GUIA DOCENT

2020-2021

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDP01_MATERIALS I TECNOLOGIA I

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Producte

Segon

Primer

Específica

4

Departament:    Ciència i tecnologia

Idioma: Català

Horari: Dilluns de 13.05 a 14.00h i dimecres de 8.55 a 10.45h

Web de l’assignatura: ----------------------

Professorat responsable:

Jaume Estades Amengual

Correu electrònic: jestades@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Miquel Oiver Monserrat

Correu electrònic:moliver@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

L’assignatura de Materials i Tecnologia I pertany a la matèria de Materials I i tecnologia aplicats al disseny de producte, s’estudia en el 3er semestre i és de caràcter semestral.

2.2. Perfil professional

El disseny ocupa una posició cada dia més important en la nostra societat. Avui, els dissenyadors participen activament en la concepció i el desenvolupament de qualsevol mena de servei o producte. El treball del dissenyador és decisiu en els processos d’innovació, permet la incorporació de valors socials i ambientals i aporta qualitat cultural i estètica al nostre entorn. El dissenyador persuadeix i influeix també en la opinió pública, i el que dissenya pot ser una eina i un mitjà per fomentar valors de respecte, confiança, ètica i sostenibilitat.

   El dissenyador de producte és un professional capaç de projectar, analitzar, investigar i determinar las propietats i qualitats físiques, així como els valors simbòlics i comunicatius que han de caracteritzar les seves produccions, definint la forma, la configuració, la qualitat, el funcionament, el valor i la significació estètica, social i mediambiental de les mateixes. Els àmbits principals on desenvolupa la seva activitat són:    

   Disseny d'envasos i embalatges, disseny de calçat, disseny de joguines, disseny d'electrodomèstics, disseny de mobiliari per a l'habitatge, disseny de mobiliari d'oficina, disseny d'elements urbans, disseny d’il·luminació i lluminàries, disseny en l'àmbit de l'automoció, disseny d'eines i accessoris, disseny de producte ceràmic, disseny de sanitaris i aixetes, disseny per l'artesania, disseny per a condicions especials, disseny tèxtil, parament, disseny de sistemes, gestió del disseny i recerca i docència.

   El dissenyador és capaç d’analitzar, projectar, dirigir equips de treball, concebre, fonamentar i documentar un procés creatiu a través del domini dels principis teòrics i pràctics del disseny i de la metodologia de projectes, d’integrar els diversos llenguatges, les tècniques i les tecnologies en la correcta materialització de missatges, ambients i productes significatius. A més de dominar la tècnica, cal que el dissenyador interpreti el context d’actuació i que assumeixi responsabilitats creatives i directives en l’exercici de l’activitat professional amb un caràcter innovador.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

Haver superat l’assignatura de Fonaments científics i ecològics del disseny

3.2. Requisits recomanables 

----------------------

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT05- Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT12- Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

4.2. CG/Compet

ències generals CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG05- Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG16- Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

Analitzar models i sistemes naturals i les seves aplicacions en el disseny de productes i sistemes.

Conèixer els processos per a la producció i desenvolupament de productes, serveis i sistemes.

Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, la seva incidència en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient i la seva capacitat per generar identitat, innovació i qualitat en la producció.

Proposar, avaluar i determinar solucions alternatives a problemes complexos de disseny de productes i sistemes.

Determinar les solucions constructives, els materials i els principis de producció adequats en cada cas.

Conèixer les característiques, propietats físiques i químiques i comportament dels materials utilitzats en el disseny de productes, serveis i sistemes.

5. Resultats d’aprenentatge

 • Identificar les característiques i propietats dels distints materials aplicats en enginyeria i disseny.
 • Examinar el distints mètodes de processat i conformat de materials.
 • Valorar els mètodes de processat, segons la seva idoneïtat amb capacitat de discriminació.
 • Revisar el desenvolupament de nous materials i tecnologies.
 • Identificar i diferenciar conceptes, terminologia, formats i regles específiques del camp del disseny de producte.
 • Facilitar l’autoaprenentatge i transferència de coneixements.
 • Justificar i argumentar de manera crítica la pressa de decisions tècniques, funcionals i estètiques.        

