Published using Google Docs
Beredskapsplan BFSK 2019-04
Updated automatically every 5 minutes

BEREDSKAPSPLAN

ved fallskjermulykker for BSI Bergen Fallskjermklubb

Innhold

1 INNLEDNING

1.1        Bakgrunn

1.2        Hensikt

1.3        Anvendelse

2        PLANLEGGING

2.1        Lister over medlemmers pårørende

2.2        Kriseteam

2.3        Samlingssted for medlemmer og pårørende

2.4        Informasjon til medlemmer om beredskapsplanen

3 ØYEBLIKKELIGE TILTAK OG VARSLING

4 LOKALE TILTAK - BFSK

4.1 Ansvar for øyeblikkelig iverksetting av apparat

4.2 Operativ ledelse BFSK

4.3 Administrativ ledelse BFSK – organisasjonskart

1 INNLEDNING

1.1        Bakgrunn

Ved ulykker er det viktig å strukturere og kvalitetssikre informasjon og handlinger. Bergen Fallskjermklubb (BFSK) er en liten klubb med 170 medlemmer – ca. halvparten av dem er aktive. Avstand mellom landingsområde og manifest gjør at det kan forekomme at HL ikke er til stede ved ulykke ved hopping i Bergen. Ved hopping på Voss er det og sansynlig at HI, leder eller kriseteamansvarlig er langt unna.

1.2        Hensikt

Denne beredskapsplanen for fallskjermulykker er en plan for Bergen Fallskjermklubbs forhold til overlevende, pårørende og offentligheten før, under og etter en ulykke under fallskjermhopping.

1.3        Anvendelse

Denne beredskapsplan gjelder ved ulykker under utøvelse av fallskjermhopping, som har medført tap av menneskeliv eller alvorlige personskader.

Ved ulykker utenfor Norge, hvor Bergen Fallskjermklubbs medlemmer er involvert, kan denne handlingsplanen også benyttes, så langt ikke forhold i det andre landet er til hinder for dette.

2        PLANLEGGING

2.1        Lister over medlemmers pårørende

BFSK skal til enhver tid føre oppdatert kontaktinformasjon over medlemmers nærmeste pårørende i JumpRun. Informasjonen oppdateres ved hvert årsskifte.

2.2        Kriseteam

Styreleder skal, når ulykken inntreffer, utnevne en krisehåndteringsansvarlig som samarbeider med kommunens kriseteam. Pårørende kan kontakte denne personen. Krisehåndteringsansvarlig kan danne et samarbeidsteam.

Navn

Funksjon

Sted

Tlf privat

Tlf arb

Live Isane

Lege

Bergen

41696270

2.3        Samlingssted for medlemmer og pårørende

Samlingssted for klubbens medlemmer, vitner, venner og pårørende utpekes. Det er naturlig å bruke klubbens egne lokaler til dette. Ved ulykke på Voss skal klubbhuset der brukast.

2.4        Informasjon til medlemmer om beredskapsplanen

Denne handlingsplan gjøres tilgjengelig på bfsk.no, og medlemmene gjøres oppmerksom på innholdet.


3 ØYEBLIKKELIGE TILTAK OG VARSLING

Handlingsinstruks med telefonnummer i oppdatert versjon er til en hver tid tilgjengelig på følgende steder: Klubbhuset og på førstehjelpsutstyret i klubb-bilen.

4 LOKALE TILTAK - BFSK

 1. 4.1 Ansvar for øyeblikkelig iverksetting av apparat

Hoppleder varsler lokal HI, som har ansvar for å iverksette lokal beredskapsplan.  Hoppleder leder all virksomhet etter en ulykke inntil Hovedinstruktør overtar ledelsen. Klubbens administrative leder (styreleder) er pressekontakt, og HI er operativt ansvarlig.

HI, styreleder og krisehåndterings-ansvarlig må samarbeide og koordinere opplysninger. Det er av største viktighet at samarbeidet med politiet gis prioritet.

 1. 4.2 Operativ ledelse BFSK

Hovedinstruktør

Liste over godkjente HL-er finnes i HIs plan.

Denne beredskapsplan gjøres offentlig på bfsk.no.

HL er skadestedsleder og operativt ansvarlig inntil eventuell avløsning fra HI eller politiet. Ved fravær av Hoppleder er Hoppfeltleder (HFL) skadestedsleder inntil avløsning av HL.


