laatste update 21/11/2018

ISC-richtlijnen M-decreet en ondersteuningsmodel

Het wijzigingsdecreet basis en secundair onderwijs (goedgekeurd door de regering op 6 juli 2018 en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 20 augustus 2018) en de conceptnota die de Vlaamse regering op 20 april 2018 goedkeurde, hebben op een aantal richtlijnen hieronder een invloed. We geven aan onder de betreffende rubrieken welke de wijzigingen zijn. Wijzigingen aan het BVR betreffende de inhoud van het gemotiveerd verslag (goedgekeurd op 20/7/18) worden ook in geel weergegeven. Het wijzigingsdecreet en de wijzigingen aan het BVR treden in voege op 1/9/18.

Een blauwe achtergrond geeft de wijzigingen weer vanaf 1 september 2018. In het vet staan de meest recente toevoegingen.

Je kan in dit uitgebreid document iets opzoeken door op de links te klikken in de inhoudstafel of door de toetsencombinatie “ctrl+f” te gebruiken. Dan krijg je een zoekscherm waar je iets kan invullen om het document te doorzoeken.

Inleiding

Leerplichtonderwijs versus Hoger Onderwijs

Regelgeving M-decreet en ondersteuningsmodel

Afkortingen en definities

Gemotiveerd verslag

(Voorlopig) Verslag

Addendum voorzien in wijzigingsdecreet

Criteria typologie

Attestwijzigingen in de loop van het schooljaar

Omzendbrieven ondersteuningsmodel

Inschrijvingsrecht en procedure afweging redelijkheid

Andere relevante regelgeving en informatiepagina’s

Specifieke onderwijsbehoeften - algemeen

Algemene informatiepagina ‘Specifieke onderwijsbehoeften’

Speciale onderwijsleermiddelen

Voorleessoftware en ADIBIB(-attest)

Onderwijs aan huis

Onderwijs aan zieke kinderen

Algemene informatiepagina

Synchroon internetonderwijs (bednet)

Doelgroepen en vereisten inzake diagnostiek

Richtlijnen inzake diagnostiek  (link naar tekst Prodia - maart 2018)

Richtlijnen type 2  (link naar tekst Prodia - september 2018 )

Wanneer men het niet eens raakt

Interne klachtenprocedure CLB

Vlaamse bemiddelingscommissie

Lokaal overlegplatform (LOP) of - bij afwezigheid van een LOP- de provinciale bemiddelingscel, en de Commissie inzake Leerlingenrechten

Unia

Praktische afspraken

Data verslaggeving

Deadline verslaggeving

Mogelijkheden Addendum naar aanleiding van het wijzigingsdecreet (onder voorbehoud van goedkeuring)

Voorlopig verslag type 3 (Enkel voor leerlingen in gewoon onderwijs!)

Voorlopig document voor inschrijving in BuO

Attestwijzigingen in de loop van het schooljaar

Herattestering type 9

Geldigheid inschrijvingsverslag

Wanneer nieuwe verslaggeving nodig?

Opheffen gemotiveerd verslag / verslag

Wat bij ‘verlies’ van origineel?

Engagementsverklaring

Handtekeningen

Inhoud Gemotiveerd verslag

Aandachtspunten (kritische succesfactoren)

Schrijfwijzer

Algemeen

Gegevens gegenereerd uit LARS

Richtlijnen rond opmaak gemotiveerd verslag bij schoolverandering

Algemeen principe

Overgang binnen gewoon basisonderwijs of gewoon secundair onderwijs

voor leerlingen die reeds beschikken over een gemotiveerd verslag:

voor leerlingen die nog niet beschikken over een gemotiveerd verslag:

Overgang van gewoon basis naar gewoon secundair onderwijs

Duidelijke nood aan ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel

Twijfel over de nood aan ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel

Inschatting dat ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel niet nodig is.

Overgang van buitengewoon naar gewoon onderwijs binnen een niveau

Overgang van buitengewoon basisonderwijs naar secundair onderwijs

Verplichte herevaluatie in type Basisaanbod

Visie op verplichte herevaluatie in type basisaanbod

Administratieve afhandeling van de herevaluatie (schooljaar 2017-2018)

Minimale verwachtingen ten aanzien van het proces

Minimale registratie in LARS

Opheffen verslag

Wat indien de word-versie van het oorspronkelijk verslag niet ter beschikking is?

Richtlijnen rond het bewaren van gemotiveerde verslagen, verslagen en inschrijvingsverslagen in relatie tot het ondersteuningsmodel

Algemeen

Relevante regelgeving

Voor leerlingen aangemeld bij een ondersteuningsnetwerk / BuO-school:

op basis van een gemotiveerd verslag:

op basis van een verslag:

op basis van een inschrijvingsverslag (pre M-decreet)

op basis van een HGD-traject (enkel type 3)

Inleiding

Dit document vervangt alle netoverstijgende nota’s inzake de implementatie van het M-decreet en het ondersteuningsmodel die tot op heden zijn verschenen. Nota’s in onderstaand kader zijn bijgevolg niet meer van toepassing.

Gelieve onderstaande nota’s niet meer te hanteren:

- 20150325 Richtlijnen inzake externe diagnostiek M def

- 20150330 Afspraken type 9

- 20150512 Netoverstijgende visietekst trajecten gemotiveerd verslag-verslag

- 20150611 Recente info M-decreet def

- 20160311 Implementatie M-decreet vanaf ‘16-’17

- 20160321 Schrijfwijzer verslag M-decreet v.2.0def

- 20160509 Schrijfwijzer gemotiveerd verslag 2.0

- 20170127 Verplichte herevaluatie type basisaanbod - aanpassingen 10.03.2017

- 20170310 Attestwijzigingen in de loop van het schooljaar

- 20170310 Nota ISC rond herevaluatie type basisaanbod v4

- 20170609 Richtlijnen opstart ondersteuningsmodel ‘17-’18 v2 def

We willen dit document zo actueel mogelijk houden en willen daarenboven het zelf consulteren van de regelgeving stimuleren. Daarom wordt er zoveel mogelijk verwezen naar regelgeving via linken (waar mogelijk rechtstreeks naar het relevante artikel). Wanneer er na het doornemen van dit document alsook de bijhorende regelgeving nog vragen zijn, raden we aan om in eerste instantie collega’s te raadplegen die binnen het CLB het thema M-decreet en/of ondersteuningsmodel opvolgen. Als dat onvoldoende is, kan steeds beroep gedaan worden op provinciale contactpersonen, verantwoordelijken binnen de koepels, POC’s of begeleidingsdiensten.

