Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õppenõukogu

KOOSOLEKU PROTOKOLL                                                   06. september 2013. a nr 1

Kinnitatud päevakord:

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt:

1. Õppenõukogu sekretäri valimine 2013.-2014. õppeaastaks.

2. Üldtööplaani  ja eesmärkide  kinnitamine 2013.-2014. õppeaastaks.

3. Arengukava 2009-2013 täitmise analüüs.

4. Kooli  2014.–2018. aasta  arengukava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine.

Otsustati:

1.1. Kinnitada õppenõukogu sekretäriks  2013.-2014. õppeaastaks Nadežda Paberit.

2.1. Kinnitada kooli üldtööplaan 2013.-2014. õppeaastaks.

4.1. Formuleerida kooli õppenõukogu arvamus Lasnamäe Vene Gümnaasiumi arengukava kohta järgnevalt: Lasnamäe Vene Gümnaasiumi arengukava aastateks 2014 – 2018 lähtub kehtivatest õigusaktidest ning Lasnamäe Vene Gümnaasiumi sisehindamise aruandest, peegeldab adekvaatselt kooli arenguvajadusi ning nende saavutamise teid. Kiita heaks Lasnamäe Vene Gümnaasiumi arengukava aastateks 2014 – 2018.

Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õppenõukogu

KOOSOLEKU PROTOKOLL                                                            26.september 2013.a nr 2

Kinnitatud päevakord:

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt:

1. Lasnamäe Vene Gümnaasiumi direktor Svetlana Hemkova ettekannet palgakorralduse põhimõtetest (Lasnamäe Vene Gümnaasiumi töötasujuhend).

Otsustati:

1.  Kiita heaks Lasnamäe Vene Gümnaasiumi töötasujuhendi projekt.

Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õppenõukogu

KOOSOLEKU PROTOKOLL                                                           31. oktoober 2013.a nr 3

Kinnitatud päevakord:

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt:

1. Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine kooli kodukorra  muudatuste kohta.

Otsustati:

1.1. Õppenõukogu arutas kooli kodukorra muudatused läbi ja teeb ettepaneku sõnastada muudetud ja lisatud punktid järgmiselt:

2. Nõuded õpilase käitumisele ja välimusele

2.19. Õpilane käitub terviseteadlikult; ta ei võta kooli kaasa ega tarbi tubakatooteid, e-sigarette, alkohoolseid jooke, energiajooke, narkootilisi aineid.

2.20 Kooli ei võeta kaasa pürotehnikat, loomi ega koolitööks mittevajalikke esemeid. Turvalisuse tagamiseks ei võta õpilane kooli kaasa terariistu ega muid ennast ja teisi ohustavaid esemeid.

2.21. Õpilane ei harrasta hasartmänge.

Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õppenõukogu

KOOSOLEKU PROTOKOLL                                                         21. november 2013.a nr 4

Kinnitatud päevakord:

1. Õppenõukogu esindajate nimetamine LVG hoolekogu koosseisu.

Otsustati:

1.1. Avaliku hääletamise alusel nimetada õppenõukogu esindajateks LVG hoolekogu koosseisu järgmised õppenõukogu liikmed:

1. Jelena Vidinjova

2. Ljubov Fedotova

3. Jelena Rogovitskaja

 Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õppenõukogu

 

 KOOSOLEKU PROTOKOLL                                                    18. detsember.2013 nr 5

Kinnitatud päevakord:

1.Kooliraamatukogu  teavikutega komplekteerimise kooskõlastamine.

Otsustati:

1.1. Anda raamatukoguhoidjale kooskõlastus raamatukogu  komplekteerimiseks teavikutega.

Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õppenõukogu

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn                                                                                                  4. juuni 2014. a nr 6

Kinnitatud päevakord:

1. Õppeaasta tulemused:

1.1 Järgmisse klassi üleviimine (1.–8., 10., 11. kl.).

1.2 Täiendav õppetöö.

1.3 Kiituskirjaga tunnustamine.

2. Õppenõukogu liikmed, kes allkirjastavad lõputunnistused. 

Otsustati:

1.1.1  Õppeaasta tulemuste alusel viia üle järgmisse klassi:

Otsustati:

1.2 Pikendada õppeaasta kuni  19.06.2014:

Otsustati:

1.3. Tunnustada kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» järgmisi  õpilasi:

Otsustati:                                                                   

2. Määrata õpetajate nimekiri, kes allkirjastavad 2013.-2014. õppeaasta lõputunnistused:

9.А klass: Z. Kuptsova, O. Rässa, I. Kotik, S. Ter-Ovanesjan, N. Kiseleva;

9.B klass: R. Kartsev, Z. Kuptsova, V. Grigorjeva, J. Golovko, S. Ter-Ovanesjan;  

9.V klass:   N. Kiseleva, Z. Kuptsova, R. Kartsev. M. Kondakova, S. Ter-Ovanesjan;

12.A klass: T. Vanjukova, L. Kinževskaja, J. Holtsman, A. Leštšenski, M. Poljantseva;

12.B klass: M. Roganova, V. Grigorjeva, A. Valla, L. Kinževskaja, A. Leštšenski.

Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õppenõukogu

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn                                                                                    19. juuni 2014. a nr 7

Kinnitatud päevakord:

1. Täiendava õppetöö tulemused 6.−9. klassis.

2. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga. Mitterahuldava hindega lõputunnistuse väljaandmine vanemate avalduse alusel. Täiendav õppetöö ja järeleksamid.

3. Täiendava õppetöö tulemused 10.−12. klassis.

4. Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine. Õpilaste tunnustamine medalite ja kiituskirjadega.

