ΠΡΑΚΤΙΚΟ     1

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Μενιδίου

Αριθμός απόφασης         1

Προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό 2011 δήμου Αμφιλοχίας

Στο Μενίδι και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 14 Μαρτίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Μενιδίουμετά από την με αριθμό 2 / 10-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Μαλτέζος Βασίλειος (πρόεδρος)

Πολύζος Νικόλαος

Κίκης Κωνσταντίνος

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  η υπάλληλος του δήμου Τσόγκα Ελένη

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό 2011 δήμου Αμφιλοχίας ».

Ο πρόεδρος Μαλτέζος Βασίλειος ανέπτυξε αρχικά την πρότασή του στο Συμβούλιο.

Στη συνέχεια ο Κίκης Κωνσταντίνος ανέπτυξε τις δική του πρόταση.

Διενεργήθηκε συζήτηση μεταξύ των συμβούλων. Μετά από την διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η παρακάτω πρόταση.

Α. Έργα που προτείνονται

Τίτλος έργου

Παρατηρήσεις

Οδοποιία

Συντηρήσεις δρόμων (δημοτική και αγροτική οδοποιία) Τοπικής Κοινότητας Μενιδίου

Μπορεί να εκτελεστεί με μηχανήματα και προσωπικό του δήμου.

(Τεχνικά, χαλικοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις).

Δημοτική οδοποιία

Βελτίωση δρόμου Μενίδι-Ελαιοχώρι( προτεραιότητα)

Βελτίωση δρόμου προς Καρνιάρη (προτεραιότητα)

Βελτίωση-χαλικόστρωση δρόμου Πόρος - Λαγκάδα

Ασφαλτόστρωση δρόμου Χρυσοπηγή - Θεριακήσι

Ασφαλτόστρωση δρόμου Θεριακήσι - Κατσουλάρι

Συντήρηση δρόμου Λαγκάδα - Ελαιοχώρι

Συντήρηση δρόμου από Άη Γιώργη προς Κούφαλο

Συντήρηση – Βελτίωση δρόμων οικισμών Θεριακησίου – Βαλμάδας

Διάνοιξη παράπλευρου δρόμου Ε.Ο. από οικία Καλιακάτσου μέχρι το Ξενοδοχείο Δελφίνι

Αγροτική οδοποιία

            Συντήρηση αγροτικών δρόμων – κατασκευή σωληνωτών

            Καθαρισμός αγροτικής οδοποιίας

            Χαλικοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας

           Τσιμεντοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας

Εσωτερική οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Μενιδίου

   Τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις εντός οικισμών

(Μενίδι, Συκούλα, Βαλμάδα, Θεριακήσι, Ελαιοχώρι,)

   Βελτίωση οδού σχεδίου πόλεως από Συκούλα (οικία Πανέτα) έως Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων

   Προσαρμογή Σχεδίου Πόλης Μενιδίου (προτεραιότητα)

Ύδρευση, Άρδευση. Αποχέτευση κλπ

Συντηρήσεις – κατασκευές δεξαμενών

   Κατασκευή Δεξαμενής Μενιδίου (προτεραιότητα)

   Συντηρήσεις δεξαμενών – υδρομαστεύσεων στην Τοπική Κοινότητα Μενιδίου

   Συντήρηση – αντικατάσταση μοτέρ δεξαμενής νεκροταφείου Μενιδίου

Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Συκούλας -Μαρλεσίου

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Θεριακησίου

Αντικατάσταση μέρους δικτύου ύδρευσης Μενίδι - Κατσούλι

Γεωτρήσεις

Αδειοδότηση Γεώτρησης Ελαιοχωρίου (προτεραιότητα)

Αποχέτευση όμβριων

Πορεία ομβρίων στον οικισμό Μενιδίου (διασταύρωση Ε.Ο. Με δρόμο προς Ελαιοχώρι) (προτεραιότητα)

Βιολογικός καθαρισμός

Κατασκευή Βιολογικού καθαρισμού για τους οικισμούς Μενίδι και Συκούλα

Φωτισμός

Επέκταση – συντήρηση δικτύων φωτισμού οικισμών

Μενιδίου-Συκούλας

Επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού οδών (προτεραιότητα)

Αλλαγή φωτισμού παραλίας Μενιδίου (προτεραιότητα)