 1. 4.3 Administrativ ledelse BFSK – organisasjonskart


Leder:         Andreas Løtuft          91331652          
Nestleder:         Kurt Louis Krogsæter          90122995          
Kasserer:         Sverre Aleksandersen          95168559          
Styremedlem:         Bjørn Vigeland            91510119          
Styremedlem:         Truls Rye Dahle          92350595          
Styremedlem:         Robertino Liedholm          48341983          

Varamedlem:     Cathrine Harris:             97513966          
Varamedlem:         Anna Lisa Klare          93299657         

 1. Sjekkliste for operativt ansvarlig

 1. Sjekkliste for administrativt ansvarlig

 1. Kontakt med pårørende

Oversikt over telefonnumre til pårørende skal overleveres politi. Varsel til pårørende er politiets ansvar. Når nødvendig oversikt (innen rimelig tid) innehas, og etter at politi har formidlet melding til pårørende, skal krisehåndteringsansvarlig ta telefonisk kontakt med de pårørende. Det skal opprettholdes kontakt med de pårørende under den videre prosess, og forvisse disse om at de vil motta all den informasjon som F/NLF måtte sitte inne med. Det er en forutsetning at pårørende gis en kontakttelefon som de kan ringe til for ytterligere informasjon eller annen støtte. F/NLF skal også stå til de pårørendes disposisjon.

De pårørende bør så tidlig som mulig gis informasjon om de fysiske omstendighetene rundt ulykken, dødsårsaker, videre planer for samling av klubbens medlemmer og eventuelle andre. Krisehåndteringsteamet skal invitere pårørende til samling sammen med klubbens medlemmer og eventuelt andre involverte på et egnet sted.

Eksempler på "andre involverte" er:

a.        Overlevende

b.        Vitner

c.        Venner

d.        Redningspersonell

Klubben skal assistere pårørende så langt det er mulig. Det kan f.eks, innebære å arrangere reise til det sykehus hvor den skadde blir behandlet. Dersom de trenger annen støtte, f eks overnatting, skal klubben være behjelpelig med dette.

Dersom flere er forulykket eller hardt skadd, skal de pårørende gis tilbud om å samles sammen med andre pårørende. Media skal ikke slippes inn i pårørendesenteret uten de pårørendes samtykke.

Klubben samler forhåndsplanlagt kompetent personell på samlingsstedet for pårørende, når dette er opprettet, for å forestå informasjonsarbeidet overfor de pårørende. Pårørende som samles gis tilbud om å delta i samtalegruppene, eller individuelle samtaler med en ressursperson.

Pårørende skal alltid oppdateres/informeres om utviklingen før media informeres.

Pårørende som ikke tar i mot tilbudet om å samles må gjøres oppmerksom på at det er mulig å få samtaler om ulykken på et senere tidspunkt, eventuelt at de kan ta kontakt med helsepersonell dersom de heller vil bearbeide sin sorg i en annet miljø.

 1. Forhold til presse/media

Klubbens ledelse vurderer fortløpende, i samarbeid med F/NLFs Fagsjef, hvilken informasjon som til enhver tid kan frigis til media.

F/NLF Fagsjef koordinerer informasjonsarbeidet, slik at ensartet informasjon blir gitt. Offentliggjøring av navn på omkomne/hardt skadede skjer i samarbeid med sivilt politi etter at pårørende er varslet.

 1. Involverte i ulykken

Overlevende, vitner til ulykken og andre som er på hoppfeltet i det en ulykke inntreffer holdes samlet etter ulykken. Det opprettes samtalegrupper som skal ha til hensikt å bearbeide inntrykk og følelser hos den enkelte og gruppen. I dette arbeidet vil det nevnte kriseteamet ha en svært viktig funksjon.  Etter den første bearbeidelsen kan de angjeldende gå hver til sitt, men de må dog følges opp av støtteapparatet også i de følgende dagene, slik at de er i kontakt med andre og har anledning til å snakke om ulykken.

Overlevende må snarest mulig gis anledning til å ringe sine pårørende.

De overlevende, eventuelle vitner og/eller de øvrige hopperne som var på feltet, må forberedes på møte med pårørende til de omkomne/skadde dersom de pårørende ytrer ønske om dette.


 1. SENTRALE TILTAK - F/NLF
 1. Øyeblikkelig iverksetting av sentralt apparat

Den av de sentrale tillitsmenn under forrige avsnitt som først varsles, har ansvaret for at F/NLFs sentrale apparat iverksettes. Det sentrale apparat vil normalt ledes av F/NLFs Fagsjef. Dersom det ikke oppnås kontakt med Fagsjef, har den varslede tillitsmann ansvar for at det sentrale apparat iverksettes.

 1. Ledelse av sentralt apparat

Fagsjef varsler Leder SU og Leder F/NLF og anmoder styret om å nedsette en granskningskommisjon samt anbefaler sammensetning av denne, basert på kompetanse og habilitet. Fagsjef inngår som kommisjonens faste sekretær. Videre varsler Fagsjef Generalsekretæren som igjen varsler Presidenten NLF.

I perioden etter ulykken skal Fagsjef være i løpende kontakt med Leder F/NLF, Leder av granskningskommisjonen samt Leder SU som faglig ansvarlig og motta eventuelle direktiver fra disse. Leder F/NLF vurderer selv i hvilken grad han/hun skal involvere seg i den praktiske ledelse.

