Published using Google Docs
REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA SUN SALSA
Updated automatically every 5 minutes

REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA SUN SALSA

ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w zajęciach zorganizowanych w oparciu o naukę techniki tanecznej, edukacji ruchowej organizowanych przez „Szkoła Tańca Sun Salsa Joanna Sanocka” z siedzibą w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 37, 33-100 Tarnów o numerze REGON 122752487 (dalej: „Szkoła Tańca Sun Salsa” lub „Szkoła” lub Organizator). Adres wykonywania zajęć: ul. Kochanowskiego 37, 33-100 Tarnów

2. Wysokość opłat za zajęcia określona jest w cenniku dostępnym w recepcji Szkoły Tańca Sun Salsa oraz na stronie http://www.sunsalsa.pl/cennik

3. Zapisy na zajęcia mogą być dokonywane poprzez zgłoszenie mailowe na adres sunsalsa.kontakt@gmail.com

4. Osoba zainteresowana zapisaniem się na zajęcia jest obowiązana do podania następujących danych: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

5. Osoba zainteresowana staje się uczestnikiem wybranego kursu z chwilą zapisania się i dokonania wymaganej opłaty, zgodnie z wybraną opcją uczestnictwa (zajęcia jednorazowe, karnet).

6. Uczestnik kursu zobowiązany jest do aktualizacji danych wymaganych zgodnie z pkt 4 niniejszego regulaminu.

7. Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona (obowiązuje kolejność zgłoszeń osobno partnerów, partnerek i par).

8. Czas pojedynczych zajęć określony jest na stronie: http://sunsalsa.pl/cennik/

9. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie Uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, powstałego z jego wyłącznej winy, w szczególności w

przypadku niezastosowania,  który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora. Uczestnik taką, szczegółową deklaracje składa podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

9.1 Podczas zajęć uczestnik jest zobowiązany do poinformowania instruktora o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.

9.2 Uczestnicy mają obowiązek zgłosić od razu trenerowi lub Organizatorowi wszelkie zauważone na sali

uszkodzenia. Użytkowanie sprzętu przez uczestnika niezgodne z jego przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód skutkować może odszkodowaniem zależnym od wysokości szkody.

10. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania udziału w lekcji/wydarzeniu Uczestnikom, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej lub opieki w innym zakresie bądź też ze względu na swoje zachowanie stwarzają zagrożenie dla siebie, innych Uczestników lekcji/wydarzenia lub przedstawicieli Organizatora, osób współpracujących lub pomagających Organizatorowi w realizacji tego Wydarzenia, jak również sponsorów i partnerów Wydarzenia.  

11.Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, z uwzględnieniem czasu na formalności na recepcji Szkoły.

12. Kursant Szkoły Tańca Sun Salsa powinien każdorazowo przed wejściem na zajęcia zgłosić się na recepcję celem: zakupu wejścia na pojedyncze zajęcia lub karnetu oraz wpisanie się na liście obecności.

13. Nagrywanie całości zajęć jest zabronione, nagranie prezentowanej sekwencji możliwe tylko za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia.

14. Na zajęciach należy ćwiczyć w czystym obuwiu zamiennym (baletki itp.) lub w butach tanecznych. Wchodzenie na salę taneczną w butach z metalowymi flekami oraz czarnymi podeszwami pozostawiającym ślady jest niedozwolone.

15. Na zajęciach Lady Styling ćwiczenia odbywają się zarówno boso jak i w butach (w zależności od preferencji) na obcasie lub typu „baleriny”.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w lekcji/Wydarzeniu Uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników, przedstawicieli Organizatora, osób współpracujących lub pomagających Organizatorowi w realizacji tego Wydarzenia, sponsorów i partnerów Wydarzenia.

17. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca wydarzenia. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione na terenie wydarzenia rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Organizatora. Uczestnik taką deklarację składa podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu

18. Szkoła Tańca Sun Salsa nie zapewnia zamykanych szafek. Cenne rzeczy należy wziąć ze sobą na salę taneczną i położyć w wyznaczonym do tego miejscu.

19.1.         Każdy Uczestnik deklaruje, że osobiście odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez niego na terenie obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie/lekcja.

20. W przypadku niedyspozycji instruktora, Szkoła Tańca Sun Salsa ma prawo zorganizować zastępstwo lub odwołać zajęcia. W razie ich odwołania osoby, które opłaciły zajęcia otrzymają zwrot pieniędzy lub ważność karnetu zostanie przedłużona o kolejny tydzień. Szkoła Tańca Sun Salsa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zajęć w razie nieobecności tylko jednego z instruktorów prowadzących dane zajęcia.

21. W przypadku małej liczby osób w grupie, Szkoła Tańca Sun Salsa ma prawo zamknąć grupę lub jednorazowo odwołać zajęcia. W tym przypadku osoby, które opłaciły zajęcia otrzymają zwrot pieniędzy lub ważność karnetu zostanie przedłużona o kolejny tydzień.

22. Instruktor może zaproponować pojedynczym kursantom przeniesienie do grupy o wyższym lub niższym poziomie tańca.  

23. Szkoła Tańca Sun Salsa zastrzega sobie prawo do łączenia grup o podobnym poziomie tańca. Uczestnikowi

przysługuje w takim wypadku prawo wypowiedzenia umowy.

24. Szkoła Tańca Sun Salsa zastrzega sobie prawo do chwilowego zamknięcia obiektu w całości lub części w związku z naprawami, konserwacją itp.

25. Kursantem jest osoba, która w ciągu ostatnich trzech miesięcy brała udział w zajęciach.

26. W szczególnych sytuacjach kursant może zostać skreślony z listy po 4 tygodniach nieobecności. Należy wówczas skontaktować się telefonicznie lub mailowo w celu aktualizacji uczestnictwa w kursie.  

