deva deva deva krishna


composer:

song type: 

bhajan

rAgam:

tALam:

language:

sanskrit

lyrics

Deva Deva Deva Krishna Dheena Bandho Pahimam

Neela Meha Shyama Krishna Nithya Muktha rakshamam (2)                

Venu Gana Lola Krishna Vimala Gnana Pahimam

Viswaroopa  Vasudeva Deva eesa krishna rakshamam (2)

Nanda nanda mukunda krishna radha krishna pahimam

Indu vadana manda haasa eesa krishna rakshamam (2)

~~~


dhanyasy.org

  of