskuorossa harjoitellaan yksi-, kaksi- ja kolmiäänisiä lauluja. Kuorossa opetellaan myös kuorolaulun vaatimaa äänenkäyttötekniikkaa. Kuoro esiintyy aktiivisesti opiston tilaisuuksissa ja juhlissa.

Pianon ja urkujen soitto: 0,5 - 1,5 ov

Tavoite: Oppia pianon/urkujen soiton perusteet ja kehittää soittotaitoa opiskelijan omista lähtökohdista

Sisältö: Opetellaan virsien ja laulujen säestämistä uruilla, tutustutaan opiskelijan soittotaito huomioon ottaen urkukirjallisuuteen, toimitaan taitojen mukaan säestäjänä opiston tilaisuuksissa. Tutustutaan urkuihin soittimena. Opetellaan pianonsoittoa opiskelijan lähtötilanne huomioon ottaen.

Psykologia: 1,5 ov

Lukion psykologian 1. kurssia vastaava kurssi, 1,5 ov

Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu psykologiaan tieteenä ja psykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla ymmärtää erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen toimintaa tietää psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten emootio, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa näitä kuvaavien käsitteiden avulla. Hän ymmärtää oppimista psykologiseen tietoon tukeutuen ja osaa pohtia psykologisen tiedon avulla omaa opiskeluaan sekä osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkastelussa ja ymmärtää itseään ryhmän jäsenenä.

Sisältö: Psykologia tieteenä: tutkimuskohteet, tutkimustavat, sovellusalat ja koulukunnat.

Mikä on psyyke ja miten sitä on mahdollista tutkia? Psyykkisen toiminnan luonne. Sosiaalipsykologian perusteita

Oppikirja: Skeema 1. Psykologian perusteet. Edita 2015, 1-3 painos.

Radiotyö: 1,0 ov

Tavoite: Kurssin aikana opiskelija tutustuu äänityön perusteisiin: äänittämiseen, äänimateriaalin editointiin, toimittamiseen ja juontamiseen.

Sisältö: Kurssilla tehdään pienempiä ja laajempia radio-ohjelmia opiston ja kesäseuraradion tarpeisiin, harjoitellaan suorien lähetysten toimittamista loppiaispäivien ja Pookin seurojen lähettämisessä.

Remonttirakentaminen: 4,0 ov

Tavoite: Tutustua remontoinnin ja rakentamisen maailmaan. Saada itsetunnon vahvistusta ja ammatillisia kokemuksia alasta kiinnostuneille. Oppia käyttämään perustyökaluja (vasara, saha, vatupassi, lapio, jiirisirkkeli, porakone) rakentamisessa.

Sisältö: Kurssilla tehdään pienissä ryhmissä monipuolisia rakennusalan töitä. Remontoidaan asuinhuoneistoa, saunaa, sisä- ja ulkovarastoa, grillikotaa sekä muita pienempiä kohteita.

Suurkeittiöharjoittelu: 1,0 - 3,0 ov

Tavoite: Suurkeittiön erilaisten työtehtävien harjoittelua opiston keittiössä.

Sisältö:  Suurkeittiön toimintaympäristö, keittiöhygienia, keittiön puhtaanapito, astianpesu, ruuanvalmistus, esivalmistelutyöt, leipominen, suurkeittiön laitteiden käyttö ja tarjoilulinjaston huolto.

Tekninen työ: 1,5 - 4,5 ov

Tavoite: Valmistaa tuotteita teknisissä töissä. Saada onnistumisen kokemuksia käsillä tekemisestä ja lisätä teknisen työn kansalaistaitoja.

Sisältö: Materiaalituntemuksen, liitostekniikoiden, koneidenkäytön ja pinnankäsittelytekniikoiden oppiminen, Turvallinen työskenteleminen.

Tekstiilityö: 2,0 ov

Tavoite: Tutustua käsityön eri osa-alueisiin kankaan kuvioinnissa, kudonnassa, ompelussa ja erityistekniikoissa; osata suunnitella ja valmistaa käyttökelpoisia ja toimivia tekstiilejä; ymmärtää omin käsin tehdystä työstä syntyvän myönteisen mielikuvan merkityksen; osata käyttää omaa luovuutta.

Sisältö: Oppilas suunnittelee ja tekee vapaavalintaisesti erilaisia tekstiilejä sekä perinteisillä että uusilla menetelmillä ;maton kudonta, huovutus, virkkaus, kudonta, ompelu, kankaan käsittely eri menetelmillä. Oppilas suunnittelee ja toteuttaa vanhan tekstiilin uusiokäyttöä ja vaatteiden korjaamista. Oppilas tutustuu luonnonkasveilla värjäämiseen.

Toimittajakurssi: 2,0 - 5,0 ov

Tavoite: Oppia käyttämään itsenäisesti Indesign taitto-ohjelmaa ja kuvankäsittelyä (Adobe Photoshop). Kehittyä juttujen kirjoittajana ja valokuvaajana.

Sisältö: Kurssilla perehdytään toimittajan työhön ja lehdentekoon. Vuoden aikana tehdään useita opiston lehtiä ja noin satasivuinen vuosikirja. Lisäksi kirjoitetaan juttuja eri lehtiin.

Vesijumppa: 1,0 ov

Tavoite: Kohottaa yleiskuntoa ja innostua vesiliikunnasta.

Sisältö: Yhteiset harjoitukset opiston uima-altaalla.

Viron alkeet: 1,0 ov

Tavoite: Oppia viron kielen perusteita ja rohkaistua käyttämään oppimaansa sanastoa käytännön tilanteissa.

Sisältö: Viron kielen alkeet, käytännön kielitaidon harjoittelua. Oppikirjana Keelesild.

Yhteiskuntaoppi, lukion yhteiskuntaopin 1. kurssia vastaava kurssi, 1,5 ov

Yhteiskuntatiedon kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskittyy suomalaiseen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen.

Kurssi sivuaa kaikkia aihekokonaisuuksia, mutta erityisesti kurssilla painottuu aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, sillä kurssi syventää opiskelijan ymmärtämystä demokraattisen yhteiskunnan toimintaperiaatteista ja ihmisoikeuksien tuntemusta, kykyä muodostaa perusteltuja mielipiteitä, kunnioittaa muiden mielipiteitä ja kannustaa opiskelijaa vastuullisesti osallistumaan yhteisten asioiden hoitoon.

