PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

 2018-2019

1. Identificació del mòdul

1.1. Dades del mòdul

   CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE   JOIERIA (LOGSE)

MÒDUL

  JOI05-DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR

Curs

Període

Hores setmanals

Nombre de crèdits ECTS

Primer

Anual

3

----

Departament:   MITJANS INFORMÀTICS

Professorat responsable:

Eva Satorra

Correu electrònic: esatorra@escoladisseny.com

Horari de tutories: -

Cap de departament

Fátima Arjona

Correu electrònic: farjona@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ---

1.2. Contextualització del mòdul dins el pla d’estudis

El mòdul de Disseny Assistit per Ordenador complementa el perfil professional de joieria artística capacitant als alumnes en l’us de l´ordenador com a eina, tant el procés creatiu, com en la presentació de projectes o dossiers en línia o impresos. El mòdul es cursa al 1er curs, i es considera que els coneixements adquirits en ell es posaran en pràctica a altres mòduls durant el 2on curs i al llarg de la posterior trajectòria professional.

1.3. Requisits per cursar el mòdul: (Requisits previs, mínims o necessaris per cursar el mòdul i/o recomanacions, si escau)

No hi ha requisits per cursar el mòdul

2. Normativa de referència

Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño (BOE 25/05/2007).

Article 73 (programacions didàctiques) del Decret 120/2002 autonòmic (BOIB núm. 120, 05-10-2002).

3. Objectius d’aprenentatge del mòdul

● Aprendre a utilitzar correctament el material i els equips informàtics.

● Usar l´ordenador com a tècnica d´aplicació en el procés creatiu i productiu, i com a instrument de comunicació i gestió.

● Apreciar les possibilitats de presentació del treballs a través de la creació de dossiers, panells, presentacions i/o blog. Seleccionar el mitjà més òptim. ●Conèixer i aprendre a utilitzar el programari de disseny i modelat de joies.

4. Continguts temàtics del mòdul (distribuïts en unitats d’aprenentatge)

4.1. Continguts temàtics

Mínims: REAL DECRETO 1574/1996

 

● Introducció a la informàtica.

● Sistemes operatius.

● Dispositius d’entrada i sortida.

● Introducció al CAD/CAM

● Automatització i control de processos.

● Programari de il·lustració i disseny.

 ● Tècniques de modelat 2D i 3D.

● Qualitats de Render. Imatge informàtica. Il·luminació. Càmera.

● Planificació d’animació 3D.

● Ofimàtica.

4.2.Distribució temporal

 sessions de 2+1h hores a la setmana

Mes

Dies

Unitat didàctica / continguts

Activitats d’aprenentatge

Procediments i tècniques d’avaluació

Sep

17-21

Presentacio

--

Sep

24-28

● Introducció a la informàtica.

● Sistemes operatius.

● Dispositius d’entrada i sortida.

Classe expositiva.

Oct

1-5

● Introducció al CAD/CAM

●Automatització i control de processos.

Classe expositiva.

Conèixer i aprendre a utilitzar el programari de disseny i modelat de joies.

Oct

8-12

Classe expositiva.

Oct

15-19

● Programari de il·lustració i disseny.

 

Classe expositiva.

Oct

22-26

Classe expositiva.

Oct-Nov

29-2

Classe expositiva.

Nov

5-9

Classe expositiva.

Nov

12-16

Classe expositiva.

Nov

19-23

Classe expositiva.

Nov

26-30

Classe expositiva.

Dec

3-7

Classe expositiva.

Dec

10-14

Classe expositiva.

Dec

17-21

Classe expositiva.

Entrega exercici1

Dec

24-28

NADAL

Jan

31-4

NADAL

Jan

7-11

● Tècniques de modelat 2D i 3D.

Classe expositiva.

Creació de dossiers, panells, presentacions i/o blog. Seleccionar el mitjà més òptim.

Jan

14-18

Classe expositiva.

Jan

21-25

Classe expositiva.

Jan-Feb

28-1

Classe expositiva.

Feb

4-8

Classe expositiva.

Feb

11-15

Classe expositiva.

Feb

18-22

Classe expositiva.

Feb-Mar

25-1

● Qualitats de Render. Imatge informàtica. Il·luminació. Càmera.

Classe expositiva.

Mar

4-8

Classe expositiva.

Mar

11-15

Classe expositiva.

Mar

18-22

Classe expositiva.

Mar

25-29

● Planificació d’animació 3D.

Classe expositiva.

Apr

1-5

Classe expositiva.

Apr

8-12

Classe expositiva.

Apr

15-19

SETMANA SANTA

Classe expositiva.

Apr

22-26

SETMANA SANTA

Classe expositiva.

Apr-May

29-3

● Ofimàtica

Classe expositiva.

May

6-10

Classe expositiva.

May

13-17

Classe expositiva.