 Leerplichtonderwijs versus Hoger Onderwijs

Het M-decreet en het nieuwe ondersteuningsmodel zijn van toepassing op het leerplichtonderwijs. Dit betekent dus dat de regelgeving en de afspraken van toepassing zijn op het kleuter, lager en secundair onderwijs. Hierbij wordt ook HBO 5 verpleegkunde gerekend dat aangeboden wordt in secundaire scholen.

Het M-decreet is niet van toepassing op het hoger onderwijs. Het Hoger onderwijs kent vanaf 1/9/’17 een eigen ondersteuningsmodel naast de andere maatregelen die mogelijk zijn voor studenten met een functiebeperking. Meer info hierover kan je terugvinden op http://www.siho.be/voor-studenten/ondersteuning-het-hoger-onderwijs.

Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) ontwikkelde ook een leidraad voor de instellingen hoger onderwijs ivm het nieuwe ondersteuningsmodel. Leerlingen die mogelijks in aanmerking komen voor aanpassingen binnen hoger onderwijs, worden best doorverwezen naar de aanspreekpunten binnen hoger onderwijs (http://www.siho.be/aanspreekpunten )

Regelgeving M-decreet en ondersteuningsmodel

Afkortingen en definities

Basisonderwijs

Secundair onderwijs 

Gemotiveerd verslag

Voorwaarden gemotiveerd verslag in basisonderwijs: Decreet basisonderwijs art. 16

Voorwaarden gemotiveerd verslag in secundair onderwijs: Codex secundair art 352

Het wijzigingsdecreet bepaalt dat voor ‘gemotiveerd verslag’ vanaf 1/9/18 moet gemotiveerd worden welke deskundigheid nodig is. Deze deskundigheid wordt omschreven aan de hand van de bestaande types. De aanwezigheid van een categoriale classificatie is niet meer vereist. Opgelet: CLB-teams kunnen toch oordelen dat de opmaak van een gemotiveerd verslag nog niet mogelijk is omdat verdere externe diagnostiek vereist is om uit te klaren welke deskundigheid op vlak van ondersteuning noodzakelijk is.

Het wijzigingsdecreet schrapt vanaf 1/9/18 ook de voorwaarde van 9 maanden verblijf in BuO type basisaanbod  voor de opmaak van een gemotiveerd verslag type basisaanbod.

Let wel: een gemotiveerd verslag of verslag type basisaanbod niveau basisonderwijs kan enkel gemaakt worden voor leerlingen die ingeschreven zijn in niveau lager onderwijs. Op niveau kleuteronderwijs bestaat type basisaanbod niet. Er is dus geen aanbod ondersteuning type basisaanbod voor kleuters, net zoals er geen aanbod buitengewoon kleuteronderwijs is voor type basisaanbod.

Op niveau secundair onderwijs kan ook een gemotiveerd verslag type Basisaanbod gemaakt worden.

Op gemotiveerde verslagen niveau secundair onderwijs moet GEEN OPLEIDINGSVORM genoteerd worden. Opleidingsvormen zijn enkel van toepassing bij opmaak van een verslag.

Via een ISC-richtlijn adviseerden we tot nu toe om geen gemotiveerd verslag type 2 op te maken gezien de onverenigbaarheid van het volgen van een gemeenschappelijk curriculum en het tegelijkertijd voldoen aan de criteria voor type 2. Omwille van de gewijzigde voorwaarden voor opmaak gemotiveerd verslag (motiveren noodzakelijke deskundigheid) en de gewijzigde criteria voor type 2 vanaf 1/9/18, opent dit de mogelijkheid om een gemotiveerd verslag type 2 te maken voor de leerlingen die een duidelijke nood hebben aan de deskundigheid vanuit type 2.  

(Voorlopig) Verslag

Voorwaarden (voorlopig) verslag in basisonderwijs: Decreet basisonderwijs art 15 

Voorwaarden (voorlopig) verslag in secundair onderwijs: Codex secundair art 294

Voor de opmaak van het verslag blijft de vereiste inzake categoriale classificatie behouden.

Enige uitzondering hierop vanaf 1/9/18 is de mogelijkheid om voor leerlingen in gewoon onderwijs een voorlopig verslag type 3 te maken voor leerlingen die nood hebben aan type 3 aanbod buitengewoon onderwijs, maar nog geen diagnose hebben. Het amendement voorziet dat een leerling met dit voorlopig verslag een schooljaar in type 3 kan schoollopen. Dit voorlopig verslag kan maximaal met één schooljaar verlengd worden. Tijdens het verblijf in BuO met dit voorlopig verslag wordt verder ingezet op het diagnostisch traject bij externen. Meer info bij Praktische afspraken - voorlopig verslag type 3

Addendum voorzien in wijzigingsdecreet

Het wijzigingsdecreet voorziet de mogelijkheid om in een aantal situaties met een addendum te werken bij een gemotiveerd of verslag. Verdere concretisering onder ‘Praktische afspraken - addendum’.

Criteria typologie

Vereisten om in aanmerking te komen voor een verslag van een bepaald type in basisonderwijs: Decreet basisonderwijs art 10                

Vereisten om in aanmerking  te komen voor een verslag van een bepaald type in secundair onderwijs: Codex secundair art 259

De criteria voor type 2 worden vanaf 1/9/18 aangepast. De IQ grens wordt geschrapt en men spreekt van ‘twee of meer standaarddeviaties onder het gemiddelde’ zowel voor het criterium intelligentie als voor het criterium adaptief gedrag. Dit komt overeen met de criteria om een diagnose ‘verstandelijke beperking’ te stellen. Zie ook richtlijnen type 2.

Attestwijzigingen in de loop van het schooljaar

BVR inhoud gemotiveerd verslag en attest 

Praktische afspraken rond het wijzigen van verslagen in de loop van het schooljaar.

Er wordt een 5e uitzonderingssituatie voorzien vanaf schooljaar 2018-2019:

5) de overgang van een leerling met een verlengd verblijf in het buitengewoon basisonderwijs naar een school voor buitengewoon secundair onderwijs die bij de start van het schooljaar volzet was maar intussen een vrije plaats voor inschrijving heeft

Omzendbrieven ondersteuningsmodel

Inhoudelijke omzendbrief

Samenstelling ondersteuningsnetwerken

Inschrijvingsrecht en procedure afweging redelijkheid

Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in basisonderwijs

Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in secundair onderwijs

Protocol Redelijke aanpassingen

Andere relevante regelgeving en informatiepagina’s

Naast ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel, zijn nog andere mogelijkheden om leerlingen en scholen te ondersteunen. Omwille hiervan nemen we in deze richtlijnen ook een aantal zaken op die op zich los staan van het M-decreet en het ondersteuningsmodel, maar ook tegemoet kan komen aan een aantal onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

Specifieke onderwijsbehoeften - algemeen

Algemene informatiepagina ‘Specifieke onderwijsbehoeften’

Speciale onderwijsleermiddelen

Voorleessoftware en ADIBIB(-attest)

Onderwijs aan huis

Algemene informatiepagina

Omzendbrief Basisonderwijs

Omzendbrief gewoon secundair onderwijs

Omzendbrief buitengewoon secundair onderwijs

Onderwijs aan zieke kinderen

Algemene informatiepagina

Synchroon internetonderwijs (bednet)

Doelgroepen en vereisten inzake diagnostiek

Richtlijnen inzake diagnostiek  (link naar tekst Prodia - maart 2018)

Aanpassingen wijzigingsdecreet type 2 - voorlopig verslag type 3 - wijzigingen gemotiveerd verslag nog niet opgenomen in de Prodia-tekst.