Tavoite: Kurssin keskeinen tavoite on, että opiskelija ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet, tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja mahdollisuudet omaksuu tasapainoisen ja analyyttisen näkökulman yhteiskuntaan tuntee hyvinvointiyhteiskunnan perusteet

Sisältö: Suomalaisen yhteiskunnan kehitys, väestörakenne,  hyvinvointivaltion rakentuminen ja hyvinvointivaltion mahdollisuudet yhteiskunnan kehittämisessä. Valta käsitteenä, vallankäytön muodot ja poliittiset järjestelmät. Vaikuttaminen demokratiassa ja kansalaisyhteiskunnassa.Globaali vaikuttaminen, sen haasteet ja keinot moniarvoisessa maailmassa. Oikeusvaltio ja turvallisuusjärjestelmät, perusoikeudet. Tuomio- ja järjestysvalta, turvallisuuspolitiikka ja vaihtuvat turvallisuusuhat. Sosiaalipolitiikan tarkoitus ja keinot.

Oppikirja: Hänninen K. et.al. Forum 1. Uusi yhteiskuntatieto. 2. painos. Keuruu: Otava, 2013.

6. HENKILÖKOHTAISET OPINTOSUUNNITELMAT

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opiskelijan opinnot koostuvat linjan opinnoista, joiden sisällä opiskelija valitsee opintonsa suuntautuneisuutensa mukaan sekä valinnaisista opinnoista, jotka ovat tarjolla kaikille perusoppijakson opiskelijoille.

Henkilökohtaisia opintosuunnitelmia voidaan muuttaa kesken lukuvuoden linjanohjaajan kanssa käytävän kehityskeskustelun kautta. Opiskelijat sitoutetaan ja ohjataan opiskelemaan säännöllisesti valitsemissaan opinnoissa. Heille tarjotaan yleistä, tehostettua ja erityistä tukea opintojen toteuttamiseen tarpeen mukaan.

Opiskelijat tekevät opintovalinnat Wilmassa opiston aloitusviikolla.

7. OPISTON YHTEINEN TOIMINTA

Kolmen jakson järjestelmä

Opiston perustyökausi jakaantuu kolmeen jaksoon: opiston syksy, opiston talvi, opiston kevät. 1.-2. jaksosta annetaan opiskelijalle jaksopalaute, joka sisältää opiskelijan itsearvioinnin ja opiston työntekijöiden sanallisen ja numeraalisen arvioinnin. Osa opiston oppiaineista toteutetaan kursseina, osa on jaoteltu tasaisesti koko vuodelle. Aikuislinjalla voi opiskella koko lukuvuoden tai lukukauden, muille linjoille opiskelijat valitaan pääsääntöisesti koko perusoppijakson ajaksi. Sanallisen ja numeraalisen arvioinnin lisäksi opiskelijat voivat suorittaa erilaisia osaamismerkkejä, jotka he keräävät Kasvun kansioon (työportfolioon).

Opistotunti

Opiston opiskelijat ja vastuussa olevat opettajat kokoontuvat kerran viikossa rehtorin tai vararehtorin johtamalle opistotunnille, jossa käsitellään sisäoppilaitoksen yhteisiä ja elämänhallintaan liittyviä asioita, tiedotetaan tulevasta toiminnasta ja luodaan yhteishenkeä. Opistotunnille voidaan kutsua eri alojen asiantuntijoita pitämään esitelmiä koko opiston väelle.

Teemapäivät

Opistovuoden aikana järjestetään 47 teemapäivää, joiden aikana toimintakalenterin mukaisesti perehdytään valittuun erityisteemaan. Tavoitteena on luoda opiston yhteishenkeä, laajentaa yleissivistystä, oppia yhteistyön taitoja ja yhteiskunnassa toimimista ja oppia elämyksellisesti vierailijoiden ja yhteisten tapahtumien kautta. Opettajat toimivat vuorollaan teemapäivän vastuuhenkilöinä yhteistyössä kuraattorien kanssa.

Juhlat sekä kotiväen vierailut

Ensimmäisessä jaksossa järjestetään kahden päivän kurssi vanhemmille ja huoltajille. Toisessa jaksossa järjestetään joulujuhla ja kodinpäivä. Näihin päiviin voivat osallistua myös opiskelijan sisarukset. Kolmannessa jaksossa on ympäristöpäivä, joka toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhdessä kotiväen kanssa. Tarkoituksena on lujittaa opiston ja kodin yhteistyötä. Kodinpäivän aikana on yhteinen tilaisuus, jossa voidaan pitää nuorten ja kodin elämää tai opiston ja kodin yhteistyötä käsittelevä alustus ja keskustelu. Päivän aikana on myös linjan kokoontuminen, jossa käsitellään opiskeluun liittyviä asioita. Lukuvuosi päättyy kevätjuhlaan.

Vierailijapäivät

Opistoon otetaan vastaan vierailijaryhmiä toimintakalenteriin varattuina päivinä. Opiskelijat ja henkilöstö esittelevät opistoa ja järjestävät vuorollaan vierailijoille ohjelmaa. Vierailijapäivien tavoitteena on tiedottaa opiston toiminnasta ja lujittaa taustayhteisön ja opiston suhdetta. Vierailijapäivän vastuuhenkilönä toimii päivystävä opettaja sekä illalla kuraattori.

Opistoillat

Perjantai-iltaisin järjestetään koko opiston väelle tarkoitettu opistoilta. Vastuuhenkilöinä toimivat kuraattorit sekä tarvittaessa viikon päivystävä opettaja. Kuraattorit vastaavat illan ohjelmasta yhteistyössä eri linjojen opiskelijoiden ja oppilaskunnan, erityisesti ohjelmalautakunnan kanssa.

Juhlat, seurat, aamuhartaudet ja jumalanpalvelukset

Perusoppijakson aikana järjestetään vuodenaikoihin ja kirkkovuoden tapahtumiin liittyviä juhlia sekä osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Reisjärven kunnan järjestämiin juhliin. Maanantai-perjantaiaamuisin on kaikille tarkoitettu aamuhartaus. Seuroja järjestetään keskiviikko- ja lauantai-iltaisin sekä sunnuntaisin yhteistyössä Reisjärven Rauhanyhdistyksen kanssa. Jumalanpalveluksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä Reisjärven seurakunnan kanssa. Opiston kuorot ja soitinryhmä esiintyvät jumalanpalveluksissa.

8. OPPILASKUNTA PIENOISYHTEISKUNTANA

Opiston oppilaskunta muodostaa pienoisyhteiskunnan, jonka puitteissa saadaan valmiuksia ja kokemuksia yhteisössä ja yhteiskunnassa toimimisesta sekä lisätään yhteiskunnallista tietämystä, aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta. Oppilaskunnan toimintaa ohjaavat kuraattorit.

Opistoneuvosto vastaa oppilaskunnan toiminnasta. Se on opiskelijoiden ja henkilöstön yhteistyöelin, joka kokoontuu lukuvuoden aikana keskiviikkoisin. Neuvostossa ideoidaan opiston yhteisiä tapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa oppilaiden omien ajatusten pohjalta. Oppilaiden ideat käsitellään opistoneuvostossa ja viedään tarvittaessa eteenpäin kasvatustiimiin ja joskus johtokuntaan asti. Kasvatustiimin oppilaskuntaa koskevat asia välittyvät lautakuntiin opistoneuvoston kautta. Opistoneuvoston puheenjohtajana toimii presidentti, joka valitaan vaaleilla. Lautakunnat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii opistoneuvoston jäsenenä.

Opistoneuvoston alaisia lautakuntia on 13. Ne muodostetaan suuntautuneisuuden ja kiinnostuksen perusteella, minkä kartoittamiseksi opiskelijoille toteutetaan lukuvuoden aluksi kysely. Opistoneuvostossa on edustaja jokaisesta lautakunnasta. Opiston opiskelijat ja useat työntekijät toimivat jonkun lautakunnan jäseninä. Opiskelijoille ja työntekijöille annetaan kokoustekniikan koulutusta opistovuoden alussa. Lautakunnat toimivat vuorollaan teemaviikonvaihteiden vastuuryhminä päivystävien opettajien ohjaamina ja osallistuvat varojen keräämiseen kevään opintomatkan hyväksi. Lautakunnat arvioivat toimintaansa ja raportoivat siitä opistoneuvostolle tammikuun alussa. Alkukeväällä järjestetään koko oppilaskunnan pienoisyhteiskunnan väliseminaari ja loppukeväällä kehittämisseminaari, joissa arvioidaan ja kehitetään oppilaskunnan toimintaa. Kaikki lautakunnat keräävät oman toimintansa puitteissa varoja yhteistä opintomatkaa varten.

Hevostenhoitolautakunta huolehtii päivittäin opiston hevosista sekä opiskelijoiden tuomista hevosista yhteistyössä omistajien kanssa. Lisäksi lautakunta osallistuu toimintansa puitteissa erilaisiin ulkoilutapahtumiin. Tavoitteena on oppia ottamaan vastuuta päivittäisistä työtehtävistä sekä innostaa muita hevosten pariin.

Keittiölautakunta ideoi ja kehittää opiston ruokailutapahtumiin liittyviä asioita sekä järjestää toimialaansa liittyviä tapahtumia opintomatkan hyväksi yhteistyössä henkilöstön kanssa. Lautakunta huolehtii seurakahvituksesta ja retkien eväistä. Lautakunta huolehtii omavalvonnan toteutumisesta eri tilanteissa. Lautakunta koulutetaan omavalvontaan syksyllä. Tavoitteena on oppia vastuunkantamista ja yhdessä tekemisen taitoja.

Kioskilautakunta vastaa opiston kioskin ylläpitämisestä ja järjestää toimintansa puitteissa tempauksia, joiden avulla kerätään varoja opintomatkan hyväksi. Tavoitteena on oppia yhteistyötaitoja ja yhdessä yrittämistä.

Liikuntalautakunta huolehtii opiston monipuolisten liikuntatapahtumien, terveystempauksien ja kuntokampanjan järjestämisestä. Lautakunta organisoi erilaisia turnauksia, ohjaa yhteisiä pelivuoroja sekä huolehtii liikuntavälinevaraston järjestyksestä yhteistyössä siivoojien kanssa. Lautakunta on mukana suunnittelemassa lasketteluretkeä. Tavoitteena on kannustaa opiskelijoita terveisiin elämäntapoihin ja liikunnan säännölliseen harrastamiseen.

Medialautakunta kerää kuva- ja tekstimateriaalia opistovuoden ajalta sekä muutamia järjestää valokuvailtoja. Lautakunta kokoaa opistovuoden kuvista muistitikun. Lautakunta järjestää opistokalenterin myymisen myyntikilpailun avulla. Lisäksi se on osaltaan mukana teemaviikonloppujen toteuttamisessa. Tavoitteena on tiedottaa opiston toiminnasta ja tehdä opistoa tunnetuksi.

Musiikkilautakunta järjestää musiikkitapahtumia ja huolehtii opiston laulukansioista ja lauluvihkoista. Tavoitteena on innostaa opistolaisia hyvän musiikin ja laulamisen harrastukseen sekä luoda musiikkitoiminnan avulla yhteishenkeä. Lautakunta osallistuu musiikkikahvila- tapahtuman järjestämiseen.

Ohjelmalautakunta järjestää ohjelmailtoja yhteistyössä kuraattoreiden, opettajien ja muiden lautakuntien kanssa. Lautakunta on osaltaan mukana teemapäivien toteuttamisessa vastuuhenkilönä toimivan opettajan kanssa. Lautakunta ideoi ja organisoi ohjelmia opiston opiskelijoille ja vieraille vuodenaikojen tapahtumien mukaisesti. Kevään opintomatkan suunnittelu yhteistyössä henkilökunnan kanssa kuuluu lautakunnan tehtäviin. Tavoitteena on luoda yhteishenkeä, rohkaista opiskelijoita aktiiviseen osallistumiseen ja aktivoida opiskelijat yhdessä yrittämiseen.

