GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDM03-HISTÒRIA DEL TÈXTIL I DE LA INDUMENTÀRIA    

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Moda

Segon

Primer

Específica

4  

Departament:    Història de l’art i del disseny

Idioma: català / castellà  

Horari: -

Web de l’assignatura: -

Professorat responsable:

Francisca Margarita Torrens Barceló  

Correu electrònic: fmtorrens@escoladisseny.com 

Cap de departament:

Francisca Margarita Torrens Barceló  

Correu electrònic: fmtorrens@escoladisseny.com 

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Dins de l’especialitat del disseny de moda, la història del tèxtil i de la indumentària suposa una reflexió sobre l’evolució històrica de la

manera de vestir de les societats del passat i el coneixement i anàlisi del present.

2.2. Perfil professional

Aquesta assignatura forma part de la formació humanística i cultural, que de forma específica, ha de tenir e professional del disseny de moda.

Les referències històriques relacionades amb la indumentària no tan sols són un referent per a les seves creacions dins l’àmbit de la moda,

sinó també una base necessària per a professionals dedicats a la direcció artística, estilisme, vestuari teatral, de cinema o a la docència.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

Haver cursat prèviament l’assignatura Història de l’art, del disseny i de l’estètica.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT01  Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02  Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03  Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04  Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT07  Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT09  Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT10  Liderar i gestionar grups de treball.

CT15  Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16  Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

4.2. CG/Competències generals 

CG04  Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG05  Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG06  Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.

CG08  Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG11  Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG12  Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.

CG13  Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG14  Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.

CG19  Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG21  Dominar la metodologia d'investigació.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

Conèixer el context històric en el qual es desenvolupa el disseny de moda i indumentària. (Decret 43/2013 autonòmic).

Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny i valorar la incidència que té en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient

i la capacitat de generar identitat, innovació i qualitat en la producció. (Decret 43/2013 autonòmic)

5. Resultats d’aprenentatge

Capacitat d’expressió en llenguatge gràfic, oral i escrit.

Capacitat d’anàlisi i valoració crítica del Disseny com a resultat de la integració d’un sistema complex de relacions formals, funcionals,

ergonòmiques, fisiològiques, històriques, sociològiques, psicològiques, econòmiques, tecnològiques, administratives, etc.

Capacitat d’interpretació amb sentit crític de la significació cultural i social del Disseny amb suport en les ciències i en la tecnologia.

Interpretació crítica dels objectes elementals del disseny: l’espai, els objectes, les imatges, les instal·lacions.

Coneixement dels aspectes més importants de la història del vestit i de la moda, així com la seva ambientació en el context històricosocial en el

qual s’ha concebut i realitzat.

Establiment de relacions entre la història de l’art i del disseny de moda i altres àmbits estètics i culturals.

Anàlisi i comprensió del procés creatiu de la moda i el seu resultat estèticosocial. Saber-ho valorar i emetre judici.

Domini de la terminologia específica propia de l’assignatura.

Afavoriment de la sensibilitat artística en tots els camps, i d’una manera especial en el que fa referència a la moda.

Afavoriment de l’interès per conèixer i conservar tot el patrimoni relacionat amb la indumentària.

6. Continguts

BLOC 1. La indumentària a través de la història.

Conceptes introductors. Estudi dels orígens i de l’antiguitat.

El vestit medieval. Els canvis de l’època gòtica.

La indumentària del Renaixement al segle XVIII.

Evolució i canvis dels hàbits socials. Aparició de noves peces, teixits i complements. La referència de la Cort espanyola, el protagonisme versallesc i l’aportació anglesa.

La indumentària al Rococó i al Neoclassicisme.

BLOC 2. La revolució industrial i la seva incidència en la fabricació dels teixits i en la cultura de la moda.

Contextualització històrica, referències socials i relacions amb altres àmbits de l’art i del disseny.

Les aportacions burgeses del segle XIX en el camp de la moda.

La transició cap el segle XX i els primers indicis de modernitat.

BLOC 3. Història i cultura de la moda en el segle XX i en l’actualitat.

Els anys 20 i la modificació de la silueta femenina. Aportació de les avantguardes. Primers dissenyadors. Aparició dels teixits sintètics.

Panorama de la moda des de la 2a Guerra. Canvis estructurals en la industria de la moda i l’ampliació del mercat. Haute Couture i prêt-à-porter. Creadors més rellevants.

Aspectes de la moda actual i principals dissenyadors.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Per no perdre l’avaluació contínua és necessari assistir com a mínim a un 60% a classe.

Els alumnes que optin per seguir l’itinerari B han d’acordar amb el professor i mitjançant un contracte pedagògic els treballs a desenvolupar.  

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

48 hores 

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials

amb material de suport audiovisuals, per guiar i informar dels principals

coneixements de la matèria i del seu procés d’aprenentatge.

