Лізингодавець: Товариства з обмеженою відповідальністю “Українська Інвестиційно-Аналітична Компанія”, керуючись Законом України «Про фінансовий лізинг», а також ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, публічно пропонує необмеженому колу осіб можливість отримання послуг фінансового лізингу, для чого публікує даний Договір про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ТЛУМАЧЕННЯ

1.1 Наступні терміни, що використовуються у цьому Договорі, мають таке значення: Сторони за Договором – Лізингодавець та Лізингоодержувач

«Автомобіль» означає новий автомобіль або автомобіль, що був у використанні, який за технічним станом відповідає нормативам і стандартам, що є чинними в Україні; «Лізингоодержувач» - фізична або юридична особа, зазначена в Заяві про приєднання до Договору

«Лізингодавець» – Товариства з обмеженою відповідальністю “Українська Інвестиційно-Аналітична Компанія”

«Заява про приєднання до Договору» - означає Особливі умови цього Договору із зазначенням істотних умов, підписанням якої, Лізингоодержувач дає свою згоду про приєднання до Договору на умовах визначених цим Договором. «Дата укладання Договору» означає дату вказану в статті 14.4 Заяви про приєднання до Договору

«Банківський День» означає день, коли банківська система України дозволяє здійснити перерахунок коштів;

«Строк лізингу» означає строк, вказаний у статті 14.1.2 Заяви про приєднання до Договору; «Договори Страхування» означає Договори, які вказані у статті 14.2.1 Заяви про приєднання до Договору;

«Заборгованість» означає залежно від контексту (і) грошові зобов’язання Лізингоодержувача перед Лізингодавцем, строк сплати за якими настав або (іі) суму коштів за такими грошовими зобов’язаннями;

«Фінансовий лізинг» означає надання в платне володіння та користування Лізингоодержувачу Автомобіля на умовах Договору;

«Період Сплати» означає період, визначений у статті 14.1.4 Заяви про приєднання до Договору;

«Повідомлення про Подію Дефолту» означає Повідомлення, про яке йдеться у статті 8.2.1 Договору;

«Подія Дефолту» має значення, яке надається цьому терміну у статті 8.1 Договору;

«Канали зв’язку» – засоби комунікації Лізингодавця з Лізингоодержувачем, у тому числі, але не виключно:

- sms-повідомлення;

- електронні повідомлення, надіслані за допомогою viber, WhatsApp

- Електронна пошта (e-mail);

- письмові повідомлення, надіслані за допомогою ПАТ «УКРПОШТА» та/або кур’єрських служб доставки. «Транзитний Рахунок» означає рахунок, який зазначений у статті 14.1.5 Заяви про приєднання до Договору для зарахування коштів, спрямованих на погашення заборгованості Лізнгоодержувача перед Лізингодавцем за цим Договором, для подальшого зарахування на рахунок Лізингодавця р/р 26507050200538 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м.Дніпропетровськ, МФО 305299, ЄДРПОУ(ДРФО) 38658875

«Щомісячний Платіж» означає лізинговий платіж , а саме суму коштів у розмірі, визначеному статтею 14.3 Заяви про приєднання до Договору, яку Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю щомісяця з метою погашення Заборгованості.

1.2 Якщо не зазначено інше, посилання в Договорі на:

1) статті, стаття або додаток, якщо не зазначено інше, є посиланням на статтю або стаття цього Договору або додаток до цього Договору;

2) будь-яку «Сторону» та будь-яку іншу особу повинне тлумачитися як таке, що включає її правонаступників та дозволених правонабувачів;

3) будь-який документ або договір включає посилання на такий документ або договір зі змінами та доповненнями, укладеними його сторонами у будь-який час, та на будь-який документ або договір, що замінює такий вперше зазначений документ.

«Пристрій GPS» означає пристрій прийому-передачі даних для супутникового моніторингу автомобілей, до якого він приєднаний, використовуючий (супутникові системи) Global Positioning System для точного визначення месцезнахождения автомобіля.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Лізингодавець на умовах фінансового лізингу передає у платне володіння та користування Предмет лізингу (надалі - “Предмет лізингу”), найменування, марка, модель, комплектація, рік випуску, ціна одиниці, кількість і загальна вартість якого на момент укладення Договору наведені в п.14.1.1 Заяви про приєднання до Договору, Додатку 1 «Специфікація» (надалі - “Специфікація”), а Лізингоодержувач зобов’язується прийняти Предмет лізингу та сплачувати Щомісячні платежі та платежі по відшкодуванню витрат Лізингодавця, пов’язаних з виконанням Договору, на умовах цього Договору. По закінченню строку лізингу, до Лізингоодержувача переходить право власності на Предмет лізингу згідно умов цього Договору (за виключенням випадків, передбачених Договором та/або законодавством).

2.2 Строк користування Лізингоодержувачем Предметом лізингу, далі Строк лізингу, зазначений в п.14.1.2 Заяви про приєднання до Договору і складається з періодів (місяців) лізингу зазначених в Додатку 2 «Графік сплати лізингових платежів» до Договору (надалі – “Графік”) та починається з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі Предмета лізингу, але, в будь-якому випадку, не може бути менше одного року.

2.3 Предмет лізингу, зазначений в п.14.1.1 Заяви про приєднання до Договору протягом строку дії цього Договору передається Лізингоодержувачу для використання його згідно мети зазначеної в п.14.1.3 Заяви про приєднання до Договору.

2.4 Предмет лізингу є власністю Лізингодавця протягом усього строку дії даного Договору. В разі переходу права власності на Предмет лізингу від Лізингодавця до Лізингоодержувача згідно умов цього Договору, Предмет лізингу по закінченню Строку лізингу Лізингоодержувачем не повертається.

2.5 Цей Договір публічно доводиться необмеженому колу осіб для отримання послуги фінансового лізингу шляхом його розміщення (публікації): - офіційному веб-сайті Лізінгодавця: www.5555.com.ua  (постійно доступний для

ознайомлення);

- у куточках споживачів Лізингодавця (постійно доступний для ознайомлення).

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ, ВИКОРИСТАННЯ, УТРИМАННЯ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ПРЕДМЕТА ЛІЗИНГУ.

