Inför prov i rätten och samhället: Brottmål och straffrätt

  1. Processen från anmälan/gripande till rättegång.

Svar på E-nivå

Svar på C-nivå

Svar på A-nivå

I löpande text redogör du kortfattat för vad som händer från det att en person grips på bar gärning till dess att  beslut om rättegång tas.

Du utgår från att den gripne är starkt bunden till brottet och processen går raka vägen till rättegång.

I löpande text redogör du utförligt  för vad som händer från det att en person grips på bar gärning till dess att  beslut om rättegång tas.

Du redogör dels för vad som händer om den gripne är starkt  bunden till brottet och processen går raka vägen till rättegång och dels för några alternativa konsekvenser av resultaten av förunder - sökningen

I löpande text redogör du utförligt  och nyanserat för vad som händer från det att en person grips på bar gärning till dess att  beslut om rättegång tas.

Du redogör dels för vad som händer om den gripne är starkt  bunden till brottet och processen går raka vägen till rättegång och dels för några alternativa konsekvenser av  resultaten av förunder - sökningen.

Du tar upp och diskutera för- och nackdelar med någon eller några inslag i processens utformning.

2.   Deltagarna och processen i en rättegång i tingsrätten.

Svar på E-nivå

Svar på C-nivå

Svar på A-nivå

Du redogör kortfattat, i en eller två meningar per part, för vad alla eller de flesta av parterna i en rättegång gör. Skillnaden mellan parterna framgår.

Du redogör utförligt, i flera meningar per part,  för vad alla parter i en rättegång gör. Skillnaden mellan parterna framgår tydligt.

Du redogör utförligt och nyanserat, i flera meningar per part,  för vad alla parter i en rättegång gör. Skillnaden mellan parterna framgår tydligt.

Du tar upp och diskuterar för- och nackdelar med denna rollfördelning.

3.  Tolka en dom

Svar på E-nivå

Du svarar korrekt på frågorna med hjälp av den givna källan (domen).

4. Brott → skuld → påföljd.

Svar på E-nivå

Svar C-nivå

Svar på A-nivå

Du svarar kortfattat och korrekt på frågorna om skuld och påföljd. Du använder begreppet uppsåt korrekt.

Du svarar utförligt och korrekt på frågorna om skuld och påföljd. Du använder begreppet uppsåt korrekt.

Du utvecklar resonemang i svaren på varför - frågorna.

Du svarar utförligt och korrekt på frågorna om skuld och påföljd. Du använder begreppet uppsåt korrekt.

Du utvecklar resonemang i svaren på varför - frågorna.

Du tar upp och diskuterar olika aspekter som kan påverka beslut om skuld och påföljd.

5. Straffteori → straffrätt

Svar på E-nivå

Svar C-nivå

Svar på A-nivå

Du redogör kortfattat för  begreppen allmänprevention och individualprevention.

Du redogör i punktform för de straff och påföljder en domstol i Sverige kan döma ut.

Du redogör för begreppen allmän prevention och individualprevention och ger exempel på hur det är tänkt att fungera.

Du redogör, med förklaringar (bakgrund/motiveringar), för de straff och påföljder en domstol i Sverige kan döma ut.

Du redogör för begreppen allmänprevention och individualprevention och ger exempel på hur det är tänkt att fungera.

Du resonerar kring samhället rätt att bestraffa individer.

Du redogör, med förklaringar (bakgrund/motiveringar), för de straff och påföljder en domstol i Sverige kan döma ut. Du tar upp för- och nackdelar (för individen och samhället) med de olika alternativen.

Du har möjlighet visa nivå på följande kunskapskrav

E

C

A

Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt

Eleven redogör utförligt för delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.

Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån enkla fall - beskrivningar inom straff- och processrätt löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem med hjälp av given rättskälla.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt problem och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån komplexa fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla.

Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.

Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.

Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

Eleven beskriver översiktligt frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Eleven beskriver utförligt frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.