Sporttikummilautakunta kannustaa opiskelijoita uusien urheilulajien pariin erilaisten lajikokeilujen myötä. Lautakunnan kokouksissa ja koulutuksessa opetellaan tarvittaessa uusia lajeja. Lautakunta järjestää pieniä liikuntatempauksia, liikunnallisia aktiviteetteja ja tehtävärasteja. Lautakunnan jäsenet toimivat erityislinjan nuorille sekä vähemmän liikkuville tai sosiaalisesti aroille nuorille liikkumiseen rohkaisevina kavereina ja liikkuvat heidän kanssaan säännöllisesti. Tavoitteena on kannustaa opiskelijoita löytämään liikunnan riemua ja aktivoida vähemmän liikkuvia liikunnan pariin.

Tekninen lautakunta osallistuu opiston kiinteistöjen huoltamiseen yhteistyössä kiinteistönhoitajan kanssa. Tavoitteena on tekemällä oppiminen, yhteistyötaitojen oppiminen sekä vastuun ottaminen oman elinympäristön kunnostamisesta.

Teknologialautakunta vastaa videoblogin julkaisemisesta. Lautakunta kuvaa, editoi ja julkaisee kahden viikon välein videon opiston elämästä. Lautakunta tuottaa myös muuta sisältöä opiston sosiaalisen median kanaviin. Lautakunta koostaa keväällä videoblogien ja muun videomateriaalin pohjalta opistovideon. Lautakunta huolehtii videoprojektoripöydän siirtämisestä liikuntasalissa järjestettäviin tilaisuuksiin yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Tavoitteena on oppia mediataitoja ja markkinointiviestintää.

Tukioppilaslautakunta pyrkii toiminnallaan lujittamaan opiston yhteishenkeä ja luomaan myönteistä ilmapiiriä. Tavoitteena on aktivoida syrjäänvetäytyviä opiskelijoita mukaan yhteiseen toimintaan. Kuraattorit kouluttavat tukioppilaat tehtäviinsä. Lautakunnassa tulee olla jäsen jokaiselta linjalta. Se osallistuu teemapäivien ja iltaohjelman järjestämiseen yhteistyössä päivystäjän kanssa.

Vapaa-ajanlautakunta vastaa sisäoppilaitoksen vapaa-ajan tapahtumista ja tempauksista yhteistyössä henkilöstön kanssa. Se huolehtii muun muassa lautapeleistä, Rantalan siisteydestä, järjestää kotailtoja ja ulkoilutapahtumia. Tavoitteena on luoda yhteishenkeä ja rohkaista opiskelijoita aktiiviseen osallistumiseen. Lautakunta organisoi arpajaisvoittojen keräämisen ja arpojen myynnin.

Viihtyvyyslautakunta vastaa opiston paperinkeräyksestä, jätteiden lajittelusta ja ympäristötalkoista sekä ideoi ympäristöön liittyvien teemapäivien ohjelmaa. Lautakunta opettaa ja motivoi kestävästä kehityksestä. Lautakunta kehittää opiston viihtyvyyttä henkilökunnan kanssa ja vastaa opiston somistamisesta erilaisten tilaisuuksien yhteydessä. Opistobussin siisteydestä huolehtiminen kuuluu lautakunnan vastuutehtäviin. Lautakunta toteuttaa opistopaidan suunnittelukilpailun, tilauksen ja myynnin. Tavoitteena on edistää elinympäristön kunnioittamista, parantaa opiston viihtyvyyttä ja edistää kestävän kehityksen toteutumista opistossa.

9. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Opisto tekee yhteistyötä SRK:n sisarjärjestöjen LLC:n ja SFC:n kanssa. Opistoon otetaan eri puolilta maailmaa kansainvälisten opintojen linjalle vuosittain 6-8 vaihto-oppilasta, jotka kertovat eri tilanteissa omasta maastaan ja kulttuuristaan. Heistä kuusi tulee LLC:n kautta USA:sta ja Kanadasta. Eri maiden kulttuurit ja tavat ovat esillä teemapäivien ja kansainvälisyyteen liittyvien lyhytkurssien yhteydessä. Tavoitteena on tehdä opintomatka ulkomaille, jonka puitteissa opitaan arkipäivän kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuuden kohtaamista.

10. OPISTON ITSEARVIOINTI, KEHITTÄMISRYHMÄT JA OPETUSSUUNNITTELU

Koulutuksen arvioinnin tehtävänä on tukea vapaan sivistystyön kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä. Koulutuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua opetushallituksen toimeenpanemaan toimintansa ulkopuoliseen arviointiin.

Oman toiminnan arviointi on jokaisen oppilaitoksen tehtävä. Itsearviointi on osa oppivan organisaation toimintaa. Reisjärven kristillisen opiston itsearviointia suunnittelee, kehittää ja toteuttaa opiston rehtori yhteistyössä koko opiston henkilöstön kanssa.

Itsearviointi on opiston kehittämisen työkalu. Opistoa kehitetään yleissivistävänä sisäoppilaitoksena, jonka pedagogisen toiminnan perustana ovat taustayhteisön arvot. Kehittämistyössä painotetaan internaattipedagogiikkaa opiston painopistealueiden suunnassa.

Itsearvioinnissa oppilaitos ja sen ylläpitäjä sekä henkilöstö ja opiskelijat arvioivat itse toimintansa tuloksellisuutta. Arviointi on jatkuva prosessi, jossa tarkastellaan opiston tuloksellisuutta tarkoituksenmukaisilla menetelmillä. Huomiota kiinnitetään vaikuttavuuteen, tehokkuuteen ja taloudellisuuteen. Saatuja tuloksia käytetään opiston toiminnan kehittämisessä.

Perusoppijakson itsearviointi toteutetaan vaiheittain:

● Hakemuksen yhteydessä opiskelijat asettavat itselleen opiskeluun ja opistoelämään liittyvät tavoitteet.

● Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisen yhteydessä opiskelija kirjaa opinnolliset ja muut tavoitteensa yhteistyössä linjanohjaajan kanssa. Samalla kirjataan ylös yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeet opiskelijan näkökulmasta.

● Opiskelijat kokoavat linjanohjaajan ohjaamana Kasvun kansiota eli työporfoliota, jonka laatimisen yhteydessä he arvioivat omaa osaamistaan.

