МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Степанівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат

Чернігівської області

Методичні рекомендації

НАВЧАЛЬНО-ПЛАНУЮЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ

В МНВК, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ

ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»:

методичне об’єднання

викладачів професійного

навчання Степанівського

МНВК

2008 рік


Основними документами, які визначають зміст освіти в міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, існуючий стан і перспективи удосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної бази, яка забезпечує відповідний рівень освітньої діяльності є:

Вивчення даних документів у навчальних закладах дає підставу звернути увагу на деякі моменти щодо наступних документів:

- робоча навчальна програма повинна відображати зміст навчального матеріалу з предмета, передбаченого типовою програмою МОНУ, на основі якої вона розробляється, з урахуванням специфіки тієї чи іншої професії. У цьому документі недоцільним є розбиття матеріалу по курсах та визначення кількості годин на вивчення окремих тем, оскільки ці питання пов’язані з типовою базисною структурою навчальних планів, яка останнім часом змінюється чи не щороку, а тому виникає потреба кожного разу переписувати робочі програми, вносячи лише вказані вище зміни;

- у поурочно-тематичному плані (з урахуванням різної кількості годин для різних професій) в обов'язковому порядку повинні бути вказані уроки тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів, періодичність яких визначається в розумних межах та наведена форма проведення тематичної атестації (контрольна робота, залік, тестування, фронтальне опитування, за поточними оцінками за обов'язкові види робіт тощо).

Нижче наведені, на наш погляд, дещо вдосконалені за формою і оптимізовані за змістом зразки оформлення цих документів, основою яких є існуючі інструктивно-розпорядчі документи Міністерства освіти і науки України.

План роботи кабінету

Мета роботи кабінету:

Створення передумов для реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання.

Розділ I

Організаційні заходи

 1. Підготовка санітарного стану приміщення до навчального року.
 2. Створення активу та вибори ради кабінету.
 3. Складання графіку проведення в кабінеті консультаційних та додаткових занять.
 4. Систематизація та облік всіх матеріалів, наявних у кабінеті, створення картотек.
 5. Поповнення паспортів комплексного методичного забезпечення.
 6. Заходи з охорони праці (розробка правил з ОП на основі типових; оформлення куточку інструкції журналів інструктажів; укомплектування медичних аптечок та засобів пожежогасіння).
 7. Підготовка матеріалів до конкурсів, кабінету – до оглядів, організація виставок  (участь у виставках).

Розділ ІІ

Укріплення матеріально-технічної бази

 1. Ремонт кабінету, меблів, приладів, ТЗН, іншої наочності.
 2. Виготовлення (переоформлення) стендів, моделей, макетів.
 3. Придбання ТЗН, в тому числі сучасних, нового навчального обладнання, реактивів, приладів і матеріалів (в тому числі канцелярських).
 4. Придбання матеріалів методичного забезпечення ТЗН (діа-, кіно-, відеофільмів. діапозитивів, аудіозаписів тощо).
 5. Придбання друкованої дидактичної наочності (таблиць, наборів плакатів, тощо).
 6. Упорядкування підсобних приміщень для розташування і збереження дидактичних засобів навчання та обладнання.

Розділ Ш

Розвиток і удосконалення навчально-методичної бази

 1. Упорядкування нормативно-розпорядчої та навчально-плануючої документації.
 2. Формування і поповнення тематичних, поурочних, спеціальних папок.
 3. Розробка і виготовлення:

 1. Накопичення фотоматеріалів, ілюстрацій, малюнків тощо.
 2. Поповнення   кабінету   дидактичними   посібниками,    навчальною   та    методичною літературою, словниками, довідниками.

Розділ ІV

Позаурочна робота з учнями

 1. Організація і планування роботи предметного гуртка.
 2. Проведення предметних тижнів, декад, місячників.
 3. Організація і проведення окремих масових заходів (вечорів,  конкурсів,  екскурсій, зустрічей тощо).
 4. Випуск періодичної стінної газети.
 5. Організація і проведення предметних олімпіад.
 6. Організація участі учнів у обласних та Всеукраїнських конкурсах.

7.        Залучення учнів до створення наочності та роздаткового матеріалу з предмета.

8.  Упорядкування матеріалів з позаурочної роботи.    

Паспорт комплексного методичного забезпечення
викладання предмета

Розділ 1. Навчально-методична документація

Назва документу

Затверджено коли і ким

Дата надходження

Примітка

1

Навчальний план

2

Навчальна програма

3

Комплект поурочно-тематичних планів

4

Перелік навчально-виробничих робіт з професій

5

Нормативи оснащення навчального кабінету (лабораторії, майстерні)

6

Комплект завдань для державної підсумкової (кваліфікаційної) атестації

Розділ 2. Навчальна література з предмета (професії)

Вид навчальної літератури

Найменування, автор,

ким видано,

рік видання, гриф

Відмітка про наявність, кількість

Планування строку придбання, розробки, виготовлення

Відмітка про придбання, розробку, виготовлення

1

Підручник

2

Навчальний посібник

3

Довідники

4

Робочі зошити

5

Посібник для проведення лабораторних робіт

6

Посібник з професії (збірник інструктивних карт)

7

Альбом робочих креслень

8

Інша література

Розділ 3. Методичні посібники для викладача,

майстра виробничого навчання

        

Вид навчальної літератури

Найменування, автор,

ким видано, рік видання, гриф

Відмітка про наявність, кількість

Планування строку придбання, розробки, виготовлення

Відмітка про придбання, розробку, виготовлення

1

Окрема методика

2

Збірник дидактичних матеріалів

3

Методичні розробки

4

Методичні рекомендації

5

Інформаційні матеріали

Розділ 4. Засоби навчання для вивчення тем, розділів і вузлових питань матеріалу предмета теоретичного навчання

Тема (розділ) навчальної програми з предмета, вузлові питання навчального матеріалу

Вид, найменування основних засобів навчання

Відмітка про наявну кількість

Запланований термін розробки, виготовлення, придбання

Відповідальний

Відмітка про розробку, виготовлення, придбання

1

2

3

Розділ 5. Дидактичні засоби навчання для вивчення тем і розділів програми виробничого навчання

Тема (розділ) навчальної програми з предмета, вузлові питання навчального матеріалу

Вид, найменування основних засобів навчання

Відмітка про наявну кількість

Запланований термін розробки, виготовлення, придбання

Відповідальний

Відмітка про розробку, виготовлення, придбання

1

2

3

Примітка:

У формах 4, 5 до II стовпчика вносяться засоби навчання, перераховані у Додатку А

Додаток А

Засоби навчання, їхні дидактичні функції та навчальні ситуації застосування

Засоби навчання

Основні дидактичні функції (можливості)

Типові навчальні ситуації застосування

1.

Натуральні наочні посібники

1) дозволяють отримати точну уяву про зовнішній вигляд, будову, взаємодію частин, властивості, вимоги до якості;

2) дозволяють вивчити способи застосування, регулювання, налагодження об’єктів, що вивчаються

Демонстрація та самостійне визначення:

1) будови;

2) призначення;

3) властивостей;

4) способів застосування, регулювання, налагодження тощо

2.

Зображувальні наочні посібники:

плакати;

таблиці;

схеми;

фотографії тощо

1) передають інформацію про процеси та об’єкти в різних формах:

- образній;

- графічній;

- схематичній;

- цифровій;

2) дозволяють показати:

- зовнішній вигляд;

- внутрішню будову;

- принцип роботи;

- якісні та кількісні показники об’єктів, процесів, явищ.

Демонстрація та самостійне визначення:

1) принципу дій;

2) будови;

3) призначення;

4) кількісних та якісних показників

3.

Об’ємні засоби навчання:

моделі;

макети;

муляжі;

1) дозволяють вивчати принципи дії, взаємодії частин, кінематику механізмів у дії;

2) дозволяють отримати чітку уяву про зовнішній вигляд, будову, форму, розміри.

1) демонстрація та самостійне вивчення принципів дії, взаємодії складових частин, кінематичних ланцюгів механізмів;

2) демонстрація та самостійне використання загальних відомостей про навчання

4.

Екранні засоби навчання:

1) екранне кіно

DVD

Засоби наочності, які виступають у ролі самостійного джерела інформації:

1) розкривають процеси та явища в динаміці їхнього розвитку;

2) дозволяють вивчати нові види техніки та технології, передові методи праці.

1) вивчення об’єктів, явищ, процесів, які недоступні безпосередньому сприйманню;

2) вивчення внутрішньої будови машин, механізмів, агрегатів, пристроїв і процесів, що відбуваються в них;

3) вивчення циклічних процесів, дій, рухів;

4) демонстрація робочих операцій, навчально-виробничих ситуацій, технічних процесів

2) діафільми

Дозволяють відтворити системи взаємопов’язаних зображень, які побудовані у відповідності з логікою навчального матеріалу теми; є засобом наочності та самостійним джерелом інформації

Вивчення взаємопов’язаних об’єктів, процесів, явищ та їхніх складових частин

3) діапозитиви

1)передають образну, графічну, схематичну, символічну та текстову інформацію;

2)дозволяють показати зовнішній вигляд, внутрішню будову, принцип роботи об’єктів, процесів, явищ, що вивчаються.

1) застосовують для створення проблемних ситуацій, керівництва самостійною роботою, повторення матеріалу;

2) проведення інструктажів тощо

5.