3.1 Лізингодавець реєструє Предмет лізингу на своє ім’я.

3.2 Приймання Лізингоодержувачем Предмета лізингу в лізинг оформлюється шляхом складання Акту. Підписання Лізингоодержувачем Акту підтверджує в т.ч. належну якість, комплектність, справність Предмета лізингу і відповідність Предмета лізингу вимогам Лізингоодержувача та умовам Договору. З моменту підписання Сторонами Акту, до Лізингоодержувача переходять усі ризики, пов'язані з користуванням та володінням Предметом лізингу (в тому числі ризики, пов’язані з відшкодуванням збитків та шкоди, завданої третім особам внаслідок користування Предметом лізингу). З моменту підписання Акту, Лізингоодержувач несе повну цивільну відповідальність перед третіми особами за його використання, відшкодовує у повному обсязі шкоду третім особам, заподіяну внаслідок експлуатації Предмета лізингу. Ризик невідповідності Предмета лізингу цілям використання цього Предмета лізингу несе Лізингоодержувач.

3.3 В разі виникнення у Лізингодавця додаткових витрат, пов’язаних з доставкою, передачею, реєстрацією, проведенням обов’язкових технічних оглядів Предмета лізингу, Лізингодавец включає такі витрати в щомісячний платіж, а Лізингоодержувач повинен сплатити ці витрати 3.4 Використовування Лізингоодержувачем Предмет лізингу здійснюється за його призначенням та згідно умов даного Договору.

3.5 На період Строку лізингу Лізингоодержувач утримує Предмет лізингу в справному стані, дотримується відповідних стандартів, технічних умов, правил експлуатації, інструкції та гарантійних умов (вимог) Продавця (виробника) Предмета лізингу; проводить за власний рахунок в строк, встановлений виробником Предмета лізингу, поточне технічне обслуговування, в т.ч. необхідне для збереження гарантійного обслуговування Предмета лізингу; проводить ремонт (в тому числі капітальний) Предмета лізингу, додержується вимог до використання, утримання, технічного обслуговування та зберігання Предмету лізингу згідно чинного законодавства, цього Договору, умов договору страхування Предмету лізингу та Правил страхування страховика, який здійснює страхування.

3.6 Лізингоодержувач протягом Строку лізингу в строки, передбачені чинним законодавством, повинен надавати Предмет лізингу для проведення обов’язкових технічних оглядів відповідними державними органами та не допускати до експлуатації (керування) Предмета лізингу осіб, що не мають відповідних знань та кваліфікації, осіб, що не мають посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії.

3.7 У випадку виходу з ладу Предмету лізингу Лізингоодержувач протягом 15 календарних днів повинен повідомити про це Лізингодавця, якщо до цього часу несправність не буде усунена (крім настання страхового випадку).

3.8  Лізингодавець надає свою згоду Лізингоодержувачу на передачу ним Предмету лізингу в оренду третім особам на умовах цього Договору. При цьому, договір оренди Предмету лізингу, повинен містити застереження, що Лізингоодержувач користується Предметом лізингу на умовах фінансового лізингу, а також праві Лізингоодержувача про дострокове розірвання договору оренди та обов'язки орендаря передати Предмет лізингу Лізінодателю в момент його вимоги. Укладення Лізингоодержувачем договору оренди на інших умовах, не є згодою Лізингодавця про передачу Предмета лізингу в оренду третім особам.

3.9 Лізингоодержувач має право експлуатувати Предмет лізингу по всій території України. У випадку зміни адреси базування Предмета лізингу, Лізингоодержувач зобов’язаний повідомити про це Лізингодавця протягом трьох робочих днів.

3.10 Лізингоодержувач не має права, без письмового дозволу Лізингодавця, здійснювати будь-які поліпшення Предмета лізингу, а в разі порушення цієї умови, усі зроблені таким чином поліпшення стають власністю Лізингодавця. Лізингоодержувачу забороняється погіршувати стан Предмету лізингу, змінювати його комплектацію тощо.

3.11 Лізингодавець не відшкодовує Лізингоодержувачу витрати по поліпшенню Предмета лізингу. Лізингоодержувач не має права на відшкодування Лізингодавцем вартості необхідних витрат або на зарахування їхньої вартості в рахунок лізингових платежів.

3.12 З дати прийому Предмета лізингу по Акту Лізингоодержувач відмовляється від будь- яких прямих чи непрямих претензій до Лізингодавця з приводу якості Предмета лізингу.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1 Нарахування відсотків за користування Предметом лізингу здійснюється щоденно, при цьому відсотки розраховуються на залишок невідшкодованої частини вартості Предмету лізингу за фактичну кількість днів користування Предметом лізингу, виходячи з 360 днів у році. Дата погашення в часовий інтервал нарахування відсотків не включається. Розрахунок відсотків за користування Предметом лізингу здійснюється щодня з дати підписання Графіку лізингових платежів (Додаток 2) до наміченого терміну сплати відсотків та / або за період, який починається з попередньої дати сплати відсотків і закінчується поточною датою сплати відсотків. Розрахунок відсотків проводиться до повного повернення вартості Предмету лізингу на суму непогашеної частини вартості Предмету лізингу.

4.2 Усі платежі за Договором Лізингоодержувач зобов’язаний здійснювати в національній валюті України (гривнях) відповідно до Графіку та умов цього Договору шляхом перерахування грошових коштів на Транзитний рахунок відкритий в АТ «ПриватБанк» для подальшого зарахування на поточний рахунок Лізингодавця. Лізингові платежі включають: платежі по відшкодуванню (компенсації) частини вартості Предмета лізингу; комісію Лізингодавцю за надання Предмету Лізингу, відсотки за користування Предметом лізингу (далі – «Відсотки»); комісію за проведення щомісячного моніторингу Предмета лізингу (далі - «Комісія»); платежі по відшкодуванню витрат адміністративних штрафів, пов’заних з порушеннями Лізингоодержувача, платежі по відшкодуванню інших витрат Лізингодавця, що пов’язані з виконанням цього Договору (в т.ч не зазначені в Договорі , але що можуть виникнути у Лізингодавця при виконанні Договору).