34 hores

Treballs

Grup gran

Posar en comú, unificant criteris, la informació recollida referent al tema que ha

proposat el professor

4 hores

Tutoria acadèmica

Individual/Grup petit

Tutoria acadèmica i formativa als grups petits per seleccionar i dirigir el procés

d’investigació i resoldre dubtes

4 hores

Avaluació

Individual

Proves objectives parcials d’avaluació escrites referent a la matèria explicada i

treballada a les classes.

6 hores

Activitats de treball no presencial

52 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Estudi i treball autònom

individual

Individual

Preparació per a l’assimilació dels continguts de la matèria i dels treballs.

32 hores

Resolució depràctiques engrup

Petit grup

Recerca d’informació de la indumentària en el context històric i social que

s’estableixi

20 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Ordinador i projector. Pissarra digital. Presentacions en Power Point. Llibres de consulta.

7.4 Activitats interdisciplinàries

Col·laboració amb el Departament de la Especialitat de Moda en relació a les activitats programades pel curs.

7.5 Activitats complementàries

Visites a centres d’exposició.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants  

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament

Per avaluar els alumnes que optin per l’itinerari B es necessari que s’hagi signat -pel alumne i el professor- un contracte pedagògic a principis del semestre on constarà el treball que s’hagi acordat.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01  Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02  Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03  Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04  Demostra interès per la matèria.

CA05  Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06  Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07  Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA09  Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10  Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11  Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12  Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13  Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14  Presenta correctament les activitats programades.

CA15  Resol correctament les activitats programades.

CA16  Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17  Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

 Dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament (Itinerari A) i un altre per l’alumnat que no assisteix (Itinerari B)):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació

(registres, llistes de control,etc.)

NR

Per tenir l’avaluació contínua és necessari assistir com a mínim a un 60% de les classes.

L’alumnat tendrà dret a fer les proves objectives parcials si ha complit amb l’assistència; si no és així haurà de seguir l’itinerari B.

-

-

Treballs individual i/o grup

NR

Recerca d’informació, comentaris de texts i anàlisi d’imatges proposats pel professor i treballats en grup i/o individualment. Treballs que s’inclouran i avaluaran a les proves objectives parcials.

L’alumnat que hagi triat l’itinerari B ha de signar amb el professor el contracte pedagògic on constarà  el treball a presentar el dia de la prova final.

20%

20%

Proves objectives parcials

R

Dues proves parcials que consistiran en resoldre qüestions i anàlisi d’imatges desenvolupades tant a les classes teòriques com a les sessions pràctiques.

Per superar-les l’alumnat no podrà obtenir una qualificació mínima de 5.

Es considerarà l’assimilació dels coneixements treballats, la estructuració expositiva i la capacitat de síntesi.

L’alumnat que no superi les proves objectives parcialspodrà realitzar la prova objectiva final i la prova extraordinària.  

80%

Prova objectiva final

R

L’exercici escrit, al finalitzar el curs, constarà d’un preguntes(llargues o curtes)  d’un seguit d’imatges per comentar de manera individual, referents als continguts desenvolupats tant a les classes teòriques com a les sessions pràctiques.

Es valorarà la precisió en la resposta, la claredat expositiva i l’ús de la terminologia.

Per superar-la l’alumnat haurà d’aprovar la prova escrita amb una qualificació mínima de 5.

En el cas de seguir l’itinerari B és imprescindible que en el moment de la prova l’alumne aporti el treball que prèviament i mitjançant un contracte pedagògic hagin acordat alumne-professor.

Si no es supera la prova final, hi ha l’opció de fer la prova extraordinària amb els mateixos requisits.

80%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

Baudot, Francois: La moda del siglo XX. Ed. Gustavo Gili

Baudot, Francois: Història de la moda en occidente. Ed. Gustavo Gili

Boucher, François: Histoire du costume en Occident. Ed. Flammarion. París 2008

Cosgrave Bronwyn: Historia de la moda. Desde Egipto hasta nuestros dias. Ed. Gustavo Gili. Barcelona 2006.

Stevenson, NJ: Moda. Historia de los diseños y estilos que han marcado época. Ed. Lunwerg.

Riello, Giorgio: Breve historia de la moda. Desde la Edad Media hasta la actualidad. Ed. Gustavo Gili. Barcelona 2016

9.2. Bibliografia complementària: 

Cerrillo Rubio, Lourdes: La moda moderna. Ed. Siruela

Deslandres, Ivonne: El traje, imagen del hombre, Ed. Tusquets

D.D.A.A.: Moda. Una historia desde el siglo XVIII al siglo XX. Ed. Tachen

Laver, James: Breve historia del traje y la moda. Ed. Ensayos . Arte catedra. Madrid, 2000

Lurie, Alison: el lenguaje de la moda. Ed. Paidos

O’haraCallan, Georgina: diccionario de la moda y los diseñadores. Ed. Destino

Seeling, Charlotte: Moda. El siglo de los diseñadores 1900-1999. Ed. Könemann

Ffoulkes, Fiona: cómo leer la moda. Ed. H.Blume

9.3. Altres recursos: 

Apunts de classe, presentacions de PowerPoint, material bibliogràfic utilitzat en la recerca individual i pàgines web idònies.