6. Continguts (distribuïts en unitats d’aprenentatge)

 1. Propietats físiques, químiques i mecàniques dels materials. Resistència:
 2. Balanç energètic i anàlisi del cicle de vida dels materials, dels productes i dels processos.
 3. Eines de valoració i projectació dels aspectes tècnics del disseny de producte.
 4. Desenvolupament de productes. Tècniques de transformació i conformació. .
 5. Tractaments d’acabat de les superfícies..
 6. Tecnologia digital aplicada al disseny de producte.
 7. Mètodes de recerca i experimentació propis de l’assignatura.

UD1:

La química de molècules. Enllaç atòmic i Estructura Molecular.

UD2:

Densitat. Viscositat. Temperatura de fusió. Temperatura de transició vítria. Afinitat química. Permeabilitat de líquids i gasos. Reactivitat amb àcids i dissolvents.

UD3:

Comportament esforç-deformació. Deformació macroscòpica. Deformació visco-elàstica. Fractura i fatiga.

UD4:

Capacitat calorífica. Dilatació tèrmica. Conductivitat tèrmica.

Propietats elèctriques dels materials.

Transmissió, absorció, reflexió i refracció en els materials, de la llum en els materials.

UD5:

Processat de materials metàl·lics i ceràmics.

UD6:

Estudi d'exigències. Metodologia del procés de disseny. Selecció de materials. Procés de conformat. Dibuix assistit per ordinador.

UD7:

Corrossió i degradació de materials.

UD8:

Tractament de superfícies. Mètodes mecànics, químics, electroquímics. Pintures.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament, tot fomentant l’autonomia de l’estudiant i promovent el treball de col·laboració i l’aprenentatge cooperatiu a les activitats acadèmiques programades.

Es plantejaran:

Mètodes expositius

Conferència

Exposició

Preguntes i respostes, etc.

El professor gestiona el discurs

Mètodes interactius

Estudi de casos

Treball per projectes

Resolució de problemes

Simulacions

Investigacions, etc.

Es propicia la interacció i la cooperació entre iguals.

Es promou l’equip com a unitat de treball

Mètodes Individuals

Activitats d’autoaprenentatge

Altres

L’alumne aprèn de forma autònoma interactuant amb els materials de suport

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Les activitats constitueixen l’element central en la programació de la unitat didàctica. Es classificaran segons la seva finalitat:

 • D’introducció i motivació.
 • De identificació de coneixements previs.
 • De desenvolupament-adquisició de nous coneixements i habilitats.
 • De consolidació d’aprenentatges.
 • De reforçament dels aprenentatges.
 • De recuperació o resolució de dificultats.
 • D’ampliació de coneixements teòrics i pràctics.

Les activitats, dins la programació de l’assignatura de Materials i Tecnologia I, seran presencials, realitzades a l’aula sota el guiatge del professor, i no presencials, orientades pel professor però realitzades de forma autònoma, fora de l’aula (biblioteca, empreses, domicili, etc.).

Activitats presencials.

Ensenyament teòric 

 • Classe presencial.
 • Contribucions orals i/o escrites de l’alumnat reunit en petit grup o individual.
 • Exposicions i debat.
 • Presentació de treballs en grup.

Ensenyament pràctic.

 • Sessions supervisades de treball individual i en grup amb assistència i guiatge del professorat.
 • Resolució de problemes.
 • Classes pràctiques a l’aula grup: debat i col·loqui, estudi de casos, resolució de problemes, etc.
 • Activitats acadèmiques dirigides.
 • Tutories especialitzades.
 • Suport a alumnes amb necessitats especials.
 • Entrega de treballs: debat, comentari, correcció, avaluació.
 • Activitats complementàries.
 • Visites a exposicions, empreses, fires, tallers, etc.
 • Assistències a congressos, jornades, conferències, etc.