4.3 Авансовий лізинговийплатіж (включає в собі платіж по відшкодуванню Лізингодавцю витрат вартості та встановлення пристрою GPS, витрат Лізингодавця по оплаті пенсійного сбору, відшкодуванню витрат при реєстрації предмету лізингу за наявності) Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити протягом трьох банківських днів з моменту

надання рахунку Лізингодавцем. Лізингоодержувач має право здійснювати авансовий лізинговий платіж тільки на підставі наданного Лізингодавцем рахунку.

4.4 Погашення Заборгованності здійснюється шляхом сплати щомісячних платежів, відповідно до ст. 14.1.4, Графіку та умов цього Договору, Лізингоодержувач сплачує у Період сплати, починаючи з, наступного календарного місяця за календарним місяцем, в якому був підписаний Акт. . Якщо строк сплати будь-якого Щомісячного платежу припадає на неробочий (вихідний, святковий або ін.) день, то Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити такий платіж не пізніше останнього робочого дня, який передує такому вихідному (святковому та ін.) дню.

4.5 Лізингоодержувач здійснює погашення заборгованості шляхом внесення коштів на рахунок, відкритий в АТ “ПриватБанк”, з якого відповідні кошти перераховуються на користь Лізингоодавця.

4.6 З метою виконання зобов’язань щодо погашення Заборгованості, Лізингоодержувач доручає Лізингодавцю списувати кошти зі всіх своїх поточних рахунків у будь-якій валюті, за наявності на них необхідної суми коштів, не наданих у кредит, у межах сум, які підлягають сплаті Лізингодавцю за цим Договором, при настанні строків платежів (здійснювати договірне списання). Списання коштів здійснюється у порядку, встановленому законодавством. У випадку недостатності чи відсутності у Лізингоодкржувача коштів у національній валюті для погашення Заборгованості (в тому числі сплати неустойки), Лізингодавець має право списати кошти в іноземній валюті, у розмірі, еквівалентному сумі Заборгованості в національній валюті на дату погашення, і продати списану іноземну валюту на Міжбанківському валютному ринку України (далі — «МВРУ») (за курсом МВРУ для цієї операції на дату її проведення), з відшкодуванням Лізингодавцю витрат на сплату зборів, комісій і вартості наданих послуг.

4.7 Кошти, отримані Лізингодавцем від Лізингоодержувача для погашення Заборгованості, направляються для її погашення в такій черговості:

для відшкодування витрат/збитків, яких зазнав Лізингодавець за Договором ;

для оплати неустойки згідно із статтею 9 Договору;

для оплати простроченої Заборгованості за комісіями та винагородами;

для оплати простроченої Заборгованості за відсотками;

для оплати простроченої Заборгованості по відшкодуванню частини вартості Предмета лізингу;

сума, що залишилася, направляється на погашення поточної Заборгованості в такій послідовності: (1) витрати/збитки, (2) за комісіями та винагородами, (3) за відсотками, (4) відшкодування частини вартості Предмета лізингу.

Для уникнення сумнівів, Заборгованість за комісіями та винагородами, відсотками, відшкодуванням частини вартості Предмету лізингу, відшкодуваннями витрат/збитків Лізингодавцю вважається простроченою, якщо вона не погашена станом на останній день Періоду сплати, протягом якого вона повинна була бути погашена. У випадку перерахування Лізингоодержувачем платежів за цим Договором (як чергових лізингових платежів, так і комісій, штрафних санкцій і простроченої заборгованості) у порушення вищевказаної черговості, Лізингодавець має право самостійно перерозподілити отримані від Лізингоодержувача кошти, у відповідності з черговістю, викладеною в цьому пункті, шляхом проведення відповідних бухгалтерських проводок, а Лізингоодержувач

підтверджує свою згоду на це підписуючи цей Договір. При порушенні Лізингоодержувачем строків погашення заборгованності (відповідно до ст. 14.1.4 Заяви та Графіку лізингових платежів) понад 90 днів черговість погашення Заборгованості на власний розсуд Лізингодавця може бути змінена. При цьому додаткових узгоджень з Лізингоодержувачем не потрібні.

У разі, якщо після розподілення коштів, отриманих від Лізингоодержувача згідно черговості встановленої цим пунктом, частина коштів залишается нерозподіленою, вона спрямовується виключно на погашення заборгованості зі сплати вартості Предмета лізингу. У цьому випадку Лізингодавець самостійно, в односторонньому порядку вносить відповідні зміни до Графіку лізингових платежів, які повинні передбачати зменьшення загальної суми заборгованості за Договором, викладаючи Графік у новій редакції з урахуванням умов п.4.1. цього Договору стосовно порядку та процедури нарахування відсотків за користування Предметом лізингу.

Узгодження нової редакції Графіку з Лізингоодержувачем не здійснюється, що не впливає на чинність внесених до нього змін для обох сторін цього Договору.

4.8 Остаточне погашення Заборгованості здійснюється не пізніше дати, вказаної в статті 14.1.2 Заяви про приєднання до Договору. Сума остаточного погашення Заборгованості може відрізнятися від суми Щомісячного Платежу.

У випадку дострокового погашення зобов'язань за цим Договором , Лізингоодержувач сплачує у повному обсязі комісію за проведення щомісячного моніторингу Предмета лізингу згідно Додатку 2 (графік лізингових платежів) за весь Строк лізингу, якщо інше не передбачено Заявою про приєднання до Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1 Лізингодавець зобов’язується:

5.1.1 Надати Лізингоодержувачу Предмет лізингу протягом 30 днів з моменту підписання Сторонами цього Договору, але не раніше виконання зобов’язань за п.5.1.

5.1.2 Надати номер транзитного Рахунку згідно умов цього Договору

5.1.3 Забезпечувати Лізнгоодержувача консультаційними послугами з питань виконання цього Договору.