Richtlijnen type 2  (link naar tekst Prodia - september 2018 )

De amendementen bij het wijzigingsdecreet (gebaseerd op de conceptnota) schrappen de IQ-grens van 60 voor opmaak verslag type 2.

We pleiten er op dit moment voor om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften en het onderwijsloopbaanperspectief doorslaggevend te laten zijn. Indien we als CLB-team oordelen dat het aanbod type 3, type 7 taal-spraak of type 9 meest aangewezen is voor een leerling met een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblematiek, taal-spraakproblematiek of autismespectrumstoornis dan kan er nog steeds een verslag type 3, type 7 of type 9 gemaakt worden.

Voor een verslag type Basisaanbod staat in de regelgeving niet expliciet vermeld dat de leerling niet mag voldoen aan de criteria voor type 2, maar ook hier dienen we rekening te houden met het onderwijsloopbaanperspectief en kan de opmaak van een verslag type Basisaanbod voor een leerling met verstandelijke beperking de voorkeur genieten boven een verslag type 2.

Wanneer men het niet eens raakt

Handelingsgericht werken door CLB impliceert het toewerken naar een advies dat gedragen is door alle betrokkenen. Wanneer dit niet lukt, kunnen volgende mogelijkheden een oplossing bieden:

Interne klachtenprocedure CLB

Elk CLB heeft een interne klachtenprocedure en dient transparant te communiceren over de wijze waarop deze raadpleegbaar is voor cliënten (bv. website).

Vlaamse bemiddelingscommissie

De Vlaamse Bemiddelingscommissie bemiddelt op verzoek van ouders, het CLB of de school als zij het oneens zijn over de noodzaak of de inhoud van een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs. Het wijzigingsdecreet neemt op dat deze commissie ook een rol kan opnemen bij discussies rond de opmaak en inhoud van een voorlopig verslag type 3.

Op dit moment kan deze commissie NIET ingeschakeld worden bij discussie over het al dan niet opmaken of bij de inhoud van een Gemotiveerd Verslag. In de conceptnota wordt wel aangegeven dat men bekijkt of dit niet moet gewijzigd worden.

De Vlaamse Bemiddelingscommissie bemiddelt tussen de verschillende actoren met als doel om tot een consensus te komen. Hierbij staat het belang van het kind centraal. Ouders, school en CLB zoeken (zelf) samen met de commissieleden en de bemiddelaar naar een oplossing. De Commissie neemt zelf GEEN beslissing en geeft zelf ook GEEN advies.

Alle info :

http://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/vlaamse-bemiddelingscommissie

Lokaal overlegplatform (LOP) of - bij afwezigheid van een LOP- de provinciale bemiddelingscel, en de Commissie inzake Leerlingenrechten

Wanneer een school beslist een leerling niet in te schrijven (ongeacht het wel of niet aanwezig zijn van een verslag of gemotiveerd verslag) en indien ouders hiermee niet akkoord gaan, dan worden vanuit juridisch perspectief twee mogelijkheden aangereikt:

 

Meer informatie:

Unia

UNIA is de nieuwe naam voor het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Deze onafhankelijke openbare instelling treedt vooral op de voorgrond in haar strijd om het bevorderen van gelijke kansen en het bestrijden van discriminatie op allerlei levensdomeinen, waaronder ook onderwijs.

 

Indien leerlingen en ouders maar ook scholen, CLB, PBD,… vragen hebben over de toepassing van het recht van kinderen en jongeren op redelijke aanpassingen in onderwijs, kunnen ze hiervoor bij UNIA terecht.

 

Doorgaans wordt er een beroep gedaan op UNIA indien er een meningsverschil ontstaat tussen onderwijsactoren over het al dan niet respecteren van het recht op redelijke aanpassingen. Hierbij tracht UNIA in de eerste plaats bereidheid bij de verschillende actoren te creëren om een open dialoog aan te gaan. Vanuit dit overleg wil UNIA samen met de partijen de situatie verder exploreren, heldere afspraken maken over de uitvoering van het recht op redelijke aanpassingen én over de indicatoren om de redelijkheid ervan te beoordelen

 

Slechts uitzonderlijk wordt, in samenspraak met leerling en ouders, de stap naar een rechtbank gezet: indien er sprake is van onwil om constructief en in lijn met de wetgeving in dialoog te gaan of indien er sprake is van een manifeste vorm van discriminatie en/of weigering om redelijke aanpassingen te voorzien.

Alle info: https://www.unia.be/nl

Praktische afspraken

Data verslaggeving

Opgelet !! in kader van verificatie en LARS is het correct hanteren van de data zeer belangrijk! We vragen hier dan ook extra aandacht voor bij afwerking van het gemotiveerd verslag / verslag en bij registratie in LARS !

Het schooljaar 2018-2019 start op 3 september. We willen er vooral op wijzen dat de data in LARS dezelfde dienen te zijn als de data op de papieren versie van het verslag. Er kan zowel op (zaterdag) 1 september als op (maandag) 3 september worden gedateerd. Inwerkingtreding van het wijzigingsdecreet staat ook op 1/9/18 gedateerd. Alle gemotiveerde verslagen/verslagen die gebaseerd zijn op wijzigingen uit het wijzigingsdecreet kunnen ten vroegste op 1/9/18 gedateerd worden (zowel datum ondertekening als ingangsdatum). Gemotiveerde verslagen en verslagen die gebaseerd zijn op reeds geldende regelgeving, kunnen vroeger gedateerd worden.

Voor (voorlopig) verslag:

Voor gemotiveerd verslag:

Deadline verslaggeving

Algemeen streven: verslaggeving finaliseren zo snel mogelijk na afronden HGD-traject !

