Logo-De Boot-Kleur.jpg

PEDAGOGISCH PROJECT - GBS De Boot

Onze school is een basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Het schoolbestuur is het Gemeentebestuur van Opwijk.

Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is.

De vrije keuze van de cursus rooms-katholieke godsdienst, een andere door de overheid goedgekeurde godsdienst, niet-confessionele zedenleer of cultuurbeschouwing is gewaarborgd.

Het onderwijs dat binnen onze school door de leraren wordt aangeboden past in het kader van richtlijnen, vastgelegd door het gemeentebestuur in een door haar erkend pedagogisch project.

Dit pedagogisch project bepaalt de aard van het onderwijsaanbod binnen onze school. Van de leraren wordt geëist dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch project onderwijs verschaffen. Alle andere deelnemers worden verondersteld in dezelfde geest mee te werken.

Beslissingen betreffende het gemeentelijk onderwijs, rekening houdend met de vigerende onderwijswetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Het uitgangspunt hierbij is dat het schoolbestuur erkent dat het inrichten van basisonderwijs behoort tot haar kerntaken. De gemeente Opwijk doet dit. Het gemeentebestuur, als schoolbestuur, heeft een verregaande autonomie betreffende vormgeving en inhoud van haar gemeentelijk onderwijs. Het pedagogisch project geeft vorm aan deze autonomie. Het is een democratisch verkozen gemeenteraad.

 

 

Fundamentele uitgangspunten

1: Democratie

De GBS De boot is het product van de fundamenteel democratische overtuiging (leerlingenraad en gemeentelijke kinderraad) dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij in de gemeenschap naast elkaar kunnen leven.

2: Verscheidenheid

De school vertrekt vanuit een positieve erkenning van de verscheidenheid en wil waarden en overtuigingen, die in de gemeenschap leven, onbevooroordeeld met elkaar confronteren. Zij ziet dit als een verrijking voor de gehele schoolbevolking.

3: Openheid

De school staat ten dienste van de gemeenschap en staat open voor alle leerplichtige jongeren, ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit.

4: Sociale relaties

In De Boot leren jongeren leven met anderen en worden ze opgevoed met als doel hen als volwaardige leden te laten deelnemen aan een democratische en pluralistische samenleving.

5: Totale persoon

De school erkent het belang van onderwijs en opvoeding. Zij streeft een harmonische persoonlijkheidsvorming na en hecht evenveel waarde aan kennisverwerving en aan attitudevorming. Middelen om dit tot uiting te laten komen zijn het rapport en de Axenroos.

6: Medemens

De school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens. Zij stelt dat de eigen vrijheid niet kan leiden tot de aantasting van de vrijheid van de medemens. Zij stelt dat een gezonde leefomgeving het onvervreemdbare goed is.

7: Emancipatie

De school kiest ervoor alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen te bieden in overeenstemming met hun mogelijkheden. Zij wakkert de zelfredzaamheid aan door leerlingen mondig en weerbaar te maken.

8: Gelijke kansen

De school treedt compenserend op voor kansarme leerlingen door bewust te proberen de gevolgen van een ongelijke sociale positie om te buigen.

9: Europees

De school brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europese burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale gebeuren en het multiculturele gemeenschapsleven.

10: Mensenrechten

De school draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind. Zij neemt er de verdediging van op zich. Zij wijst vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie van de hand.

Hieronder sommen we de belangrijkste aspecten uit de Rechten van het Kind op:

- Recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;

- Recht op vrijheid van vereniging en vrijheid van vreedzame vergadering;

- Geen enkel kind mag onderworpen worden aan willekeurige of onrechtmatige inmenging in zijn of haar privéleven, zijn of haar gezinsleven, zijn of haar woning, zijn of haar correspondentie, noch aan enige onrechtmatige aantasting van zijn of haar eer of goede naam;

- Recht op toegang tot massamedia; tot informatie en materiaal uit een verscheidenheid van nationale en internationale bronnen, in het bijzonder informatie en materiaal gericht op het bevorderen van zijn of haar sociale, psychische en morele welzijn en zijn of haar lichamelijke en geestelijke gezondheid;

- Het recht op bescherming tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of geestelijke verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, met inbegrip van seksueel misbruik;

- Recht van een geestelijk of lichamelijk gehandicapt kind om een volwaardig leven te hebben in omstandigheden die de waardigheid van het kind verzekeren, zijn zelfstandigheid bevorderen en zijn actieve deelneming aan het gemeenschapsleven vergemakkelijken;