27. Zakupiony karnet nie podlega zwrotowi, jest imienny i nie można go przekazać innej osobie. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Organizatora, możliwe jest przeniesienie karnetu na inną osobę z zachowaniem terminu ważności i rodzaju karnetu.

28. Kursanci zobowiązani są do informowania o swoich ewentualnych nieobecnościach maksymalnie do godz. 22.00 dnia poprzedzającego zajęcia poprzez zgłoszenie smsem pod nr. Tel. 608-596-346 – w treści należy podać imię, nazwisko, dzień i godzinę kursu, oraz datę nieobecności.

29. Jeśli kursant zgłosi nieobecność w terminie (do godziny 22:00 dnia poprzedzającego zajęcia), ważność karnetu zostanie przedłużona:

  1. maksymalnie raz o tydzień;
  2. w innym przypadku wejście przepada. Szkoła Tańca Sun Salsa nie zwraca poniesionych kosztów za nieobecność na zajęciach. Niewykorzystanych wejść nie można też przenieść na kolejny miesiąc;
  3. w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Organizatora, można niewykorzystane wejście wykorzystać na innych zajęciach

30.   Szkoła tańca Sun Salsa informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia instruktorów. Zajęcia i kursy prowadzone w szkole, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.

31. Szkoła nie oferuje swoim kursantom ćwiczeń z wykorzystaniem muzyki na kursach. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a klient deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie karnetu. Kursant taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

32.  Instruktor w Sun Salsa prowadzi zajęcia techniczne oparte na sekwencjach połączonych ruchów. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur.  Jest również dla wielu pracowników (instruktorów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.

33. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi Szkoła Tańca Sun Salsa stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:

a.) Jednocześnie na obiekcie dopuszczamy maksymalną liczbę 100 osób  korzystających z obiektu (wyłączając trenerów oraz obsługę)

b.) Uczestnik jest zobowiązany do przyjścia nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem zajęć, jeśli to możliwe, mając na sobie już częściowo strój sportowy, by tym samym skrócić czas przebywania na terenie obiektu. Uczestnik jest zobowiązany do sprawnego opuszczenia obiektu po zakończonych zajęciach.

c.) Uczestnik jest zobowiązany do zachowania wszystkich środków higieny, które są wymagane i o których informacje są rozmieszczone na terenie obiektu.

d) Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.

e.) Szkoła Tańca Sun Salsa dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.

34. W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 23.10.2020 r.  jest przeznaczony wyłącznie dla osób korzystających wyłącznie z zajęć zorganizowanych, zajęć edukacyjnych, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w Rozporządzeniu rady ministrów z dnia 01.12.2020 r. Dz.U. 2020 poz. 2132 z późn. zm..

a.) w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie 34.

b.) Szkoła Tańca Sun Salsa zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie 34  w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego.

c.) jako wykładnie prawną i definicje respektuje się definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym.

d.) przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów.

e.) w przypadku zajęć sportowych realizuje się również kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.

35. Szkoła Tańca Sun Salsa oferuje swoim klientom zajęcia edukacyjne z zakresu edukacji ruchowej z zaznaczeniem, że niektóre z kursów są zakończone egzaminem praktycznym (zwanym “practice”), polegającym na weryfikacji wcześniej utrwalonej wiedzy przez kursanta, a następnie samodzielnym zaprezentowaniu tej wiedzy w taki sposób, by był przekonujący dla osoby egzaminującej.

a.) Egzaminy te odbywają się regularnie, tuż po zakończonych zajęciach  edukacyjnych i są podstawą do zaliczenia zajęć edukacyjnych i kursów.

b.)Kursy zakończone egzaminem są oznaczone w grafiku jako "practice".

c.Osoby, które są objęte egzaminem, zostaną wskazane przez trenera prowadzącego.

36. Od dnia 24.10.2020 r., zgodnie z zapisami  Rozporządzenie rady ministrów z dnia 01.12.2020 r. Dz.U. 2020 poz. 2132 z późn. zm. placówka, zaprzestała świadczenia usług udostępnianiu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Chcąc działać w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami, pragniemy zauważyć, iż zgodnie z interpretacją Ministerstwa (gov.pl), w.w. punkt dotyczy "udostępniania miejsca do tańczenia, czyli tzw. "wolny parkiet", nie dotyczy działalności edukacji ruchowej, czy działalności szkół tańca".

37. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Szkoła Tańca Sun Salsa zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu na zasadach przewidzianych prawem cywilnym.

Każda osoba korzystająca z zajęć w Szkole Tańca Sun Salsa akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

W przypadku niepełnoletnich kursantów, niniejszy regulamin obowiązuje również ich prawnych opiekunów.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu: +48 608-596-346, mailowo pod adresem: sunsalsa.kontakt@gmail.com oraz na recepcji Szkoły Tańca Sun Salsa (ul. Kochanowskiego 37, 33-100 Tarnów).

Szkoła Tańca Sun Salsa zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na potrzeby relacji na stronie www i fanpage’u szkoły.

Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Szkołę Tańca Sun Salsa w celach informacyjnych zgodnie z zasadami RODO opisanymi TUTAJ 


Teren Sun Salsa jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie szkoły znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania.

Każda osoba, która przebywa na terenie szkoły tańca Sun Salsa musi posiadać ważny karnet na zajęcia. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym. Każdy karnet określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi godzinami.

Szkoła Tańca Sun Salsa informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób nie będących naszymi klientami. Codzienna praca szkoły nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki.