Державна бібліотека України для юнацтва       Електронний каталог

Краще з нових надходжень за жовтень 2019 року.

Y:\обробка\Сайт жовтень\1.jpg

005.94:330(075.8)

Е45        Економіка та управління знаннями [Текст] : навч. посіб./ О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Реверенда, Г.В. Лема, Т.Ю. Лісович. - Львів : Міські інформаційні системи, 2019. - 137 с.

       Навчальний посібник призначений для вивчення дисципліни «Економіка та управління знаннями». У посібнику висвітлено основні положення економіки та управління знаннями.

     

Структура посібника відображає основні питання, що стосуються управління знаннями, «навчальних організацій», інтелектуального капіталу підприємства та його оцінювання.

До кожної з тем подано контрольні запитання, що можуть бути використані при проведені модульного та семестрового контролю. Також відображено методичні рекомендації до виконання курсової роботи і наведений типовий приклад її виконання.

Призначено для студентів, аспірантів та викладачів закладів вищої освіти.

Y:\обробка\Сайт жовтень\10.jpg

657.6(477)(075.8)

Ж69  Жидєєва, Л.І.

 Аудит [Текст] : навч. посіб. / Л.І. Жидєєва, О.П. Колісник, К.Д. Салямон-Міхєєва. - Ірпінь : УДФС України, 2019. - 312 с. - (На допомогу студенту ; т. 36).

Навчальний посібник розкриває існуючий в Україні порядок організації та методики проведення аудиту.

У навчальному посібнику розглянуті організаційні зміни відповідно до Закону України та інших нормативних актів, теоретичні засади аудиторської діяльності в Україні, розкриті найважливіші організаційно-методичні особливості проведення аудиту, що є важливою умовою забезпечення високого рівня професійної підготовки фахівців напряму «Облік та оподаткування» з формування у них глибоких теоретичних знань та практичних навичок з методики аудиту.

У ньому детально висвітлені теоретичні основи та методика проведення аудиту за окремими об’єктами. Кожна тема структурована за однаковими складовими, що включають методичні рекомендації, методичні поради до вивчення теми окремо за кожним питанням, плани практичних занять, питання для самостійного вивчення, завдання для самостійної роботи, теми рефератів.

Y:\обробка\Сайт жовтень\11.jpg

159.922.7:316.613.434(075.8)

А72          Антибулінг. Практичні заняття [Текст] / [авт. кол.: Л.В. Береговська, О.С. Данилюк, І.І. Залеська та ін.]. - Київ : Шкільний світ, 2019. - 152 с. - (Б-ка "Шкільного світу").

У збірнику подано теоретичний матеріал, діагностичні методики, тренінгові й інтерактивні заняття, семінари, виховні години, спрямовані на профілактику та вирішення проблеми булінгу, агресії та насильства в учнівському середовищі.

Діагностичні методики дають змогу оцінити рівень прояву цькування та насильства в конкретному класі чи закладі, розробити профілактичні заходи. Окремі практичні заняття спрямовано на роботу з різними учасниками освітнього процесу (учні, батьки, педагоги).

Матеріали стануть у пригоді практичним психологам, соціальним педагогам, студентам, а також усім, хто прагне долучитися до подолання проблеми булінгу в учнівському середовищі.

C:\Users\lsg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\12.jpg

332.62(477)(075.8)

К61  Колосюк, А.А.

        Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель поселень України [Текст] : навч. посіб. / А.А. Колосюк. - Одеса : ОДАБА, 2019. - 126 с.

Навчальний посібник містить систематизований галузевий аналіз проведення нормативної грошової оцінки

земель поселень України, методологію, порядок та специфіку проведення зазначених оціночних робіт.

Посібник розрахований на використання національними фахівцями у галузі оцінювання нерухомості, а також для застосування у виробничому процесі при складанні технічної документації із нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

Викладений у навчальному посібнику законодавчо закріплений нормативно-методичний матеріал вперше включає низку напрацьованої особисто автором відповідної інформації у процесі здійснення теоретичної та практичної фахової діяльності.

Додані до посібника матеріали містять форму завдання та вихідні дані для складання Курсової роботи, а також приклади розрахункових і графічних складових технічної документації із нормативної грошової оцінки населених пунктів України.

Y:\обробка\Сайт жовтень\2.jpg

17:316.46(075.8)

М79          Моральнісні аспекти філософії лідерства [Текст] : навч. посіб./ О.С. Пономарьов, Р.П. Мигущенко, А.О. Харченко, І.В. Асєєва. - Харків : ФОП Бровін О.В., 2019. - 170 с.

Наведено матеріал з філософії, психології та етики лідерства, який викладається студентам спеціальностей «Публічне управління та адміністрування», «Економіка» та «Управління персоналом» і передбачений програмами навчальних дисциплін «Технологія управління» та «Поведінкові компетенції в управлінні проектами». Його завдання полягає в оволодінні студентами принципами ділової етики та їх трансформації у стійкі переконання.

Призначено для слухачів магістерських програм відповідних спеціальностей. Може бути корисним для керівників-практиків та всіх, хто цікавиться проблемами управління соціальними системами та її етико-філософськими аспектами.

C:\Users\lsg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\3.jpg

347.77/.78(477)(075.8)

П68          Право інтелектуальної власності [Текст] : підручник/ [авт. кол.: С.Б. Булеца, О.В. Верейці, Н.Т. Головацький та ін.] ; за заг. ред. С.Б. Булеци, О.І. Чепис. - Ужгород : РІК-У, 2019. - 488 с.

Інтелектуальна діяльність була і є одним із найважливіших аспектів людського життя, адже саме вона дає нам можливість реалізувати свої здібності, розкрити таланти та втілити нові ідеї.

Підручник розкриває зміст основних інститутів права інтелектуальної власності (авторського права та суміжних прав, патентного права, засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг, нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльності); містить аналіз міжнародних документів, національного законодавства, законодавства країн Європейського Союзу та судової практики.

Видання буде цікавим та корисним для студентів, аспірантів, викладачів, юристів-практиків, а також для всіх, хто цікавиться сферою інтелектуальної власності.

Y:\обробка\Сайт жовтень\4.jpg

378.016:78(075.8)

В63  Воєвідко, Л.М.

Методика музичного виховання [Текст] : навч. посіб. / Л.М. Воєвідко. - Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І. : Абетка, 2019. - 220 с.

Висвітлено теоретичні та практичні аспекти з навчальної дисципліни «Методика музичного виховання». На основі системного підходу розкрито зміст та завдання, викладено форми та методи, окреслено шляхи організації та критерії оцінювання знань, умінь, навичок та компетентностей здобувачів вищої освіти освітнього ступеня Бакалавр із визначеної навчальної дисципліни.

Для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою Музичне мистецтво, учителів музичного мистецтва закладів загальної середньої освіти, науково-педагогічних працівників вищої освіти.

Y:\обробка\Сайт жовтень\5.jpg

004.4(075.8)

І-62          Інженерія програмного забезпечення [Текст] : навч. посіб. / [В.І.Шинкаренко, О.В. Горбова, О.П. Іванов та ін.]. - Дніпро : ДНУЗТ ім. В. Лазаряна, 2019. - 140 с.

Навчальний посібник охоплює всі аспекти підготовки, оформлення та захисту дипломної магістерської роботи зі спеціальності «Інженерія програмного забезпечення». Особлива увага приділена дослідницькому аспекту. Наведено пояснення та численні приклади формулювання теми роботи, мети й завдання, об’єкта та предмета, методів дослідження, актуальності, наукової новизни, практичного значення роботи. Надано поради, вдалі та невдалі приклади висвітлення процесу та результатів розробки інструментальних засобів дослідження.

Для магістрантів першого та другого років навчання, студентів-дослідників молодших курсів, наукових керівників та консультантів, викладачів дисциплін, що входять до програми підготовки магістрів.

Y:\обробка\Сайт жовтень\6.jpg

339.543(477)(075.8)

М66          Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності в умовах євроінтеграції: Теоретичні положення і методичні підходи до практичних і лабораторних занять [Текст] : навч. посіб. / [О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.Ю. Григор‘єв та ін.]. - 2-е вид., допов. і переробл. - Львів : Міські інформаційні системи, 2019. - 128 с.

Навчальний посібник побудований з урахуванням Митного кодексу України, на основі єдиної логічної схеми розроблені практичні завдання з митного обслуговування міжнародної економічної діяльності. Навчальний посібник містить завдання, методичні рекомендації і теоретичні основи для проведення практичних і лабораторних занять. Запропоновані завдання допоможуть студентам застосувати теоретичні знання у митній сфері при здійсненні міжнародної економічної діяльності. Передбачена можливість індивідуальної роботи та перевірка знань за кожною темою.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, агентів з митного оформлення, спеціалістів з митниці та фахівців, усіх, кого цікавить митна справа.

Y:\обробка\Сайт жовтень\7.jpg

316.612:331.36(07)

Ш24  Шаповалова, Т.В.

Самореалізація в професійній діяльності [Текст] : на допомогу військовослужбовцю, звільненому в запас : [навч. посіб.] / Т.В. Шаповалова. - Київ : Друкарський двір О. Федорова, 2018. - 160 с.

Проблема самореалізації військовослужбовців у сучасних умовах обумовлена необхідністю пошуку конкретних шляхів і способів зробити процес їхнього включення до суспільного життя, по-перше, керованим, а по-друге, спрямованим на реалізацію їхніх потенційних можливостей у межах соціально корисної професійної діяльності.

В навчальному посібнику розглянуто проблеми професійної самореалізації військовослужбовців, звільнених у запас, питання планування власної кар’єри, ефективного пошуку роботи і самореалізації шляхом створення власного бізнесу. Значну увагу приділено працевлаштуванню тестувальників-початківців в ІТ-сфері і фрилансовій діяльності.

C:\Users\lsg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\8.jpg

351.773(477)

К13  Каденко, О.А.

 Державне управління охороною здоров‘я в Україні: сучасний стан, проблеми, шляхи вдосконалення [Текст] : [монографія] / О.А. Каденко. - Хмельницький : ХНУ, 2019. - 187 с.

Забезпечення благополуччя і добробуту суспільства та високої якості життя громадян – це стратегічна мета для будь-якої країни, а важливим складником благополуччя є здоров‘я. Значення здоров‘я людини визнають у світі настільки важливим, що цей показник входить до індексу людського розвитку.

Висвітлена державна політика охорони здоров‘я в Україні з аналізом змісту, особливостей, принципів та нормативного забезпечення управління сфери охорони здоров‘я, розкриті напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення її управління та регулювання.

Для організаторів системи охорони здоров‘я, науковців та широкого кола читачів, які цікавляться питаннями сучасного стану та шляхів реформування цієї галузі економіки країни.

Y:\обробка\Сайт жовтень\9.jpg

346.548(477)(075.8)

М50  Менів, Л.Д.

 Цивільно-правовий захист прав споживачів [Текст] : практикум / Л.Д. Менів. - Ірпінь : УДФС України, 2019. - 162 с.

Практикум «Цивільно-правовий захист прав споживачів» є одним із перших видань в Україні, який розкриває практичні проблеми цивільно-правового захисту прав споживача.

Він підготовлений у межах магістерської програми «Охорона і захист цивільних прав». Практикум складається із запитань і завдань для самоконтролю знань, тестових завдань, задач, творчих завдань, списку рекомендованих джерел.

Метою практикуму є формування у студентів системи науково-теоретичних та практичних знань з цивільно-правового захисту прав споживачів, визначення напрямів розвитку та удосконалення цивільного законодавства у цій сфері в умовах інтеграції України до стандартів ЄС, а також допомогти студентам застосовувати на практиці здобуті теоретичні знання, розв’язувати задачі та набути досвіду складання процесуальних документів.

Розрахований на студентів, викладачів, аспірантів, науковців та всіх, хто цікавиться проблемами цивільно-правового захисту прав споживачів.

Адреса:   м. Київ, просп. Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115; www.4uth.gov.ua