Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õppenõukogu

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn                                                                                         02. september 2016. a nr 3-7/1

Kinnitatud päevakord:

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra.

1.      Õppenõukogu sekretäri valimine 2016.-2017. õppeaastaks.

2.      Uute töötajate tutvustamine.

3.      Lasnamäe Vene Gümnaasiumi eesmärgid  2016.-2017. õppeaastaks.

2016.-2017. õppeaasta  üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine.

4.      Õppenõukogu esindajate nimetamine LVG hoolekogu koosseisu.

Otsustati:

1. Valida õppenõukogu sekretäriks 2016.- 2017. õppeaastaks Tiina Müürsepp.

Alus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määrus nr 44 § 5 lõige 1

Otsustati:

2. Kinnitada kooli üldtööplaan 2016.-2017. õppeaastaks ja viia hiljemalt 30. septembriks sisse vajaliku täiendused ja muudatused.

Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 70 lk 1 p1; Haridus- ja teadusministri  25.08.2010. a määrus nr 52 § 4, § 5; Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 § 1 lõige 2; § 2 lõige 2

Otsuse poolt oli 68 õppenõukogu liiget, vastu oli 0, erapooletuid oli 0.

3. Avaliku hääletamise alusel nimetada 2016.-2017. õa õppenõukogu esindajateks LVG hoolekogu koosseisu järgmised õppenõukogu liikmed:

…………………….

Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 73 lõige 4, haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 §2 punkt 9;  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõige1; haridus- ja teadusministri 22. juuni 2000 määrus nr19 „Hoolekogu tegutsemise kord”.  Tallinna Linnavalitsus 16. veebruari 2011 määrus nr 8 „Munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord”.

KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

Tallinn                                                                                         19. september 2016. a nr 3-7/2

Kinnitatud päevakord:

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra.

1.      Lasnamäe Vene Gümnaasiumi põhimääruse muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine muudatuse kohta.

Otsustati:

1. Kooskõlastada Lasnamäe Vene Gümnaasiumi põhimääruse muudatused.

Alus:  

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõige 2;

haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 3

KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

Tallinn                                                                                         03. oktoober 2016. a nr 3-7/3

Kinnitatud päevakord:

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra.

1.      Tunnijaotusplaani muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine muudatuse kohta.

 

Otsustati:

1. Kiita heaks väikeklassi tunnijaotusplaan 2016.-2017. õppeaastaks.

Alus:

Üleriigilise nõustamiskomisjoni otsus 14.09.2016, mis soovitab Lasnamäe Vene Gümnaasiumi 2.E klassi õpilasele õpet väikeklassis kuni 2018/2019 õppeaasta lõpuni;

Tallinna Haridusameti käskkiri 26.09.2016 nr 1.-2/532 “Väikeklassi avamine Lasnamäe Vene Gümnaasiumis”;

Põhikooli riiklik õppekava (§ 17 p.10).

KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

Tallinn                                                                                         12. jaanuar 2017. a nr 4-7/4

Kinnitatud päevakord:

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra.

1.        Direktori tervitus, uue õpetaja tutvustamine. Eelmise õppenõukogu otsuste üle vaatamine.

2.        Lasnamäe Vene Gümnaasiumi temaatilise järelevalve tulemused.

3.        Koduõppe rakendamine vanema taotluse alusel.

4.        Välisriigist tulnud õpilaste õpingute jätkamiseks klassidesse määramine.

Otsustati:

1.        Rakendada vanema taotlusel Lev Panovile (3.C klass) koduõpe. Koolipoolseks vastutavaks isikuks õpilasele individuaalse õppekava koostamisel on õp Edith Johanson. Ema koostab individuaalse õppekava ja esitab kooli direktorile kinnitamiseks. Kontroll üks kord kuus. Vastutajad: I. Kotik, E. Johanson

Alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määrus nr 44 § 3 lõige 4; Haridus- ja teadusministri 11. augusti 2010. a määrus nr 40 § 5 lõige 4

2.        Kinnitada välisriikidest tulnud õpilasele Dmitro Kyrychenkole õpingute jätkamiseks 6.B klassis.

Alus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 §4 p 3; Haridus- ja teadusministri 19.08.2010. a määrus nr 43 §5 lk 2

KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

Tallinn                                                                                         16. veebruar 2017. a nr 4-7/5

Kinnitatud päevakord:

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra.

1.        Eelmise õppenõukogu otsuste üle vaatamine.

2.        Temaatilise järelevalve ettekirjutuse täitmisest.

3.    Lasnamäe Vene Gümnaasiumi arengukava 2014–2018 muudatuste kohta arutamine ja arvamuse andmine.

Otsustati:

1. Kiita heaks Lasnamäe Vene Gümnaasiumi arengukava 2014–2018 muudatused osades nr 7 „Tegevuskava ja eesmärgid aastateks 2017–2018“ ja nr 8 „Meetmed, mida rakendatakse, et tagada õpilastele võimalus õpingute keskhariduse tasemel jätkamiseks eesti keeles“.

Alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 p1.