Statūtu kopija

NEPALIEC VIENS

biedrības nosaukums

statūti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir “Nepaliec Viens” (turpmāk tekstā — Biedrība).

2.nodaļa. Biedrības mērķi

2.1. Biedrības mērķis ir celt dzīves kvalitāti sociāli neaizsargātām personām un sekmēt:

2.1.1. veicināt kristīgo konfesiju vienotību un savstarpējo sadarbību Latvijā un ārvalstīs;

2.1.2. kristīgās morāles un tikumiskā dzīves veida veidošana un stiprināšana Latvijā;

2.1.3. garīgo un tikumisko vērtību saglabāšana un nodošana nākošām paaudzēm;

2.1.4. veicināt vispārēja izglītības līmeņa celšanu, profesionālo darba iemaņu gūšanu un kvalifikācijas celšanu;

2.1.5. garīga un reliģiska satura kultūras un mākslas vērtību saglabāšanu, veicināt tās jaunradi, profesionālo attīstību un popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs;

2.1.6. dzimušo un nedzimušo bērnu tiesību aizstāvība;

2.1.7. no vardarbības, atkarībām, un netikumiska dzīves veida cietušo personu socializācija un integrācija;

2.1.8. dažāda veida palīdzība sociāli neaizsargātām personām un ģimenēm;

2.1.9. personu ar īpašām vajadzībām rehabilitācija un socializācija;

2.1.10. atkarību prevencija un mazināšana;

2.1.11. ģimenes stiprināšana;

2.1.12. pilsoniskas sabiedrības veicināšanā un attīstība.

3.nodaļa. Biedrības uzdevumi

3.1. Biedrības uzdevumi:

3.1.1. organizēt pasākumus, izstrādāt un realizēt programmas, kas nepieciešamas Biedrības mērķu sasniegšanai Latvijā un ārvalstīs;

3.1.2. piedalīties un organizēt aktivitātes, kopā ar citām nevalstiskām, kuras atbilst Biedrības mērķiem un uzdevumiem;

3.1.3. piedalīties un organizēt aktivitātes, kopā ar reliģiskām organizācijām, kuras atbilst Biedrības mērķiem un uzdevumiem;

3.1.4. dažādām sociālajām grupām, balstoties uz Biedrības pamatnostādnēm, organizēt izglītojošus pasākumus gan Latvijā, gan ārvalstīs;

3.1.5. dažādām sociālajām grupām, balstoties un Biedrības pamatnostādnēm, organizēt nometnes gan Latvijā, gan ārvalstīs;

3.1.6. organizēt pieredzes apmaiņas braucienus starp Latvijā un ārvalstīs esošām kristīgām konfesijām un sociālām grupām;

3.1.7. savu mērķu sasniegšanai Biedrība var izdot poligrāfiskus izdevumus;

3.1.8. lai koordinētu, pārraudzītu un īstenotu Biedrības mērķus, Biedrība var izveidot struktūrvienības;

3.1.9. organizēt ziedojumu vākšanu Biedrības mērķa grupām, tā īstenojot labdarības principus.


4.nodaļa. Biedrības darbības termiņš

4.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

5.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

5.1. Biedrības personālu veido Biedrības biedri un biedru kandidāti;

5.2 Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kura ir ieinteresēta un gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu, atzīst un ievēro Biedrības darbības mērķus un statūtus.

Personas, kas vēlas kļūt par Biedrības biedriem iesniedz Biedrībai rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

5.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem biedru kopsapulcē. Sākotnēji persona tiek uzņemta par biedra kandidātu. Pieteikumam par uzņemšanu kā par biedra kandidātu pielikumā persona pievieno viena Biedrības biedra rekomendāciju. Biedru kandidāts var kļūt par Biedrības biedru pēc trīs gadu ilga kandidāta stāža, kura laikā viņam ar savu rīcību ir jāapliecina atbilstība biedrības mērķiem. Biedra/Biedra kandidāta (turpmāk tekstā arī -pieteicējs) lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz biedru kopsapulci, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa, motivācijas paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis biedru kopsapulces lēmuma pieņemšanai.