5.1.4 Направляти на погашення Заборгованості кошти, що надійшли на Транзитний Рахунок, відповідно до статті 4.7 цього Договору

5.1.5 В разі дострокового розірвання цього Договору прийняти Предмет лізингу

5.2 Лізингоодержувач зобов’язаний:

5.2.1 Сплатити Лізингодавцю платежі по відшкодуванню

вартості Предмету лізингу відповідно до Графіку та статті 14.1.3, 14.1.4 Заяви про приєднання до Договору

5.2.2 Сплатити Лізингодавцю відсотки, комісію за проведення щомісячного моніторингу Предмета лізингу та комісію за надання Предмета лізингу відповідно до Графіку, Акту- Спеціфікації та статті 14.1.3 ,14.1.4. 14.1.6 Заяви про приєднання до Договору

5.2.3 Сплатити Лізингодавцю платежі по відшкодуванню витрат адміністративних штрафів, пов’заних з порушеннями Лізингоодержувача при користуванні Предметом лізинга відповідно до статті 14.1.6, 14.3 Заяви про приєднання до Договору.

5.2.4 Сплатити Лізингодавцю комісію за проведення щомісячного моніторингу Предмета лізингу відповідно до Графіку та статті 14.1.3. 14.1.4 Заяви про приєднання до Договору.

5.2.5 Забезпечити безперешкодний доступ представникам

Лізингодавця до Предмета лізингу для проведення інспектування

Предмета лізингу та його наявність за останньою адресою базування,

повідомленою Лізингоодержувачем Лізингодавцю згідно умов цього Договору на час проведення інспектування, призначений Лізингодавцем.

5.2.6 Утримувати Предмет лізингу в справному стані, дотримуватись відповідних стандартів, технічних умов, правил експлуатації, інструкції та гарантійних умов (вимог) Продавця (виробника) Предмета лізингу; проводити за власний рахунок в строк, встановлений виробником Предмета лізингу, поточне технічне обслуговування, в т.ч. необхідне для збереження гарантійного обслуговування Предмета лізингу; проводити ремонт (в тому числі капітальний) Предмета лізингу. Додержуватися вимог до використання, утримання, технічного обслуговування та зберігання Предмету лізингу згідно чинного

законодавства, цього Договору, умов договору страхування Предмету лізингу та Правил страхування страховика, який здійснює страхування.

5.2.7 Своєчасно та в строки , передбачені чинним законодавством, надавати Предмет лізингу для проведення обов’язкових технічних оглядів відповідними державними органами та сплачувати при цьому всі необхідні платежі (податки та інш. збори).

5.2.8 Не допускати до експлуатації (керування) Предмета лізингу осіб,

що не мають відповідних знань та кваліфікації, осіб, що не мають посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії.

5.2.9 Негайно письмово повідомити Лізингодавця про Подію Дефолту у випадку

її настання та повернути Лізингодавцю Предмет лізингу .

5.2.10 Для здійснення останнього платежу по погашенню Заборгованності за цим Договором звернутися до Лізингодавця для отримання інформації про Заборгованість .

5.2.11 Надавати Лізингодавцю документи, що підтверджують його фінансовий стан або підтвердити свій фінансовий стан будь-яким іншим способом не рідше одного разу на рік, а при простроченні виконання зобов'язань за Договором – щоквартально протягом всього періоду несвоєчасного погашення Заборгованості.

5.2.12 Належним чином, своєчасно та в повному обсязі виконувати та дотримуватися усіх умов відповідних Правил страхування страховика.

5.2.13 В момент передачі Предмета лізингу та кожного наступного року страхування отримати у Лізингодаця копію Правил страхування, встановлених страховою компанією.

5.2.14 З моменту підписання цього Договору та протягом Строку лізингу здійснювати обов’язкове страхування цивільно – правової відповідальності власників наземних

транспортних засобів (в розумінні Закону України „Прообов’язкове страхування цивільно – правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”).

5.2.15 Протягом 3-х днів з моменту передачі Предмета лізингу облаштувати Предмет лізингу охоронною сигналізацією та підтримувати її в робочому стані протягом всього Строку лізингу.

5.2.16 У разі передачі Предмету лізингу в оренду третім особам згідно до статті 3.8 Договору, здійснити передачу Предмету лізингу в оренду третім особам на умовах цього Договору з включенням до договору оренди права Лізингоодержувача про дострокове розірвання договору оренди та обов'язки для орендаря передачі Предмету лізингу лізингодавцю при настанню події Дефолту.

5.2.17 У разі застосування до Лізингоодержувача адміністративного стягнення у вигляді позбавлення права керування траспортним засобом, Лізингоодержувач зобов'язаний протягом двох днів з моменту набуття чинності рішення суду забезпечити надання оригіналу водійського посвідчення порушника органи Державної Автоінспекції.

5.2.18 На період Строку лізингу не здійснювати переобладнання і будь-які інші втручання, пов'язані з роботою пристрію GPS . В разі виявлення несправності пристрію GPS, протягом трьох днів з моменту виявлення, повідомити Лізингодавця.

5.2.19 Відшкодувати Лізингодавцю витрати в розмірі вартості пристрію GPS, яким облаштований Предмет лізингу, в порядку, визначеному п.4.3 цього Договору.

5.2.20 Сплатити Лізингодавцю винагороду за проведення моніторингу рахунків Лізингоотримувача для отримання інформації про наявність або відсутність Заборгованісті щодо Предмету лізингу при внесенні останнього платежу, в розмірі 250 гривень.

5.2.21. Після виконання зобов'язань по договору у повному обсязі у строк 3 місяці надати на адресу Лізингодавця документи для зняття Предмета лізингу із обліку у сервісному центрі МВС.

5.2.22. У разі порушення Лізингоодержувачем зазначеного у п.6.2.21.тримісячного строку, сплатити додаткову комісію в розмірі 300 грн “За подальший моніторинг Предмета лізингу”. Комісія нараховується за кожне порушення строку надання документів на адресу Лізингодавця для зняття Предмета лізингу з обліку у сервісному центрі МВС.

5.3 Лізингодавець має право:

5.3.1 Здійснювати контроль за дотриманням Лізингоодержувачем умов даного Договору. 6.3.2 Перевіряти стан Предмета лізингу в робочий час, а також інспектувати умови його експлуатації. Про таку інспекцію Лізингодавець повідомляє Лізингоодержувача в письмовій формі, засобами електронного зв’язку або в інший спосіб на розсуд Лізингодавця, за 3 (три) дні до її проведення.