● Opiskelijat voivat suorittaa opistovuoden aikana osaamismerkkejä, joita kehitetään lukuvuoden 2016-2017 aikana.

● Kunkin jakson päätyttyä opiskelijat arvioivat toimintaansa kirjallisesti. Linjanohjaajan kanssa käytävässä kehityskeskustelussa opiskelijalla on mahdollisuus tarkentaa tavoitteitaan.

● Kevätlukukauden alussa opiskelijat arvioivat syyslukukauden opetusta ja opiskelua. Henkilökunta ja opiskelijat keskustelevat yhdessä arvioinnin tuloksista. Tulosten pohjalta tehdään tarpeelliset muutokset kevään opintosuunnitelmaan.

● Opistovuoden päättyessä opiskelijat arvioivat tavoitteidensa toteutumista kirjallisesti.

● Opistovuoden päättyessä toteutetaan Suomen kansanopistoyhdistyksen kansanopisto-opintojen vaikuttavuuskysely. Lisäksi tehdään tarpeellinen määrä muita kyselyitä.

● Seurantakysely toteutetaan vuosittain opistopäivillä 5, 10, 20, 30 ja 40 vuotta sitten opistossa olleille sekä edellisen vuoden opiskelijoiden kurssilla.

Henkilöstö arvioi omaa toimintaansa vuosittain rehtorin kanssa käytävän kehityskeskustelun yhteydessä. Työntekijät kehittävät omaa työtään käyttäen apuna itsearviointia ja kehityskeskustelua.

Lyhytkurssien itsearvioinnissa käytetään ajoittain kurssien päättyessä toteutettavaa kyselyä. Arvioinnin tuloksia käytetään noin viiden vuoden välein järjestettävillä lyhytkurssien kehittämiskursseilla. Lyhytkurssitoimintaa ja perusoppijaksoa kehitetään Reisjärven, Jämsän ja Ranuan opistojen yhteisessä pedagogiikan kehittämisryhmässä.

Arvioinnista ja kehittämisryhmien työskentelystä raportoidaan johtokunnalle. Arviointia kehitetään tarpeen mukaan ottaen huomioon opetushallinnon ohjeet. Arvioinnin kehittämisessä tehdään yhteistyötä Ranuan ja Jämsän kristillisten kansanopistojen kanssa. Osallistutaan kansanopistojen yhteisiin arviointiprojekteihin tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

Kokonaisvaltainen itsearviointityö luo pohjaa opetussuunnittelulle ja opiston jatkuvalle kehittämiselle. Opetussuunnittelua johtaa opiston rehtori. Linjanohjaajat kehittävät linjansa opetusta yhteistyössä muiden opettajien, rehtorin ja opiston ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Perusoppijakson toimintasuunnitelma hyväksytään johtokunnan kesäkokouksessa.

11. OPISTON OPISKELIJA-ARVIOINTI

Opiskelija-arvioinnissa käytetään sanallisen arvioinnin lisäksi arvosanaluokkia 1-5:

Erinomainen (5): Osaa eritellä ja suhteuttaa asioita. Tekee laajoja yleistyksiä tilanteisiin, joita ei ole opetettu ja koettu. Pohtii asioita eri näkökulmista ja näkee niiden välisiä ristiriitoja. Suunnittelee ja toteuttaa asioita itsenäisesti eri vaihtoehtojen pohjalta. Käyttää kokemuksiaan ja löytää uusia sovelluksia. Arvioi asioiden merkityksellisyyttä ja suhteita monipuolisesti.

Kiitettävä (4): pystyy asioiden erittelyyn ja sisäisten yhteyksien pohtimiseen. Päättelee asioita opitun pohjalta ja soveltaa käytäntöön. Pystyy tekemään yleistyksiä opetettuihin ja koettuihin tilanteisiin. On itsenäinen ja oma-aloitteinen. Arvioi oppimaansa eri näkökulmista.

Hyvä (3): Hallitsee kurssin keskeiset asiat. Tekee päätelmiä useamman näkemyksen pohjalta. Pyrkii soveltamaan opittua. Pyrkii omatoimisuuteen. Arvioi oppimaansa oman kokemuksen pohjalta.

Tyydyttävä (2): Asioiden esittelyssä puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia. Tiedot koostuvat irrallisista joskin asiaankuuluvista yksityiskohdista. Tekee tehtävät, mutta suoritustaso vaihtelee. Riippuvainen ohjauksesta. Ottaa tiedot vastaan ja pyrkii pohtimaan opittua. Tekee päätelmiä yhden näkemyksen pohjalta.

Välttävä (1): Epäjohdonmukainen opittujen asioiden esittelyssä, ei paneudu olennaiseen. Tieto koostuu irrallisista yksityiskohdista. Ei pohdi opittua. Annettujen tehtävien laiminlyönti ja passiivisuus opetustilanteissa. Ei ota ohjausta vastaan eikä pysty itseohjautuvuuteen.

Kirjallisten vastausten arvostelussa käytetään seuraavia kriteereitä:

Erinomainen (5): vastaukset selkeitä, jäsentyneitä, monipuolisesti asioita tarkastelevia, perusteltuja ja soveltavia.

Kiitettävä (4): vastaukset sisältävät oleellisen asian ja niitä on osittain sovellettu ja perusteltu.

Hyvä (3): vastaukset sisältävät keskeiset asiat, joita on jossain määrin eritelty.

 Tyydyttävä (2) - välttävä (1): vastauksissa on jotakin oikeaa, mutta oleellisia asioita ja ilmiöitä ei ole osattu esittää ja tarkastella.

OSAAMISMERKKIEN (Open badges) KEHITTÄMINEN

Lukuvuoden 2017-2018 opistossa kehitetään osaamismerkkejä, joita opiskelijat voivat suorittaa opistovuoden aikana. Osaamismerkit otetaan käyttöön asteittain. Niitä kehitetään yhteistyössä Ranuan ja Jämsän kansanopistojen kanssa. Pilottiryhmänä toimii yrittäjyyslinja. Seuraavaksi mukaan tulevat oppilaskunnan toiminta ja elämäntaito-kokonaisuus. Lopulta osaamismerkit laajennetaan kaikkeen soveltuvaan toimintaan.