May

20-24

May

27-31

Entrega exercici 3

Jun

3-7

Jun

10-14

Jun

17-21

EXAMENS_ordinari

5. Materials i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

Wood, Brian: Illustrator CC 2014, ANAYA Multimedia. Madrid, 2015

 Faulker, Andrew y Gyncild, Brie:  Photoshop CC 2014. ANAYA Multimedia. Madrid, 2015  

Rhinoceros https://www.rhino3d.com/es/  

RhinoGold https://www.tdmsolutions.com/es/rhinogold/

5.2. Bibliografia complementària

● Castells, Manuel. La era de la información: Economía, sociedad y cultura. Madrid, Alianza Editorial,1997.  

● Fernández Durán, Ramón. Tercera piel. Sociedad de la Imagen y conquista del alma. Virus editorial.  http://www.ecologistasenaccion.org/article15033.html  

● Munari, Bruno. ¿Cómo nacen los objetos?. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1990

5.3. Altres recursos

Ofimàtic ● http:/ /www.softcatala.org

● http:/ /ca.libreoffice.org Web

● http:/ /www.wordpress.org

● http:/ /www.wordpress.com 2D

● http:/ /www.adobe.es

● http:/ /www.inkscape.org 3D

● http:/ /www.rhinogold.com /

● http:/ /www.blender.org

● http:/ /www.yafarayorg /

 

Manuals i tutorials

● http:/ /www.es.rhino3d.com/tutorials.htm

● http:/ /www.xtec.ne t / fadults / competic / materials / m 4 / t 1 / m 4 t 1_01 / index . htm

6. Metodologia docent

6.1. Estratègies generals metodològiques

El Departament de Mitjans Informàtics ha acordat en la reunió de data 7 de Setembre de 2018 per al curs acadèmic 2018-2019 que l’alumne ha de tenir un 70% de assistència per no perdre l’avaluació continua.

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament i a les activitats acadèmiques programades.

Malgrat la normativa que regula els estudis superiors d’Arts Aplicades no preveu les necessitats educatives específiques ni les adaptacions curriculars, en tot moment intentarem donar tot l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

6.2. Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Ensenyament teòric

- Classe presencial (lliçó magistral grup-classe).  

- Exposicions i debats de treballs.  

- Presentació de treballs en grup.  

Ensenyament pràctic

- Treball individual amb assistència i guiatge del professor-a.

- Resolució de problemes professionals amb solucions alternatives.

- Debat i col·loqui, estudi de casos, resolució de problemes, jocs de simulació.

6.3. Instal·lacions del centre i material

● Ordinadors

● Projector

● Scanner

● Impressora

● Pissarra

6.4. Activitats interdisciplinàries

Es preveu la possibilitat de realitzar activitats en coordinació amb el mòdul de Projectes, i amb altres mòduls si al llarg del curs es considera adient

6.6. Atenció a la diversitat

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (Títol II, equitat en l’educació) tracta de l’atenció educativa diferent de l’ordinària: Necessitat Específica de Suport Educatiu (ANESE), una categoria única que inclou l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE), l’alumnat amb Dificultat Específiques d’Aprenentatge (DEA), l’alumnat amb Altes Capacitats (AC), l’alumnat d’Incorporació Tardana (IT), i l’alumnat amb Condicions Personals o d’Història Escolar (CP/HE), però en principi per l’ensenyament obligatori.

Per altra banda, la normativa autonòmica que regula els ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny no preveu l’atenció a la diversitat ni les adaptacions curriculars individuals (ACI) a l’aula, tan sols l’article 13.2 del Real Decreto 596/2007 estatal estableix que: “Els centres que imparteixin ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny desenvoluparan i completaran els currículums establerts per l'Administració educativa corresponent, mitjançant la posada en pràctica del seu projecte educatiu i la implementació de programacions didàctiques que prenguin en consideració les característiques del context social i cultural, les necessitats de l'alumnat, amb especial atenció als que presentin una discapacitat, i les possibilitats formatives de l'entorn”.

Aquestes mesures administratives, que recorda la disposició addicional 1ª del Reial Decret 596/2007 estatal, es centren principalment en facilitar a l’alumnat els mitjans i recursos que siguin necessaris per accedir als ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny i cursar-los.

  • Accés als estudis (article 17.1 del Reial Decret 596/2007 estatal).
  • Convocatòria extraordinària (article 19.5 del Reial Decret 596/2007 estatal).
  • Expedient acadèmic (article 20.2 del Reial Decret 596/2007 estatal).

En aquest context, sempre hem intentat donar a l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb problemes d’aprenentatge i altres necessitats educatives específiques, en un sentit (discapacitat psíquica, sensorial o motora, trastorns greus de conducta) o en un altre (superdotació, sobredotació). No obstant això, demanem l’alumnat una adreça de correu electrònic per estar en contacte, enviar i rebre exercicis, atendre consultes puntuals, i poder donar una millor atenció personalitzada, aquesta vegada en línia.

