NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

Logo-Escola-Vitae-General-Blanc.png

TÍTOL 1: INTRODUCCIÓ

Normativa reguladora

La base legal sobre la qual se sustenten aquestes normes és la següent:

a) Llei 2/2006, de 3 de maig. Llei Orgànica d’Educació (LOE)

b) Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC).

c) Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=545262&language=ca_ES#fragment-1397880

d) Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 4670, de 6.7.2006), derogat parcialment (art. 4 i Títol IV) pel Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius.

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=403808&action=fitxa

e) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

f) Llei 30/1992, de 26 de novembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Objectius Generals

Les normes d’organització i funcionament de centre han d’aplegar el conjunt d’acords i decisions d’organització i de funcionament que s’hi adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permetin assolir els objectius proposats en el projecte educatiu del centre i en la programació anual.

En l'organització del centre s'han d'aplicar els principis d'eficàcia, eficiència, funcionament integrat, gestió descentralitzada, flexibilitat, participació de la comunitat educativa i compromís de les famílies en el procés educatiu.

Correspon a la Direcció General elaborar i aprovar les normes d'organització i funcionament i les seves modificacions. En ambdós casos, es poden aprovar globalment o per parts.

Àmbit d’aplicació

Les presents normes s’aplicaran a les activitats desenvolupades ja sigui al centre o en qualsevol altra instal·lació o edifici on s’hagués desplaçat la comunitat educativa en la seva totalitat o en grups.

S’aplicarà a totes les persones que constitueixen la Comunitat Educativa (alumnat, professorat, pares/mares o tutors legals i personal d’administració i serveis).