Osaamismerkkien rinnalla säilytetään perinteisen numeroarviointi jatko-opintokelpoisuuden ja hyväksilukujen takia. Osaamismerkit eivät ole vielä niin laajalle levinneitä, että arviointi voisi perustua pelkästään niihin. Numeroarvosanat muodostuvat jatkossa opiskelijan saavuttamien osaamismerkkien perusteella.

12. OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

Opiskeluhuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opiston opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia, ehkäistä syrjäytymistä sekä huolehtia opistoyhteisön hyvinvoinnista ja oppimisympäristön terveellisyydestä, esteettömyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuollon vastuulla on oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen. Opiskelijahuolto tukee opiskelijoiden osallisuutta opistoyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä. Vastuu opiskelijahuollosta kuuluu kaikille opistoyhteisössä työskenteleville.

Opiskeluhuollon kokonaistarve ja opiskeluhuoltopalvelut

Opiskeluhuollon kokonaistarpeen arvioinnissa hyödynnetään valtakunnallisia kyselytietoja ja opiston omia itsearviointikyselyjä. Lukuvuoden puolivälissä toteutetaan sähköinen väliarviointi ja keväällä loppuarviointi, joissa kartoitetaan kiusaamista, päihteitä, terveyttä, esteettömyyttä sekä opiskeluhuollon ja ohjauksen saatavuutta ja tasa-arvoisuutta. Opiskeluhuoltoa kehitetään jatkuvasti saadun arviointipalautteen pohjalta.  

Opiston opiskeluhuoltopalveluista huolehtivat koko opiston henkilöstö yhteistyössä terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja nuorisotyön ammattilaisten kanssa.

Opiston opiskeluhuoltoon sisältyvät opetussuunnitelman mukainen yhteisöllinen ja yksilöllinen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen sisältyy fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on opiskelijoiden ja henkilöstön turvallisuuden takaaminen. Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen opistossa.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko opistoyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Opiston työntekijöillä on vastuu sekä opistoyhteisön että opiskelijoiden hyvinvoinnista, ja he voivat ohjata opiskelijoita käyttämään asiantuntijapalveluja.    

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon yhteisöllisessä toteuttamisessa lähtökohtana on opiskelijan ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Yhteistyössä toimitaan myös nuorten  hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävien kunnan ja alueen viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Opistossa toimii moniammatillinen opiskeluhuoltoryhmä, jota johtaa rehtori. Opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat hänen lisäkseen kuraattorit, erityisopettaja, opinto-ohjaaja ja vararehtori.

Opiskeluhuoltoryhmä:

- vastaa opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteutuksesta ja arvioinnista

- laatii ja tarkistaa kriisisuunnitelman ja toimintasuunnitelman päihde- ja huumetapausten varalta sekä suunnitelman kiusaamisen ja häirinnän estämiseksi

- vastaa opiskeluhuoltoa koskeviin kyselyihin ja tiedusteluihin

- nimeää tukioppilaslautakunnan jäsenet ja tukioppilaat lautakunnan esityksen pohjalta

- ei käsittele yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän asioita.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijalle annettavia opiskeluhuollon palveluja, joita ovat opiskeluterveydenhuolto, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä yksittäistä opiskelijaa koskeva monialainen opiskeluhuolto. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tehtävänä on edistää hyvinvointia, terveyttä ja opiskelukykyä sekä tunnistaa näihin ja opiskelijan elämäntilanteeseen liittyviä yksilöllisiä tarpeita. Tavoitteena on myös varhaisessa vaiheessa ehkäistä ongelmia ja huolehtia tarvittavan tuen järjestämisestä.

Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan kanssa ja hänen suostumuksellaan. Lähtökohtana on opiskelijaa arvostava, hänen mielipiteitään kuunteleva ja luottamusta rakentava vuorovaikutus. Toiminnassa otetaan huomioon opiskelijan itsenäinen asema opiskeluhuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijalle ja hänen huoltajalleen annetaan tietoa yksittäisen opiskelijan oikeuksista opiskeluhuollossa sekä asioiden käsittelyyn liittyvistä lain edellyttämistä menettelytavoista ja tietojen käsittelystä.

Yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa kootaan tapauskohtaisesti monialainen asiantuntijaryhmä opiskelijan suostumuksella. Ryhmän kokoaa opiston opetuksen tai opiskeluhuollon työntekijä, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Asiantuntijoiksi voidaan nimetä ryhmään henkilöitä vain opiskelijan luvalla. Asiantuntijaryhmän monialaisuus ja tapauskohtainen kokoonpano perustuvat harkintaan, käsiteltävään asiaan ja siinä vaadittavaan osaamiseen.  

Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Vastuuhenkilö huolehtii opiskeluhuoltokertomuksen laatimisesta ja toimittamisesta opiskeluhuollon rekisteriin. Vastuuhenkilö kirjaa opiskeluhuoltokertomukseen välttämättömät opiskelijaa koskevat tiedot, jotka tarvitaan yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Opiskeluhuoltokertomus laaditaan oppilas- ja opiskeluhuoltolain 20 §:n mukaan.

Opistossa vastuuhenkilöinä toimivat pääsääntöisesti opiston kuraattorit. Opiskeluhuoltorekisteriä pidetään yllä Google Drivessä. Sen ylläpitämisestä vastaa kuraattori.

Monialaisen asiantuntijaryhmän jäseneksi voidaan kutsua linjanohjaaja, erityisopettaja, kuraattori, vararehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja tai etsivän nuorisotyön edustaja. Mikäli kumpikaan vakituisista vastuuhenkilöistä ei ole paikalla, ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Tavoitteena on, että ryhmässä on 3-5 asiantuntijaa.

Opistossa toimii kurinpitolautakunta, johon kuuluvat rehtori tai vararehtori, kuraattori sekä opiskelijoiden valitsema edustaja. Kurinpitolautakunta antaa lausuntonsa opiskelijoiden määräaikaisista erottamisista. Opiskelijan lopullisesta erottamisesta päättää opiston johtokunta.

a. Ohjauksen järjestäminen

Opiston ohjaustoiminnan tavoitteena on edistää koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa ja opiskelijoiden hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä. Ohjaustoimintaan osallistuvat kaikki opiston henkilöstöön kuuluvat työalansa mukaan ja oppilaskunnan pienoisyhteiskunnassa.

Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä ja ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä opinto-ohjauksen yhteysopettajan kanssa. Opettajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa opettamansa oppiaineen opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja valmiuksiaan. Opiskelijaa ohjataan suunnittelemaan oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelmansa ja seuraamaan sen toteutumista. Opiskelija saa opinto-ohjausta opiskelun tueksi ja valintojen tekemiseksi.  

Opinto-ohjausta toteutetaan opinto-ohjaajan, linjanohjaajan, aineopettajien, kuraattorin ja terveydenhoitajan toimesta. Opinto-ohjaaja toteuttaa sekä ryhmäohjausta että yksilöohjausta. Linjanohjaaja tarkistaa säännöllisesti opiskelijoiden opinto-ohjelmat ja seuraa opiskelijodien opintojen etenemistä. Oppilaitoksiin hakuvaiheessa tehdään yhteistyötä myös etsivän nuorisotyön kanssa.

b. Opiskelun tehostettu tai erityinen tuki

Tukitoiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea opiskelijaa siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa opisto-opintonsa.  Tehostetun ja erityisen tuen vastuuhenkilönä toimii erityisopettaja.

Tehostettua tukea tarvitsee opiskelija, joka joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai ei kykene keskittymään yhteiseen toimintaan.

Erityistä tukea tarvitsee opiskelija, jonka opiskeluedellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Erityisen tuen piiriin kuuluvat myös opiskelijat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea. Opiskelijalla voi olla erityisen tuen tarve myös mielenterveyteen, sosiaaliseen sopeutumattomuuteen tai elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien vuoksi.

Oppimistilanteet, näytöt ja kokeet järjestetään siten, että opiskelijan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon.

Opiskeluhuoltoryhmä suunnittelee ja kehittää opiskelijoiden erityisen tuen tarpeen kartoitusta. Opiskelijalle tehdään tarvittaessa luki-testit. Jos tukitoimia tarvitaan, niiden suunnittelu ja toteuttaminen aloitetaan välittömästi.

Erityisjärjestelyistä päättää rehtori monialaisen asiantuntijaryhmän ehdotuksesta. Voidaan käyttää seuraavia erityisratkaisuja ja niiden yhdistelmiä:

- Työjärjestyksen keventäminen. Linjanohjaaja ja kuraattori neuvottelevat kontaktiopetuksen vähentämisestä. Päätöksen tekee tarvittaessa rehtori.

- Itsenäinen opiskelu. Opiskelija voi poikkeuksellisesti opiskella joitakin itsenäisiä suorituksia tai osasuorituksia. Opiskelijalle voidaan antaa itsenäisten suoritusten lisäksi erilaisia mahdollisuuksia näyttää osaamisensa.

- Opiskelija voidaan vapauttaa koulunkäynnistä määräajaksi. Määräaikainen vapauttaminen vaatii konsultoinnin opinto-ohjaajan ja terveydenhoitajan kanssa. Vapauttamisesta päättää rehtori.

- Opiskelija voi tarvittaessa itse pyytää tai opettaja voi ehdottaa opiskelijalle tukiopetusta. Opiskelijoille toteutetaan tarpeen mukaan opiskelua pienryhmässä tai vertaisohjausta tukioppilaiden toimesta.

c. Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon sekä kuraattori- ja psykologipalveluiden toteuttamisessa tehdään yhteistyötä Reisjärven kunnan ja peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kanssa. Yhteyshenkilönä poliisin, sosiaalitoimen ja etsivän nuorisotyön suuntaan on kuraattori.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on edistää jokaisen opiskelijan tervettä kasvua ja kehitystä ja siten luoda perustaa terveelle aikuisuudelle. Tiedot opiskelijasta siirretään tarvittaessa huoltajan luvalla terveydenhoitajalta toiselle seuraavaan kouluun siirryttäessä.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia: 1) edistämällä ja valvomalla opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. 2) edistämällä ja turvaamalla opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä. Kouluterveydenhuolto osallistuu oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen yhteistyössä muun opiskeluhuoltohenkilöstön ja opetushenkilöstön kanssa, opiskelijan erityisen tuen ja tutkimuksen tarpeen varhaiseen tunnistamiseen ja tarvittaessa tutkimuksiin ja hoitoon ohjaamiseen. 3)järjestämällä terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on myös koko opiskeluyhteisön hyvinvoinnin varmistaminen. Opiskeluterveydenhuolto toimii terveystiedon opetuksen tukena. Ajankohtaisia terveysasioita otetaan keskusteluun terveystiedon tunneilla.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään vuosittain terveystarkastus, jossa arvioidaan monipuolisesti opiskelijan fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa ja pyritään löytämään mahdolliset sairaudet sekä terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat tekijät.

Terveydenhoitaja ohjaa tarvittaessa opiskelijaa hakeutumaan asianmukasiin terveys- ja sosiaalipalveluihin. Keskeistä on terveyskasvatus, neuvonta, keskustelu, kuuntelu, terveysongelmien ehkäisy, sairausvastaanotot, perheiden tukeminen ja hoitoonohjaus.

Fyysisissä vaikeuksissa opiskelija kääntyy päivystäjän puoleen. Opiskelija ohjataan mahdollisuuksien mukaan terveydenhoitajan vastaanotolle, josta hänet ohjataan lääkärin vastaanotolle. Päivystäjä voi tilata lääkäriajan myös suoraan. Lääkäri ohjaa opiskelijan tarvittaessa erikoissairaanhoidon piiriin. Fysioterapiaan voi ohjata joko terveydenhoitaja tai lääkäri.

Psyykkisissä vaikeuksissa opiskelija ottaa yhteyttä kuraattoriin tai linjanohjaajaan. Hänet ohjataan terveydenhoitajalle tai psykiatriselle sairaanhoitajalle, joka tarvittaessa varaa ajan lääkärille. Lääkäri voi edelleen ohjata opiskelijan erikoissairaanhoitoon nuorisopsykiatrian poliklinikalle. Täysi-ikäinen opiskelija ohjataan mielenterveystoimistoon. Sosiaalitoimi voidaan pyytää tarvittaessa tueksi.