En tot cas, en tractar-se d’ensenyaments artístics professionals de lliure elecció, entenem que no es poden fer adaptacions curriculars significatives, en el sentit d’adequar els objectius educatius, eliminar o incloure determinats continguts essencials, i modificar els criteris d’avaluació.

Per contra, entenen que sí són possibles les adaptacions curriculars no significatives (modificacions dels elements del currículum que no afecten a l’assoliment dels objectius d’aprenentatge) i les adaptacions d’accés al currículum (elements organitzatius, recursos de tot tipus i optimització d’aquests), en el marc del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics a les Illes Balears.

De fet, l'article 20.2 (documents bàsics d’avaluació i mobilitat dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny) del Reial Decret 596/2007 estatal explica que les mesures d'adaptació curricular han de constar a l'expedient acadèmic de l'estudiant (si escau). Per altra banda, no s'ha de confondre l'adaptació curricular no significativa de la qual parlem amb l'adaptació a la que fa referència l'article 21 del Reial Decret 596/2007 estatal està referida a l'adaptació per trasllat d'expedient acadèmic a un centre d’altra administració educativa.

7. Criteris, procediments i instruments d’avaluació i qualificació

L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’estudiant es basarà en el grau i nivell d’adquisició i consolidació dels objectius establerts d’acord amb el perfil professional del títol.

7.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas):

Blocs de continguts. En el cas que l’alumne només tingui un bloc de continguts suspès, el professor podrà determinar que només realitzi la recuperació de la part suspesa en l’avaluació ordinaria i/o extraordinària.

 

Treballs en grup: En el cas de treballs realitzats en grup, els alumnes integrants hauran de tindre una assistència a les classes del 70% durant la realització d’aquest treball. Per als alumnes que no hi assisteixin hauran d’entregar el treball complet realitzat per ells o un treball complementari (a determinar pel professor).

 

Formats d’entrega: ● En tots els períodes d’avaluació: No es considera lliurat un treball si no està al suport demanat. Si el suport és electrònic ha d’incloure tots els formats d’arxius demanats a l’enunciat del exercici (tant natius-amb la versió indicada- com d’exportació). L'alumne tindrà sempre una còpia de seguretat de tots els treballs que entregui durant el curs i que el profesor podrà demanar en qualsevol periode d’avaluaciò. ● En cas de treballs plagiats es posarà un 0. ● Pels treballs en els quals s’utilitzen imatges, aquestes hauran d’ésser lliures de drets o comptar amb l’autorització pertinent de l’autor. Per als casos que no sigui possible, s’haurà de detallar l’autor i el lloc on es va obtenir el material.

7.2. CA/Criteris d’avaluació del mòdul:

Mínims: REAL DECRETO 1574/1996

 Es valorarà:

●CA1_ El coneixement i la capacitat de l’alumne per a utilitzar correctament el material i els equips informàtics.

● CA_2La capacitat per a seleccionar el mitjà informàtic adequat, els seus resultats, abast, i possibles combinacions amb altres mitjans.

● CA_3La utilització correcta del programari d’aplicació en la presentació dels treballs a través de la creació de dossiers, panells, presentacions i/o blog.

● CA_4 La utilització correcta del programari d’aplicació en el programari de disseny i modelat de joies

7.3 Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació (ordinària, anual/febrer/juny)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Avaluació continua / complementaria

Avaluació final

Treballs i projectes

R

CA1-, CA2-, CA3-,CA4

100%

60%

Prova objectiva final

R

CA1-, CA2-, CA3-,CA4

--

40%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

7.4. Criteris, procediments i instruments d’avaluació d’alumnes amb el mòdul pendent (extraordinària, setembre)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Treballs i projectes

R

60%

Prova objectiva final

R

40%

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

8. Altres observacions

El professor decidirà el valor de cada exercici/examen en el tant per cent global de la nota. Si per adaptació de la temporització a la realitat del grup, fóra impossible donar tota la matèria, el percentatge corresponent es dividiria entre la resta d'apartats de la forma que el professor consideri oportuna. Depenent dels continguts que es tractin, hi podrà haver exercicis sense nota numèrica i altres que per la seva complexitat sí que en tindran. Els treballs es puntuen de 0 a 10. A més, durant el curs, el professor podrà concretar tant les proves com els exercicis en quant a objectius, continguts i criteris d'avaluació específics de cadascun; així com definir la data de lliurament i el tipus de presentació. Un treball fora de termini serà qualificat amb 2 punts menys. Quan un alumne falta a classe, és la seva obligació informar-se i aprendre el que s'ha explicat. El fet de no assistir a classe no eximeix a cap alumne de no portar el mateix ritme de treball que els seus companys o a no tenir les tasques realitzades a la data corresponent. Si l’alumne no es presenta a un examen o no lliura alguna tasca a la data prevista, obtindrà una nota de 0 i l´exercici quedarà pendent per a les avaluacions de juny o setembre. En cas d’al·legar una causa justificada, haurà de presentar-ne un justificant perquè se li doni l'oportunitat de fer-lo