תנאי שימוש

 

1.           כללי

1.1   תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") מהווים, עם הצטרפות אדם לשירותי החברה, כהגדרתם להלן, חוזה בינו לבין החברה.

1.2   במסמך זה תהיינה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:

"החברה" feelback

"משתמש" מי אשר מבקש להשתמש בתשתית המחשוב והאינטרנט של החברה כהגדרתם להלן.

"המערכת" - מערכת החברה המאפשרת ניהול וארגון לקוחות.

2.           הקדמה

2.1   מסמך "תנאי שימוש" זה, מהווה הסכם תקף ומחייב בין החברה ו/או גופים מוניציפאליים קשורים לה יחדיו, לבינך, כאדם פרטי או כל גוף אחר בדבר השימוש בפלטפורמה אותה החברה מציעה, בין היתר, בנוגע לפיתוח וקידום מגוון פתרונות אינטרנט, פרסום , לרבות אך מבלי להגביל, קוד מקור, קוד אובייקט בינארי (Object code), סקריפטים, מודולים, ממשקים גרפיים (GUI) וחווית משתמש נלווית (UX), ממשקיAPI (וממשקים באופן כללי), גרפיקה, עיצובים, פלטפורמות ומסמכים נלווים (כל אחד מבין הפתרונות החברה המוצעים במסגרת הסכם זה ייקראו להלן "מודול" ו/או "שירות", ויחדיו: "הפלטפורמה"). החברה, באמצעות הפלטפורמה אותה פיתחה, מציעה לסוכנים מפרסמים שונים שדרכם יוכלו לסייע בפרסום מוצרים באינטרנט, כמפורט באתר החברה. על המשתמש לוודא את טיב השירותים הנכללים בפלטפורמת החברה בעת התקשרותו עם החברה. על ידי התקנת הפלטפורמה ו/או שימוש בה (או בכל חלק ממנה) המשתמש מסכים להיות כפוף ומחויב לתנאי הסכם זה. כמו כן, המשתמש מוותר בזאת על כל זכות ו/או דרישה לפי כל דין, ובכל תחום שיפוט שהוא – אשר דורשים חתימתו (בין אם אלקטרונית או לא) ו/או העברת חתימתו ו/או שמירת רשומות שאינן אלקטרוניות בקשר לכך, לצורך מתן תוקף להסכם זה, ככל שהדין הרלבנטי מתיר זאת.

3.           הסכמות המשתמש בעת ההתקשרות

הצטרף אדם (לרבות חברה או התאחדות או חבר בני אדם) כמשתמש בשירותי החברה יחשב הוא כמי אשר:

3.1   קרא בעיון את תנאי השימוש ומסכים להם ולא תהיה לו כל טענה כנגדם.

3.2   נתן הסכמתו לכך שמפעילי המערכת יקבלו פרטים אישיים שונים, מצדדים שלישיים העובדים בשיתוף פעולה עם החברה.

3.3   הפעלת שירותי החברה באמצעות פלטפורמות החברה תעשה בהתאם לנוהל אשר יקבע על ידי החברה, מעת לעת ובהתאם להוראות סעיף 7 שלהלן.

 

4.           אחריות המשתמש

4.1   המבקש להצטרף כמשתמש בשירותי החברה, מתחייב לספק לחברה מידע אמין ותקף.

4.2   התברר למשתמש כי נמסר על ידו למפעילי המערכת מידע שגוי ו/או שאינו בר תוקף, על המשתמש להודיע על כך למפעילי המערכת, לאלתר, ולתקן מידע זה.

4.3   המשתמש מתחייב כדלהלן:

4.3.1          לא לגלות את פרטי הזיהוי האישי לצד שלישי כלשהו.

4.3.2          לשמור את פרטי הזיהוי האישי במקום נסתר ומוגן.

4.3.3          ליידע את מפעילי המערכת, מיד עם היוודע הדבר, על כל שימוש לא מורשה אשר נעשה במערכת.

4.3.4          ליידע את מפעילי המערכת, מיד עם היוודע הדבר, על כל חשיפה של פרטי הזיהוי האישי של המשתמש לאחרים.

 

5.           תנאים לעניין שירות החברה

5.1   סוגי שירותי החברה ייקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או כל רשות מקומית עימו תתקשר החברה בקשר לשירותים האמורים והיא תהיה רשאית לשנותם מעת לעת, לפי שיקול דעתה.

5.2   שירותים נוספים אשר הינם מבוססי מיקום, בהתאם לקואורדינאטות הנשלחות אליהם מהטלפון הסלולארי (ככל שמדובר ב-Smart Phone) אחת לתקופת זמן מוגדרת, אשר יכולה להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת החברה ולשיקול דעתה הבלעדי וזאת בין היתר משיקולי צמצום צריכת סוללת הטלפון הנייד ושיקולי גריעה בביצועי מערכת הטלפון הנייד של המשתמש.

6.           שימוש המשתמש בפלטפורמות החברה

6.1   כל השימושים בפלטפורמות החברה יעשו על ידי המשתמש בהתאם לכל דין.

6.2   כל השימושים שנעשים בפלטפורמות החברה יעשו בהתאם לתנאי שימוש אלה ובהתאם להוראות השימוש הקבועות ביחס לאותו אמצעי בו עושה שימוש המשתמש, כאשר הן מצטרפות לתנאי שימוש אלה ואין בהן כדי לפגוע בתנאי שימוש אלה ו/או לבוא תחתיהם.

6.3   החברה מעניקה למשתמש היתר לשימוש אישי בפלטפורמות החברה לצורך הפעלת שירותי החברה אליהם הוא משתמש, עדכון ורישום לשירותים הנוספים.

6.4   מובהר כי היתר שימוש זה הינו מוגבל ואין הוא כולל שימוש מסחרי כלשהו בשירותי פלטפורמות החברה השונות; איסוף ושימוש במידע, תיאורים או מחירים כלשהם; שימוש הנגזר מפלטפורמות החברה או תוכנן; הורדה או העתקה של מידע לטובת גורמים אחרים; וכל שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלים דומים המשמשים לאיסוף וחילוץ נתונים.

6.5   עוד מובהר כי נאסר על המשתמש לשחזר, לשכפל, להעתיק, למכור, למכור בשנית ולנצל בכל דרך אחרת כל חומר ומידע הקשורים עם החברה.

6.6   המשתמש אינו רשאי להשתמש בכל קניין רוחני או סימן מסחרי או קניין גרפי אחר של החברה.

6.7   "feelback" וסימנים מסחריים אחרים המופיעים בפלטפורמות החברה כסימנים מסחריים של החברה הם סימנים מסחריים רשומים של החברה ו/או חברות הבת שלה. גרפיקה, סמלים, כותרות עמודים, צלמיות לחצנים, קובצי סקריפט ושמות שירותים הם סמלים מסחריים או תדמית מסחרית של החברה ו/או חברות הבת שלה.

6.8   אין להשתמש בסמלים המסחריים ובתדמית המסחרית של החברה בקשר לכל מוצר או שירות שאיננו של החברה, לרבות באופן אשר יכול ויגרום לבלבול בקרב הלקוחות והצרכנים, או בכל אופן שימעיט או יעורר חוסר אמון בחברה. כל הסימנים המסחריים שאינם בבעלותה של החברה או של חברות הבת שלה אשר מופיעים באתר האינטרנט הם הקניין של בעליהם המתאימים, אשר עשויים להיות או שלא להיות מסונפים עם, בקשר עם, או ממומנים על ידי החברה או חברות הבת שלה ונאסר על המשתמש לעשות בהם שימוש.