5.3.3 Відмовитись від цього Договору шляхом дострокового розірвання у випадках , передбачени чинним законодавством України та статею 8 цього Договору.

5.3.4 Вимагати від Лізингоодержувача відшкодування збитків та витрат, передбачених

цим Договором та законом

5.3.5 Списувати кошти з поточних рахунків Лізінгоодержувача, згідно зі статтею 4.6 цього Договору при настанні строків платежів, передбачених умовами Договору.

5.3.6 Здійснювати відступлення права вимоги за Договором будь-якій третій особі, письмово повідомивши про даний факт Лізнгоодержувача після такого відступлення, та, у зв’язку з цим, передавати будь-які документи та розкривати будь-яку інформацію необхідному колу суб’єктів щодо Лізнгоодержувача, у тому числі таку, що становить банківську таємницю.

5.3.7.Будь-яким способом доводити до відома третіх осіб інформацію про Заборгованість Лізингоодержувача, а також про наявність (відсутність) і стан предмета лізингу, у разі порушення Лізингоодержувача будь-якого із зобов'язань за Договором.

5.3.8 Самостійно приймати рішення про спосіб, порядок, час, місце інформування Лізингоодержувача про наявність простроченої Заборгованості, у тому числі шляхом використання автоматизованої системи телефонних повідомлень.

5.3.9 В період Строку лізингу представляти інтереси Лізингоодержувача перед третіми особами, з якими укладені договори, при вирішенні питань пов'язаних з обслуговуванням пристрію GPS, обладнаному на Предметі лізингу.

5.3.10 Після закінчення Строку лізингу заблокувати пристрій GPS, що може бути  обладнаний на Предметі лізингу.

5.4 На свій розсуд зменшувати розмір відсотків і/або комісії до рівня, встановленого чинним законодавством.

5.5 За умови своєчасного виконання Лізингоодержувачем зобов'язань за Договором, на свій розсуд зменшувати розмір відсотків і/або комісії до рівня, встановленого чинним законодавством шляхом нарахування визначених у Додатку до Умов та правил «Перелік знижок» знижок на бонусний рахунок кредитної карти Лізингоодержувача.

5.6 Лізингоодержувач має право:

5.6.1 Отримати Предмет лізингу на умах цього Договору

5.6.2 При виникненні фінансових чи інших труднощів, вносити Лізингодавцю клопотання про перенесення строку платежів за цим Договором.

5.6.3 Користуватися пристрієм GPS, яким обладнаний Предмет Лізингу після закінчення Строку лізингу, за умови укладання окремого договору з постачальником послуги.

5.6.4 Відмовитися від користування охоронним пристроєм Предмета Лізингу після закінчення терміну дії Договору.

5.6.5 На дострокове погашення заборгованості шляхом перерахування суми, достатньої для погашення усієї простроченої та поточної заборгованості (черговість погашення якої визначена п.4.7.), а також вартості Предмета лізинга, яка залишилась невиплаченою на дату дострокового погашення. При цьому, термін користування Лізингоодержувачем Предмета лізингу на дату дострокового погашення заборгованості не може бути менше ніж один рік, починаючи з дати підписання Сторонами Акту прийому - передачі.

5.7 Лізингоодержувач зобов'язується:

5.7.1 Забезпечити збереження в робочому вигляді на Предметі Лізингу охоронного пристрою GPS, до закінчення терміну дії Договору. У разі виникнення несправності охоронного пристрою Предмета Лізингу негайно повідомити про це Лізингодавця.

6. ЗАЯВИ ТА ЗАПЕВНЯННЯ ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА

6.1 Правоздатність Лізингоодержувача. Лізингоодержувач заявляє та запевняє, що:

6.1.1 Лізингоодержувач має необхідну правоздатність та дієздатність для укладення Договору та виконання зобов‘язань за Договором;

6.1.2 відносно Лізингоодержувача не порушено кримінальної справи;

6.1.3 всі відомості, які представлені Лізингодавцю Лізингоодержувачем і містяться в даному Договорі або в інши документах, поданих Лізингодавцю, є правдивими і точними;

6.1.4 цей Договір був належним чином укладений Лізингоодержувачем у повній відповідності до всіх вимог чинного законодавства;

6.1.5 Лізингоодержувач належним чином виконав усі дії, що вимагаються згідно з чинним законодавством, для забезпечення чинності, дійсності, та можливості примусового виконання Договору;

6.1.6 укладення і виконання Лізингоодержувачем цього Договору не суперечить положенням жодного правочину Лізингоодержувача із третьою стороною, чинному законодавству України, підзаконним актам, судовим рішенням чи іншим документам будь-якого характеру, що встановлюють юридичні обов’язки Лізингоодержувача;

6.2 Лізингоодержувач зобов’язаний дотримуватись заяв та запевнень, викладених у статті 7.1 цього Договору, протягом усього строку дії Договору. Дані заяви та запевнення вважаються такими, щоповторюються Лізингоодержувачем щодня протягом строку дії Договору. У разі, якщо у будь-який час протягом строку дії Договору, будь-які із зазначених заяв і запевнень виявляться або стануть неточними або такими, що не відповідають дійсності, це вважатиметься Подією Дефолту. Лізингоодержувач зобов’язаний відшкодувати Лізингодавцю збитки, що виникли у Лізингодавця внаслідок надання неправдивих заяв та запевнень.