Gezien decretaal bepaald is dat een leerling aan de toelatingsvoorwaarden moet voldoen op het moment dat hij/zij effectief start binnen het betreffende type/opleidingsvorm of de betreffende school, volstaat het dat een verslag aanwezig is op moment van start van de leerling in buitengewoon onderwijs. Werken met een ‘voorlopig document’ ifv inschrijving in BuO is dus aanvaardbaar mits de afspraak wordt gemaakt dat het verslag zo snel mogelijk wordt gefinaliseerd. Het verslag wordt aan de ouders bezorgd, die het aan de school geven. In onderling overleg kunnen andere afspraken gemaakt worden.

Let wel: voor leerlingen die wensen te kiezen voor een individueel aangepast curriculum in gewoon onderwijs is het belangrijk dat ze bij inschrijving hun verslag hebben indien het HGD-traject reeds afgerond is. Dit verslag bevat immers die informatie die de school voor gewoon onderwijs nodig heeft om de afweging te kunnen maken rond redelijke aanpassingen. Indien er geen verslag is op moment van inschrijving, gaat het om een onverkorte inschrijving (voorlopig document is niet rechtsgeldig om in te schrijven onder ontbindende voorwaarde). Bij opmaak van een verslag tussen moment van inschrijving en moment van effectieve start van de lesbijwoning moet de school voor gewoon onderwijs de inschrijving omzetten in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Uiteraard is het in het belang van de leerling om tijdig duidelijkheid te krijgen over het al dan niet opmaken van een verslag.

Mogelijkheden Addendum naar aanleiding van het wijzigingsdecreet (onder voorbehoud van goedkeuring)

Het wijzigingsdecreet biedt de mogelijkheid om in een aantal situaties te werken met een ‘addendum’ als aanvulling bij een gemotiveerd verslag of verslag. We willen hierbij volgende richtlijnen meegeven:

 1. We raden aan om met LARS 4 te werken omdat dit de planlast op het einde van het HGD-traject minder groot maakt.
 2. Elke wijziging van verslaggeving in het kader van M-decreet veronderstelt een HGD-traject dat ook op die manier in LARS geregistreerd wordt.
 3. In volgende situaties dient altijd een volwaardig gemotiveerd verslag of verslag gemaakt te worden:
 1. Overgang van basis naar secundair
 2. Wijziging van (inschrijvings)verslag naar gemotiveerd verslag en van gemotiveerd verslag naar verslag
 1. In volgende situaties ‘kan’ CLB via een addendum werken, maar is dit ook niet verplicht (er kan ook een volledig GV of V gemaakt worden)
 1. Herevaluatie type BA (pas vanaf schooljaar 2018-2019 – dus voor de herevaluaties van 2019)
 2. Wijziging van gemotiveerd verslag binnen een niveau (datum ondertekening en ingangsdatum moeten op of na 1/9/18 liggen)
 1. In geval van wijziging verslag binnen een niveau moet in sommige situaties een volwaardig verslag gemaakt worden, in andere is er een mogelijkheid om met addendum te werken. Een addendum kan in dit geval enkel bij overgang van buitengewoon onderwijs naar IAC gewoon onderwijs binnen het niveau. Om alle risico’s op fouten te vermijden (opmaak addendum waar het een volwaardig verslag moet zijn), adviseren we op dit moment om bij wijziging van verslag niet te werken met een addendum en via LARS 4 het nieuwe verslag beknopt te houden met de meest essentiële informatie verkregen uit het HGD-traject.

Een voorstel van addendum GV werd door de M-ISC werkgroep opgemaakt in word versie, maar zal ook geïntegreerd worden in LARS (wellicht vanaf september). Dit addendum wordt bezorgd aan alle centra. Het addendum voor de herevaluatie type BA zal meteen in LARS geïntegreerd worden gezien het pas kan gebruikt worden op het eind van het schooljaar 2018-2019.

Voorlopig verslag type 3 (Enkel voor leerlingen in gewoon onderwijs!)

Vanaf september 2018 wordt het mogelijk dat het CLB voor leerlingen in het gewoon onderwijs een voorlopig verslag type 3 opstelt bij een vermoeden van een emotionele of een gedragsstoornis. We willen hierbij benadrukken dat deze mogelijkheid enkel bedoeld is voor leerlingen voor wie een overstap naar een aanbod buitengewoon onderwijs type 3 noodzakelijk is, maar waar de classificerende diagnostiek (zijnde het ‘label’) op zich laat wachten (o.a. door wachtlijsten, contextfactoren, complexe problematiek waarbij diagnostiek nog niet mogelijk is, ...). Een handelingsgericht diagnostisch traject dat door het CLB doorlopen wordt, is net zoals bij een (gemotiveerd) verslag, een noodzakelijke voorwaarde om een voorlopig verslag op te maken. Een voorlopig verslag kan enkel worden opgemaakt als uit het handelingsgericht diagnostisch traject blijkt dat er bij de leerling een vermoeden is van een emotionele of een gedragsstoornis EN dat er een noodzaak is aan een overstap naar buitengewoon onderwijs type 3. Deze noodzaak houdt in dat de aanpassingen onredelijk en/of onvoldoende zijn om het gemeenschappelijk curriculum te volgen binnen het gewoon onderwijs.

Een vermoeden van een emotionele of een gedragsstoornis wordt enkel uitgesproken door het CLB, na het doorlopen van een handelingsgericht diagnostisch traject. Het uitschrijven van zo’n voorlopig verslag dient zeer weldoordacht en weloverwogen te gebeuren, in consensus met scholen, ouders en leerlingen. Doorverwijzen voor verder diagnostisch onderzoek blijft noodzakelijk om de problematiek verder uit te klaren. Een voorlopig verslag is immers beperkt geldig en kan maximaal met één schooljaar verlengd worden. Uiterlijk na twee schooljaren dient er dus een diagnose te zijn die voldoet aan de criteria type 3 om de leerling verder les te laten volgen binnen buitengewoon onderwijs type 3. Actieve opvolging van deze leerlingen door de type drie school en het daaraan verbonden CLB is noodzakelijk.

Een voorlopig verslag maakt enkel de (tijdelijke) overstap naar buitengewoon onderwijs type 3 mogelijk. Een voorlopig verslag doet geen afbreuk aan het inschrijvingsrecht van de leerling in het gewoon onderwijs. Het opent ook geen recht op ondersteuning in het gewoon onderwijs in het kader van het ondersteuningsmodel. Het voorlopig verslag geeft ook geen recht op een IAC in het gewoon onderwijs.  