6.9            כל תוכן שמופץ במסגרת הרשתות החברתיות הוא על אחריות המשתמש בלבד

6.10            המערכת לא אחראית על גיבוי החומר

7.           זכויות יוצרים

7.1    לגבי תוכן שחלות עליו זכויות קניין רוחני, כגון תמונות וסרטונים (תוכן קניין רוחני), אתה נותן לנו באופן ספציפי את ההרשאה הבאה, בכפוף להגדרות הפרטיות: אתה נותן  לנו רישיון לא בלעדי, ניתן להעברה, ניתן להקצאה ברישיון משנה, כלל עולמי ופטור מתמלוגים, להשתמש בכל תוכן קניין רוחני שתפרסם בfeelback או בקשר לfeelback (רישיון קניין רוחני). רישיון קניין רוחני זה יסתיים כאשר תמחק את תוכן הקניין הרוחני שלך או את חשבונך, אלא אם התוכן שלך שותף עם אחרים שלא מחקו אותו.

7.2   כשאתה מוחק תוכן קניין רוחני, הוא נמחק באופן הדומה לריקון סל המיחזור במחשב. עם זאת, ברור לך כי תוכן שהוסר עשוי להישאר בעותקי גיבוי למשך פרק זמן סביר (אך לא יהיה זמין לאחרים).

7.3   כשאתה משתמש במערכת, המערכת עשויה לבקש את רשותך לגשת לתוכן ולמידע שלך וכן לתוכן ולמידע שאחרים שיתפו אתך.

7.4   כשאתה מפרסם תוכן או מידע באמצעות ההגדרה 'ציבורי', פירוש הדבר שאתה מאשר לכולם, לרבות אנשים מחוץ למערכת, לגשת למידע זה, להשתמש בו ולשייך אותו אליך (כלומר לשמך ולתמונת  הפרופיל שלך).

 

8.           תוכן פרסומי

8.1   המשתמש  לא יקשר ו/או תפנה ו/או תכיל את הנושאים הבאים:

§             תוכן למבוגרים בלבד.

§             קידום שירות למבוגרים בלבד.

§             שפה גסה.

§             תוכן גזעני, פוליטי, מסית לשנאה או מעורר התנגדות אחרת.

§             עצות ו/או תכנים המנוגדים לחוק.

§             תוכן המשמיץ ו/או המהווה איום כלשהו.

§             תוכן המעודד או מקדם אלימות מכל סוג שהוא.

§             הפרת זכויות קנייניות לרבות זכויות יוצרים.

§             תוכן פרסומי שלא התקבל אישור לשליחתו כמתחייב על פי הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008 (להלן: "חוק הספאם").

§             עבירות מחשוב, לרבות שימוש לא חוקי בתוכנות, פריצה למחשבים (Hacking), הפצת וירוסים וכו'.

8.2    במקרה ובו המשתמש  ניסה ו/או ביצע ו/או אם יש למפעילה סיבה סבירה להניח, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי נעשו פעולות הונאה במערכת או בקשר אחר עם הרשת (לרבות, אך מבלי למעט, הוספת לידים, הקלקות במרמה, מכירות במרמה, מילוי מראש של טפסים או הונאה מכל סוג), לא יהיה זכאי המשתמש לתגמול כלשהו (עמלות) הקיים במערכת עבור כל הקמפיינים בהם השתתף וחשבונו יחסם לאלתר והוא יידרש להשבה מלאה של כל הסכומים שקיבל, למעט במידה ובמקרים לגביהם יספק ראיה שתהיה מקובלת על המערכת לכך שלא ביצע כל פעולת הונאה. רישומי הרשת ייראו כראיה מכרעת לנכונות תכנם.

9.           העברת תמלוגים

9.1   התשלום לסוכן ינתן לאחר שנצבר 300 ש"ח לזכותו במערכת אחת לחודש. (פחות מכך התשלום מוקפא) לא ישולמו סכומים הנמוכים מסכום זה והמשתמש מוותר על כל טענה בקשר לסכומים נמוכים ו/או נדחים כאמור, לרבות ריבית וכל נזק ישיר ו/או עקיף

9.2   סוכן לא פעיל במשך חודש לא יקבל תגמול באותו חודש.

10.   הפסקת שירות

10.1            החברה תהיה רשאית להפסיק את השימוש בשירותי החברה או לחסום את המשתמש מלבצע פעולות, לאלתר וללא כל צורך בהודעה מוקדמת, באחד מן המקרים הבאים:

10.1.1      המשתמש עשה שימוש לרעה בשירותי החברה.