Ηλεκτροδοτήσεις

Ηλεκτροδότηση σταθμού αναμεταδοτών τηλεόρασης Θεριακησίου

Ηλεκτροδότηση κτηνοτροφικών μονάδων

Ηλεκτροδότηση νεκροταφείου Μενιδίου

Τίτλος έργου

Παρατηρήσεις

Άλλα έργα

Πλατεία Συκούλας

Ολοκλήρωση κατασκευής της πλατείας Συκούλας

Πλατεία Θεριακησίου

Ολοκλήρωση κατασκευής της πλατείας Θεριακησίου

Κατασκευή θέσεων κάδων Τ.Δ. Μενιδίου

Οριοθέτηση και κατασκευή θέσεων για τους κάδους απορριμμάτων

Επέκταση νεκροταφείου στον οικισμό Μαρλέσι

Επέκταση του ήδη υπάρχοντος νεκροταφείου

Ολοκλήρωση κατασκευής Μνημείου Λαγκάδας

Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί

Βελτίωση παιδικών χαρών

Συντήρηση των ήδη υπαρχόντων παιδικών χαρών

Β. Άλλες προτάσεις και αιτήματα

Πέρα από τα παραπάνω στο Τοπικό Διαμέρισμα Μενιδίου προκύπτουν έκτακτες ανάγκες οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα. Για το λόγο αυτό ζητάμε να δοθούν δύο αναθέσεις των επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (7.200,00€) προκειμένου να μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε άμεσα.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   1 / 2011

Ο Πρόεδρος

Μαλτέζος Βασίλειος

Τα μέλη

Πολύζος Νικόλαος                        Κίκης Κωνσταντίνος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ    2

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Μενιδίου

Αριθμός απόφασης         2

Τροποποίηση σχεδίου πόλεως του οικισμού Μενιδίου του Δήμου Αμφιλοχίας στο ΟΤ 5Α (ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

Στο Μενίδι και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 29 Απριλίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Μενιδίου μετά από την με αριθμό 5 / 10-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Μαλτέζος Βασίλειος (πρόεδρος)

Πολύζος Νικόλαος

Κίκης Κωνσταντίνος

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  η υπάλληλος του δήμου Τσόγκα Ελένη

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Τροποποίησης σχεδίου πόλεως του οικισμού Μενιδίου του Δήμου Αμφιλοχίας στο ΟΤ 5Α», είπε:

     Συγκαλέσαμε σήμερα εκτάκτως το Τοπικό Συμβούλιο, διότι το συγκεκριμένο θέμα είναι μείζονος σημασίας για τον τόπο μας και θα πρέπει να κινηθούμε άμεσα για την επίλυσή του, ειδικά και μετά τη λήψη του 5018/79505-3/12/2011 εγγράφου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος-Γενικής Διεύθυνσης-Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωροταξίας-Τμήμα πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών.

     Προτείνουμε λοιπόν στο δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας να προβεί στη λήψη νέας απόφασης σχετικά με την εκ νέου αίτηση τροποποίησης του σχεδίου πόλης του οικισμού Μενιδίου του Δήμου Αμφιλοχίας στο ΟΤ 5Α, με τον χαρακτηρισμό του οικοδομικού αυτού τετραγώνου ως κοινοχρήστου χώρου για την επέκταση της μοναδικής πλατείας του οικισμού Μενιδίου. Την απαλλοτρίωση για το σκοπό αυτό, του οικοπέδου φερόμενης ιδιοκτησίας κληρονόμων Παναγιώτη Γ. Δήμητσα, Φρειδερίκης Π. Δήμητσα, Νικολάου Π. Δήμητσα, Ευαγγελίας Π, Δήμητσα και Ανθούλας Π. Δήμητσα, εμβαδού 458 m2 μετά των επ' αυτού επικείμενων και της λιθόκτιστης κεραμοσκεπούς οικίας, αποτελούμενης από δύο ορόφους ολικής επιφάνειας 177,92 m2, το οποίο συνορεύει Βόρεια με οδό σχεδίου πόλης πλάτους 4m και επί πλευράς 26m, Νότια με οδό σχεδίου πόλης (παραλιακή) οδό πλάτους 8m και επί πλευράς 16,5m, Ανατολικά με οδό σχεδίου πόλης πλάτους 7m και επί πλευράς 23m, Δυτικά με τροποποιημένη οδό σχεδίου πόλης πλάτους 4m και επί πλευράς 22m.

Αποφασίζει ομόφωνα

Προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας να προβεί στη λήψη νέας απόφασης σχετικά με την εκ νέου αίτηση τροποποίησης του σχεδίου πόλης του οικισμού Μενιδίου του Δήμου Αμφιλοχίας στο ΟΤ 5Α, με τον χαρακτηρισμό του οικοδομικού αυτού τετραγώνου ως κοινοχρήστου χώρου για την επέκταση της μοναδικής πλατείας του οικισμού Μενιδίου. Την απαλλοτρίωση για το σκοπό αυτό, του οικοπέδου φερόμενης ιδιοκτησίας κληρονόμων Παναγιώτη Γ. Δήμητσα, Φρειδερίκης Π. Δήμητσα, Νικολάου Π. Δήμητσα, Ευαγγελίας Π, Δήμητσα και Ανθούλας Π. Δήμητσα, εμβαδού 458 m2 μετά των επ' αυτού επικείμενων, το οποίο συνορεύει Βόρεια με οδό σχεδίου πόλης πλάτους 4m και επί πλευράς 26m, Νότια με οδό σχεδίου πόλης (παραλιακή) οδό πλάτους 8m και επί πλευράς 16,5m, Ανατολικά με οδό σχεδίου πόλης πλάτους 7m και επί πλευράς 23m, Δυτικά με τροποποιημένη οδό σχεδίου πόλης πλάτους 4m και επί πλευράς 22m.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   2 / 2011