Biedru kopsapulcei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.3. Ja biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru/ biedra kandidātu, viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās

5.4. Biedrs/ biedra kandidāts var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

5.5. Biedru/ biedra kandidātu var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

5.5.1. biedrs/biedru kandidāts nepilda biedru kopsapulces un valdes lēmumus;

5.5.2. biedrs/biedru kandidāts nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

5.5.3. biedrs/biedru kandidāts veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;

5.5.4 biedrs/biedru kandidāts pārkāpj Biedrību un nodibinājuma likuma noteikumus;

5.5.5. biedrs/biedru kandidāts atkārtoti pārkāpj ētikas un morāles normas.

5.5.6 trīs reizes neattaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalās Biedrības biedru kopsapulcēs

5.6. Biedrības biedru kopsapulce biedru/biedra kandidātu var izslēgt tikai tad, ja Biedrības valde biedru/biedru kandidātu vismaz vienu reizi rakstiski brīdinājis par

pārkāpumiem, kas nosaukti Biedrības statūtu 5.5. apakšpunktos.

5.7. Biedrības biedru/biedru kandidātu var izslēgt bez brīdinājuma gadījumos, kad Biedrības biedra/biedra kandidātam spēkā stājies notiesājošs tiesas spriedums krimināllietā. Biedrība paziņo personai motivētu lēmumu par biedra izslēgšanu no biedrības.

5.8.Jautājumu par Biedrības biedra/biedra kandidāta izslēgšanu biedru kopsapulcē izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra/biedra kandidāta neierašanās nav šķērslis kopsapulces lēmuma pieņemšanai. Biedru kopsapulces lēmums par biedra/biedra kandidāta izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram/biedru kandidātam piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.


6.nodaļa. Biedru/biedru kandidātu tiesības un pienākumi

6.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

6.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

6.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

6.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

6.1.4. brīvi izstāties no Biedrības biedru sastāva;

6.1.5. izmantot Biedrības mantu ar valdes piekrišanu, kā arī izmantot Biedrības biedriem paredzētos atvieglojumus un priekšrocības;

6.1.6. brivpratīgi Biedribai veikt ziedojumus Biedribas aktivitāšu atbalstam.

6.2. Biedrības biedru pienākumi:

6.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus;

6.2.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu īstenošanu;

6.2.3. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos.

6.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.4. Biedru kandidātu tiesības un pienākumi sakrīt ar biedru tiesībām un pienākumiem izņemot Biedrības 6.1.1. un 6.2.2. punktus.

7.nodaļa. Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru kopsapulcē tikai personīgi.

7.3. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.

7.4. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces paziņojot par to biedriem.

7.6. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse biedru.

7.7. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.7. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem un ne mazāk kā divas trešdaļas no visiem Biedrības biedriem.

Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no visiem Biedrības biedriem.

7.9. Biedru kopsapulce pieņem lēmumus atklāti balsojot, izņemot gadījumus, kas aizklātu balsošanu pieprasa vismaz viena desmitā daļā klātesošo biedru.

7.10. Biedru kopsapulce izlemj tikai tos jautājumus, kas ietverti izziņotajā darba kārtībā, par jautājumiem, kas nav iekļauti darba kārtībā, jābalso atsevišķi un tiek izskatīti, ja balso vismaz puse no klātesošo biedru skaita.

7.11. Pieņemot lēmumus Biedrības kopsapulcē, katram Biedrības biedram ir viena balss. Biedrs savas balsstiesības nevar nodot citam.


8.nodaļa. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru kopsapulces kompetencē.

8.4. Izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks pārstāv Biedrību atsevišķi.

8.5. Valde par savu darbību var saņemt atlīdzību.

9.nodaļa. Biedrības struktūrvienības

9.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

9.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, kuru apstiprina Biedrības valde.

9.3. Struktūrvienības vadītāju apstiprina biedrības valde.

10.nodaļa. Revidents

10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēlē biedru sapulce uz diviem gadiem.

10.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

10.3. Revidents:

10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

10.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

10.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

10.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

10.4. Revidents veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

10.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

Statūti apstiprināti biedrības “Nepaliec Viens” kopsapulcē 2017.gada 29.septembrī