Quin any es produí la divisió de l'imperi romà?

L’any 395 es produí la divisió de l’imperi romà.

Com quedà dividida la conca mediterrània?

-Imperi Bizantí, continuació de l’imperi Romà d’Orient.

-L’Europa occidental, dividida en diversos regnes germànics.

-Els dominis musulmans, fruit dels territoris conquerits pels àrabs o per pobles convertits a l’islam

On estava situada Bizanci?

A l’imperi Romà d’Orient

En quina data va ser presa del turcs? Quin significat especial té aquesta data?

1453. Els musulmans van aconseguir una gran part territorial.

A quin segle neix l'Islam?

Al segle VII

On s'originà l'Islam?

Península d’Aràbia, situada entre la mar Roja i el golf Pèrsic.

Quan es va iniciar la conquesta musulmana de la península Ibèrica?

L’any 711.

Digues les fases per les que va passar l'ocupació musulmana?

La conquesta dels àrabs als visigot va ser al 711, a l’any 715, els àrabs ja havien conquerit la major part del territori i ells van ser derrotats a l’any 732.

En quina data va acabar la predominància musulmana a la Península Ibèrica? Quin significat especial té aquesta data?

1492 quan els Reis Catòlics van conquerir el regne de Granada

Quin poble es va establir a la Península Ibèrica amb la desaparició de l'imperi Romà?

Els visigots

Què era la Marca Hispànica? Com estava organitzada?

El rei franc Lluís I el Piadós (781-817), davant l’amenaça islàmica, va entrar a Catalunya i va conquerir Girona i Barcelona, tot establint una frontera entre els rius Llobregat-Cardener-Segre. Aquest territori va rebre el nom de Marca Hispànica i tenia una funció protectora i defensiva enfront de l’Àndalus

Com es va aconseguir la independència dels comtats catalans?

Van ser heretats després de la mort de Gufré i van deixar de ser dels reis francs.

Quina casa comtal va prendre més importància a través d'aquest procès?

Va ser el Casal de Barcelona.

Què es el feudalisme?

És el sistema que configura l’organització política i social de la major part dels països de l'Occident europeu.

Fes un esquema de la societat feudal.

La societat feudal: oratores, bellatores i laboratores, i divisió entre: vassalls privilegiats i els que no ho són.

Els privilegiats: tenen feus i vassalls a les seves ordres i no paguen impostos, poden dur armament, imparteixen justícia i no treballen. Els privilegiats pertanyen a dos dels tres estaments:

-Els bellatores (lluiten), que està integrat per nobles i cavallers. Els primers són grans propietaris que controlen la vida dels seus vassalls mentre que els cavallers tenen com a única possessió el cavall, l’equip de protecció i armes i viuen al castell del seu senyor sota el deure de defensar-lo si aquell els ho demana.

-Els oratores (els qui preguen), que està format per la clerecia. Es dediquen a l’oració i a pregar per als altres dos estaments. Hem de diferenciar l’alta clerecia, formada per bisbes, abats, etc., és a dir, per fills de famílies nobles, i la baixa clerecia, formada per sacerdots i per frares.

Els no privilegiats són els laboratores (els qui treballen), que han de mantenir els privilegiats amb el seu treball. Aquest estament es divideix en:

-Vilans, descendeixen de camperols lliures i treballen les terres dels senyors feudals, per les quals han de pagar al propietari, una part de la collita. Tenen moltes obligacions com ara haver de dedicar un determinat nombre de dies a l’any a treballar les terres exclusives del senyor, pagar per l’ús del molí, pagar per poder travessar el pont..., i, a més, l’església els reclama una desena part de la collita com a delme per a les seves despeses . -Serfs, no són lliures sinó que pertanyen al senyor des que neixen. També els vilans poden convertir-se en serfs si no paguen els imposts corresponents. Els serfs necessiten permís del senyor per a tot: casar-se, abandonar les terres, llegar béns als fills…

En què va consistir la “treva de Déu?

La treva de Déu imposa la prohibició de cometre actes violents en determinats dies de la setmana i durant algunes festivitats religioses senyalades.

Explica com era el domini feudal.

El domini és la terra del senyor feudal i es divideix en dues parts:

El domini directe. Comprèn les terres més bones del feu, que són conreades pels serfs del senyor i pels vilans com a pagament. Produeixen quantitat suficient d’aliments per a mantenir els habitants del castell i el que sobra, es ven en els mercats de les ciutats.

El domini útil. És el territori que treballen a compte propi els vilans. Està dividit en parcel·les i amb el producte del seu hort han d’alimentar la família, pagar els imposts al senyor feudal i, si els sobra alguna cosa, vendre-la en el mercat.

En què consistia la relació de vassallatge? Quins avantatges tenia pels privilegiats?

La relació de vassallatge va conformant una societat piramidal en la qual, per mitjà d’un sistema d’aliances entre clergues i nobles per defensar-se els uns als altres, mantenen sotmesa la gran massa de camperols.

On i quan apareix l'art romànic?

L’estil romànic va aparèixer a l’Europa Occidental del segle X

Quines característiques comunes va tenir l'art romànic?

-Formes simples i austeres.

-Sobrietat en la decoració.

-Preocupació per la simetria i per les proporcions.

Quins trets caracteritzen l'arquitectura romànica?

-Planta de creu llatina

-Absis o petites capelles circulars situades a la capçalera .

-Sostre en forma de volta de canó , aconseguida per mitjà d’arcs de mig punt.

-Murs massissos, baixos i amb finestres petites .

-Contraforts que reforçaven els murs des de l’exterior .

Quines dependències tenia un monestir romànic?

-L’església, on els monjos resaven.

-El claustre, que era un pati amb un jardí central al voltant del qual es disposaven totes les altres dependències .

-L’escriptori, on els copistes reproduïen els manuscrits.

-El refectori, lloc en què els monjos menjaven.

-La sala capitular, en la qual es feien les reunions dels monjos.

-L’hostatgeria que acollia els pelegrins i els viatgers

Quina era la funció de l'escultura romànica?

per a decorar els edificis religiosos

Quin material era emprat per l'escultura?

Fusta

Quina era la temàtica recurrent de l'escultura?

Temes religiosos

Quines eren les característiques principals de la pintura romànica?

-Influència de l’art bizantí.

-Ús de la tècnica del fresc.

-Poc domini de la perspectiva.

-Colors plans.

-Imatges rígides, hieràtiques.

-Absència de fons o de paisatges.

Quina era la funció principal de la pintura?

funció evangelitzadora molt important ja que s’empraven per narrar passatges de les sagrades escriptures amb les quals els capellans i els monjos complementaven els seus sermons i ensenyaments.

Quina tècnica es feia servir a la pintura

Al fresc