Ο Πρόεδρος

Μαλτέζος Βασίλειος

Τα μέλη

Πολύζος Νικόλαος                        Κίκης Κωνσταντίνος


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    3

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Μενιδίου

Αριθμός απόφασης         3

Στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο του σχολείου

Στο Μενίδι και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 8 Ιουλίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Μενιδίου μετά από την με αριθμό 12 / 4-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Μαλτέζος Βασίλειος (πρόεδρος)

Πολύζος Νικόλαος

Κίκης Κωνσταντίνος

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο του σχολείου», είπε:

 

Κατά τις περιόδους με μεγάλη κίνηση παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση στο Μενίδι, η οποία οφείλεται στην έλλειψη χώρων στάθμευσης και η οποία μετά την έναρξη κατασκευής του πεζόδρομου στον παραλιακό δρόμο επιδεινώθηκε. Το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου διαθέτει άφθονο χώρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στάθμευση αυτοκινήτων. Τις ημέρες που υπάρχει το κυκλοφοριακό πρόβλημα ο χώρος του σχολείου δεν χρησιμοποιείται. Θυμίζω ότι και παλιότερα χρησιμοποιούνταν ο χώρος χωρίς να δημιουργείται κανένα πρόβλημα, διευκολύνοντας πολύ τις συνθήκες στον οικισμό.

Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Μενιδίου με αίτησή του δεσμεύεται να διαθέτει εργαζόμενο που θα φροντίζει για τη στάθμευση των αυτοκινήτων στο χώρο του σχολείου καθώς και την καθαριότητα του χώρου στο τέλος της ημέρας

Αποφασίζει ομόφωνα

Να χρησιμοποιείται το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Μενιδίου για τη στάθμευση αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού καθώς και τις Κυριακές και αργίες κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου έτους. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει εργαζόμενο που θα φροντίζει για τον έλεγχο και την οργάνωση της στάθμευσης, και την καθαριότητα του χώρου τις αντίστοιχες ημέρες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   3 / 2011

Ο Πρόεδρος

Μαλτέζος Βασίλειος

Τα μέλη

Πολύζος Νικόλαος                        Κίκης Κωνσταντίνος


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    4

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Μενιδίου

Αριθμός απόφασης         4

Κατάρτιση ομάδων πυρασφάλειας

Στο Μενίδι και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 22 Ιουλίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Μενιδίου μετά από την με αριθμό 14 / 18-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Μαλτέζος Βασίλειος (πρόεδρος)

Πολύζος Νικόλαος

Κίκης Κωνσταντίνος

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Κατάρτιση ομάδων πυρασφάλειας», είπε:

 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία υποχρεώνεται το Τοπικό Συμβούλιο, κάθε χρόνο να καταρτίζει τον πίνακα ομάδων πυρασφάλειας, που θα πρέπει να περιλαμβάνει οκτώ άτομα στην κανονική ομάδα και δέκα άτομα στην αναπληρωματική. Θα πρέπει λοιπόν να καταρτίσουμε τις παραπάνω ομάδες από άτομα ικανά για την αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιάς στην περιφέρεια του δήμου μας.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει ομόφωνα

Συγκροτεί ομάδες πυρασφάλειας στο δήμο για την περίοδο έτους 2007 αποτελούμενη από τους κατωτέρω:

Α. Μόνιμη ομάδα

Β. Αναπληρωματική ομάδα

 1. Μαλτέζος Βασίλειος του Γρηγορίου (αρχηγός)
 2. Παντιώρας Γεώργιος του Ευαγγέλου
 3. Μουσούντας Σταύρος του Αθανασίου
 4. Σκάρλος Άγγελος του Ιωάννη
 5. Σταμούλης Δημήτριος του Ευσταθίου
 6. Κοντοδήμας Αντώνιος του Πολύκαρπου
 7. Παντιώρας Θεόδωρος του Ιωάννη
 8. Σκάρλος Γεώργιος του Νικηφόρου
 1. Πολύζος Νίκος του Κων-νου
 2. Βλαχογιώργος Κώστας του Ιωάννη
 3. Παντιώρας Παναγιώτης του Ιωάννη
 4. Οικονόμου Βίκτωρας του Δημητρίου
 5. Πολύζος Δημήτριος του Γεωργίου
 6. Πρίντζιος Δημήτριος του Ελευθερίου
 7. Κώτσης Φώτιος του Γεωργίου
 8. Καλύβας Χρήστος του Ευσταθίου
 9. Αλπός Ευστάθιος του Χαριλάου
 10. Μπακέλας Αλέξανδρος του Σεραφείμ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   4 / 2011

Ο Πρόεδρος

Μαλτέζος Βασίλειος

Τα μέλη

Πολύζος Νικόλαος                        Κίκης Κωνσταντίνος