Voor leerlingen die reeds in buitengewoon onderwijs van een ander type schoollopen, voorziet de regelgeving niet de mogelijkheid om een voorlopig verslag te maken. Verder inzetten op het diagnostisch traject bij externen om zeker te zijn dat bij wijziging van BuO-school de leerling meteen het gepaste aanbod krijgt is hier noodzakelijk. Dit om te vermijden dat er na één of twee schooljaren opnieuw een schoolwissel binnen buitengewoon onderwijs nodig is.

Voorlopig document voor inschrijving in BuO

Indien afwerken van het verslag niet haalbaar is tegen de datum van inschrijving, kan het ‘voorlopig document tot inschrijving’ ook voor het schooljaar ‘18-’19 verder gebruikt worden. In dat geval wordt het verslag zo snel mogelijk en ten laatste voor de effectieve start van de lesbijwoning afgewerkt en aan de ouders of de school bezorgd.

BaO: Toelatingsvoorwaarden en verslag voor leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs 

Secundair onderwijs: Structuur en organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs 

Attestwijzigingen in de loop van het schooljaar

Een attestwijziging kan enkel ingang hebben op de eerste dag van het daaropvolgende schooljaar.

Een attestwijziging is:

Wat is geen attestwijziging:  

De maatregel rond het niet kunnen wijzigen van een verslag in de loop van het schooljaar werd ingevoerd om te bewerkstelligen dat:

Na evaluatie in het schooljaar 2015-2016 werden een aantal aanpassingen aan de regelgeving gedaan en werden uitzonderingssituaties toegevoegd waarin de wijziging van verslag toch kan ingaan in de loop van het schooljaar.

We blijven aanbevelen om wijzigingen in trajecten van leerlingen zoveel mogelijk te laten samenvallen met de start van een schooljaar, maar in een aantal gevallen is dat niet mogelijk of niet in het belang van de leerling. In die gevallen is het nog belangrijker om voor een goede overdracht te zorgen tussen oude en nieuwe school en oud en nieuw CLB. Het gaat immers vaak om complexe casussen waarbij een warme overdracht heel belangrijk is en waarbij het zeer essentieel is om met alle partners goed te overwegen of het nieuwe aanbod voldoende afgestemd is op de behoeften van de leerling.

Er wordt een 5e uitzonderingssituatie voorzien vanaf schooljaar 2018-2019:

5) de overgang van een leerling met een verlengd verblijf in het buitengewoon basisonderwijs naar een school voor buitengewoon secundair onderwijs die bij de start van het schooljaar volzet was maar intussen een vrije plaats voor inschrijving heeft

Voor situaties die buiten de vermelde uitzonderingen vallen, kan geen attestwijziging worden doorgevoerd in de loop van een schooljaar. Voor deze leerlingen is het vaak aangewezen om alternatieve oplossingen aan te wenden, zodat men het schooljaar tot het einde kan voortzetten met de leerling. 

De bijkomende uitzonderingssituatie komt nog niet aan alle situaties tegemoet die ons de afgelopen jaren gemeld werden. Het is bijgevolg nog steeds mogelijk dat men voor een zeer beperkt aantal leerlingen geen alternatieve oplossing vindt. We vragen aan de CLB’s om voor die situaties contact op te nemen met de verantwoordelijke binnen het onderwijsnet. Op die manier kunnen we gericht signalen geven aan de overheid.

POC – PBD GO!: Stefanie Pieters: stefanie.pieters@g-o.be

POV - OVSG: Karolien Elsen: karolien.elsen@pov.be

Vrij CLB Netwerk: Tine Gheysen: tine.gheysen@vclb-koepel.be

Herattestering type 9

Bij de start van het M-decreet (schooljaar 2015-2016) werd geopteerd voor een geleidelijke invoering van type 9. Dit hield in dat leerlingen met ASS die een inschrijvingsverslag type 1, 2, 3, 4, 6, 7 of 8 hadden, hier verder beroep op konden doen tot zich een niveauwijziging voordoet. Omdat in schooljaar ‘15-’16 dit algemeen principe ervoor kon zorgen dat heel wat scholen niet aan de programmatienorm zouden voldoen om op te starten, werden een aantal afspraken gemaakt om beperkt af te wijken van dit algemene principe. Gezien het probleem van het niet halen van de programmatienorm zich intussen niet meer stelt, worden de afspraken bijgestuurd.

Leerlingen met ASS die een inschrijvingsverslag type 1, 2, 3, 4, 6, 7 of 8 hebben gekregen om te kunnen starten in een auti-werking, behouden dit inschrijvingsverslag binnen het niveau tenzij de ouders een expliciete vraag hebben naar schoolverandering. Overstappen naar een type 9 school vereist in dat geval een nieuw verslag type 9 indien de betrokken school het type niet aanbiedt dat op het inschrijvingsverslag vermeld staat.

We wijzen erop dat leerlingen die een inschrijvingsverslag van een ander type hadden en pas nadien een diagnose ASS kregen, niet onder deze afspraken vallen. Voor deze leerlingen kan een herattestering naar type 9 gebeuren na stellen van de diagnose indien er vraag is naar wijziging van type.

Geldigheid inschrijvingsverslag

Inschrijvingsverslagen opgemaakt voor de start van het M-decreet blijven bruikbaar zolang er niets wijzigt aan de situatie van de betrokken leerling. Zolang de leerling binnen het betreffende niveau blijft en niet overstapt van gewoon naar buitengewoon of van buitengewoon naar gewoon blijft het inschrijvingsverslag geldig.

Wanneer nieuwe verslaggeving nodig?

Voor leerlingen met een inschrijvingsverslag:

Voor leerlingen met een gemotiveerd verslag:

Voor leerlingen met een verslag (Gezien de onduidelijkheid in de regelgeving werd afgesproken om niet met een addendum te werken). In onderstaande situaties is altijd een nieuw verslag nodig.

Voor leerlingen die binnen hun niveau van school veranderen binnen gewoon onderwijs of binnen buitengewoon onderwijs volstaat de bestaande verslaggeving indien er geen sprake is van typewijziging of wijziging opleidingsvorm.

Opheffen gemotiveerd verslag / verslag

Een verslag kan niet zomaar ‘opgeheven’ worden … we verwijzen voor basisonderwijs naar art. 15 §6   en voor secundair onderwijs naar art. 294 § 7 dat verduidelijkt onder welke voorwaarden een CLB het verslag kan opheffen.

Vanaf 1/9/18 kan ook een gemotiveerd verslag opgeheven worden.

Concrete afspraak: bij opheffen (gemotiveerd) verslag/inschrijvingsverslag wordt dit geregistreerd in LARS en wordt het papieren document vernietigd. Aan de school wordt gevraagd om alle kopieën te vernietigen.

Wat bij ‘verlies’ van origineel?