Activitats d’avaluació.

 • Proves objectives d’avaluació i consolidació.

Activitats no presencials.

 • Estudi i treball teòric:

Temps de dedicació a l’assignatura per part de l’alumnat per a adquirir els coneixements de la matèria adients a la pràctica professional: lectures, recerca de documentació, anàlisi de texts, resolució de problemes, preparació de proves objectives, etc.

Recerca i selecció de material, comentaris, judicis crítics, redacció, etc.

 • Estudi i treball pràctic:

Hores de dedicació a l’assignatura per part de l’alumnat per a adquirir els coneixements de la matèria adients a la pràctica professional: resolució dels treballs pràctics, recerca de materials, investigació de solucions, preparació de proves objectives, etc.

Treballs pràctics: Resolució de problemes, taller, etc.

 • Activitats complementàries:

Visites a exposicions, empreses, fires, tallers, etc.

Assistència a congressos, jornades, conferències, etc.

En el desenvolupament de la unitat didàctica, i segons l'índole i funció de les diverses activitats i el lloc que ocupen en la seqüència establerta, els alumnes es poden agrupar de diverses formes: individual; petit grup (entre 3 i 6 alumnes); grup mitjà (entre 7 i 10 alumnes) i gran grup o grup classe (amb una relació 1/20 per classes teòriques i 1/10 per teòrica-pràctiques i tallers. Reial decret 303/2010, de 15 de març).

Dins les modalitats de grup petit i mitjà, és podrà adoptar la flexibilitat d’agrupament com a una de les estratègies per atendre la diversitat, però també per potenciar l’adaptabilitat dels alumnes a distints entorns socials de treball, l’adopció de diferents rols professionals, etc.

El treball en grup, en una assignatura com Materials i Tecnologia I, és particularment rellevant, per raons com ara la consideració dels contextos reals de treball a empreses, l’equip com a dinamitzador de la creativitat, la complementarietat dels sabers teòrics i pràctics dels membres del grup, etc. Per això resulta adient disposar de diverses estratègies per organitzar i dinamitzar el treball en grup, què es poden triar en funció de les diverses activitats, moments i possibilitats. Aquests en són alguns exemples: 

Pluja d’idees (Brainstorming):

Es tracta d’una situació de resolució de problemes a la qual els participants es situen davant un problema i se’ls demana que aportin a la discussió les idees que apareixen a la seva ment, per estranyes que puguin semblar. Posteriorment s’ordenen i analitzen col·lectivament, i s’estableixen conclusions a través d’un debat.

Phillips 66:

Consisteix en un gran grup que es divideix en uns quants grups petits, d’unes 6 persones. Durant aproximadament 6 minuts discuteixen sobre una qüestió, o planifiquen una tasca. A continuació es fa una posada en comú.

Estudi de cas:

Parteix del relat oral o escrit d’una situació real, incloent el major detall possible perquè els participants puguin analitzar els problemes implicats i proposar possibles solucions. Hi ha diverses modalitats per a l’estudi de cas.

Discussió: 

Consisteix en l’exploració d’una qüestió específica per un grup. Les discussions arriben a una major eficàcia amb grups de 10-25 participants. Sovint aquests són implicats a partir d’una lectura.

Peixera:

Es tracta d’un grup de discussió dividit en dues parts: el cercle intern, consistent en quatre o cinc persones que discuteixen una qüestió, i el grup extern, format per 20 persones o més, que observen i prenen notes. Posteriorment el grup extern manifesta la seva opinió sobre la qüestió i les postures adoptades al cercle intern.

Joc:

Cada joc posseeix les seves pròpies regles i permet uns aprenentatges concrets. N’hi ha de distint grau de complexitat. Poden ser competitius o no competitius.

Entrevista: 

L’entrevista és un mitjà per utilitzar els coneixements o l’experiència d’una persona que no duu una exposició preparada. Aquesta persona és interrogada pels participants. Les qüestions poden ser espontànies o bé preparades amb antelació. 