5. Koolivorm.

Otsustati:

1.1 Täiendava õppetöö rahuldava tulemuse alusel üle viia järgmisse klassi  6.−8. klassi õpilased:

...

Alus:

Põhikooli riiklik õppekava, §22.

Kooli õppenõukogu töökord ja ülesanded, §4 p. 1.

1.2 Täiendava õppetööga tulid toime ja said rahuldavad aastahinded 9. klassi õpilased:

2.1 Seoses lõpueksamite sooritamisega positiivsele tulemusele lugeda põhikooli lõpetanuks ja väljastada lõputunnistused 51 õpilasele.

 ...

2.2 Tunnustada kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“  järgmisi 9. B klassi õpilasi:

2.3. Tunnustada kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines”  (vene keel ja kirjandus) 9.B klassi õpilast ...

Alus:

Õpilase tunnustamise tingimused ja kord, §1,2.

2.4. Anda välja 9.V klassi õpilasele ...lõputunnistus mitterahuldava hindega („2“) eksamiaines matemaatikas, kuna ta ei tulnud järeleksamiga toime.

Alus:

Lapsevanemate avaldus

Põhikooli riiklik õppekava, § 23

Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õppekava, § 27.

2.5 Pikendada 9.A klassi õpilasele ... õppeaasta keemias ja geograafias kuni 25. augustini 2014 ja määrata augustikuuks kooli järeleksamid eesti keeles, matemaatikas ja vene keeles.

Alus:

Kooli õppenõukogu töökord ja ülesanded, §4 p. 1.

Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord [RT I, 13.09.2012, 1 - jõustunud 16.09.2012] § 10.

3.1 Täiendava õppetöö rahuldava tulemuse alusel  viia järgmisesse klassi  üle õpilased:

3.2 Pikendada õppeaasta kuni 28.8.2014 õpilastele:

4.1 Seoses lõpueksamite sooritamisega positiivsele tulemusele lugeda gümnaasiumi lõpetanuks ja väljastada lõputunnistused 34 õpilasele.

Seoses sellega, et 12. klassi õpilase ... riigieksami tulemus matemaatikas on vähem kui 1 hindepall, lugeda riigieksam mitterahuldavalt sooritatuks ja  arvata ... õpilaste nimekirjast välja alates 20.6.2014.

4.2 Tunnustada kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” 12.A klassi õpilast ...õppeaines „Kõnearendus“.

4.3 Tunnustada hõbemedaliga järgmisi gümnaasiumi õpilasi:

Alus:

Kooli õppenõukogu töökord ja ülesanded, §4 p. 6, 7.

4.4 Lõputunnistuse väljaandmine ... (lisatud 3. juulil 2014)

 

Lugeda 12.A klassi õpilane ... gümnaasiumi  lõpetanuks ja väljastada   talle lõputunnistus.

 

Alus:

Riigieksamite ja ühtsete  põhikooli lõpueksamite tulemuste apellatsioonikomisjoni otsus nr 3602

Kooli õppenõukogu esindajate 3.7.2014 koosoleku otsus.

 

5.1 Võtta teadmiseks info koolivormi kohta.

 

Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õppenõukogu

 

 

KOOSOLEKU PROTOKOLL  

 

Тallinn                                                                                                                 29.08.2014 nr 8

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt:

 

  1.Direktori tervitussõna, muutused pedagoogilises kollektiivis.

 

  2. 2013.-2014. õppeaasta tulemused ja ettepanekud õppe- ja kasvatustöö parendamiseks:

 2.1 Täiendava õppetöö tulemused.

2.2 Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuse väljastamine.

2.3 Sisehindamise tulemused:            

 2.3.1 Arengukava, eesmärkide ja tööplaani täitmine 2013.-2014. õppeaastal.

       2.3.2 Õppe- ja kasvatustöö analüüs (parendamist nõudvad küljed).

 3. Kooli õppekava muudatused.

 4. Millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane

 5. Kooli kodukord: koolivorm            

Otsustati:

 2.1.1. Soovitada  ... klassi õpilane ...  minna õppima täiskasvanute kooli.

 2.1.2. Täiendava õppetöö rahuldava tulemuse alusel üle viia järgmisse klassi õpilased:

 2.3.1. Sisehindamise tulemused näitasid, et parendamist vajavad järgmised alad:

-  Õpilaste põhjuseta puudumiste ja hilinemiste arvu vähenemine

-  Lõpueksamite tulemuste paremaks muutmine

- Töö jätkamine andekate õpilastega, nende ettevalmistamine esinemisteks olümüiaadidel ja ainevõistlustel

-  Õpitingimuste parendamine põhikoolis edukaks eestikeelseks õppeks 10.-12. klassis

-   Hariduse saamise võimaluste laiendamine õpilaste jaoks alates 1. õppeastmest

-  Õppekvaliteedi näitajate paremaks muutmine gümnaasiumiastmes

2.3.2. Olles läbi arutanud 2013.-2014. õppeaasta õppe-kasvatustegevuse  tulemused, hindab õppenõukogu need hindega „hea“.

2.3.3. Kiita heaks sisehindamise tulemused (arengukava, eesmärkide ja tööplaani täitmine 2013.-2014. õppeaastal).

3. Kiita heaks KÕK muudatused: tunnijaotusplaan varase keelekümbluse 4.C klassis.

4. Võtta ... vastu 3.B klassi.

5. Kiita heaks muudatused Lasnamäe Vene Gümnaasiumi kodukorra 2. osas „Nõuded õpilase käitumisele ja välimusele“. Lisada  sellele osale punkt 2.6.1. „Koolivormi kohustuslik element kõigi klasside õpilaste jaoks on kooli logoga vest“.