- Het recht op het genot van de grootst mogelijke mate van gezondheid en op voorzieningen voor de behandeling van ziekte en het herstel van de gezondheid;

- Het recht van ieder kind op een levensstandaard die toereikend is voor de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling van het kind;

- Het recht op onderwijs. De staten verbinden zich ertoe het primair onderwijs verplicht te stellen en voor iedereen gratis beschikbaar te stellen;

- Het onderwijs aan het kind dient gericht te zijn op:

-

Het bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

-

Het bijbrengen van eerbied voor de ouders van het kind, voor zijn of haar eigen culturele identiteit, taal en waarden, voor de nationale waarden van het land waar het kind woont, het land waar het is geboren en voor andere beschavingen dan de zijne of de hare

-

De voorbereiding van het kind op een verantwoord leven in een vrije samenleving, in de geest van begrip, vrede, verdraagzaamheid, gelijkheid van geslachten, en vriendschap tussen alle volken, etnische, nationale en godsdienstige groepen en personen behorend tot de oorspronkelijke bevolking

-

Het bijbrengen van eerbied voor de natuurlijke omgeving

- Het recht van het kind op rust en vrije tijd, op deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd van het kind, en op vrije deelneming aan het culturele en artistieke leven;

- Het recht te worden beschermd tegen economische exploitatie en tegen het verrichten van werk dat - naar alle waarschijnlijkheid - gevaarlijk is of de opvoeding van het kind zal hinderen, of schadelijk zal zijn voor de gezondheid of lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke of maatschappelijke ontwikkeling van het kind;

- Het recht op bescherming tegen het illegale gebruik van verdovende middelen en psychotrope stoffen;

- Het recht op bescherming tegen alle vormen van seksuele exploitatie en seksueel misbruik;

- Het recht op bescherming tegen alle vormen van exploitatie die schadelijk zijn voor enig aspect van het welzijn van het kind.

Hoe kan de school dit realiseren?

De school hanteert instrumenten om de individuele verschillen binnen alle domeinen van de persoonlijkheidsontwikkeling te bepalen en aan te geven. Daarvoor wordt een kindvolgsysteem gehanteerd. Binnen het team zijn er afspraken gemaakt in verband met de toetsing (terug te vinden in de verslagen van de personeelsvergaderingen). Daarnaast wordt de eigen werking via gerichte observaties eb continue reflectiemomenten permanent bijgestuurd. Dit gebeurt door de leerkracht, de zorgcoördinator en de CLB-medewerker en eventueel extern. De school stemt het aanbod af op de individuele mogelijkheden zodat kinderen gemotiveerd zijn en bereid zijn om initiatieven te nemen. Dit draagt bij tot het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

De school voorziet kansen om remediëringsvormen in te bouwen. Zoals niveaulezen, niveauspelling, niveauzwemmen, samenwerking met de gemeentelijke BLO-school en een zorgcoördinator.

- Een goede interactie tussen kind en leraar, die ook rekening houdt met de thuissituatie, is noodzakelijk om tot succesvolle oplossingen te komen;

- Zorgcoördinatie heeft te maken met de aandacht die de school aan kinderen wil geven, met de wijze waarop ze omgaat met verschillen tussen kinderen;

- Soepele overgangen van kleuterniveau naar lager onderwijs en tussen leeftijdsgroepen dienen te worden gecreëerd. Doorbreken van het traditionele leersofjaarklassensysteem in de lagere school is mogelijk. Het schoolteam tracht het onderwijs af te stemmen op de individuele mogelijkheden van de individuele kinderen die ze op school begeleiden;

- Dit impliceert dat de school aan een aantal organisatorische waarden voldoet: overlegmogelijkheden, flexibele klasorganisatie, ... Daarnaast moeten de leraren de attitude hebben om met elkaar over hun onderwijspraktijk te overleggen, systematisch te reflecteren op de eigen praktijk, de ouders bij het schoolgebeuren te betrekken en open te staan voor nieuwe inhoudelijke vormen van onderwijsondersteuning en -remediëring. Hiervoor worden in de praktijk regelmatig momenten voorzien. In het lessenrooster wordt getracht om leerkrachtenuit parallelklassen samen vrij te maken zodat er (informeel) makkelijk tot overleg kan gekomen worden;

- Zorgen dat kinderen zich goed en geaccepteerd voelen op school, er gaan functioneren en er veel plezier beleven, behoort tot de essentie van zorgcoördinatie;

- Een school die werkt aan zorgcoördinatie, zal differentiatievormen inbouwen met het oog op het ondersteunen van elk kind in zijn ontiwkkelingsmogelijkheden;

- Werkgroepen zorgen voor een onderlinge samenhang tussen de verschillende niveaus;

- Eventuele GOK-uren worden aangewend voor de totale schoolbevolking.

