Ab imo pectore[1]

Projekts “Pirms 100 gadiem dzima valsts”

Konkursa nolikums

NOLIKUMS 10., 11. KLAŠU KONKURSAM

1.Konkursa mērķis 

Aktīvas pilsoniskās apziņas veidošana, nodrošinot iespēju domāt un darboties radoši brīvi, patstāvīgi un izpausties.

2. Konkursa uzdevumi

1) īstenot starppriekšmetu saikni;

2) papildināt zināšanas par Latvijas vēstures norisēm Baltijas un pasaules vēstures kontekstā;

3) attīstīt analītisko un kritisko domāšanu, pilnveidojot prasmes darbā ar dažādiem vēstures avotiem;

4) veidot vēsturisko empātiju, apzinoties savu identitāti;

5) mācīties plānot savu laiku;

6) veicināt spēju argumentēti pamatot savu viedokli ar precīziem faktiem;

7) attīstīt sadarbības prasmes (dažādos līmeņos);

8) izprast līdzatbildību kultūrvides veidošanā un saudzēšanā;

9) mācīties pasniegt informāciju, ievērojot konkrētību un precīzu laika atspoguļojumu.

3. Konkursa tēma „Tā tapa Latvija!”

Anotācija: Konkurss, veltīts Latvijas 100. gadskārtai, risināsies no 2015./2016. līdz 2018./2019. mācību gadam Latvijas (2015./2016. m.g., 2017./ 2018. m.g.) un Baltijas (2018./2019. m.g.) mērogā. Mērķa auditorija ir 10., 11. klašu skolēni, kuru uzdevums ir uzrakstīt argumentētu eseju par  brīvi izvēlētu notikumu Latvijas vēsturē un tā ietekmi uz Latvijas valsts veidošanos. 30 labāko eseju autori tiks uzaicināti uz finālsacensībām Rīgā 23. un 24. martā.

Konkurss veidos elastīgu domāšanas stilu, ļaus saskatīt pasaules vēstures ietekmi uz Latvijas vēstures norisēm un skolēna dzimtas attīstību, veidos izpratni par norisēm sabiedrībā.

4. Konkursa dalībnieki ir 10., 11. klašu skolēni.

Darbs veicams individuāli. Skolēns var izvēlēties darba konsultantu – skolotāju.

5. Darbu iesniegšana

Darbus līdz 2018. gada 20. aprīlim jānodod Rīgas 64. vidusskolā vai jānosūta pa pastu.

Darbu iesūtīšanas adrese:

Pēterim Plakanam / konkursam "Mana Latvija caur gadsimtiem"

Rīgas 64. vidusskola

Ūnijas iela 93

Rīgā, LV-1084

Darbus var nosūtīt elektroniski (e-pasts peteris.plakans@gmail.com un  jolantalankovska@gmail.com).

6. Darbu noformējums

Iesniedzamais darbs veicams argumentētas esejas formā. 1 – 2 lapas datorrakstā Times New Roman 12.

Darba titullapā norāda esejas tēmu, autora vārdu un uzvārdu, e-pastu, skolu, konsultanta vārdu un uzvārdu.

7. Vērtēšana

Komisija izvērtē darbus. Finālistiem – punkti par veiktajām aktivitātēm 2. kārtā individuāli un grupās. Konkursa organizatori sazināsies ar labāko darbu autoriem individuāli  titullapā norādītajā e-pastā.

30 finālisti tiksies Rīgā 27. un 28. aprīlī, kur risināsies konkursa otrā kārta četros posmos – radošas aktivitātes (muzeju apmeklējums, erudītu spēle, orientēšanās sacensības ,,Mana un tava Rīga”, izklaides pasākumi) un apbalvošana.

Darbā vērtē:

1. Izvēlētās tēmas  pamatojumu, atbilstību.

2. Vizuālo noformējumu, tā oriģinalitāti.

3. Darba zinātniskumu.

4. Finālistiem – punkti par veiktajām aktivitātēm 2. kārtā individuāli un grupās.

8. Vērtēšanas komisija 

Bc. hist. Pēteris Plakans ( Rīgas 64.vsk., Rīgas 64.psk.), bc. hist. E.Sviklis (Rīgas 64. vsk.), mag. hist. J.Lankovska ( Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Privātā vsk. ,,Klasika”), bc. hist. M.Kārkliņa (Rīgas 64. vsk.), prof. dr. hist. G. Straube (LU VFF), prof. dr. hist. Ē. Jēkabsons (LU VFF), doc. dr. hist. A. Šnē (LU VFF).

9. Dalībnieku apbalvošana

Konkursa noslēguma sarīkojums paredzēts 2018. gada 28.aprīlī. Finālisti un konsultanti saņem apliecības par piedalīšanos konkursā. Konkursa atbalstītāji piešķir dalībniekiem balvas. Apbalvošana notiek Rīgas 64. vidusskolā. Labākie darbi tiks uzaicināti

10. Konkursa rīkotāji un atbalstītāji

Konkursu rīko Rīgas 64. vidusskola, Privātā vidusskola ,,Klasika” un Āgenskalna Valsts ģimnāzija. Konkursu finansē SLF “Asni”. Konkursu atbalsta LU VFF, Vēstures skolotāju biedrība, RIIMC, RPKIA muzejs “Rīgas Jūgendstila centrs”,  Latvijas Kara muzejs, ,,BALTA EKO”SIA, apgāds “Mansards”.

11. Informācija par konkursu

1. Rīgas 64. vidusskolas mājas lapā, Privātās vidusskolas ,,Klasika”  mājas lapā , Āgenskalna Valsts ģimnāzijas mājas lapā

2. sazinoties ar projekta koordinatoriem Pēteri Plakanu (e-pasts peteris.plakans@gmail.com), Jolantu Lankovsku (e-pasts jolantalankovska@inbox.lv)

3. projekta facebook kontā.


[1] No visas sirds