Транспаранти

Дозволяють за допомогою кодоскопу передавати візуальну інформацію у вигляді малюнка, креслення, схеми, графіка чи тексту, а також демонструвати плоскі прозорі моделі механізмів

Демонстрація об’єктів та їхніх частин процесів, явищ у змодульованій формі

6.

Дидактичні матеріали для роботи учнів: картки завдання; узагальнюючі таблиці та інші матеріали на друкованій основі

1) Дозволяють швидко запропонувати учням різноманітні навчальні завдання, форми для заповнення при самостійному вивченні, закріплені та використанні навчального матеріалу;

2) дозволяють індивідуалізувати навчальний процес

1) самостійне вивчення, закріплення, повторення, систематизація навчального матеріалу;

2) контроль знань та вмінь учнів;

3) програмоване вивчення навчального матеріалу

7.

Звукозапис

Дозволяють відтворювати через магнітофонні пристрої різноманітні звукові характеристики працюючих машин, механізмів, апаратів

1) демонстрація та відпрацювання  прийомів слухової діагностики та регулюванні машин і механізмів;

2) проведення спеціальних занять і вправ з розвитку професійного слуху учнів

8.

Тренажери

1) моделюють будову та функції технічних об’єктів;

2) сприяють орієнтуванню учнів при переході від вивчення теорії до практики;

3) створюють можливість наблизити учнів до реальної виробничої обстановки;

4) дозволяють учням відпрацювати необхідні режими роботи, імітувати складні умови праці та аварійні ситуації;

5) допомагають формувати прийоми самоконтролю

Відпрацювання трудових вмінь та навичок обслуговування складного виробничого обладнання в навчальних умовах

9.

Тренувальні пристрої

1) використовують для полегшення формування одного з рухових навиків з використання нескладних приладів і пристосувань на початкових етапах вправ;

2) ефективним засобом розвитку самоконтролю

Відпрацювання початкових умінь у навчальних умовах на початкових етапах вивчення прийомів операцій

10.

Інструктивні карти

Включають інструктивні вказівки та пояснення з правил, послідовності та технічних вимог щодо виконання трудових прийомів та видів робіт з професій

Вивчення в процесі виробничого навчання трудових прийомів, операцій

11.

Технологічні (інструкційно-технологічні) карти

1) Розкривають технологічну послідовність виконання, зміст інструктивних вказівок і технічних вимог до до технологічних переходів;

2) Відображають технічні засоби та режими виконання робіт комплексного характеру

Виконання робіт комплексного характеру

12.

Завдання для виконання лабораторно-практичних робіт

Розкривають загальні теоретичні відомості про сутність явищ чи процесів, які досліджують чи перевіряють засобами та послідовність виконання лабораторно-практичної роботи, способи фіксування результатів і висновків, характер звітності про проведення роботи

Проведення  лабораторно-практичних робіт ілюстративного та дослідницького характеру

13.

Навчальні програми для ЕОМ

1) дозволяють індивідуалізувати процес навчання;

2) моделювати процеси та явища в динаміці;

3) самостійне джерело інформації

1) самостійне вивчення навчального матеріалу та закріплення, повторення та систематизація;

2) контроль (самоконтроль) знань та вмінь учнів

Положенням про навчальні кабінети, затвердженим наказом МОНУ від 20.07.2004 №601, передбачена наявність у кожному кабінеті кількох типів картотек.

        Згідно з вимогами вказаного вище Положення та, враховуючи конструктивні пропозиції завідуючих кабінетами МНВК, а також з метою уникнення недоцільної в даному випадку різноманітності підходів до вирішення цього питання наводимо тип картотек та орієнтовну їх структуру (вона, крім картотеки №4, може бути різною з різних предметів), які з 2007-2008 навчального року вважатимуться обов’язковими в  МНВК які здійснюють професійну підготовку. У картотеку заносяться матеріали у такому порядку: тип матеріалів – у алфавітному, назва теми – за розташуванням у програмі.

СИСТЕМАТИЗОВАНІ КАРТОТЕКИ

I. ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

- аудіозаписи (перелік назв і тем)

- відеофільми (перелік назв)

-відеофрагменти (перелік назв)

- діапозитиви (перелік тем)

- діафільми (перелік назв)

- інші види забезпечення ТЗН

II. ПЛАКАТНА НАОЧНІСТЬ

III. ПРИЛАДИ І МАТЕРІАЛИ

IV. ПОУРОЧНА

        Вказується тема уроку ( у порядку його слідування за програмою) та повне його забезпечення усіма видами дидактичних засобів навчання, роздаткового матеріалу, який є в наявності, адреси матеріалів підручників, посібників, періодичних видань.

V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Складається аналогічно бібліотечному каталогу. Включаються підручники, посібники, художня література, словники, довідники, періодичні видання.