7. ПОДІЯ ДЕФОЛТУ

7.1 Подія Дефолту. Для цілей Договору Подією Дефолту вважається будь-яка з наступних подій:

а)затримання сплати Лізингоодержувачем Щомісячних платежів частково або в повному обсязі щонайменше на один календарний місяць;

б)перевищення Заборгованості більш як на 10% від вартості Предмета лізингу, зазначеної в Специфікації;

в)несплата Лізингоодержувачем більше однієї виплати, яка перевищує 5% від вартості Предмета лізингу, зазначеної в Специфікації;

г) з урахуванням умов статті 5.2.5 Договору Предмет лізингу став недоступним для Лізингодавця внаслідок ненаходження його за останньою адресою базування;

д) недотримання Лізингоодержувачем будь-якої заяви чи запевнення, що визначені у статті 10.1 Договору;

ж) подання Лізингоодержувачем повідомлення про неспроможність виконати свої зобов’язання за Договором, за відсутності клопотання, поданого згідно із статтею 5.6.2 цього Договору, або відмови у його задоволенні;

и) недотримання Лізингоодержувачеч зобов’язань, передбачених статтями 5.2.3-5.2.8, 6.2.14, 6.2.15 цього Договору

з) у випадку викрадення або втрати Предмета лізингу, незалежно від того був такий випадок визнаний страховим чи ні.

й) у випадку, якщо Предмет лізингу знищений, пошкоджений і не може бути відновлений (в т.ч. при повній конструктивній загибелі відповідно до умов страхування Предмету лізингу), незалежно від того був такий випадок визнаний страховим чи ні. л) Лізингоодержувач прострочив приймання Предмету лізингу на строк понад 10 (десять) календарних днів.

к) інше істотне порушення Лізингоодержувачем умов цього Договору. Для цілей підпунку «м» статті 8.1 Договору, не вважається істотним лише таке порушення умов Договору, яке виключно на розсуд Лізингодавця завдало несуттєвої шкоди Лізингодавцю та було усунене Лізингоодержувачем протягом 10 днів від дати настання такого порушення.

7.2 Наслідки настання Події Дефолту.

7.2.1 У разі настання Події Дефолту Лізингодавець надає Лізингоодержувачу Каналами зв’язку повідомлення про настання Події Дефолту (надалі – “Повідомлення про Дефолт”) та повернення Предмета лізингу. У Повідомленні про Дефолт, окрім зазначеної інформації, Лізингодавець ставить вимогу про повернення Забогованності за фактичний строк користування Предметом лізингу та виконання в повному обсязі усіх інших грошових зобов'язань за цим Договором. Повернення Предмета лізинга здійснюється за адресою, вказаною у Повідомленні про Дефолт.

Згідно зі ст. 212, 651 Цивільного кодексу України сторони узгодили змінити умови Договору, встановивши, що з дня направлення Лізингодавцем Каналами зв’язку повідомлення Лізингоодержувачу (у зв’язку з малоймовірністю отримання економічних вигід від зазначеної операції) усі грошові зобов’язання Лізингоодержувача вважаються простроченими. Лізингоодержувач зобов’язаний сплачувати пеню на користь Лізингодавця у сумі 0,08 % від загальної заборгованості за Договором (за виключенням нарахованої пені) за кожен день прострочення виконання. При цьому нарахування відсотків за користування Предметом лізингу та комісії за проведення щомісячного моніторингу Предмету лізингу припиняється. 8.2.2 Лізингоодержувач зобов’язаний усунути Подію Дефолту негайно або незалежно від наявності повідомлення про дефолт , за вимогою Лізингодавця негайно повернути Предмет лізингу Лізингодавцю по Акту прийому-передачі, який підписується Сторонами.

Повернення Предмету лізингу в користування Лізингоодержувачу здійснюється Лізингодавцем за умови виконання Лізингоодержувачем або третьою особою усіх платежів за цим Договором , усунення усіх порушень, та сплати Лізингодавцю всіх витрат, пов’язаних з доставкою, зберіганням та утриманням Предмета лізингу, сплати винагороди, визначеної в статті 9.10 цього Договору. В такому разі Лізингодавцем в односторонньому порядку встановлюється новий Графік платежів. При цьому з моменту усунення Події Дефолту нарахування відсотків за користування Предметом лізингу та комісії за проведення щомісячного моніторингу поновлюється, а нарахування пені, передбаченої пунктом 7.2.1 цього Договору, припиняється.

7.2.3 Якщо Предмет лізингу не був доставленний Лізингодавцю в порядку визначеномуі статтею 8.2.2 цього Договору Лізингодавець самостіно здійснює доставку Предмета лізингу за адресою розташування свого структурного підрозділу. Витрати, пов’язані з доставкою Предмета лізингу покладаються на Лізингоодержувача. Лізингоодержувач зобов’язаний з’явитись до Лізингодавця для підписання Акту прийому-передачі та сплати Забогованності за цим Договором. Крім цього , Лізингоодежувач зобов’язаний в 30-денний строк з моменту підписання Акту прийому-передачі знайти покупця/лізингоодержувача на Предмет лізингу. Зобов’язання Лізингоодержувача за даною статею вважаются виконаними в момент підписання Лізингодавцем з покупцем/лізингоодержувачем Договору купівлі-продажу /лізингу Предмета лізингу.

7.2.4. Якщо протягом 10 календарних днів з моменту отримання Повідомлення про Дефолт , Лізингоодержувач не усунув Подію Дефолту, Лізингоодержувач зобов’язаний негайно повернути в повному обсязі Заборгованність за цим Договором та повернути Предмет лізингу, а Лізингодавець має право згідно ст. 651 Цивільного кодексу України здійснити одностороннє розірвання Договору з надсиланням Лізингоодержувачу відповідного повідомлення. Договір вважається розірваним у дату, зазначену в повідомленні. Одностороннє розірвання Договору не звільняє Лізингоодержувача від відповідальності за порушення зобов'язань за цим Договором.

8.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1 У випадку виявлення неправдивих відомостей, які були надані Лізингоодержувачем Лізингодавцю та які містяться в цьому Договорі, або порушення Лізингоодержувачем зобов`язань за Договором, останній відшкодовує Лізингодавцю збитки у повному обсязі.

8.2 У випадку порушення Лізингоодержувачем зобов’язань, передбачених статтями 5.2.1, 5.2.2 та 5.2.4 Договору, щодо сплати відсотків за користування Предметом лізингу, комісії за проведення щомісячного моніторингу Предмета лізингу, комісії за надання Предмету лізингу та відшкодувань вартості Предмету лізингу, у тому числі зобов'язань, передбачених статтєю 9.10 Лізингоодержувач сплачує пеню в розмірі 0,15% від суми простроченого платежу, але не менше 1 (однієї) гривні за кожен день прострочки.

8.3 У випадку порушення Лізингоодержувачем зобов’язаннь, передбачених статтею 6.2.3 цього Договору, Лізингоодержувач сплачує пеню в розмірі 0,15% від суми простроченого платежу, але не менше 1 (однієї) гривні за кожен день прострочки.

8.4 У разі порушення Лізингоодержувачем будь-якого із зобов`язань, передбачених у статтях 6.2.6 - 6.2.8, Договору, він сплачує Лізингодавцю штраф у розмірі 100% від загальної вартості Предмета лізингу (у т.ч. ПДВ), зазначеної в Специфікації .

8.5 У випадку порушення Лізингоодержувачем будь-якого із зобов`язань, передбачених у статтях 6.2.14 - 6.2.16 Договору, він сплачує на користь Лізингодавцю штраф у розмірі 25 % від загальної вартості Предмета лізингу (у т.ч. ПДВ), передбаченої в Специфікації .

8.6 При порушенні Лізингоодержувачем будь-якого грошового зобов’язання за Договором понад 30 календарних днів, Лізингодавець має право нарахувати, а Лізингоодержувач зобов'язується сплатити Лізингодавцю штраф у розмірі 250 (двісті п’ятдесят) гривень плюс 5% від суми невиконаного зобов’язання (у т.ч. ПДВ).

8.7 За повернення Лізингодавцем вилученого раніше Предмета лізингу у користування Лізингоодержувача відповідно до статті 8.2.2 Договору Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю винагороду, яка розраховується таким чином: 36,00 грн. (у т.ч. ПДВ) Х кількість днів знаходження Предмета лізингу у Лізингодавця відповідно до статей 8.2.2 Договору. Така винагорода сплачується в день погашення Заборгованості на підставі рахунку Лізингодавця.

8.8 У випадку порушення Лізингоодержувачем зобов' язання, зазначеного в п.6.2.20 цього Договору, Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю штраф в розмірі 100% від вартості пристрію GPS (в т.ч.ПДВ).

8.9 В разі ненадання Лізигоодержувачем документів, зазначених в Сертифікаті, і /або відмови Лізингоодержувачем від цього Договору з будь-яких підстав, окрім тих, що передбачені чинним законодавством, Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю штраф в розмірі 100 % (в т.ч.ПДВ) від розміру авансового лізингового платежу, зазначенного в п. 14.1.8 Заяви про приєднання до Договору.

8.10 У випадку коли Лізингоодержувач повертає Предмет лізингу Лізингодавцю без придбання його у власність і при цьому вартість Предмета лізингу в результаті неналежної його експлуатації Лізингоодержувачем на дату повернення за оцінкою незалежного експерта, становить розмір менший ніж сума лізингових платежів згідно Графіку лізингових платежів, що не сплачені за Предмет лізингу на дату такого повернення, Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю штраф в розмірі 100% від вартості автомобіля, що визначена сторонами в момент укладання договору.

У випадку вилучення Лізингодавцем Предмету лізингу та його подальшій реализації по ціні що перевищує залишок заборгованості Лізингоодержувача по відшкодуванню (компенсації) вартості Предмета лізингу станом на дату вилучення, заборгованість Лізингоодержувача по штрафам, пені, комісії, відсоткам підлягає зменшенню на суму різниці між ціною реалізації та залишком заборгованності по відшкодуванню вартості Предмета лізингу.

8.11 Нарахування неустойки за цим Договором здійснюється протягом 3 (трьох) років

з дня, коли відповідне зобов’язання повинно було бути виконане відповідною Стороною. Сплата неустойки здійснюється в гривнях.

8.12 Сторони встановлюють строки позовної давності за вимогами про стягнення винагород та платежів по відшкодуванню витрат Лізингодавця, пов’язаних з виконанням цього Договору тривалістю у 5 (п’ять) років.

8.13 Усі суперечки і розбіжності, що виникають за цим Договором або у зв'язку з ним, підлягають розгляду у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1 Сторони звільняються від відповідальності у разі затримки виконання зобов’язання або невиконання своїх обов’язків за Договором, якщо вказані затримки чи

невиконання виникли внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). До обставин непереборної сили належать: війна, страйки, пожежі, вибухи, повені чи інші стихійні лиха, дії чи бездіяльність органів влади та/або управління України чи інших країн, які безпосередньо впливають на виконання Сторонами їх обов’язків за Договором.

9.2 Сторони зобов’язані письмово, не пізніше 10 (десяти) діб з моменту настання обставин непереборної сили, повідомити одна одну про настання таких обставин, якщо вони перешкоджають належному виконанню цього Договору. Підтвердженням настання обставин непереборної сили є виключно офіційне підтвердження таких обставин Торгово- промисловою палатою України.

9.3 Якщо обставини, вказані в статті 10.1. цього Договору, продовжують діяти впродовж 30 (тридцяти) днів з часу їх виникнення, то Сторони проведуть переговори, щоб обговорити заходи, яких слід вжити. У випадку якщо на протязі наступних 10 (десяти) днів Сторони не зможуть домовитися, то Лізингодавець може прийняти рішення про вилучення Предмету лізингу, а Лізингоодержувач зобов’язаний повернути Предмет лізингу Лізингодавцю на протязі 15 (п`ятнадцяти) днів з моменту прийняття такого рішення, при цьому усі раніше сплачені Лізингоодержувачем Щомісячні платежі поверненню не підлягають.

10. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПРЕДМЕТ ЛІЗИНГУ

10.1 В разі переходу права власності на Предмет лізингу від Лізингодавця до інших осіб, права та обов’язки Лізингодавця за цим Договором переходять до нового власника Предмета лізингу.

10.2 Сторони дійшли до згоди про те, що на протязі 10 (десяти) робочих днів з дня закінчення Строку лізингу передбаченого Договором , при обов’язкових умовах сплати Лізингоодержувачем в повному обсязі Заборгованості , сплати можливих штрафних санкцій та відшкодування витрат, збитків Лізингодавцю, та при обов’язковій відсутності відмови Лізингодавця від Договору (розірвання Договору) відповідно до умов Договору та чинного законодавства, Лізингодавець зобов’язаний підписати Акт звірки взаєморозрахунків та переходу права власності . Право власності на Предмет лізингу переходить від Лізингодавця до Лізингоодержувача в момент підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін Акту звірки взаєморозрахунків та переходу права власності, але не раніше ніж через один рік, починаючи з дати підписання Сторонами Акту прийому - передачі.