Presentació oral:

Preparada i presentada per una persona o grup a un grup de participants. Encara que es tracta d’una forma de presentació a la qual els assistents són fonamentalment passius, es poden introduir elements de dinamització (debat, etc.)

Joc de rol:

És una estratègia d’interacció humana que implica comportaments realistes en escenaris no reals. Els participants són situats enfront d’un problema o proposta per als quals han de cercar solucions o respostes a partir d’una discussió a la qual cadascú assumeix un paper concret. Resulta convenient la presència d’un moderador i d’un secretari que recull els punts de vista, punts d’acord i desacord, etc.

Activitats de treball presencial

45 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

36 hores

Classes pràctiques

Grup gran

Aprenentatge basat en recerca

12 hores

Pràctiques de laboratori

Grup gran

Experimentació i caracterització de materials en laboratori

8 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació escrita.

2 hores

Avaluació

Individual

Presentació oral d’un treball de recerca.

2 hores

Activitats de treball no presencial

55 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Treballs de recerca

Individual

Elaboració d’un treball de recerca

28 hores

Estudi

Individual

Preparació per a la prova objectiva d’avaluació

12 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Ordinador de professor i projector/pissarra digital

Taller de Joieria i taller de maquetes

7.4 Activitats interdisciplinàries

----------------------

7.5 Activitats complementàries

----------------------

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

----------------------

8.2. Criteris d’avaluació)

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

L’avaluació d’aquesta assignatura tindrà dos itineraris:

L’itinerari A s’aplicarà als estudiants que segueixin regularment i amb aprofitament el curs i l’itinerari B per aquells alumnes que no assisteixen amb regularitat. La nota màxima a obtenir mitjançant l’itinerari B serà de 8.

L’assistència mínima per poder ser avaluat mitjançant l’itinerari A és del 80% de les activitats lectives. L’estudiant que no arribi a aquest mínim passarà a ser avaluat segons els criteris i les ponderacions de l’itinerari B. Per tal de poder aplicar els criteris de ponderació (tant a l’itinerari A com B), la qualificació mínima tan del treball com de la prova objectiva haurà de ser de 4.

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control)

NR

CA01 - CA02 - CA03 - CA04

10%

---

Prova oral

NR

CA12 - CA13 - CA14 - CA15

10%

---

Treball de recerca

R

CA06 - CA07- CA08- CA09- CA10- CA11- CA13- CA14- CA15

30%

40%

Pràctiques de laboratori

NR

CA06 - CA07- CA08- CA09- CA10- CA11- CA13- CA14- CA15

10%

Prova objectiva final

R

CA05 - CA06 - CA07 - CA08 - CA10 - CA15

40%

60%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

ASHBY, M. F. (1999). Materials selection in mechanical design. Oxford: Butterworth Heinemann

ASHBY, M. F i DAVID R. H. (2008). Materiales para ingenieria 1. Introduccion a las propiedades, las aplicaciones y el diseño. Barcelona:  Ed. Reverté

ASHBY, M. F. i DAVID R. H. (2009). Materiales para ingenieria 2. Introduccion a la microestructura, el procesamiento y el diseño. Barcelona:  Ed. Reverté

ASHBY. M. F. i MICHAEL F.  (2012). Materials and the environment. London: Elsevier

ASKELAND, D. (2001). Ciencia e ingeniería de los materiales. Madrid: Paraninfo/Thomson Learnig cop.

BARROSO, S. i IBÁÑEZ, J. (2002). Introducción al conocimiento de materiales. Madrid: Ed. UNED

CALLISTER, W. I RETHWISCH, D. (2016).Ciencia e ingeniería de materiales. Barcelona:  Ed. Reverté

ESPINOSA, M. (2000). Introducción a los procesos de fabricación. Madrid: Ed. UNED

9.2. Bibliografia complementària: 

----------------------

9.3. Altres recursos: 

----------------------

10. Altres observacions 

----------------------