10.1.2      המשתמש מסר לחברה מידע שאינו נכון.

10.2            feelback שומרת על זכותה לסיים את הסכם ההתקשרות עם החבר מכל סיבה שהיא. הודעת סיום התקשרות תכנס לתוקף באופן מיידי עם העברתה לסוכן באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת feelback המעודכנת במערכת. אין באמור בכדי לגרוע מזכות המשתמש לקבל תגמול כלשהו (עמלות) לו זכאי בגין התקופה הקודמת לסיום ההסכם כאמור.

11.   שמירת סודיות ופרטיות

11.1            מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תשמור החברה בסודיות כל מידע המצוי ברשותה אודות המשתמש, אלא אם כן חויבה היא למסור מידע זה על פי כל דין ו/או במקרים בהם העברת הפרטים לצד שלישי מחויבת לצורך פעילות החברה ו/או מתן השירות למשתמש.

11.2            החברה לא תפגע בפרטיותו של המשתמש ותמלא בעניין זה אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, והוראות כל דין אחר בעניין.

11.3            מובהר ומודגש: פרטי המשתמש וכלל הנתונים שנמסרו או נתקבלו אצל החברה, לרבות פרטים אישיים, היסטוריית שימושים ונתונים אודות מיקומו, מצטברים בבסיסי הנתונים של החברה ובמאגר המידע של החברה.

11.4            פרטיו של המשתמש (שאינו בעל המשתמש) ונתונים אודות מיקומו שלו מצטברים בבסיסי הנתונים של החברה ובמאגר המידע של החברה ו/או ספק השירות והינם חשופים לידיעתו של בעל המשתמש.

11.5            החברה עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות נתוני המשתמש בשיטות אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט. אבטחת המידע באתר החברה נועדה להבטיח זיהוי הלקוח והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים בתהליך.

11.6            התקשרות בין דפדפן המשתמש לבין שרת החברה מוצפנת ומאובטחת. מטרת יצירת הקשר המאובטח הינה למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני גולשים אחרים וגורמים לא מורשים באינטרנט. החברה משתמשת בטכנולוגיות מתקדמות ושרתי החברה הקריטיים אינם מחוברים ישירות אל האינטרנט אלא מבודדים ממנו באמצעות מספר שכבות הגנה. ישנה השגחה ובקרה מתמדת על כל התקשורת בין שרתי החברה והאינטרנט. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידך במהלך הגלישה באתר. החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.

 

12.   שינוי תנאי השימוש

12.1            החברה תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש או לבטל את חלקם ובמקרה זה יהיו הם בתוקף כלפי המשתמש, עם הטמעתם באתר האינטרנט.

12.2            לא נתן המשתמש הודעה לחברה בדבר רצונו להפסיק את התקשרותו עימה, ייחשב הוא כמי אשר מסכים לשינוי בתנאי השימוש. לא נתן המשתמש הודעה לחברה בדבר רצונו להפסיק שירות רלוונטי כלשהו, ייחשב הוא כמי שמסכים לתנאיו.

 

13.   שונות

13.1            התנאים המפורטים בפלטפורמות החברה ביחס לכל שירות משירותי המשיבה, שלא במסגרת מסמך זה, מצטרפים ומתווספים לתנאי השימוש המופיעים במסמך זה ולא גורעים מהם.

13.2            ככל שתהיה סתירה בין תנאי השימוש לבין התנאים המופיעים בפלטפורמות החברה, יגברו התנאים המופיעים בתנאי השימוש, אלא אם כן נאמר אחרת.

13.3            החברה תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש לצד שלישי.

13.4            אי מימוש זכויותיה של החברה על פי תנאי השימוש אין משמעו כי החברה מוותרת עליהן.

13.5            תנאי השימוש יוצגו כל העת על ידי החברה באתר האינטרנט שלה.

13.6            החברה תהא רשאית להודיע או לעדכן את המשתמש בנושאים שתמצא לנכון באופן המפורט לעיל וככל שלא פורט באופן דווקני, באתר האינטרנט ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני של המשתמש.