10.3 Лізингодавець доручає Лизингополучателю представляти його інтереси в підрозділах Державтоінспекції для здійснення огляду Предмета лізингу, в тому числі отримання акта огляду, у разі закінчення Строку лізингу передбаченого Договором, при обов'язкових умовах сплати Лізингоодержувачем в повному обсязі Заборгованості, сплати можливих штрафних санкцій та відшкодування витрат, збитків Лізингодавцю, і при обов'язковій відсутності відмови Лізингодавця від Договору (розірвання Договору) відповідно до умов Договору та чинним законодавством.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ Й ПОРЯДОК ЗМІНИ ПРИПИНЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

11.1 Цей Договір набуває чинності з моменту підписання обома Сторонами Заяви про приєднання до Договору та діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором.

11.2 Цей Договір може бути змінений по ініціативі Лізингодавця шляхом розміщення (публікації) змін до Договору на: офіційному веб-сайті Лізингодавця http:// www.5555.com.ua. (постійно доступний для ознайомлення).

Про зміни у Договір Лізингодавець направляє Лізингоодержувачу СМС-повідомлення. Зміни в Договір є чинними з моменту їх розміщення на офіційному веб-сайті Лізингодавця.

11.3 Зміни в Договір, в частині зміни терміну лізингу, розміру процентної ставки, розміру щомісячного платежу здійснюється Сторонами за згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод, якщо інше не передбачено умовами цього Договору .

11.4 Припинення дії Договору здійснюється відповідно до положень цього Договору та діючого законодавства України.

Стаття 12. ІНШІ УМОВИ

12.1 Цей Договір є змішаним договором, в якому містяться положення договору фінансового лізингу та договору купівлі-продажу (в частині переходу права власності

на Предмет лізингу).

12.2 Лізингоодержувач згідно Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» від 23 червня 2005 року дає Лізингодавцю згоду на збір, зберігання, використання, розповсюдження, передачу та отримання Лізингодавцем у будь-який час в/вiд бюро кредитних історій інформації, що може міститися в кредитній історії. Факт згоди Лізингоодержувача підтверджується підписанням ним даного Договору. До iнформацiї про Лізингоодержувача, зокрема (але не обмежуючись цим), відносяться:

1) відомості, що ідентифікують Лізингоодержувача: повне найменування; місцезнаходження; дата і номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації; ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України; прізвище, ім'я і по батькові, паспортні дані керівника і головного бухгалтера; основний вид господарської діяльності; відомості, які ідентифікують власників, що володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи; для фізичних осіб-власників – прізвище, ім'я і по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер і місце проживання; для юридичних осіб-власників: повне найменування, місцезнаходження, дата і номер державної реєстрації; відомості про орган державної реєстрації, ідентифікаційний код;

2) відомості про грошові зобов'язання Лізингоодержувача:

- відомості про угоду і зміни до неї (номер і дата укладання, сторони; вид угоди);

- сума зобов'язання по укладеній кредитній угоді;

- вид валюти зобов'язання; строк і порядок виконання кредитної угоди; про розмір погашеної суми і остаточну суму зобов'язань по кредитній угоді; дата виникнення прострочення зобов'язання, її розмір і стадія погашення; про припинення кредитної угоди і спосіб її припинення (зокрема за згодою сторін, у судовому порядку, гарантом і т.п.); про визнання кредитної угоди недійсною і підстави такого визнання.

12.3 Цей Договір не створює жодних заборон чи обмежень для Лізингодавця здійснити відступлення чи інше відчуження будь-яких майнових прав (прав вимоги) за цим Договором в будь-якому обсязі на користь будь-якої третьої особи, у тому числі нерезидента.

12.4 Підписавши цей Договір, Лізингоодержувач тим самим надав Лізингодавцю свій письмовий дозвіл передати будь-які документи та розкрити будь-яку інформацію щодо Лізингоодержувача, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, під час відступлення (відчуження) Лізингодавцем майнових прав (прав вимоги) за цим Договором.

12.5 Під час здійснення розрахунків між Сторонами за цим Договором не допускається здійснення між ними взаємозаліку чи зарахування зустрічних вимог у будь-якій формі.

12.6 Виконання зобов’язань за даним Договором здійснюється за місцем знаходження підрозділу Лізингодавця, що надав Предмет лізингу в користування

12.7 Зобов’язання Лізингоодержувача можуть бути виконані іншою особою лише за згодою Лізингодавця, а у випадку відступлення Лізингодавцем прав за цим Договором — за згодою особи, на користь якої здійснено таке відступлення.

12.8 При невиконанні Лізингоодержувачем умов, передбачених статтею 5.2.12 Договору, Лізингодавець зобов’язаний здійснити додатковий моніторинг погашення Заборгованності по Транзитному Рахунку. При цьому Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю винагороду, що дорівнює сумі залишку коштів між сплаченими Лізингоодержувачем на день здійснення моніторингу коштами і нарахованими Лізингодавцем на останній термін сплати. Сплата винагороди здійснюється в гривнях.

12.9 Сторони за цим Договором дійшли згоди, що при вчиненні правочину та оформленні документів за цим Договором Лізингодавець має право використовувати: - факсимільне відтворення підпису особи, уповноваженої підписувати такі документи, та відтворення відбитка печатки Лізингодавця технічним печатним пристроєм, при цьому такі документи будуть мати юридичну силу;

- електронний цифровий підпис осіб, уповноважених підписувати такі документи, в порядку, передбаченому Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронний цифровий підпис", а також на підставі Угоди про використання електронного цифрового підпису, при цьому такі документи будуть мати юридичну силу.

Ковтун А.А.    Директор ТОВ    «Українська Інвестиційно-Аналітична Компанія»

 49126, м. Дніпро, пр. Праці 2Т,