Published using Google Docs
Procedury-całość
Updated automatically every 5 minutes

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5

Społecznego Towarzystwa Oświatowego

w Milanówku

Procedura organizacji pracy SLO Nr 5 STO w Milanówku od 1 września 2021 r. i postępowania prewencyjnego pracowników i uczniów w czasie zagrożenia epidemicznego

I. Cel

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły/placówki w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.

II. Zakres procedury

Procedurę należy stosować w szkole oraz podczas zajęć organizowanych przez szkołę

III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor szkoły

IV. Postanowienia ogólne

1. Do szkoły może przychodzić tylko:

a) uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji

w warunkach domowych.

4. Przez objawy o których mowa w pkt. 1a) rozumie się:

5. Należy ograniczyć na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe

lub dezynfekcja rąk).

6. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych przez

dyrektora miejscach.

7. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami

wskazującymi na infekcję dróg oddechowych

8. Wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia.

V. Higiena i dezynfekcja

1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych

standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu

i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Obowiązkowe jest noszenie maseczek

w przestrzeniach ogólnodostępnych.

3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.

4. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr.

5. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym

przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych,

ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym

blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników. Każde pomieszczenie jest minimum raz dziennie dezynfekowane urządzeniem UV-C przez minimum 15 minut

6. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu.

7. Przed wejściem do budynku szkoły i szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.

8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia

rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.

VI. Organizacja pracy szkoły

1. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która :

2. Dopuszcza się możliwość zmiany czasu prowadzenia zajęć edukacyjnych, jednak nie krócej niż 30

min. I nie dłużej niż 60 min., zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć ustalony w

tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Zaleca się organizację przerw dla uczniów w miarę możliwości na świeżym powietrzu.

4. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.

5. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustala się

bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem lekcji:

6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku

szkolnym ucznia. Zaleca się przychodzenie do szkoły z własnym laptopem/chromebookiem

9. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.

11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów

12. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na określonych zasadach, uwzględniających dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczonych w bibliotece.

VII. Przygotowywanie i wydawanie posiłków

1. Korzystanie z dystrybutorów wody przez uczniów odbywa się zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zamieszczonymi na stronie: https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-wplacowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/ 

2. Szczególną uwagę należy zwrócić na używanie przez uczniów własnych kubków i sztućców

3. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.

1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu - sala nr 12.

2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora.

3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:

jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić

rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły/placówki) i przypomnieć

o obowiązku skorzystania z porady medycznej.

4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących

objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.

5. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.

6. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia ucznia.

7. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.

9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.

10. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę

zaistniały przypadek.

11. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę służbową.

 

X. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

1. Definicja KONTAKTU obejmuje:

a) każdego pracownika szkoły i ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,

c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:

a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie

samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan

zdrowia,

b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności

udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia

wywiadu odnośnie stanu zdrowia,

c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność,

problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarnoepidemiologiczną

3. Pozostali pracownicy szkoły i nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków

ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju

tych objawów przez służby sanitarne.

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

XI. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji

i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje

stosowną decyzję o zamknięciu placówki lub zmianie modelu kształcenia lub innych środkach

prewencyjnych.

2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący

i kuratora oświaty

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do

stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę.

5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba zakażona.

Załącznik nr 1

INSTRUKCJA BHP POMIARU TEMPERATURY TERMOMETREM ELEKTRONICZNYM

1. Pomiaru temperatury dokonuje pracownik wyznaczony przez dyrektora szkoły.

2. Należy uzyskać zgodę pracowników/rodziców/opiekunów prawnych dziecka na pomiar

temperatury ciała.

3. Przed pierwszym użyciem termometru użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się

z instrukcją obsługi producenta urządzenia.

4. Podczas pomiaru, ze względu na przenoszenie się wirusa drogą kropelkową, nie należy ze

sobą rozmawiać.

5. Osoba dokonująca pomiaru temperatury wykonuje go w masce/przyłbicy i jednorazowych

rękawiczkach ochronnych.

6. Termometr po zakończonej pracy lub gdy nastąpił kontakt fizyczny z osobą, której dokonuje

się pomiaru temperatury, należy zdezynfekować.

Załącznik nr 2

Syntetyczne wytyczne dla uczniów - zasady

Załącznik nr 3

A,B,C zachowania zasad bezpieczeństwa w szkole - dla nauczycieli

Załącznik nr 4

Regulamin pracy biblioteki szkolnej SLO Nr 5 w Milanówku (w warunkach reżimu sanitarnego).

Załącznik nr 5

Chromebooki - instrukcja sanitarna