Sosiaalisissa vaikeuksissa pyritään keskustelemaan opiskelijan kanssa. Kuraattori tai terveydenhoitaja ottaa tarvittaessa yhteyttä sosiaalitoimeen, lääkäriin tai koulupsykologiin. Opiskelijan ollessa täysi-ikäinen opisto pyrkii ensisijaisesti hoitamaan asiat suoraan hänen kanssaan.

Hammashuollosta vastaa opiskelijan kotikunta. Akuuteissa tapauksissa opiskelija on oikeutettu käyttämään Selänteen palveluja. Päivystäjä varaa ajan hammaslääkäriin. Hoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Jos opiskelija joutuu käymään hammashuollossa kouluajalla, hänen tulee pyytää käynnistä todistus hammashuollosta, joka palautetaan linjanohjaajalle.

d. koulukuraattori- ja psykologipalvelut

Koulukuraattorin ja psykologin antamalla opiskelun ja koulunkäynnin tuella ja ohjauksella edistetään kouluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden ja perheiden ja muiden läheisten kanssa. Sillä tuetaan opiskelijaoppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.

Opiskelijalla on mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti oppilashuollon kuraattorin tai psykologin kanssa viimeistään seitsemäntenä opiston työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä.

Opiskeluhuollon kuraattorin tai psykologin arvion perusteella opiskelijalla on oikeus saada riittävä tuki ja ohjaus hänen opiskeluunsa ja kehitykseensä liittyvien vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Tarvittaessa opiskelija voidaan ohjata saamaan muita opiskeluhuollon palveluja.

Yhteyden ottaminen kuraattori- tai psykologipalvelujen saamiseksi:

- opiskelija itse tai hänen huoltajansa voi ottaa yhteyttä ja sopia tapaamisajan.

- opiston työntekijä voi yhdessä opiskelijan kanssa ottaa yhteyttä ja sopia tapaamisajan (ellei yhteydenottaminen yhdessä ei ole mahdollista, opiskelijan tulee kertoa yhteydenotosta ja antaa mahdollisuus keskustella yhteydenottoon liittyvistä syistä).

Opiskeluhuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Kodin ja opiston yhteistyö

Yhteistyön tavoitteena on tukea oppimisen edellytyksiä, terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia ja opiskelun esteettömyyttä. Yhteistyö järjestetään niin, että opiskelija saa tukea opiskelua ja hyvinvointia koskeviin kysymyksiin ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen. Opisto on aloitteellinen yhteistyön käynnistämiseksi. Lähtökohtana on aikuistuvan nuoren ja täysi-ikäisen opiskelijan itsenäisyyden ja oman vastuullisuuden huomioon ottaminen sekä huolenpito tukea tarvitsevasta opiskelijasta.

Opistolaisille ja heidän vanhemmilleen järjestetään avajaisjumalanpalvelus, jonka jälkeen opiston henkilökunta esittäytyy. Samalla vanhemmat ja huoltajat kutsutaan syksyllä pidettävälle kahden päivän kurssille, jonka tavoitteena on lujittaa kodin ja opiston yhteistyötä. Kurssilla kerrotaan neljän opiskelujakson järjestelmästä ja jaksopalautteista sekä opiskeluhuollon toimintatavoista. Opiskeluhuolto esitellään Räisälänmäen ABC-oppaassa.

Opiskelijan perheet kutsutaan opiston joulujuhlaan, kotiväen päivään sekä kevätjuhlaan.

Kodin ja koulun yhteistyössä käytetään sähköistä Wilma-ohjelmaa. Tunnukset ohjelman käyttöön annetaan avajaispäivänä tai lähetetään välittömästi sen jälkeen. Tunnuksista huolehtii vararehtori.

Linjanohjaajat seuraavat opiskelijoiden opintojen edistymistä. Linjanohjaajat ottavat tarvittaessa yhteyttä huoltajiin opintoihin liittyvissä asioissa sekä poissaolojen ja mahdollisten muiden ongelmien vuoksi. Kotiin voivat olla yhteydessä elämänhallintaan liittyvissä asioissa myös kuraattorit. Täysi-ikäisten opiskelijoiden asiat hoidetaan ensisijaisesti opiskelijan itsensä kanssa, mutta tarvittaessa opetetaan yhteyttä huoltajiin opiskelijan suostumuksella.

Tarvittaessa yhteistyöhön otetaan mukaan terveydenhuollon ja sosiaalitoimen toimijoita.

Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua opiskeluhuoltosuunnitelman laadintaan ja arviointiin huoltajien kurssin yhteydessä.

Suunnitelma opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma sisältyy liitteenä olevaan opiston kriisitoimintamalliin sekä varhaisen puuttumisen malliin.

Opiskeluhuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuranta (omavalvonta)

Opiston rehtori vastaa opiston opiskeluhuoltosuunnitelman toteuttamisesta. Laatupäällikkö toteuttaa siihen liittyvän arvioinnin. Johtoryhmä toimii opiston kehittämisryhmänä. Opiskeluhuoltosuunnitelmaa kehitetään yhteistyössä koko henkilöstön, vanhempien ja opiskelijoiden kanssa osana opiston laatujärjestelmää.

Opiskelijat osallistuvat kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen toimimalla aktiivisesti oppilaskunnan eri lautakunnissa sekä tukioppilaina. Opiskelijat arvioivat ja kehittävät oppilaskunnan toimintaa kehittämisseminaareissa kaksi kertaa lukuvuodessa.

Opiskelijat arvioivat opiskeluhuollon toimivuutta lukuvuoden väliarvioinnissa ja loppuarvioinnissa. Arviointitulokset ja niistä johdetut kehittämisideat käydään läpi vuosittain johdon katsemuksessa ja henkilöstön palavereissa. Johdon katselmuksista tiedotetaan opiston johtokuntaa vuosittain.

Henkilöstö arvioi omaa toimintaansa opiskeluhuollon suhteen vuosittaisten kehityskeskustelujen yhteydessä.

Opiskeluhuoltoon liittyvät suunnitelmat käydään läpi vuosittain johtoryhmässä. Suunnitelmat kuuluvat opiston työntekijöiden perehdytysmateriaaliin.