Indien het origineel (gemotiveerd) verslag na voldoende zoekpogingen niet meer terug te vinden is, kan een nieuw exemplaar uit LARS gehaald worden met vermelding dat het om een duplicaat gaat. Indien betrokken CLB (directie) intussen gewijzigd is, noteert deze op datum van nieuwe uitprint dat hij/zij bevestigt dat dit nog steeds het meest actuele (gemotiveerd) verslag is en dus nog geldig is.

Engagementsverklaring

De engagementsverklaring vervalt en dient niet meer gebruikt te worden.

Handtekeningen

Het BVR op de inhoud van het gemotiveerd verslag werd gewijzigd op 20/7/2018. De wijzigingen in dit BVR gaan in vanaf 1/9/18, en gelden bijgevolg voor de gemotiveerde verslagen met datum opmaak en ingangsdatum op of na 1/9/18. Een van de wijzigingen betreft de bepaling dat CLB-directie en ouders het gemotiveerd verslag tekenen. Als eerste dient de inhoud van het gemotiveerd verslag met de ouders te worden besproken en moeten ze de ruimte hebben om aanpassingen te suggereren. Vervolgens streven we ernaar het afgewerkt gemotiveerd verslag te laten tekenen op moment van het adviesgesprek. Indien dit niet haalbaar blijkt, wordt in onderling overleg met ouders verder afgesproken. Ofwel wordt het gemotiveerd verslag aan ouders bezorgd en kunnen deze na het tekenen dit document aan de school bezorgen. Ofwel bezorgt het CLB het gemotiveerd verslag aan de school en tekenen de ouders op school. Dit kan onderaan het gemotiveerd verslag of naast de contactgegevens.

De mogelijkheid om een gemotiveerd verslag op te maken zonder akkoord van ouders bestaat nog steeds. In dit geval ondertekenen ouders niet, en kan de ondersteuning niet leerlinggebonden worden ingezet.

Voor verslag is regelgevend niet bepaald dat ouders moeten tekenen. Uiteraard geldt hier ook dat de inhoud van het verslag met de ouders dient te worden besproken en ook hier moet de ruimte zijn voor ouders om aanpassingen te suggereren.

Inhoud Gemotiveerd verslag

De wijzigingen van het BVR op de inhoud van het gemotiveerd verslag wijzigen een aantal zaken wat de rubrieken in het gemotiveerd verslag betreft. We passen de sjablonen op dit moment niet meer aan gezien de periode van het schooljaar. In de loop van schooljaar 2018-2019 worden de nodige aanpassingen gedaan in LARS.

Advies bij gebruik van de bestaande sjablonen:

Aandachtspunten (kritische succesfactoren)

Schrijfwijzer

Algemeen

Gegevens gegenereerd uit LARS

Richtlijnen rond opmaak gemotiveerd verslag bij schoolverandering

Bij schoolverandering zijn twee scholen en vaak ook twee CLB-teams betrokken die een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen. Dit impliceert dat er zeer goede afspraken moeten gemaakt worden tussen alle betrokken partijen. We schrijven hiervoor richtlijnen uit, waarbij we gemakkelijkheidshalve over het ‘huidig’ CLB-team en het ‘toekomstig’ CLB-team spreken. Deze twee teams kunnen behoren tot eenzelfde CLB, maar kunnen ook tot een ander CLB behoren.

Noot: Bij opmaak verslag in geval van schoolverandering geldt dat het huidig CLB altijd het verslag finaliseert zodat de ouders de keuze hebben tussen gewoon en buitengewoon onderwijs.

Algemeen principe

Gezien de toekomstige school moet bepalen of er ondersteuning nodig is vanuit het ondersteuningsmodel, hanteren we als algemeen principe dat het toekomstige CLB-team samen met de toekomstige school finaal beslissen of aan de voorwaarden voor opmaak gemotiveerd verslag voldaan is. Het formaliseren van het advies en het finaliseren van het gemotiveerd verslag gebeurt dus in principe door het toekomstig CLB.

We adviseren een ‘warme overdracht’ waarbij het huidig CLB-team reeds voor de effectieve overstap naar de nieuwe school overleg pleegt met de toekomstige school en het toekomstig CLB-team, zodat geen kostbare tijd verloren gaat.

Overgang binnen gewoon basisonderwijs of gewoon secundair onderwijs

voor leerlingen die reeds beschikken over een gemotiveerd verslag:

Het gemotiveerd verslag blijft geldig. De toekomstige school beslist of ze een vraag tot ondersteuning stellen.

voor leerlingen die nog niet beschikken over een gemotiveerd verslag:

Het algemeen principe geldt, tenzij geoordeeld wordt door het huidig CLB-team dat een ‘snelle’ opstart van ondersteuning bij de start van de schoolverandering noodzakelijk is. In dat geval kan het huidig CLB-team het gemotiveerd verslag finaliseren, na overleg met de toekomstige school en het toekomstig CLB-team. Belangrijk hierbij is dat ouders door het huidig CLB-team geïnformeerd dienen te worden over het feit dat de toekomstige school finaal beslist of er wel of niet wordt aangemeld bij het ondersteuningsnetwerk of de BuO-school met een vraag naar ondersteuning.

Overgang van gewoon basis naar gewoon secundair onderwijs

Duidelijke nood aan ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel

Indien duidelijk is dat ongeacht welke school gekozen wordt, ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel zal nodig zijn, dan finaliseert het huidig CLB-team het gemotiveerd verslag (inclusief formalisering in LARS). Idealiter gebeurt dit na overleg met de toekomstige school en het toekomstig CLB-team om te vermijden dat verkeerde verwachtingen worden geschapen. De toekomstige school beslist immers  of ze wel of niet aanmelden voor ondersteuning. Dit dient door het huidige CLB-team ook duidelijk aangegeven te worden aan ouders.

Twijfel over de nood aan ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel

Indien niet volledig duidelijk is of ondersteuning nodig is vanuit het ondersteuningsmodel, wordt het gemotiveerd verslag niet gefinaliseerd door het huidig CLB-team, maar wordt gezorgd voor een warme overdracht naar de toekomstige school en het toekomstige CLB-team. Ook in deze situatie zal het de verantwoordelijkheid zijn van de toekomstige school om aan te melden als geoordeeld wordt met het toekomstige CLB dat het gemotiveerd verslag gefinaliseerd kan worden. Gezien de aanpassingen in LARS, dient er niet meer met 2 CLB in één Word-document gewerkt te worden.

 

Wel dient het huidig CLB-team voor een goede registratie in LARS te zorgen:

Te volgen stappen door het toekomstig CLB-team:

Aandachtspunten inzake timing:

Inschatting dat ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel niet nodig is.

