Utvärdering av "Oral presentations about famous authors!"

Skriv ca 1 sida (minst ½ sida och max 2 sidor) där du utvärderar din presentation och din arbetsinsats ur olika aspekter.

  1. Det första du ska göra och det INNAN redovisningen (dvs måndag 3/4) är att sätta mål för din redovisning.

* Ett givet mål ni alla har är att klassen ska lära sig (mer) om den författare du presenterar.

* Dina egna mål kan vara konkreta som att du ska hålla tidsramen eller att du ska använda talkorten effektivt.

* Mål kan också vara av mer svårmätbart slag att tex fånga publikens uppmärksamhet eller få till en bra avslutning.

  1. EFTER din redovisning ska du utvärdera den och dina förberedelser. Utgå från frågorna nedan och kunskapskraven som är kopplade till  uppgiften.

Förslag på frågor att ta upp i utvärderingen

  1. Uppnådde du målen med presentationen? (Målen finns i Camillas google-presentation som finns i ett inlägg på bloggen måndag 6/3)

Varför eller varför inte?

  1. Vad fungerade bra i presentationen? Varför fungerade det bra?

  1. Vad fungerade dåligt presentationen? Varför fungerade det dåligt?

  1. Vad fungerade bra i arbetsprocessen? Varför fungerade det bra?

  1. Vad fungerade dåligt i arbetsprocessen? Varför fungerade det dåligt?

  1. Vad kunde du ha gjort annorlunda/bättre? Eller mao vad tänker du göra annorlunda nästa gång du ska tala/redovisa?

  1. Hur var klassen som publik när du genomförde din redovisning? Varför var den så? (Du kan även ta exempel från när andra talade.)

  1. Hur var du själv som publik? Varför var du så?

Dessa kunskapskrav är de du kan uppnå genom att göra utvärderingen.

PEDKOU0

E

C

A

Dessutom utvärderar eleven presentationen med * omdömen utifrån uppsatta mål **.

Uppsatta mål = dels de mål som finns i uppgiften och dels de mål du själv sätter upp.

*enkla

* nyanserade

*nyanserade  

**och deltagarnas respons

Deltagarnas respons = den feedback fick du från publiken

I utvärderingen diskuterar eleven * möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.

= Hur kan du göra en bättre redovisning nästa gång?

*översiktligt

*utförligt

*utförligt och nyanserat

Eleven diskuterar * egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen.

= Hur fungerade du och dina klasskamrater som publik?

*översiktligt

*utförligt

*utförligt och nyanserat

I diskussionen framför eleven * argument för sina åsikter (samt visar respekt för andras åsikter).

*enkla

*välgrundade

*välgrundade och nyanserade

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han * den egna förmågan och situationens krav.

*med viss säkerhet

*med viss säkerhet

*med säkerhet

Dessa är de kunskapskrav som du ska referera till i fråga 9

Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte.

Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte.

Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte.

I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet.

Utifrån planeringen genomför  eleven presentationen * med handledare **.

 

*i samråd

* efter samråd

* efter samråd
** samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar.

I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar *.

* med viss säkerhet.

* med viss säkerhet

* med säkerhet