Published using Google Docs
Hólmavíkurskóli Sýn og stefna skóla um velferð barna (leik- og grunn) 2020
Updated automatically every 5 minutes

DRÖG - September 2020 - Unnið haustið 2020 ásamt skólaráði

Sýn og stefna Leik-. grunn- og tónskóla Strandabyggðar um velferð barna

Hér koma þeir áhersluþættir sem skólinn setur um velferð barna. Hver þáttur stefnunnar er tengdur hlekk inn á aðgerðir sem aðgerðabinda stefnu skólans um velferð barna.

Úr handbók MMR um öryggi og velferð barna:

"Í skólasamfélaginu á nemandi að fá tækifæri til að þroska og nýta hæfileika sína og njóta bernsku sinnar. Skólinn á, í samstarfi við foreldra, að kappkosta að fylgjast með og efla alhliða þroska allra barna, veita þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og stuðla að öryggi þeirra og vellíðan.

Samkvæmt aðalnámskrá eru starfshættir skóla og samskipti allra aðila ekki síður mikilvæg en önnur viðfangsefni til að ná markmiðum skólanna og stuðla að velferð og menntun. Starfshættir skólanna skulu mótast af umburðarlyndi og jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi og ábyrgð.

Námsárangur byggir á forsendum nemandans sjálfs, samskiptum og samkennd með vinum og félögum og samskiptum við kennara, annað starfsfólk sem og af upplifun nemandans um eigin stöðu. Æskilegt er að nemandinn taki þátt í aðgerðum til að móta vinsamlegt umhverfi í skólanum.

Foreldrar eru hluti af skólasamfélaginu og er mikilvægt að traust og virðing ríki milli heimilis og skóla. Foreldrar nemenda skulu gæta hagsmuna barna sinna. Þeir skulu hafa náið samráð við starfsfólk skóla, fylgjast með skólagöngu barna sinna og veita þær upplýsingar sem kunna að skipta máli fyrir skólastarfið og velferð barnanna. Foreldrum ber að greina skólanum frá þeim þáttum sem kunna að hafa áhrif á námsframvindu, ástundun og hegðun, svo sem um vanlíðan barna sinna og áföll sem gætu haft áhrif á skólagöngu þeirra, sem og þegar breytingar verða á högum þeirra og aðstæðum.

Í reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum,  nr. 1040/2011 segir að skólastjórnendum og kennurum beri að eiga samstarf við foreldra um hegðun, líðan og samskipti barna þeirra. Umsjónarkennarar skulu upplýsa foreldra reglulega um skólabrag og bekkjaranda og leita eftir uppbyggjandi samstarfi við foreldrahópinn um hvoru tveggja. Þetta á einnig vel við um leikskólann.

Skólar eiga að hafa frumkvæði að því að stuðla að góðu samstarfi heimilis og skóla með það að markmiði að tryggja farsælt skólastarf, almenna velferð og öryggi nemenda. Kennurum og öðru starfsfólki ber að sýna fjölbreyttum fjölskyldugerðum, menningu og aðstæðum skilning og virðingu.

Samkvæmt reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum, nr. 1040/2011 skulu skólar vinna sameiginlega sýn og stefnu um velferð og birta í skólanámskrá.  Mikilvægt er að hvoru tveggja sé skilgreint, unnið sé að því að styrkja ímynd skólans og skapa sameiginlegan skilning meðal starfsmanna, nemenda, foreldra og grenndarsamfélagsins. Í skólasamfélaginu er lögð rækt við að vinna að almennri velferð nemenda og gegn andfélagslegri hegðun í hverju svo sem hún kann að birtast svo sem einelti, öðru ofbeldi og niðurlægingu.

Stefna Grunn- og tónskóla Strandabyggðar um velferð nemenda:

Stefna skólans

Hvar birtist stefnuþátturinn í skólastarfinu?

 • Stöðugt er unnið að því að auka velferð nemenda í samvinnu og samráði við foreldra.
 • Heildstæð stefna sem þessi hefur  verið mótuð í samráði og samvinnu við nemendur.
 • Heildstæð stefna um velferð nemenda sem er endurskoðuð reglulega.
 • Skólinn hefur skilgreint jákvæðan skólabrag og viðheldur honum með reglulegu mati á því hvernig hann birtist í skólastarfinu.

Jákvæður agi

jakvaeduragi.is

 • Áhersla er lögð á styrkleika barna og hæfni þeirra - þeim er boðið upp á fjölbreytt viðfangsefni og starfshættir koma greinlega til móts við námsþarfir ólíkra einstaklinga.
 • Stefna skólans um fjölbreytta kennsluhætti hefur verið mótuð og er reglulega metin.

 • Við útfærslu á grunnþættinum heilbrigði og velfer er lögð áhersla á jákvæð sjálfsmynd, hreyfing, næring, hvíld, andleg vellíðan, góð samskipti, ábyrgð, öryggi, hreinlæti, kynheilbrigði og skilningur á eigin tilfinningum og annarra.
 • Skólinn vinnur markvisst að forvörnum þar sem hugað er að félagslegri vellíðan og velferð nemenda.

 • Skólinn er griðastaður barna þar sem þau eiga að finna til öryggis. Hafa skal að leiðarljósi að börn og unglingar þarfnast verndar og leiðsagnar fullorðinna.
 • Nemendur eiga rétt á að láta skoðanir sínar í ljós í málum sem þá varða og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þeirra.
 • Nemendur eiga að fá tækifæri til að skiptast á skoðunum við önnur börn og fullorðna þar sem þau finna lausnir í sameiningu og miðla málum.
 • Þarfir og áhugi barna ættu að vera sá grunnur sem mótar umhverfi og starfshætti skólans. Starfsfólk skóla skal grípa til viðeigandi ráðstafana ef þörf krefur þannig að öll börn fái sem best notið sín miðað við þroska og þarfir hvers og eins.
 • Ofbeldi, einelti og annað andfélagslegt atferli skal aldrei liðið. Skólinn skal grípa til viðeigandi ráðstafana til að uppræta slíkt atferli, koma í veg fyrir að það þróist til að bæta umhverfi nemenda.
 • Starfsfólk skóla ber ábyrgð á að börnum líði vel í skólanum.

http://jakvaeduragi.is/