Huidig CLB-team registreert alle informatie die tot deze conclusie geleid heeft in LARS, maar gaat niet over tot ‘formaliseren’ attest en maakt dus geen gemotiveerd verslag. In overleg met ouders wordt bekeken in welke mate het gewenst is dat toch een warme overdracht voorzien wordt naar de nieuwe school en het nieuwe CLB-team.

Overgang van buitengewoon naar gewoon onderwijs binnen een niveau

Indien duidelijk is tijdens de evaluatie op de klassenraad van het buitengewoon onderwijs dat het gemeenschappelijk curriculum binnen het gewoon onderwijs haalbaar is, adviseren we dat het huidig CLB-team het verslag opheft of dit wijzigt naar een gemotiveerd verslag als ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel bijkomend aangewezen is om het gemeenschappelijk curriculum te kunnen volgen.

Dit is belangrijk gezien de impact op het inschrijvingsrecht Op deze manier kan de leerling zich onverkort inschrijven in een school voor gewoon onderwijs naar keuze.

Indien er twijfel is tijdens de evaluatie op de klassenraad van het buitengewoon onderwijs over de haalbaarheid van het gemeenschappelijk curriculum binnen het gewoon onderwijs, blijft het bestaande verslag behouden en wordt de leerling ingeschreven onder ontbindende voorwaarde. In dat geval oordeelt het toekomstig CLB samen met de toekomstige school of het verslag dient omgezet te worden in een gemotiveerd verslag of niet. Het resultaat van deze afweging kan ook het ‘opheffen van het verslag’ zijn zonder opmaak van een gemotiveerd verslag in geval er geen ondersteuning nodig is vanuit het ondersteuningsmodel.

Overgang van buitengewoon basisonderwijs naar secundair onderwijs

Indien na overleg met ouders en op basis van de evaluatie op de klassenraad van het buitengewoon basisonderwijs overeengekomen wordt dat de leerling verder nood heeft aan een IAC of buitengewoon secundair onderwijs, finaliseert het huidig CLB-team het verslag. Hiermee hebben ouders de keuze om zich in te schrijven in het gewoon onderwijs (onder ontbindende voorwaarde) of in buitengewoon secundair onderwijs.

Indien na overleg met ouders en op basis van de evaluatie op de klassenraad van het buitengewoon basisonderwijs geen consensus is over de noodzaak van een IAC én de ouders kiezen voor gewoon secundair onderwijs, adviseren we om in elk geval contact op te nemen met de nieuwe school en het nieuwe CLB. In overleg met alle actoren (inclusief ouders) wordt bekeken in welke mate het nodig is dat het huidig CLB het verslag finaliseert dan wel een gemotiveerd verslag maakt. Indien huidig CLB verslag finaliseert, betekent dit een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Indien er geen gefinaliseerd verslag is met ingangsdatum 1 september van het lopende schooljaar, betekent dit een onverkorte inschrijving.

 

Indien tijdens de evaluatie op de klassenraad van het buitengewoon basisonderwijs geoordeeld wordt dat het gemeenschappelijk curriculum binnen het gewoon secundair onderwijs haalbaar is, gelden dezelfde adviezen als opgenomen onder overgang van gewoon basis naar gewoon secundair onderwijs  .

Verplichte herevaluatie in type Basisaanbod

Visie op verplichte herevaluatie in type basisaanbod

ISC staat principieel achter het idee dat er in alle types en dus ook in type basisaanbod (verder afgekort als BA) binnen het proces van handelingsplanning alertheid moet zijn voor die leerlingen waarbij een terugkeer naar gewoon onderwijs tot de mogelijkheden behoort. De wettelijke verplichting om dit voor alle leerlingen systematisch te doen, geldt echter enkel in type BA. In samenwerking met de onderwijskoepels en begeleidingsdiensten ondersteunen de centrumnetten of POC’s hun CLB in het uitwerken van een plan van aanpak rond deze verplichte herevaluaties. Het wijzigingsdecreet , verandert niets aan de verplichting om te evalueren (op het einde van het tweede schooljaar in basisonderwijs en na de opleidingsfase in buitengewoon secundair onderwijs).

We leggen de focus op het doorlopen van een goed proces samen met de leerling, ouders, scholen en CLB. We adviseren dan ook om hier prioriteit aan te geven in de trajecten rond herevaluatie type BA. We vinden het wenselijk om in dit proces maximaal[1] te kunnen inzetten op contacten met leerlingen, ouders en scholen.

Voor de huidige herevaluaties (schooljaar 2017-2018) van leerlingen die niet van school veranderen, kan een verwijzing volstaan naar de informatie die werd verzameld door de school (in de handelingsplanning) en door CLB (in het multidisciplinair dossier CLB). Op deze manier kunnen we als CLB meer tijd besteden aan het lopen van kwaliteitsvolle trajecten en inzetten op een degelijk proces, eerder dan te focussen op de administratie en het eindproduct (= nieuw verslag). Gezien de werkdruk binnen CLB en de hoge taakbelasting, dient er geprioriteerd te worden en dit ten voordele van effectieve contacten met alle betrokkenen.

Vanaf het schooljaar 2018-2019 pleiten we voor een goed gebruik van LARS 4 en het registreren van de acties die in de loop van het schooljaar gebeuren. Dit betekent tijdswinst bij de administratie die vanaf 2019 in voege zal zijn (aan de hand van een addendum).

Administratieve afhandeling van de herevaluatie (schooljaar 2017-2018)

Minimale verwachtingen ten aanzien van het proces

We verwachten dat vóór de klassenraad waarop advies gegeven wordt, een lid van het CLB-team minstens één contact heeft met ouders/leerling om zicht te krijgen op hun wensen en verwachtingen. In die situaties waarin ouders moeilijk bereikbaar zijn, verwachten we dat uit het CLB-dossier duidelijk blijkt dat er minstens pogingen zijn gedaan om ouders te bereiken.

Minimale registratie in LARS[4]

Het nieuwe verslag wordt opgeladen bij de activiteit ‘formaliseren attest’ in Word-versie (niet enkel in pdf).

Opheffen verslag

Noot: een verslag dat opgeheven is, moet niet terug opgeladen worden in LARS!

Wat indien de word-versie van het oorspronkelijk verslag niet ter beschikking is?

Indien het oorspronkelijk verslag niet als Word-versie werd opgeladen in LARS, zijn er verschillende mogelijkheden. We raden aan om per school of per casus te bekijken welke mogelijkheid het minst planlast met zich meebrengt en meest efficiënt is:

Richtlijnen rond het bewaren van gemotiveerde verslagen, verslagen en inschrijvingsverslagen in relatie tot het ondersteuningsmodel

Algemeen

De richtlijnen in deze nota handelen enkel over het bewaren van het gemotiveerd verslag, verslag of inschrijvingsverslag voor leerlingen in het gewoon onderwijs. Voor alle andere documenten  geldt de regelgeving rond overdracht leerlinggegevens: overdracht van deze gegevens gebeurt niet indien ouders zich hier expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de gegevens te hebben ingezien.