Actief leren

- Actief leren is voor een kind een productief proces. Het is leren dat van het kind zelf uitgaat en door het kind spontaan als betekenisvol wordt ervaren. Het kind heeft belang bij wat het doet en gaat daarom volledig op in het anticiperen en oplossen van problemen;

- De sociale interactie tussen leraar en leerling en tussen leerlingen onderling is een essentieel onderdeel van dit interactief proces;

- Om actief leren op school te stimuleren, dienen realistische en betekenisvolle probleemsituaties (contexten) binnen de leersituatie te worden gecreëerd;

- Bij actief leren ligt de klemtoon eerder op het verwerken van, dan op de hoeveelheid aan leerinhouden. Kennis en inzicht zijn in die mate belangrijk dat zij gekoppeld kunnen worden aan denkhandelingen en strategische vaardigheden. Hierdoor worden ze voor het kind hanteerbaar. Binnen probleemsituaties worden ze hefbomen voor actief leren en ontwikkeling.

Continue ontwikkelingslijn

- Het aangeboden onderwijs wordt zowel naar moeilijkheidsgraad als naar inhoud afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften van de leerlingen;

- Aandacht voor 'continuïteit' binnen onderwijs betekent ook dat men de drempels tussen de verschillende fasen van de schoolloopbaan, tussen leergebieden (zie samenhang), tussen thuis- en schoolervaringen van de leerlingen, zo laag mogelijk maakt.

De begeleiders van het kind doorheen de basisschool moeten deze continuïteit nastreven. Voor het schoolteam betekent dit gelijkgerichtheid, stimuleren van een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn, afspraken maken en nakomen.

Samenhang

Samenhang houdt in de eerste plaats in dat alle leergebieden zoveel als mogelijk geïntegreerd benaderd worden. Kinderen ervaren en beleven de realiteit niet in vakjes.

Totale persoonlijkheidsontwikkeling

De school heeft aandacht om een evenwichtig vormingsaanbod na te streven waarbij alle ontwikkelingsdomeinen aan bod dienen te komen. Dit impliceert dat ook de sociale/emotionele ontwikkeling voldoende invulling moet krijgen.

Daarbij is de sociale interactie tussen leraren - leerlingen en leerlingen onderling van essentieel belang.

Er moet voldoende ruimte en tijd aangeboden worden om met elkaar te communiceren en samen te werken.

Een open, ongedwongen sfeer met respect voor elk individu impliceert ook een respectvolle omgang met iedereen van de groep.

Zorgverbreding

De school houdt rekening met de persoonlijkheids- en motorische verschillen van elk individu en biedt optimale groei- en leerkansen om de kinderen maximaal te laten ontplooien in hun eigen persoonlijkheidsgroei en ontwikkeling.

Deze verschillen komen tot uiting in de eigen leef- en thuissituatie waar sociale en emotionele aspecten bijdragen tot de ontwikkeling van de eigenheid van elk individu.

Het aansluiten en afstemmen op deze individuele mogelijkheden biedt kansen tot integratie en het goed functioneren binnen de groep.

Actief leren

De school creëert een positief klimaat waarbij elk kind naast specifieke kennis ook zelfstandig en op creatieve wijze vaardigheden en denkhandelingen kan ontwikkelen.

De school verstrekt een creatief aanbod waarbij het kind spontaan kan anticiperen en reflecteren om leerattitudes te verwerven.

De school stelt het kind centraal zodat het zich via eigen interesse en leergierigheid kan ontwikkelen in alle domeinen en leergebieden.

Continue ontwikkelingslijn

De school dient rekening te houden met persoonsgebonden behoeften, beperkingen en mogelijkheden om leerinhouden gefaseerd en weloverwogen in groeistadia aan te bieden.

Het streven naar een constante invulling en aanpassing van het schoolverloop, eigen aan het individu, waar thuis- en schoolervaringen gekoppeld dienen te worden aan schoolspecifieke initiatieven.

De volledige tekst kan op school geraadpleegd worden of ter beschikking gesteld.