 1. Varsling av offentlige myndigheter

Fagsjefen gjør praktiske forberedelser sammen med granskningskommisjonen, og kontrollerer bl.a. at sivil politimyndighet er varslet når dette er aktuelt. Kontakt med presse/media er også innenfor fagsjefens ansvarsområde.

Fagsjefen skal bistå klubben i kontakt med pressen, og har ansvaret for å sende ut pressemelding fra NLF dersom dette anses som aktuelt. Før en sentral pressemelding forfattes, må klubben komme med innspill til denne. I prosessen med å sende ut en sentral pressemelding bistår om mulig informasjonsrådgiver NLF.

Media/offentligheten skal informeres så snart som mulig, gjennom NTB. En tidlig melding til media vil kunne forhindre spekulasjoner. Offentliggjøring av navn på omkomne og overlevende skal ikke skje før pårørende er varslet, og i samarbeid med sivilt politi.

Pressemeldinger kan også sendes ut av den lokale klubben, men skal da koordineres med Fagsjef.

I den grad det er mulig skal pressen gis informasjon om det faktiske hendelsesforløpet. Det må imidlertid ikke være noen som helst tvil omkring riktigheten av den informasjonen som frigis. Det må videre presiseres at alle forhold ved ulykken vil bli gransket i en egen granskningskommisjon, og at man inntil granskningskommisjonen har gjennomført sitt arbeide, ikke har noen oppfatning om det fullstendige hendelsesforløpet eller årsakssammenhenger. Tekniske spørsmål rundt ulykken (årsakssammenheng) skal ikke omtales i meldingene til media. Det er vesentlig å påvirke pressen (gi informasjon) for å unngå at pressen spekulerer i hendelsesforløp og årsakssammenhenger.

Overlevende og pårørende bør skjermes fra media, og kun fremstå på frivillig basis.

4.5        Samarbeid mellom BFSK og F/NLF

F/NLFs Fagsjef skal umiddelbart ta den sentrale ledelse og etablere løpende kontakt med klubben. Dette kan også innebære at Fagsjef reiser til ulykkesstedet, men da kun for å bistå, og ikke lede arbeidet.


 1. HÅNDTERING AV MEDIA

I den grad det er mulig, skal pressen gis informasjon om det faktiske hendelsesforløpet. Det må ikke være tvil omkring riktigheten av den informasjonen som frigis. Det presiseres at alle forhold ved ulykken vil bli gransket i en egen granskningskommisjon, og at man inntil granskningskommisjonen har gjennomført sitt arbeide, ikke har noen oppfatning om det fullstendige hendelsesforløpet eller årsakssammenhenger. Tekniske spørsmål rundt ulykken (årsakssammenheng) skal ikke omtales i meldingene til media. Det er vesentlig å påvirke pressen (gi informasjon) for å unngå at pressen spekulerer i hendelsesforløp og årsakssammenhenger.

Overlevende og pårørende bør skjermes fra media og kun fremstå på frivillig basis.

6.1        Når ulykken har skjedd

1.        Hva har skjedd?

        Fortell om hendelsesforløpet og omfanget.

2.        Hvorfor?

        Forbered deg på spørsmål om årsak og skyld.

3.        Sikkerhet.

        Spørsmål om sikkerhet bør kunne besvares med engang.

4.        Konsekvenser.

        Virkninger for virksomheten, klubben og medlemmene.

        Økonomiske problemstillinger, forsikring.

 1. "Leveregler – håndtering av media”

1.        Vær deg selv

2.        Still forberedt

3.        Ikke lyv

4.        Svar på spørsmålet

5.        Begrens antall poenger og tekniske detaljer

6.        Dropp tall og fremmedord

7.        Snakk klart og presist

8.        Bruk følelser

 1. Pressemelding

 1. Nyheter


 1. ETTERARBEID / ETTERVERN
 1. Minnehøytidelighet

Minnehøytydeligeht arrangeres så snart som praktisk mulig etter ulykken.

 1. Etterarbeid langtid

Ca.13 måneder etter ulykken kontaktes, eventuelt samles, de involverte og de pårørende. De pårørende informeres om hvilke tiltak og konklusjoner man har kommet frem til i ettertid. I denne forbindelse må det gis tilbud om ettervern og oppfølging. Hovedformålet med ettervernet er å få rede på om enkelte skulle lide av postreaksjoner. Dersom dette er tilfelle, vil det være riktig å arrangere nye gruppesamtaler om ulykken. Hensikten er at alle skal bli tilbakeført til det forhold til nærmiljøet som rådet før ulykken. Pårørende følges opp i samme grad som andre impliserte i den grad de selv ønsker slik oppfølging.

Klubbens medlemmer har ansvar for å ta vare på hverandre etter en ulykke.

Handlingsplan         BFSK September 2016