Bij twijfel over de geldigheid van een gemotiveerd verslag / verslag / inschrijvingsverslag wordt contact genomen met het begeleidend CLB.

Indien het gemotiveerd verslag / verslag / inschrijvingsverslag niet meer geldig is (omwille van typewijziging / wijziging opleidingsvorm / wijziging van GV naar V of vice versa / opheffing), blijkt dit uit een correcte registratie in LARS. Het origineel GV / V / IV dat niet meer geldig is wordt vernietigd. Ook alle kopieën dienen vernietigd te worden.

Bij overgang van basis naar secundair is in elk geval nieuwe verslaggeving nodig. Gemotiveerde verslagen en verslagen niveau basis zijn niet geldig in secundair onderwijs. Bij de overgang van basis naar secundair is geen registratie van ‘opheffing’ nodig.

De regelgeving bepaalt dat  een gemotiveerd verslag of verslag na opmaak door het CLB aan de ouders wordt bezorgd. Ouders bezorgen het gemotiveerd verslag of verslag aan de directeur van de school.  In onderling overleg kan hiervan afgeweken worden. Vanuit praktische overwegingen wordt vaak met ouders de afspraak gemaakt dat CLB het gemotiveerd verslag of verslag rechtstreeks aan de school bezorgt. Ouders krijgen steeds een kopie.

Bij opmaak van andere verslaggeving door CLB, krijgen ouders ook steeds  een exemplaar of kopie.

Ondersteuners krijgen toegang tot informatie die voor hen relevant is.

Relevante regelgeving

BVR inhoud gemotiveerd verslag en attest – art. 4 en 5

Decreet Basisonderwijs – art. 31

Codex Secundair – art. 123/6

Omzendbrieven inschrijvingsrecht basis en secundair

(basis) art. 9.1.6.3 en 9.1.6.4

(secundair) art. 10.1.5.3 en 10.1.5.4

Voor leerlingen aangemeld bij een ondersteuningsnetwerk / BuO-school:

 1. op basis van een gemotiveerd verslag:

De regelgeving is op dit punt duidelijk. Het gemotiveerd verslag dient bewaard te worden in het leerlingendossier van de school waar de leerling is ingeschreven. Bij vertrek uit de school wordt het origineel gemotiveerd verslag terugbezorgd aan ouders en is de school verplicht een kopie te bezorgen aan de nieuwe school. Ouders dragen de verantwoordelijkheid om het origineel gemotiveerd verslag aan de nieuwe school te bezorgen.

 1. op basis van een verslag:

De regelgeving is op dit punt duidelijk. Het verslag dient bewaard te worden in het leerlingendossier van de school waar de leerling is ingeschreven. Bij vertrek uit de school wordt het origineel verslag terugbezorgd aan ouders en is de school verplicht een kopie te bezorgen aan de nieuwe school. Ouders dragen de verantwoordelijkheid om het origineel verslag aan de nieuwe school te bezorgen. Indien het verslag werd opgeheven door het CLB[7] dienen alle kopieën vernietigd te worden.

 1. op basis van een inschrijvingsverslag (pre M-decreet)

Indien er sprake is van een inschrijving onder ontbindende voorwaarde op basis van een bestaand inschrijvingsverslag (leerling komt uit BuO), is het inschrijvingsverslag aanwezig op de school[8] en wordt dit inschrijvingsverslag bewaard in het leerlingendossier.

Indien het  gaat om een onverkorte inschrijving (ex-GON-leerling of reeds een paar jaar ingeschreven in gewoon onderwijs) bevindt het originele inschrijvingsverslag zich in de meeste situaties in de laatste (dienstverlenende) BuO-school. Gezien het tijd en energie kost om de originele documenten bij deze school op te vragen, worden de volgende afspraken gemaakt:

Een inschrijvingsverslag behoort NIET tot de documenten die verplicht moeten worden overgedragen bij schoolverandering. Voor deze documenten verwijzen we naar de regelgeving inzake overdracht van leerlingengegevens.

 1. op basis van een HGD-traject (enkel type 3)

Indien voor deze leerlingen verslaggeving werd gemaakt door CLB, wordt deze bewaard in het leerlingendossier van de school waar de leerling les volgt. Deze verslaggeving moet NIET verplicht worden doorgegeven bij schoolverandering ! Ook voor deze documenten verwijzen we naar de regelgeving inzake overdracht van leerlingengegevens.

We wijzen erop dat vanaf 1/9/18 ook voor deze groep leerlingen een volwaardig gemotiveerd verslag nodig is. Leerlingen die op basis van een HGD-traject werden aangemeld voor ondersteuning en nog verder nood hebben aan ondersteuning in ‘18-’19 dienen een gemotiveerd verslag te hebben tegen 1/1/19.

                        /


[1] Maximaal inzetten op contacten met leerlingen, ouders en school betekent niet dat CLB op elke klassenraad zal aanwezig zijn. In onderling overleg wordt gezocht naar de meest efficiënte manier van werken.

[2] Gezien de conclusie in dit verslag een weergave is van het traject dat gelopen werd door het CLB verbonden aan de school type BA, dient dit ook aangepast te worden bij de identificatiegegevens. Het oude team kan immers niet verantwoordelijk gesteld worden voor de conclusie dat verlenging type BA noodzakelijk is.

[3] Indien het CLB-team oordeelt dat (een deel van) de informatie uit het bestaande verslag niet meer correct is, kan deze uiteraard aangepast of verwijderd worden.

[4] Sommige ‘activiteiten’ kunnen meer dan één keer voorkomen binnen het traject.

[5] Indien gezamenlijk overleg : één activiteit; indien apart overleg: twee of meer activiteiten

[6] Indien geen consensus bereikt wordt, zal het CLB-team in het belang van de leerling oordelen of het bestaande verslag behouden blijft, opgeheven wordt of een nieuw (gemotiveerd) verslag gemaakt wordt. Indien onenigheid blijft bestaan, kan een beroep gedaan worden op de Vlaamse Bemiddelingscommissie.

[7] De ‘opheffing’ wordt correct geregistreerd in LARS

[8] Bij vertrek uit buitengewoon onderwijs dient de school BuO het (inschrijvings)verslag aan ouders te bezorgen. Ouders bezorgen het (inschrijvings)verslag aan de school waar men wenst in te schrijven.